Het Nederlandse Supplement van

Breng veel en goede vruchten voort

Jezus Christus onderwees belangrijke geestelijke lessen met betrekking tot de vruchten van ons leven. Over welke lessen gaat het en hoe goed passen we deze toe? Ons eeuwig leven hangt namelijk van dit inzicht af!

JEZUS CHRISTUS’ OPDRACHT AAN ONS: BRENG VEEL EN GOEDE VRUCHTEN VOORT

Waar denkt u aan als er gesproken wordt over vruchten? Een tussendoortje? Een toetje? Uw favoriete fruit?

De Bijbel spreekt veel over letterlijk fruit, maar vaker nog hebben de Hebreeuwse en Griekse woorden die vertaald zijn met “vrucht(en)” een symbolische betekenis. Kinderen worden de “vrucht van de schoot” genoemd. De woorden van een man zijn de “vrucht van zijn mond” enz.

In een serie supplementen over de vrucht van de Geest zullen we elk aspect ervan nader onderzoeken. In dit eerste deel eerst enkele algemene punten over vruchten en Gods Geest.

We dienen goede vruchten te dragen

De Bijbel vergelijkt mensen soms met fruitbomen of wijnranken en stelt God voor als de Eigenaar van de boomgaarden en de wijngaarden. De Meester kent ons karakter aan de hand van onze geestelijke vruchten, “want aan de vrucht wordt de boom gekend” – goed of slecht (Mattheüs 12:33). 

God wil dat wij goede vruchten voortbrengen, “de vrucht van de gerechtigheid” (Ja-kobus 3:18). Jezus waarschuwde namelijk dat “iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen” (Mattheüs 7:19). 

Maar wat is goed? Alleen God bezit het hoogste gezag om te bepalen wat goed is en wat kwaad. Jezus zei verder: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). 

En wat is Gods wil met ons leven? Die wil wordt in heel Zijn Woord geopenbaard en kan worden samengevat in de twee grootste geboden en in de Tien Geboden (Mattheüs 22:36-40; 19:17). 

We dienen veel vrucht te dragen

Nauw verbonden met Gods verlangen naar goede vruchten is Zijn verlangen dat we er véél van voortbrengen – zeer productief zijn. Jezus zei: “Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent” (Johannes 15:8). 

Merk dus op dat God verheerlijkt wordt door het dragen van véél vrucht en dat daardoor duidelijk wordt wie Christus’ discipelen zijn! 

Even verderop geeft Jezus het doel van onze roeping aan: “Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn” (Johannes 15:16, Willibrordvertaling). 

We moeten onze blik dus richten op eeuwige doelen en ons er volledig op toeleggen om deze te verwezenlijken! Geloof belijden zonder het produceren van (goede) vruchten is niet voldoende. Een boom zonder vruchten zal uiteindelijk omgehakt worden (zie de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom in Lukas 13:6-9). 

We dienen te groeien

De twee (dezelfde) parabels in Mattheüs 25:14-30 en Lukas 19:11-27 laten het belang van geestelijke groei en resultaten in Gods ogen zien. In elk verhaal investeerden twee slaven gehoorzaam het geld van hun meester om voor hem winst te maken. Maar de derde slaaf verborg het geld angstig in veilige bewaring. 

De parabel laat zien dat we God moedig en in geloof moeten gehoorzamen, zelfs als dit vanuit menselijk oogpunt beangstigend is. De angstige slaaf wordt “onnut” en “slecht en lui” genoemd (Mattheüs 25:30, 26). Tegen ieder van de nuttige (productieve) slaven zei hun heer: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer” (Mattheüs 25:21, 23). 

We kunnen geen vrucht dragen zonder God

Tijdens Zijn leven hier op aarde zei Jezus Christus over de wonderen die Hij verrichtte: “De Zoon kan niets van Zichzelf doen” (Johannes 5: 19). “De Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken,” legde Hij uit (Johannes 14: 10). Evenmin kunnen wij, als wij vanuit onszelf iets doen, geestelijke vruchten voortbrengen! Daar is een wonder van God door Jezus Christus voor nodig. Laten we lezen wat Jezus Zijn discipelen uitlegde op de avond vóór Zijn arrestatie, en overwegen wat dit betekent. Hij zei: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage” (Johannes 15:1-2, NBG). 

“Snoeien” omvat ook de liefdevolle bestraffing van de Vader om onze fouten te corrigeren (Hebreeën 12:5-11). “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” (Johannes 15:4-5). “Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand” (vers 6). 

De belangrijke rol van Gods Geest

Zoals we hebben gezien, kunnen we alleen goede vruchten voortbrengen als Jezus Christus in ons blijft (Johannes 15:4-5). Ieder van ons is geschapen om “een tempel (.) van de Heilige Geest” te zijn (1 Korinthe 6:19; 2 Korinthe 6:16). Daarom kon Paulus zeggen: “Christus leeft in mij”, en: “Wij hebben de gedachten van Christus” (Galaten 2:20; 1 Korinthe 2:16). 

En als Christus in u leeft, verandert Hij u. Zijn werk bestaat uit een volledige transformatie door van uw karakter een replica van het Zijne te maken. Dit gebeurt door middel van Gods Geest.

Gods Geest is nodig om de geestelijke waarheden van de Bijbel te begrijpen (1 Korinthe 2:7-16). Kennis van Gods Woord is essentieel voor geestelijke groei. De Bijbel en de Heilige Geest versterken elkaar – samen zijn ze nog doeltreffender. In zekere zin leidt de Bijbel ons extern en de Heilige Geest intern. God inspireert ons verstand letterlijk als Hij Zijn Geest (Engels: spirit) in ons geeft. 

Zonder Gods Geest kunnen mensen slechts delen van de geestelijke waarheid begrijpen, zoals wanneer men de stukjes van een puzzel ziet, maar men de uiteindelijke afbeelding ervan niet kan visualiseren.

Daarnaast zorgt Gods Geest voor verlangen, motivatie, wilskracht, toewijding en kracht om dat geestelijke inzicht in de praktijk te brengen. God beloofde: “Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven” (Hebreeën 8:10). Wanneer die nieuwe natuur is doorgevoerd, beginnen ook zij, net als de schrijver van Psalm 119, Gods wetten lief te hebben (vers 97).

We hebben dus de geestelijke kracht van onze Schepper God nodig om vrucht te dragen. Dat is de door Hem aangeboden kracht, die ons leven kan sturen, onze problemen kan oplossen en ons tot werkelijke vrede kan leiden. Het is de brandstof voor geestelijke transformatie. En het belangrijkste is wel dat voor degenen die die Geest ontvangen, geldt: “Wie zaait op de akker van de Geest, zal daarvan eeuwig leven oogsten” (Galaten 6:8, GNB). 

Wat is de Heilige Geest precies?

Laten we eerst kijken wat de Heilige Geest niet is. Ten eerste is het niet iets waarmee we geboren worden. We kunnen het alleen ontvangen als een geschenk van God nadat men de waarheid van de Bijbel is gaan geloven, zich heeft bekeerd van zijn of haar zonden en gedoopt is ter vergeving van de zonden (Handelingen 2:38-44).

Ten tweede onthult de Bijbel dat de Heilige Geest niet een derde persoon in een drie-eenheid is. (Het woord “drie-eenheid” komt zelfs niet voor in de Bijbel! Voor meer informatie hierover kunt u onze gratis boekjes “Is God een Drie-eenheid?” en “Wie is God?” aanvragen of downloaden van onze website. Zie ook onze video hier

De Bijbel laat daarentegen zien dat de Heilige Geest de natuur en het wezen van God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus is. “God is Geest” en de bron van de Heilige Geest (Johannes 4:24). “De Geest”, “de Geest van God” en “de Geest van Christus” worden in Romeinen 8:9 als synoniemen van elkaar gebruikt. 

In de Bijbel wordt Gods Geest vergeleken met water (waarmee men “gedoopt wordt”), rivieren (die “stromen”), olie (die “uitgegoten wordt”), een wolk (die de tempel “vulde”) en vuur (dat men kan “uitdoven” of “aanwakkeren”). 

Deze vergelijkingen zouden nergens op slaan als de Heilige Geest een persoon zou zijn. Een andere vergelijking die u kunt maken, is dat Gods Geest als het ware Gods “DNA” bevat. Wanneer u Zijn Geest ontvangt, ontvangt u daarbij ook de rechtvaardige, geestelijke eigenschappen die u in staat stellen en het vermogen verschaffen om de vrucht van Gods karakter te ontwikkelen.

Gods Geest gaat van Hem uit en is overal, wat de alomtegenwoordigheid van God verklaart – hoe God werkelijk overal tegelijkertijd aanwezig kan zijn. Zoals David schreef: “Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?” (Psalm 139:7). 

Gods “uitzending” door Zijn Geest is sinds de uitvinding van radio en televisie eenvoudiger te begrijpen geworden. We kunnen genieten van beelden en geluiden in ons eigen huis alsof we zelf aanwezig zijn bij de opname in een televisiestudio ver weg. We kunnen perfecte “ontvangst” van God krijgen, ongeacht waar we ons bevinden.

God gebruikt Zijn Geest als Zijn “afstandsbediening”. God verspreidt niet alleen kennis door Zijn Geest, maar Zijn Geest maakt Hem ook van alle dingen bewust (Psalm 139:2-4). Zodoende is God door Zijn Geest ook alwetend, Hij bezit alle kennis!

Transformatie van de menselijke natuur

Terug naar het vrucht dragen. Het vrucht dragen houdt dus in dat er een geestelijke verandering plaatsvindt in de mensen die God heeft geroepen en die hun leven onderwerpen en wijden aan God. Dit is een langzaam proces omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven – keuzevrijheid. 

Wanneer wij ons aan Hem onderwerpen, begint God Zijn natuur in ons te vormen, net zoals een pottenbakker doet met zijn klei.
Waarom is deze transformatie nodig? Waarom brengen we uit onszelf geen goede vruchten voort? Dit komt doordat de mens een opstandige natuur heeft, en God de mens keuzevrijheid heeft gegeven!

Jezus Christus somde het kwaad op dat “uit het hart van de mensen” voortkomt (Markus 7:20-23). Paulus sprak over de verdorvenheid in het menselijke karakter als ze zich van God afkeren (Romeinen 1:24-32). Later legde hij uit hoe de slechtheid van de mens “van kwaad tot erger” zal worden in de eindtijd (2 Timotheüs 3:1-7, 13).

Paulus noemde de verkeerde eigenschappen van de menselijke natuur “de werken van het vlees”. Hij sloot zijn opsomming af met de uitspraak dat “wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven” (Galaten 5:19-21).

Zonden moeten net als het onkruid in een wijngaard worden uitgeroeid. “Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij” (Kolossenzen 3:5, NBV). Gods Geest is de kracht die ons bevrijdt uit de slavernij van de zonde (Romeinen 6:16-18).

De inwoning van Gods Geest is precies datgene wat een ware christen, een zoon van God, kenmerkt. U bent “in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont” (Romeinen 8:9). En “zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14).

Door de leiding van Gods Geest te volgen en te vertrouwen op de kracht van Gods Geest kan iemands leven geestelijk veranderd worden en kan men goede vruchten gaan voortbrengen!

Om goede vruchten voort te brengen is geduldige volharding nodig

Nadat een gelovige is gedoopt, ontvangt hij of zij dus het geschenk van Gods Heilige Geest (Handelingen 2:38). Nieuwe discipelen van Jezus Christus beginnen als geestelijke kinderen, maar God verwacht van hen dat ze snel opgroeien en volwassen christenen worden (Efeze 4:11-16). Om dat te doen, moeten we er allemaal voor zorgen dat we geestelijk gevoed blijven worden met de dagelijkse voeding van gebed. Verder het lezen van de Bijbel en erover mediteren, en proberen om te leven van elk woord van God (Mattheüs 4:4).

Waarom produceert iemand die het geschenk van Gods Geest heeft ontvangen, niet direct vrucht in overvloed? Vergelijk het met een gezonde fruitboom in het vroege voorjaar. De boom krijgt volop zonlicht en water en de sapstromen komen op gang. En wellicht is er al een heel klein beetje fruit aan het ontstaan. Maar het fruit is pas lekker om te eten als het volgroeid en rijp is.

Op dezelfde manier heeft een nieuwe discipel van Jezus Christus een immens potentieel, maar hij begint met kleine, “groene” of onrijpe vruchten. Als wij verrukkelijk, rijp fruit willen voortbrengen, moeten we de Eigenaar van de boomgaard dag na dag, ons hele leven lang, toestaan ons te voeden en te snoeien.

Jakobus verwoordde het heel treffend in Jakobus 5:7-8: “Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.”

In de volgende supplementen zullen we elk van de kenmerkende aspecten van de vrucht van de Heilige Geest, opgesomd in Galaten 5, onderzoeken – om er een grondig inzicht in te krijgen, om erachter te komen hoe we deze nog beter kunnen “kweken” en om erachter te komen hoe we deze kunnen gebruiken ten dienste van God en van elkaar. We zullen elk ervan goed (be)proeven!

Laten we ondertussen niet vergeten om Christus’ algemene les over de vrucht van ons leven voor ogen te houden: breng veel en goede vruchten voort.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Breng veel en goede vruchten voort’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God