Het Nederlandse Supplement van

juli/augustus 2008

666 Merkteken van het Beest?

Veel christenen weten dat er sprake is van een merkteken van het beest en dat de antichrist op het wereldtoneel zal verschijnen en velen zal verleiden en dan vooral hen die het merkteken al hebben. Het merkteken van het beest is iets dat generaties bezig heeft gehouden. Er doen tegenwoordig zoveel uitleggingen van en over dit merkteken de ronde op het internet dat de waarheid erdoor vertroebeld raakt. Er is verwarring alom. Deze verwarring ontstaat door menselijke interpretaties van Bijbelse symbolen. Om achter de waarheid van de Bijbel te komen, dient men de Bijbel zelf de symbolen te laten verklaren zonder enige menselijke interpretaties.

Is 666 merkteken van het Beest? In Openbaring 13: 16-17 wordt dit mysterieuze merkteken van het Beest voor het eerst aangehaald: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

Doordat er staat dat niemand kan kopen of verkopen dan hen die het merkteken hebben, denkt men dat dit merkteken een soort chip is die men als betaalmiddel kan plaatsen in het voorhoofd of in de rechterhand. Er staat echter ook dat allen (in het gebied van het beest), de kleinen, de groten, de rijken, de armen, de vrijen en de slaven, dit merkteken krijgen. Dat maakt het al moeilijk te geloven dat het een soort chip is met identificatie op basis van Radio Frequentie, de zogenaamde RFID chip. Het inplanten hiervan is veel te kostbaar om alle mensen te voorzien van zo’n chip.

Bovendien is het geven van dit merkteken iets dat al eeuwenlang aan de gang is. Dit merkteken bestaat al lang. Lang voordat de RFID chip was uitgevonden, werden martelaren onthoofd, doordat zij weigerden het merkteken te accepteren: “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang” (Openbaring 20:4-5).

Bijbelse symbolen
Om dit merkteken te begrijpen dienen we ook de overige symbolen in Openbaring 13 een bijbelse uitleg te geven. Openbaring 13 spreekt over beesten, horens, koppen, over een draak, over een lam, over een beeld van het beest en over naam en nummer van het beest. Wat zegt de Bijbel over de betekenissen hiervan?

Openb. 13:1-2: ‘En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw”.

Dit beest was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer met een muil als van een leeuw. In Daniel 7 zegt de Bijbel dat vier dieren symbool staan voor vier wereldkoninkrijken die de macht zouden krijgen waarna God een koninkrijk zou opzetten dat nooit meer in andermans handen zou overgaan. De vier dieren waren: een leeuw, een beer, een luipaard en een vreselijk uitziend vierde dier:

”En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere onderscheiden. Het eerste was als een leeuw, … Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, . Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, …; ook had dat dier vier hoofden, en aan hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; ..; en het had tien hoornen” (Daniël 7:3-7).

In Daniël 7:23 wordt de bijbelse betekenis van deze dieren en de horens gegeven:”Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Daarna zullen de heiligen der Allerhoogste het koninkrijk over de aarde voor altijd bezitten” (Daniël 7: 18, 27).

Openbaring 13 spreekt ook over een beest uit de zee met andere woorden over een rijk dat een samenstelling is van aspecten van de vier dieren uit Daniël 7. Dit beest is kennelijk het vierde dier dat bepaalde karakteristieken van de overige drie dieren heeft overgenomen. Daniel heeft eerder in de interpretatie van een droom van koning Nebukadnessar verklaard dat er vier koninkrijken zouden komen eer God in de wereldse gebeurtenissen in zou grijpen.

Na het Babylonische Rijk (het eerste rijk) zouden er nog  3 wereldrijken op het toneel verschijnen. In dat beeld van Daniël 2 zag Daniël delen van het beeld die een rijk voorstelden. Het hoofd van goud was het Babylonische of Chaldeeuwsche rijk (Daniël 2: 36-37). De schouders en de borst waren van zilver en stelden voor de Meden en de Perzen (Dan. 5:28-30) en het derde rijk, de buik en de dijen van koper, stelde het Griekse rijk voor van Alexander de Grote, die de Meden en de Perzen heeft verslagen (zie Daniël 8: 20-21).

Het vierde rijk zou voort blijven bestaan tot in de eindtijd! In Daniel 2 wordt het voortgesteld als benen van ijzer met voeten en tenen van deels ijzer en leem. Uit de geschiedenis weten we dat het rijk dat na het Griekse Rijk op het wereldtoneel verscheen het Romeinse Rijk was. Dit rijk is het laatste van de vier dieren en het laatst van de vier delen van het beeld van Nebukadnessar. Dit rijk zou voortbestaan tot de wederkomst van Jezus Christus, de Mensenzoon die op de wolken komt (Daniël 7:13).

Uit dat rijk komen (nadat het dodelijk verwond is geraakt) 10 horens voort die tien koningen ofwel koningschappen voorstellen en die achtereenvolgens na elkaar aan de macht zouden komen. Uit het midden van de horens komt er een kleine horen met ogen en mond die er groter uitzag dan de overige en drie horens vielen uit vóór hem. Het zou een koningschap worden met meer macht dan de anderen en met veel grootspraak. “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten (vervolging); hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd” (Daniël 7: 24-25).
Dit betekent dat deze kleine horen een religieuze regering of organisatie is, die er een godslasterlijke leer op na houdt en er op uit is Gods wet en tijden te veranderen.

Beest geïdentificeerd
In Openbaring 13 wordt het beest, dat niets anders kan zijn dan het Romeinse Rijk, uitgebeeld met eigenschappen van de drie vorige rijken (leeuw, luipaard en beer) en met 7 koppen en 10 horens. De zeven koppen stellen derhalve de koppen voor van Babylon, de Meden en de Perzen, de vier koppen van de luipaard (de Grieken) en de eigen  kop van het vierde dier met 10 horens.

“En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en grote kracht” (zie Openbaring 12:9 – de draak is de Satan). “En ik zag één van zijn koppen als ten dode gewond en het dodelijke wonde genas; en de gehele aarde ging het beest achterna. En zij aanbaden de draak die aan het beest macht heeft gegeven en zij aanbaden het beest zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: wie kan oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13: 2b-4).

Het West-Romeinse Rijk werd dodelijk gewond in 476 AD toen Rome in handen van barbaren (Odoaker) viel. Maar het West-Romeinse Rijk werd nieuw leven ingeblazen in 554 AD door Keizer Justinianus.
En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslastering spreekt en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren (vervolging) en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam, en natie en taal en volk. En allen die op aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld” (Openbaring 13: 5-8).

Iedereen in de invloedssfeer van het beest wiens naam niet geschreven staat in het Boek des Leven zal het beest aanbidden.
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens gelijk een lam en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen” (Openbaring 13: 11-13).

Dit andere beest is een persoon, ambt, of organisatie die pretendeert namens het Lam (Christus) te handelen, maar spreekt als de draak (satan). Wat kan dit zijn? Het is een christelijke leider, iemand met een religieus ambt of een christelijke organisatie die pretendeert namens Christus te handelen, maar als de satan (draak) spreekt. Deze entiteit krijgt veel macht van het beest.

Justinianus en de keizers na hem gaven aan de bisschop van Rome veel macht. Er kwam een nieuwe invulling van het West-Romeinse Rijk. In de plaats kwam het Heilige Roomse Rijk met de keizers (de titel keizer of kaiser is afgeleid van Caesar) die voortaan gekroond werden door de bisschop van Rome als een van de belangrijkste geestelijke leiders van het nieuwe herleefde Heilige Romeinse Rijk.

De bisschop bewerkte dat de mensen (zijn volgelingen) het Heilige Romeinse Rijk gingen aanbidden. De bisschop van Rome werd ook gezien als plaatsvervanger van Christus (Vicarius Filii Dei, Plaatsvevanger van Gods Zoon).

Beeld van het Romeinse Rijk
“En het verleidt hen die op aarde wonen wegens de tekenen die hem zijn gegeven om te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is” (Openbaring 13: 14).

Een beeld van het beest is een model of afbeelding van het Romeinse Rijk. Om een beeld van het Romeinse Rijk te kunnen maken ligt het voor de hand om eerst een model van de Caesar te maken en de regeringsstructuren van zijn rijk. Zo werd de katholieke kerk als een wereldlijke regering opgezet in de vorm van het Romeinse Rijk met de Paus als Pontifex Maximus, een titel die de Caesars droegen!

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig (666) Openbaring13: 15-18.

Hier lezen we dat 666 het getal van het beest is en niet het Merkteken. Het is het Beeld / valse religie dat maakt dat allen een merkteken krijgt. Het merkteken is iets anders.

Deze wereldwijde kerkinstelling met de Romeinse bestuursvorm die godslasteringen zou spreken heeft veel heiligen vervolgd en ter dood laten brengen. Hetzelfde staat in Daniël 7:24-25 over het kleine hoorn met een mond vol godslasteringen en dat groter werd dan de overige horens. Dit beeld is gelijk aan de kleine hoorn met ogen en mond, een valse kerk met wereldmacht en koninklijk gezag.

Merkteken
Een ieder die het beeld (kerk, vals christendom) aanbad kreeg een merkteken. Dit merkteken bestaat al heel lang en heeft te maken met de valse leer van het beest dat in zijn kerk (beeld) is geïnfiltreerd. Immers zij die het beeld noch het beest aanbaden, maar trouw bleven aan de waarheid en de geboden van Christus, kregen het merkteken niet.

Ware christenen die Gods geboden onderhielden werden vervolgd, omdat ze weigerden mee te doen aan deze aanbidding van de kerk en staat. Zij gehoorzaamden God alleen. Ze weigerden de valse kerk, die de macht kreeg van het Romeinse Rijk, te aanbidden met haar afgoderijen, heidense geloofsopvattingen en gebruiken, die meer dan 1000 jaar geleden al werden opgelegd ( Keizer Karel de Grote werd in 800 na Chr. gekroond door Paus Leo III op de eerste Kerstdag als eerste Keizer van het Westen sinds 476). Het merkteken van het beest was toen al volop aanwezig.

Om welke wetten vervolgd?
Om welke wetten Gods werden de meeste martelaren vervolgd in het verleden? Eer je vader en je moeder, pleeg geen overspel, lieg niet, steel niet, moord niet, begeer niet, dat zijn wetten die in alle maatschappijen in achting waren ook in die van het Romeinse Rijk. Wat niet getolereerd werd was Gods Sabbat, het Pascha op 14 Nisan, Gods (overige) feestdagen zoals het Feest der Ongezuurde Broden, Bazuinendag, Verzoendag, het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag.

Deze jaarlijkse sabbatten van God zijn allemaal door deze valse kerk als afgeschaft verklaard en werden allen vervangen door Romeinse feestdagen: zoals de zondag, Pasen, Kerst en Oud en Nieuw. De hele wereld is in deze misleiding meegegaan en overgestapt naar dagen die NIET Gods heilige dagen zijn. Gods ware feestdagen staan overigens vermeld in Leviticus 23.

Vooral de zondag, de dag van de Romeinen, die zonvereerders  waren, is het meest prominente merkteken van het beest dat aan allen groot, klein, vrij, slaaf, rijk, arm werd opgelegd.

Terwijl de Sabbat, de 7de dag, juist de dag is die God als Schepper identificeert. Hij heeft immers die dag speciaal geschapen en geheiligd om te dienen als een gedenkteken tussen God en Zijn volk dat Hem liefheeft, daar zij ook op die zelfde dag rusten net als hun Schepper.

De zondag is niet uit het christendom voortgekomen. Het is de dag van de Romeinse god (Mithra, Sol invictus). De laatste heropleving van het Romeinse Rijk zal weer het houden van hun traditionele merkteken gaan opleggen. Zij die dit merkteken op hun voorhoofd ontvangen zullen de zeven laatste plagen van God ontvangen:
“Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap (de laatste 7 plagen) die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn (Openbaring 14: 9-10).

Het heeft te maken met het overtreden of verwerpen van Gods geboden. Gods heiligen ontvangen de plagen niet omdat zij doen wat staat in vers 12: “Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren” (Openbaring. 14:12).

Zij die het merkteken van Satan dragen, bewaren Gods geboden niet en zeggen dat die geboden afgeschaft zijn.

In Openbaring 12:17 staat: “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”

Deze vrouw stelt voor Gods ware kerk voor die kinderen voortbrengt die Gods geboden bewaren inclusief Gods sabbatten. Allen die het merkteken van Satan en het beest, niet dragen zullen Satans grimmigheid ondergaan in de grootste verdrukking allertijden. God zij dank dat die dagen ingekort zullen worden ter wille van de uitverkorenen. Laten we nu eens recapituleren om de waarheid duidelijk te maken.

1) Het merkteken van het beest betekent duidelijk het verwerpen van Gods geboden en bestaat al meer dan 1000 jaar.

2) Het Romeinse Rijk is de werkelijke oorsprong van dit merkteken. Dus het merkteken is geen RFID chip, geen barcode in het voorhoofd van mensen, geen sofinummer. Dit merkteken bestaat al heel lang, lang voordat de Chip werd uitgevonden werden mensen om dit merkteken onthoofd. Het merkteken is ook niet afkomstig van de hoer die het beest van Openbaring 17 berijdt.

3) De valse kerk van het Romeinse Rijk is er de oorzaak van dat de mensen ertoe worden verleid dit merkteken te ontvangen.

4) Satan zit er achter daar hij dit Romeinse Rijk zijn troon en grote macht heeft gegeven als een politiek instrument om de wereld te misleiden.

5) Degenen die het merkteken weigeren worden uitgesloten van het “kopen en verkopen”. Met andere woorden van het handeldrijven, zaken doen of een baan hebben wanneer het beest weer volledig aan de macht is en dit merkteken weer oplegt.

6) Velen van hen die het merkteken weigeren zullen in de toekomst de marteldood sterven wegens hun weigering van dit merkteken, doordat ze Gods geboden willen bewaren.

7) De sluwe bedrieglijke duivel gebruikt dit middel afkomstig uit het heidendom van het Romeinse Rijk om de mensen ertoe te verleiden Gods tien geboden te overtreden. Hij praat ons vervalsingen aan die echt lijken.

Satan zal altijd de mensen proberen te misleiden. Naast vloeken, stelen, liegen, moorden, overspel, begeerten probeert hij dat vooral op gebied van één gebod dat het minst belangrijk schijnt voor het menselijke verstand. Een gebod waarop de mensen zullen denken dat het geen verschil uitmaakt. Zeker als er al eeuwenlang een surrogaat dit goddelijke gebod heeft vervangen en dat nu een traditionele hoeksteen van het valse Christendom is geworden.

Welk gebod kan dat zijn?
Welk gebod heeft te maken met iemands baan of bedrijf? Er is maar één gebod dat door mensen als het minste van de geboden wordt beschouwd: Het vierde gebod, dat zegt: “Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt … de zevende dag is de sabbat van de Here uw God” (Ex. 20: 8). Men zegt dat dit gebod is afgeschaft en zondag ervoor in de plaats is gekomen.

Zondag is een heidense rustdag die door Keizer Constantijn van het Romeinse Rijk (niet de kerk en niet de paus) tot officiële, zogenaamde “christelijke” rustdag is gemaakt. De kerk heeft deze dag vervolgens opgelegd aan een ieder en zo werd ervoor gezorgd dat men de zondag algemeen aanvaardde binnen het Romeinse Rijk en zelfs daarbuiten.

De concilie van Laodicea van omstreeks 362 AD vervaardigde het volgende decreet uit:
“Christenen moeten niet de joodse leer volgen door op de sabbat te rusten, maar moeten op die dag werken en in plaats daarvan op zondag rusten. Maar als iemand wordt gevonden die het Jodendom volgt, laat die van Christus verbannen worden verklaard.”

Ze werden tot ketters verklaard wanneer de kerk de “banvloek” uitsprak en ze werden daarna door de autoriteiten van het keizerrijk gefolterd en gedood als zij hun overtuiging niet opgaven. De wetten werden zo strak opgelegd dat het moeilijk werd om een baan te krijgen of zaken te doen als men niet op zaterdag wilde werken en op zondag rusten.

Dit gebod van God werd gewijzigd door het Romeinse Rijk zoals te lezen staat in Daniël 7: 25 dat het beest “tijden en wet” veranderde. Ook hebben ze nieuwe kalenders geïntroduceerd en een nieuwe dagindeling. Een dag begint bij God namelijk bij zonsondergang en niet om 12 uur ‘s nachts.

Gods sabbatten waren altijd al een teken geweest tussen God en Zijn volk. Ex. 31:12-17:“Mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u van geslacht tot geslacht. Waarom is de sabbat een gedenkteken? “.. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept” (vers 17). Door Jezus Christus heeft God de sabbat geschapen (Hebr. 1:2). Daarom is Jezus meer dan de tempel en de Heer van de sabbat (Matth. 12:6, 8).

De sabbat is gemaakt voor de mens en wijst als gedenkteken naar de Schepper van hemel en aarde. De zondag is niet als gedenkteken geschapen door God. De zondag is een heidense rustdag (kijk eens op Wikipedia onder “zondagsheiliging”). De mensen hebben de zondag als het merkteken van het beest in hun denken (voorhoofd) aanvaard door erin te geloven. De rechterhand symboliseert werk of lichamelijke arbeid.

Het hebben van het merkteken van het beest op de rechterhand houdt in dat men het beest gehoorzaamt door te handelen (met de hand) conform de wil van het beest. God wil echter dat we Zijn sabbatten binden aan onze voorhoofden en aan onze hand (Ex. 13:9, Deut. 6:1, 8), zodat ze in ons denken en doen tot uiting komen. Niet alleen Gods sabbatten, maar ook al Gods woorden dienen we te binden op onze handen en voorhoofd (Deut. 11:18):”Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.”

Gods woorden, wetten en sabbatten werden als een teken gebonden op hand en voorhoofd. Zo zullen mensen die het merkteken van het beest dragen ook de wetten en rust- en feestdagen van het beest hebben op hun voorhoofd en handen. Ze geloven in dit merkteken en handelen ernaar. Zie ook onze video over het Merkteken op ons YouTube-kanaal.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bestel ons boekje: De bijbelse rustdag zaterdag of zondag?

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘666 Merkteken van het Beest?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God