Het Nederlandse Supplement van

3 dagen en 3 nachten

Jezus Christus zei dat Hij zou worden begraven voor drie dagen en drie nachten. Valt dit te rijmen met een “Goede Vrijdag” kruisiging en begrafenis en een opstanding op een “Paaszondag”, een periode die nauwelijks anderhalve dag in het graf in beslag neemt? Of verhullen de evangeliën een verrassende, eenvoudiger oplossing die perfect past bij wat Jezus voorzegd had?

 3 dagen en 3 nachten passen niet in de periode tussen Goede Vrijdag en Paaszondag, Wat zegt de Bijbel precies?

Jezus Christus zei dat Hij zou worden begraven voor drie dagen en drie nachten. Valt dit te rijmen met een “Goede Vrijdag” kruisiging en begrafenis en een opstanding op een “Paaszondag”, een periode die nauwelijks anderhalve dag in het graf in beslag neemt? Of verhullen de evangeliën een verrassende, eenvoudiger oplossing die perfect past bij wat Jezus voorzegd had?

Toen Maria Magdalena aankwam, terwijl het nog donker was, vond ze de steen weggerold en het graf  was al leeg!

In Mattheüs 12: 38, lezen we waar enkele van de Schriftgeleerden en Farizeeën Jezus vroegen om een ​​teken om te bewijzen dat Hij de Messias was. “Meester, wij zouden van U een teken willen zien” Maar Jezus antwoordde dat het enige teken dat Hij zou geven, was dat van de profeet Jona: “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.” (Mattheüs 12: 40).

Aangezien Christus de Messias is, kan het niet anders zijn dat dit teken in zijn volle betekenis moet zijn vervuld. Christus noemde dat “het enige teken”!

Christus werd gekruisigd op dezelfde dag dat de joden in opdracht van God een lam moesten slachten ter vergeving van hun zonden. Die dag werd Pascha genoemd: Lev. 23: 5. Begint bij zonsondergang en eindigt op zonsondergang van de 14de en begin van de 15de Nissan: een hoog heilige dag (Joh 19:31).

Zelfs door Pilatus werd die dag Pascha genoemd Joh 18:39.

M.a.w. ca 1500 jaar eerder heeft God al voorspeld en wist Hij dat het ware Lams Gods die de zonde van de wereld wegneemt, zou geofferd worden op de Paschadag namelijk 14de Nissan. Paschadag van 14de Nissan kan trouwens vallen op verschillende dagen van de week, niet alleen op vrijdag.

Kan vallen op een maandag, op een woensdag, op een vrijdag en op een zaterdag.

De dag na het Pascha is een feestdag volgens Gods kalender, namelijk: 15de Nissan. Eerste dag van ongezuurde broden Lev 23:6-7:

En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

De 15de Nissan, daags na het Pascha van de 14de, is een Heilige feestdag, een jaarlijkse sabbatdag dat niet altijd op een zaterdag valt.  Kan vallen op een dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.

Daarom moesten de lichamen vóór zonsondergang, voordat de heilige hoge Sabbat begon, begraven worden.

Traditionele opvattingen passen niet

Maar hoe kunnen we “drie dagen en drie nachten” inpassen tussen een vrijdagmiddag kruisiging en een in graflegging net voor zonsondergang enerzijds en een opstanding op zondagmorgen bij zonsopgang anderzijds?

Deze traditionele visie zorgt voor een tijdspanne dat Jezus in het graf is geweest van maar slechts anderhalve dag (een dagdeel en twee nachtdelen)!

Sommigen geloven dat Christus ‘uitspraak dat Hij “drie dagen en drie nachten in het hart der aarde” zou zijn niet een letterlijke tijdsspanne vereist van ca. 72 uur. Zij redeneren dat elk deel van een dag, zelfs slechts enkele minuten, kan worden beschouwd als een hele dag.

Zo, vanaf het moment dat Christus werd begraven die vrijdagmiddag net voor zonsondergang, worden de resterende minuten van die vrijdag als eerste dagdeel beschouwd. Dus opgesomd:

  • Resterende minuten van vrijdag: Het eerste dagdeel
  • vrijdagavond tot zonsopgang was de eerste avond,
  • zaterdag overdag tot zonsondergang was het tweede dagdeel,
  • zaterdag nacht was de tweede nacht,
  • en een paar minuten in de vroege ochtend op zondag ochtend maakte het derde dagdeel.

Maar waar is dan de derde nacht gebleven? Zelfs als een paar minuten van het daglicht op vrijdag en een ander paar minuten op zondagochtend als “dagen” aangerekend  kunnen worden, dan nog faalt deze interpretatie om uit te leggen hoe slechts twee nachten van -vrijdagavond en zaterdag omgezet kunnen worden in de drie nachten waarvan Jezus sprak.

De Schrift is heel duidelijk over het feit dat Jezus al was opgestaan ​​vóór Maria Magdalena bij  het graf aankwam op zondagochtend vroeg, terwijl het nog donker was” (Johannes 20: 1-2).

Dus in werkelijkheid, kunnen er geen delen van zondag als een heel dagdeel gerekend worden, daar Jezus al was opgestaan ​​vóór het aanbreken van de dageraad.

Jonah: 1: 17, waarnaar Jezus verwees, zegt specifiek dat ” Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.”

We hebben geen Bijbelse gronden om aan te nemen dat Jezus slechts twee nachten en één dagdeel, plus nog een deel van de een andere dag bedoelde. Als Jezus slechts van de late vrijdagmiddag tot zondagochtend vroeg in het graf was, dan is het teken dat Hij gaf als de geprofeteerde Messias NIET in vervulling gegaan!

Jezus beaamde bovendien Zelf dat er twaalf uren in een dag gaan (Johannes 11:9 Zijn er niet twaalf uren in de dag?).

Wat is nu waar? Wij zoeken enkel alleen naar de waarheid. Is er iets mis met de woorden van Christus, of is er iets mis met de traditionele opvatting met betrekking tot van wanneer en hoe lang Hij in het graf was?

Laten we zorgvuldig de details vanuit al de vier evangeliën onderzoeken. Als we dat doen, onthullen we het echte ware verhaal van hoe Jezus ‘woorden zijn vervuld exact zoals Hij zei!

Twee Sabbatten genoemd

Let op de volgorde van de gebeurtenissen beschreven in Lucas 23. Het moment van Jezus’ dood, evenals Zijn overhaaste begrafenis vanwege de naderende hoge Sabbat, dat begon bij zonsondergang, wordt verteld in Lucas: 23: 46-53. Vers 54 geeft vervolgens aan dat “het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan.”

In de Joodse samenleving van die tijd, werden zwaar kookwerk en schoonmaak gedaan op de dag vóór een Sabbat in voorbereiding daarop. Dus de dag vóór de Sabbat werd bekend in de volkstaal als  “de voorbereidingsdag ‘of kortweg ” de voorbereiding.” De Bijbelse Sabbat valt op zaterdag, de zevende dag van de week. Volgens de Bijbelse rekenwijze, beginnen dagen bij zonsondergang (Leviticus: 23: 32; vergelijk Genesis: 1: 5, Genesis: 1: 8, Genesis 1: 13),  dus alle wekelijkse sabbatten beginnen op vrijdagavond bij zonsondergang.

Op basis van deze feiten, hebben veel mensen aangenomen dat hier de wekelijkse sabbat bedoeld werd en dat Jezus daarom gekruisigd werd op een vrijdag. Maar twee soorten “sabbatten” worden genoemd in de Bijbel:

  • de reguliere wekelijkse sabbatdag, dat op de zevende dag van de week viel, en
  • zeven jaarlijkse Heilige Dagen (vermeld in Leviticus 23): sabbatten, die konden vallen en meestal vielen op doordeweekse dagen anders dan de normale wekelijkse sabbatdag. Dan is er met andere woorden soms sprake van sabbatdag op bijvoorbeeld: dinsdag en donderdag!

Was de dag nadat Jezus gekruisigd werd een wekelijkse Sabbat, of één van deze jaarlijkse heilige sabbatdagen?

Johannes: 19: 31 staat duidelijk dat deze naderende Sabbat iets specials was: “want de dag van die Sabbat was een grote dag” (Herziene Statenvertaling) of “was een hoge dag” (NBG vertaling). Deze term verwijst niet naar de wekelijkse Sabbat (vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang). Hij verwijst in deze context naar de 15de Nissan, naar de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, één van Gods jaarlijkse Heilige Dagen (Exodus 12: 16-17; Leviticus: 23: 6-7).

Een aantal van de Bijbelcommentaren, encyclopedieën en woordenboeken zal bevestigen dat Johannes niet verwijst naar de wekelijkse Sabbat hier, maar eerder naar een ​​van de jaarlijkse Sabbatten.

Volgens de Bijbelse kalender, in dat jaar (31 na Chr.) viel deze hoge Sabbatdag op een donderdag (wat impliceert dat deze Sabbatdag op woensdagavond bij zonsondergang begon). We kunnen dit bevestigen door te kijken naar de details in de Evangeliën, die ons laten zien dat er twee afzonderlijke Sabbatdagen worden genoemd in één week!

Luke: 23: 55-56 vertelt ons dat de vrouwen, na het zien dat het lichaam van Christus in het graf werd gelegd net voor zonsondergang, “teruggekeerd waren en maakten zij specerijen en mirre gereed” voor de laatste voorbereiding van het lichaam.

Dat hebben ze niet gelijk op de hoge sabbat van donderdag gedaan maar de dag daarna, op een vrijdag.

Ze zouden niet zoveel arbeid hebben gedaan op een sabbatdag, wekelijks of jaarlijks, omdat het zou beschouwd worden als een Sabbatovertreding. Dit wordt bevestigd door Marcus evangelie, waarin staat:

“En toen de sabbat  (hoge sabbatdag) voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht [die konden ze niet op een sabbat hebben aangeschaft], om hem te gaan zalven”(Marcus 16: 1).

De vrouwen moesten wachten tot deze (eerste hoge) sabbat voorbij was, voordat ze de specerijen konden kopen en voorbereiden om te worden gebruikt voor de zalving van Jezus ‘lichaam.

Vervolgens vertelt Luke: 23: 56 ons dat, na het aankopen en de voorbereiding van de kruiden en oliën op vrijdag, “zij op de sabbat rustten naar het gebod” -dat betekent dat ze de kruiden op vrijdag vóór die (tweede) sabbat waarop zij rustten hebben verworven. Deze tweede Sabbat die in de Evangeliën genoemd wordt, is de reguliere wekelijkse Sabbat, die gehouden werd van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang.

Door gegevens in beide evangeliën met elkaar te vergelijken, waar Marcus ons vertelt dat de vrouwen specerijen gekocht hadden na de Sabbat en Lucas ons vertelt dat ze de kruiden voorbereid hebben voordat zij rustten op de Sabbat, kunnen we duidelijk zien dat er twee verschillende sabbatten hier besproken worden.

De eerste, zoals Johannes: 19: 31 ons vertelt, was een “hoge dag” -de eerste dag van het feest der Ongezuurde Broden, dat op een donderdag van dat jaar viel. De tweede was de wekelijkse Sabbatdag de zevende dag  van die week.

Enige Teken van de Messias

Nadat de vrouwen rustten op de reguliere wekelijkse sabbat, gingen zij vroeg op de eerste dag van de week (zondag) naar het graf van Jezus, “terwijl het nog donker was” (Johannes 20: 1), en vond dat Hij al was herrezen (Mattheüs: 28: 1-6; Marcus: 16: 2-6; Lucas: 24: 1-3).

Jezus werd niet opgewekt bij zonsopgang op zondagochtend, want toen Maria Magdalena samen met de andere vrouwen,” terwijl het nog donker was,” naar het graf gingen, vonden ze dat de steen al weggerold en het graf al leeg was!

Als we rekening houden met al de gegevens in alle vier de evangeliën, dan wordt het beeld helder. Jezus werd gekruisigd en laat op woensdagmiddag begraven, net voordat de Sabbat begon bij zonsondergang. Maar dat was een hoge Sabbatdag, die duurde van woensdag zonsondergang tot donderdag zonsondergang die week, in plaats van de normale wekelijkse Sabbat, dat duurde van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang.

Paschadag (14de Nissan) waarop een lam werd geslacht is altijd de dag vóór een hoog heilige feestdag (15de Nissan), een hoge Sabbatdag die volgt op elke Paschadag, namelijk de eerste dag van Ongezuurde Broden

“Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. 5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond,  is het Pascha voor de HEERE. 6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. 7 Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen (Leviticus 23:4-7).

Hoewel niemand getuige was van de opstanding van Jezus (die in een verzegeld graf plaatsvond), om Zijn woorden te bevestigen en het Bijbelse bewijs te leveren moest het zijn gebeurd drie dagen en drie nachten na woensdag om en nabij zonsondergang.

Dat valt met andere woorden op zaterdag. Jezus verliet Zijn graf na zonsondergang aan het einde van de wekelijkse Sabbat.

Deze tijdslijn past perfect bij de drie nachten (woensdagavond, donderdagavond en vrijdagavond) en de drie dagdelen (donderdag, vrijdag en zaterdag). Dit is de enige tijdslijn die past  bij Jezus ‘eigen profetie van hoe lang Hij in het graf zou zijn.

En, zoals we gezien hebben, past het perfect bij alle details die in de vier evangeliën die hierover zijn vastgelegd.

We kunnen er zeker van zijn dat de grafleggingsperiode Jezus opgaf als bewijs dat Hij de Messias was,  het precieze tijdsduur was dat Hij voorspelde. (Zìe ook  onze video hier).

Omdat de meeste mensen de jaarlijkse Heilige Dagen niet begrijpen die Jezus Christus en Zijn volgelingen onderhielden, komen ze inzicht te kort om te begrijpen de chronologische gegevens die zo nauwkeurig voor ons bewaard werden in de vier  evangeliën.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘3 dagen en 3 nachten’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God