Het Nederlandse Supplement van

september/oktober 2012

Bazuinenfeest—de wederkomst van Christus

Het Bazuinenfeest is de vierde feestdag van de zeven jaarlijkse feestdagen van Gods Plan. Op dit feest worden bazuinen geblazen. Zijn dit bazuinen voor vrede of bazuinen voor oorlog? Of beide? Wat is de relevantie van deze feestdag voor Gods Kerk? Wat is de betekenis van deze feestdag in Gods Plan, zoals aangeduid in Zijn Heilige Dagen?

Spil in de geschiedenis
Om te beginnen is de Bazuinendag het vierde feest. De eerste drie feestdagen zijn de eerste en laatste dag van het feest van Ongezuurde Broden, 50 dagen later gevolgd door het Pinksterfeest.
Na het Bazuinenfeest volgen nog de Grote Verzoendag, de eerste dag van het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag. U kunt dit alles teruglezen in Leviticus 23. Ook het boekje “Gods Plan Volgens Zijn Heilige Dagen”, dat
u gratis kunt aanvragen of downloaden via onze website, geeft meer inzicht in Gods plan door de uitleg van de betekenis van deze feestdagen.

Dus het vierde feest is het middelste feest. Sommigen zeggen dat dit feest de “spil” is van Gods plan. Daarmee bedoelen ze dat het Bazuinenfeest scheiding maakt tussen het verleden en heden enerzijds en de toekomst anderzijds. De wederkomst van Jezus Christus in combinatie met het komend Koninkrijk van God op deze aarde is de meest voorkomende profetie in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.
Gods kerk gelooft dat de Bazuinendag specifiek deze gebeurtenis weerspiegelt. Dat is dé grote scheidslijn in de geschiedenis die het verleden en heden zal scheiden van de toekomst.

Bazuingeschal
We starten in Leviticus 23:23-25 waar de beschrijving van deze dag staat: “In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.”
Dit is dus een feestdag, een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal. De combinatie van feestdag en bazuin staat ook vermeld in Psalm 81: 2-4 “Zing vrolijk voor God, onze kracht; juich voor de God van Jakob. Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luit. Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag.”

Het Bazuinenfeest wordt gevierd wanneer het nieuwe maan is: de eerste dag van de 7e maand. We zien hier ook dat deze psalm niet enkel over deze feestdag gaat, maar ook over andere dagen die op volle maan beginnen, zoals het Loofhuttenfeest en de eerste dag van het Feest der Ongezuurde Broden. Maar in ieder geval wijst het ook specifiek naar dit feest, omdat het Bazuinenfeest het enige feest is van de 7 feestdagen dat gehouden wordt met nieuwe maan. Vers 5: “Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jakob.” De verordening verwijst onder andere naar Leviticus 23 waar we net gelezen hebben dat we een heilige samenkomst dienen te hebben op het Bazuinenfeest.

Heden en verleden
Gods feestdagen – inclusief het Bazuinenfeest – kijken zowel terug naar bepaalde gebeurtenissen als naar gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Vanuit Psalm 81 krijgen we een historisch inzicht ten aanzien van het Bazuinenfeest. De volgende verzen (6-17) hebben namelijk te doen met gebeurtenissen in Egypte, de verlossing van het volk Israël uit Egypte.

Het begint met Jozef in vers 6. Jozef leefde enkele honderden jaren voordat het volk onder Mozes werd verlost door God uit Egypte: “Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef, nadat Hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Ik heb de last van zijn schouder weggenomen, zijn handen hebben de manden losgelaten. In de benauwdheid riep u en Ik redde u, Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder; Ik beproefde u bij het water van Meriba.” U leest over Meriba is Exodus 17:7 en Numeri 20. Dit is de plek in de woestijn waar Israël met de Heere twistte, nadat ze uit Egypte waren verlost.

Dan gaat de Psalm verder en vertelt over Gods relatie met het volk en wat Hij uiteindelijk voor hen had kunnen doen in het beloofde land. Dus we zien hier dat het Bazuinenfeest ook een herinnering is aan Gods verlossing van Zijn volk van de tijd van Jozef tot de tijd dat Hij hen in het beloofde land brengt.

Verleden én toekomst
We zien hier in Psalm 81 de relatie met het verleden. Maar geeft Psalm 81 ook mogelijk de relatie weer tussen Gods volk nu en de belofte van het toekomstige beloofde land, oftewel het komende Koninkrijk van God?

Laten we de verzen 14-17 eens lezen: “Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd, was Israël in Mijn wegen gegaan! In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de HEERE haten, zouden zich geveinsd aan Hem onderworpen hebben; maar hún tijd zou voor eeuwig geweest zijn: Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots.”

Als we dit lezen vanuit het perspectief van Gods geestelijke volk Israël nu, dan wordt deze tekst plotseling een positieve profetie en profeteert het over zaken die staan te gebeuren. God zal Zijn vijanden neerslaan. In vers 17 staat dat Hij Israël zal voeden met de beste fysieke en geestelijke spijzen. Denk eens aan de symboliek in dit vers: honing uit de Rots! Dit is natuurlijk een referentie aan dé Rots Jezus Christus!
Psalm 81 (en zeker de laatste verzen) bevat dus ook een verwijzing naar het komende Koninkrijk. Het gaat over de overvloed en rijkdom als gevolg van het feit dat de kennis van de Heere als een watervloed over de aarde is.

Betekenissen van de bazuin
In Numeri 10:1-5 wordt meer verteld over het blazen van de bazuinen. In dit hoofdstuk geeft Mozes aan hoe en om welke redenen Israël de bazuinen dient te blazen. “De HEER zei tegen Mozes: ‘Maak van gedreven zilver twee trompetten om de gemeenschap bijeen te roepen en om het sein tot opbreken van het legerkamp te geven. Wordt er op beide trompetten geblazen, dan moet de hele gemeenschap zich bij je verzamelen, bij de ingang van de ontmoetingstent. Als op een ervan geblazen wordt, verzamelen de leiders van Israël, de aanvoerders van de legereenheden, zich bij je. Wordt er een luid signaal geblazen, dan breken de afdelingen op die aan de oostkant gelegerd zijn.”

Vers 8-10: “Het blazen op de trompetten is de taak van Aärons nakomelingen, de priesters. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht, voor alle komende generaties. Als jullie in je eigen land door vijanden worden belaagd en ten strijde trekken, blaas dan een alarmsignaal om de HEER, jullie God, aan jullie te herinneren; dan zul je van je vijanden worden verlost. Ook als jullie feestvieren, op de vaste feesten en bij nieuwemaan [begin van de maand, GN], en brandoffers en vredeoffers brengen, moet er op de trompetten geblazen worden om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de HEER, jullie God.”

De Bijbel doorlezend zijn er zeker 7 redenen om de bazuin – of de trompet – te blazen. Een aantal redenen staat hier in Numeri 10 vermeld. Andere hebben te maken met het jubeljaar of met de kroning van een koning. Het is opvallend dat veel van die redenen kunnen worden gekoppeld aan een vorm van vervulling van de gebeurtenissen die plaats gaan vinden bij de wederkomst van Christus. Laten we hier een aantal van de betekenissen van de bazuin kort bekijken.

De bazuin werd niet enkel geblazen als het volk ten oorlog trekt. Het werd ook gebruikt om de gemeenschap bijeen te roepen. Merk op dat als Christus terugkomt er op de bazuin wordt geblazen en de engelen worden uitgezonden om de heiligen te verzamelen. Ook 1 Thessalonicenzen 4:16-17 spreekt in zekere zin van het samenroepen van de gemeenschap: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.”

We lezen in Numeri dat de bazuin een rol heeft als het volk gaat bewegen of ten strijde trekt. We lezen daarover later in dit artikel enkele verzen vanuit het boek Openbaring.
In 1 Koningen 1:34 staat dat de bazuin werd geblazen bij de kroning van Salomo. Het is duidelijk dat wanneer Christus terugkomt als Koning der koningen en Heer der Heeren dat het ook zal zijn als een dag van kroning. Is het niet geweldig om te zien dat al die instructies ten aanzien van het blazen op de bazuin profetisch zijn en worden vervuld op de Bazuinendag, het feest van Christus’ wederkomst op de dag des Heeren?

De wederkomst
Laten we onderzoeken wat de Bijbel zegt over de wederkomst van Jezus Christus. Er zijn veel profetieën aangaande Zijn wederkomst. Laten we naar een paar kijken en beginnen in Mattheüs 24. De discipelen vroegen Hem toen ze alleen met Hem waren op de Olijfberg (vers 3): “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?”

Jezus geeft hier in dit hoofdstuk vervolgens aan wat de gebeurtenissen zijn die rondom Zijn wederkomst plaats gaan vinden. Vers 27: “want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”

Het is dus in ieder geval duidelijk dat de wederkomst voor iedereen duidelijk zal zijn. Jezus komt niet stiekem terug. Het is een wereldwijd gebeuren, voor iedereen duidelijk, niet enkel voor de
heiligen. Ook de symboliek hier van gieren die zich cirkelend in de lucht verzamelen boven een karkas zijn tekenen dat dit voor eenieder zichtbaar zal zijn.

Vers 29-31: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, [Ze zullen Hem daadwerkelijk zien! GN] als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”

Dus er zullen hemelse tekenen zijn en we kunnen dit koppelen aan de hemelse tekenen van Openbaring 6:12-17. In deze verzen staat het zesde zegel beschreven. De vorige verzen zijn het
vijfde zegel, namelijk de grote verdrukking voorafgaand aan de dag des Heeren. De grote verdrukking wordt gekenmerkt door een grote vervolging en lijdensweg van de heiligen. We lezen in de verzen 12-17 over een grote aardbeving, zowel in de hemelen als op de aarde.

De mensen – van hoog tot laag – verbergen zich dan en ze doen dit vooral vanwege de komst van Christus. Ze bedrijven rouw, ze sterven liever. Ze zijn in opperste verwarring, pijn, verdriet en angst en ze zullen – niet beter wetend – tegen Hem vechten uit angst voor wat er gaat gebeuren.

De 7e bazuin – op de dag des Heeren, waarnaar vooruit gezien wordt op de Bazuinendag, wordt genoemd in Openbaring 11:12-13. Dit hoofdstuk begint met het werk van de twee getuigen. U leest dat ze – vanwege hun getuigenis – worden vermoord en dat ze na 3,5 dag worden opgewekt en vervolgens gebeurt er het volgende: “En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.”

De beschrijving van de zevende bazuin begint in de verzen 15-19: “En de zevende engel blies op de [7e, GN] bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.”

De 7e bazuin laat de toorn van God los op de volkeren van de aarde. Maar dit is nog niet alles. De 7 schalen met Gods gramschap moeten nog worden leeggegoten en dat leest u in hoofdstuk 15, dat qua tijd aansluit op hoofdstuk 11.

Openbaring 15 noemt 7 machtige plagen: zweren voor degenen die het merkteken hebben, het doden van al het leven in de zee, water als bloed, verzengende hitte, duisternis, pijn, het opdrogen van de Eufraat en als laatste een enorme aardbeving.

Het wordt een enorme verwoesting die vrijwel al het leven vernietigt en die het aanzicht van de aarde compleet zal veranderen. Bergen verdwijnen, eilanden veranderen van plaats: dit kan enkel indien er een enorme verschuiving van de continentale platen plaatsvindt. Het is verbijsterend om te lezen met welke verwoesting God de aarde zal slaan ter voorbereiding op de wederkomst van Zijn Zoon.

In Openbaring 19:1-8 gaat de tijdslijn weer verder. “En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten! En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.”

We lezen hier in Openbaring 19:1 over een grote menigte in de hemel die God looft. Het is goed om de lofprijzingen nog eens te lezen en vooral te letten op de volgorde van de lofprijzingen. Hij is de rechtvaardige rechter en de wreker van Zijn dienstknechten, omdat dit het eerste is wat Hij komt doen. Dit moet eerst gebeuren voordat enig goed kan worden gedaan.

Dan wordt Hij aangekondigd in verzen 5 en 6 als de almachtige God, Heere en Koning vervolgens als Lam, dus als Verlosser en daarna als Bruidegom. God is precies. Zelfs Zijn lofprijzingen hebben een profetische volgordelijkheid in zich. Dan – in vers 11 – gaat de tijdslijn door en zien we Zijn werk als Rechter en oorlogvoerende Koning en Heer: “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.”

Weer deze woorden: rechtvaardig, oordeler (rechter) en oorlogvoerend. Zo is Jezus Christus bij Zijn wederkomst. Als Christus terugkomt is het niet enkel met de toorn van God, maar met het zwaard en het zal een slagveld worden.
Maar de Bazuinendag heeft meer in zich dan enkel oorlog en oordeel. Dit wordt ook in het boek Openbaring uitgebreid behandeld, maar er zijn vele andere profetieën die zich hierop richten en we willen dit punt graag toelichten vanuit Jesaja 61: 1-2 “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE…”

Dit is waar Jezus het over had in Lukas 4:18-19 toen Hij in Nazareth begon met Zijn prediking en daar op basis van deze profetie werd uitgeworpen. Wat volgt in Jesaja 61:2 noemde Jezus niet in het boek Lukas, want het tweede deel van vers 2 en vers 3 stond nog niet te gebeuren in die tijd. Het was immers een profetie voor Zijn wederkomst, die in onze tijd gaat plaatsvinden. Vers 2 van Jesaja 61 vervolgt: “en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten”.

Ziet u: het jaar van het welbehagen en vervolgens de dag van de wraak, de dag des Heeren. De dag die het onderwerp is van deze feestdag, van dit middelpunt van Gods Feestdagen, het vierde van de 7 feesten. Het keerpunt van Gods plan en de geschiedenis van de mensheid. De dag dat God terugslaat en het heft weer in handen neemt, mogelijk gemaakt door het verzoenoffer van Jezus Christus, mogelijk gemaakt door het zich gereed maken van de bruid, Gods volk.

Jesaja 61: 3 gaat verder en beschrijft: “Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.”
Dus, niet enkel is deze Bazuinendag een dag van wraak, maar het is ook een dag van vertroosting en van bescherming onder Gods vleugel en van herstel.

We willen dit artikel graag afsluiten met de profetie in Jesaja 40. Hier staat de immers samenvatting van deze feestdag. Vers 9-11: “Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God! Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.”

Vers 31: “Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”
Dus laten we doen wat hier in vers 31 staat: laten we uitkijken naar de komst van de Heere, Die komt om te oordelen en om loon naar werken te geven en deze aarde in eeuwigheid te regeren.
Laten we continu blijven vragen “Uw Koninkrijk kome”!! (Mattheüs 6:9).

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Bazuinenfeest—de wederkomst van Christus’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God