Het Nederlandse Supplement van

Aanvullende, Nederlandstalige artikelen bij het gratis verkrijgbare Engelstalige tijdschrift Beyond Today, bedoeld om uw kennis en begrip van de Bijbel en aanverwante christelijke onderwerpen te verrijken.

november/december 2021
Verbiedt Christus Kerstviering?
Gaat Christus Kerst vieren als Hij op aarde terugkeert? Is 25 december eigenlijk wel de geboortedag van Christus? Kunnen we vanuit de Bijbel aantonen dat Hij niet op deze dag is geboren, en zo ja, moeten we dan ter wille van kersttraditie en familiesamenzijn, tegen beter weten in, Kerst vieren?
september/oktober 2021
U kunt Bijbelse profetie begrijpen!
We streven allemaal naar veiligheid, we verlangen naar stabiliteit en we dromen over een schitterende en voorspelbare toekomst voor onszelf en onze kinderen. Deze hoop en wensen zijn voor de meesten van ons helaas verre van haalbaar. We kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van een ongeluk, van geweld, van een slopende ziekte of natuurramp. Oorlogen en terroristische aanslagen bedreigen de samenleving en maken de veiligheid die we zoeken nog moeilijker te realiseren. Onzekerheid is een manier van leven geworden.
juli/augustus 2021
Zijn de voedselwetten nog relevant?
Gelden de voedselwetten eigenlijk nog wel voor ons, christenen, in deze tijd? Of zijn ze soms afgeschaft door de discipelen van Jezus? Of misschien door Jezus Zelf? In dit artikel wordt de achtergrond van de voedselwetten nader bekeken én wordt ook antwoord gegeven op de vraag of wij, christenen, tegenwoordig de voedselwetten nog dienen na te leven.
mei/juni 2021
Gods Tempel en Gods Heilige Geest in de eindtijd
Gaat er in de eindtijd een 3e tempel komen? En zo ja, gaat Gods glorie en Gods Heilige Geest daar in de vorm van een wolk weer de intrek innemen, zoals destijds onder koning Salomo? Wie of wat is Gods tempel in de eindtijd? Wanneer gaat Gods Geest in Gods tempel de intrek nemen?
maart/april 2021
Tempelreiniging
Wat kunnen we leren van de hervormingen die koning Hizkia van Israël tijdens zijn koningschap heeft doorgevoerd en de tempelreiniging die onder zijn regering plaatsvond? In welk opzicht kan dit voor ons leven nu nog actueel zijn?
januari/februari 2021
Wie is onze naaste?
Jezus werd vaak verzocht door de Farizeeërs en Schiftgeleerden. In één van die verzoekingen vraagt een wetgeleerde wie zijn naaste is en benoemt Jezus een onwaarschijnlijke held, een Samaritaan. Wat betekende dat eigenlijk voor die wetgeleerde en – nog belangrijker – wat betekent dat voor ons?
november/december 2020
Ambassadeurs van Christus
De Bijbel vergelijkt ons met koningen en priesters, een taak die we later zullen uitoefenen en waarvoor we nu als het ware in opleiding zijn. Ook nu al bekleedt ieder van Gods geroepenen een ambt. Welk ambt dat is? Het wordt genoemd in 2 Korinthe 5:20: “Wij zijn dan gezanten namens Christus."
september/oktober 2020
U bent de Christus, de Zoon van de levende God
Er zijn van die gebeurtenissen in de Bijbel, waarvan je jezelf soms afvraagt: waarom gebeurt dat daar op die plek? En wat betekenen die cryptische woorden nou eigenlijk? Niet alles is in één keer lezen direct duidelijk. Dit artikel gaat over een bijzondere gebeurtenis: de reis van Jezus naar Caesarea Filippi.
juli/augustus 2020
Covid-19 crisis een boodschap van God aan ons?
De Covid-19 crisis heeft de hele wereld ontwricht. Men kan niet anders dan zich afvragen of wat we hebben meegemaakt en nog meemaken, een boodschap van God is. Zou God deze tijd van wereldwijde chaos kunnen gebruiken om onze aandacht te trekken? Als dat zo is, wat zegt Hij dan? En wat gebeurt er dan als we gehoor geven aan wat God zegt?
mei/juni 2020
Coronavirus Covid-19 in de Bijbel?
Het coronavirus Covid-19 heeft de hele wereld verrast! De economieën van vele landen zijn platgelegd. Wordt in de Bijbel over dit soort pandemieën gesproken? Kunnen we volgens de Bijbel nog meer pandemieën verwachten? Wat zeggen de Bijbelse profetieën over wat hierna komen zal? Bevat de Bijbel raad om van al deze rampen die de wereld te wachten staan bespaard te kunnen blijven? Wat kunnen we doen?
maart/april 2020
Debora - richter en profetes
Debora was een krachtige dienares van God, die een verschil maakte in Israël op het moment dat het volk zich weer eens had laten gaan, zich als geheel van God had afgekeerd en valse goden was gaan aanbidden. Wie en wat maakte haar zo geschikt voor die rol? Wat kunnen we van haar leren?
januari/februari 2020
Zalving
“Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden” (Jakobus 5:14-15). Bent u bekend met zalving in geval van ziekte? Weet u dat u een ‘gezalfde’ bent als u gedoopt bent? En wanneer vond zalving nog meer plaats? In dit supplement gaan we nader in op de betekenissen van de zalving, met name op het gebied van ziekte en genezing, zoals bedoeld in Jakobus 5.
november/december 2019
Democratische principes in Gods Koninkrijk?
De Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, staat vol met verwijzingen naar het Koninkrijk van God. Dat het Koninkrijk een belangrijk element is in de Bijbel blijkt ook uit het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. In het “Onze Vader” staat immers de uitspraak: “Uw Koninkrijk kome” (Mattheüs 6:10). Hoe zal de regering van het Koninkrijk er uit zien? Zal dit enigszins gebaseerd zijn op de waardes en principes van democratie, door menigeen beschouwd als de hoogste vorm van bestuur? Zien we in het Koninkrijk terugkomen dat wat we nu zien als de basisrechten van de mensheid?
september/oktober 2019
De wederkomst van Christus en de eerste opstanding
Bij de terugkomst van Christus vindt de eerste opstanding plaats. Dat gaat gepaard met bazuingeschal. Wat is deze opstanding? Wie zullen bij deze opstanding opgewekt worden uit de dood? Hoe zullen ze eruitzien? Wat voor functie gaan de eerstelingen vervullen in Gods Koninkrijk? En wat hebben de feesten van God te maken met deze gebeurtenis?
juli-augustus 2019
Is de leer van de Drie-eenheid Bijbels?
Is de leer van de Drie-eenheid gestoeld op de Bijbel? Komt het woord Drie-eenheid eigenlijk wel voor in de Bijbel? Wie is God?
mei/juni 2019
Pinksteren: manifestatie van de Heilige Geest
Op 9 juni 2019 vieren we Pinksteren. Waarschijnlijk bent u bekend met het feit dat we met Pinksteren de start van Gods Kerk gedenken door de uitstorting van Gods Heilige Geest. Bent u bekend met de Heilige Geest? Weet u wat de kenmerken, krachten en manifestaties van de Heilige Geest zijn? Dit artikel legt uit welke relatie Pinksteren heeft met de Heilige Geest en het lichaam van Eerstelingen (Gods Kerk).
maart/april 2019
Christelijke feestdagen vieren of Gods heilige dagen? Wat zou Jezus doen?
De belangrijkste feestdagen van het traditionele christendom staan niet in de Bijbel. Miljoenen mensen gedenken de geboorte en de dood van Christus op de verkeerde dagen. De christelijke feestdagen zijn niet dezelfde als de feestdagen in de Bijbel waarvan God zegt dat het ZIJN heilige dagen zijn. De christelijke feestdagen zijn totaal anders! Wist u dat? Wat zou Jezus doen? Zou Hij de christelijke feestdagen vieren of Gods heilige dagen zoals opgetekend in de Bijbel in Leviticus 23?
januari/februari 2019
Hoort een christen al dan niet gedenkkwasten te dragen?
In de multiculturele samenleving waarin we leven, raken steeds meer mensen geïnteresseerd in Joodse tradities. Een gebruik dat de laatste tijd aan populariteit lijkt te winnen onder christenen, is het dragen van gedenkkwasten. In dit supplement gaan we in op de oudtestamentische instructie om gedenkkwasten te dragen en onderzoeken we of christenen onder het Nieuwe Verbond tegenwoordig nog steeds verplicht zijn om zich aan deze instructie te houden.
november/december 2018
Geloven wij in een ware Christus of in een valse?
Op 25 december wordt Kerst gevierd, één van de belangrijkste feestdagen in het traditionele christendom. Miljoenen mensen gedenken dan de geboorte van Christus. Niet alleen is deze dag als geboortedag van Christus fundamenteel verkeerd, maar ook is de Christus van Kerst een hele andere dan de ware Christus!
september/oktober 2018
Levensheiliging: optioneel of essentieel?
De schrijver van de Hebreeënbrief zegt ons in hoofdstuk 10 vers 10 dat wij geheiligd zijn door het offer van het lichaam van Christus, voor eens en altijd gebracht. Waarom spoort Paulus ons ondanks dat feit in 2 Korinthe 7 vers 1 aan  om de heiliging te volbrengen in het vrezen van God? Is dit wel echt nodig? Zo ja, hoe kunnen wij hier invulling aan geven?
juli/augustus 2018
Is president Trump het Beest uit Openbaring?
Sinds de verkiezing van president Trump wordt er gespeculeerd op internet of hij het geprofeteerde Beest is uit Openbaring 17. De leider die samen met 10 andere koningen de macht over de hele wereld gaat krijgen en uiteindelijk tegen Christus zal vechten in het slagveld van Armageddon. Dit gevecht wordt uiteraard door Christus gewonnen, en het Beest en de valse profeet worden in de poel van vuur gedood. Is Trump volgens de Bijbel het Beest? Wat zegt de Bijbel hierover?
mei/juni 2018
Rouw en verdriet
Eén van de meest aangrijpende gebeurtenissen in het leven is het sterven van een geliefde partner of iemand anders die je heel nabij is. Er overkomt je een gevoel van diepe droefenis en andere emoties. Vaak is het gevoel niet in woorden uit te drukken. Dit artikel behandelt enerzijds een groot aantal Bijbelverzen waar we kracht, geloof en hoop uit kunnen halen bij het verliezen van een dierbare of andere dingen waarover we rouwen. Anderzijds wordt een aantal praktische punten aangereikt hoe wij als christenen troostend kunnen handelen voor de naasten om ons heen in het geval van verdriet.
3 dagen en 3 nachten
Jezus Christus zei dat Hij zou worden begraven voor drie dagen en drie nachten. Valt dit te rijmen met een “Goede Vrijdag” kruisiging en begrafenis en een opstanding op een “Paaszondag”, een periode die nauwelijks anderhalve dag in het graf in beslag neemt? Of verhullen de evangeliën een verrassende, eenvoudiger oplossing die perfect past bij wat Jezus voorzegd had?
maart/april 2018
Een nieuw deeg zijn
Paulus spoort de gemeenteleden in Korinthe aan om een nieuw deeg te zijn: “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.” (1 Korinthe 5:7). Wat is de symbolische betekenis van deze woorden van Paulus en zijn ze ook voor ons nu nog relevant?
januari/februari 2018
Het licht
Een artikel over “het licht” is in deze donkere wintermaanden wel toepasselijk. In de Bijbel is (het) licht een belangrijk onderwerp. Bekende Bijbelse termen zijn bijvoorbeeld “Christus is het Licht”, “wandelen in het licht” en “het licht in ons”. Daar het licht een aspect is van het christen-zijn, is het goed om eens stil te staan bij de betekenis en de aspecten van het zijn van “het licht van de wereld”
Een exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Verbiedt Christus Kerstviering?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God