Het Nederlandse Supplement van

maart/april 2019

Christelijke feestdagen vieren of Gods heilige dagen? Wat zou Jezus doen?

De belangrijkste feestdagen van het traditionele christendom staan niet in de Bijbel. Miljoenen mensen gedenken de geboorte en de dood van Christus op de verkeerde dagen. De christelijke feestdagen zijn niet dezelfde als de feestdagen in de Bijbel waarvan God zegt dat het ZIJN heilige dagen zijn. De christelijke feestdagen zijn totaal anders! Wist u dat? Wat zou Jezus doen? Zou Hij de christelijke feestdagen vieren of Gods heilige dagen zoals opgetekend in de Bijbel in Leviticus 23?

Wat zou Jezus doen? U heeft deze frase waarschijnlijk weleens gehoord aangezien deze vraag in de afgelopen decennia populair werd in religieuze kringen, vooral in Engelssprekende landen: “What Would Jesus Do?” Het kwam voor op shirts, armbanden, posters, sieraden en boeken, meestal in de verkorte vorm als WWJD. In het Nederlands is deze afkorting WZJD. Het is een geweldige vraag, en één die we ons altijd zouden moeten stellen, een kernvraag van christelijk discipelschap.

Zou Jezus de ‘traditioneel-christelijke’ feestdagen zoals Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, 1ste en 2de Pinksterdag, en 1ste en 2de Kerstdag  vieren?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst weten wat God in de Bijbel heeft laten optekenen als Zijn feestdagen. Waarom? Omdat Jezus Christus volledig trouw was aan God Zijn Vader, aan Zijn wetten en heilige dagen. Christus zei ook dat Hij niet gekomen was om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen (Matth. 5:17). Ook zei Hij: “Totdat de hemel en aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan” (Matth. 5:18). Met andere woorden, (ook) Gods heilige dagen in de Bijbel blijven altijd van toepassing.

In dit artikel zullen we de verschillen tussen de ‘traditioneel-christelijke’ feestdagen en Gods heilige dagen analyseren en nagaan wat Jezus gedaan zou hebben.

We gaan eerst een variant op die vraag behandelen, die misschien nog wel belangrijker is, namelijk: “Wat Hééft Jezus Gedaan?” (WHJG).

Deze vraag is eigenlijk beter, want hoewel ieder van ons kan speculeren over wat Jezus niet of wel zou doen in een bepaalde situatie, is het minder moeilijk om onze antwoorden te rationaliseren als we een solide, feitelijk verslag of voorbeeld hebben van wat Jezus werkelijk deed!

Elk jaar rond de christelijke feestdag Pasen zouden deze twee vragen gesteld moeten worden. Waarom? Omdat de Bijbel duidelijk vermeldt dat Christus aan Zijn discipelen een specifieke opdracht gaf om uit te voeren na Zijn heengaan. Sterker nog, Hij heeft ook een voorbeeld gegeven van hoe die opdracht uitgevoerd zou moeten worden. Maar ondanks Zijn voorbeeld en duidelijke instructies doen velen die beweren Hem te volgen, niet wat Hij zei, of ze doen het anders of iets volledig onherkenbaars!

Hier volgt een voorbeeld van Wat Heeft Jezus Gedaan (WHJG) in Luk. 22:14-16 tijdens de laatste avond op aarde met Zijn apostelen. “En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurigverlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.” Let op hoe Jezus deze viering noemde. Het was het Pascha, de jaarlijkse viering die God aan de Israëlieten had gegeven toen ze nog in Egypte waren (Ex. 12). Hoewel Jezus nu de ware betekenis en dimensie toevoegde, was het niet een geheel nieuwe instelling. Hij hield Zich aan de voorschriften in de Bijbel om op één specifieke avond per jaar het Pascha te vieren, en deze instructies heeft Hij ook laten vastleggen voor Zijn volgelingen. “En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar.Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is” (verzen 17-18).

Verder deed Jezus het volgende volgens Luk. 22:19-20: “En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testamentin Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”

Ongezuurd brood en wijn waren altijd al een gebruikelijk onderdeel van het Pascha geweest, maar nu gaf Jezus de betekenis eraan als symbolen van Zijn lijden als het ware Paschalam Gods.

Meer dan 20(!) jaar later herhaalde de apostel Paulus deze woorden, hoewel hij er zelf niet bij was toen Jezus dat instelde. Hij schreef in 1 Kor. 11:23-25 aan de gemeente te Korinthe (een gemeente die veel meer heidenen lijkt te hebben dan Joden): “Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testamentMijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.”blijkt dat Jezus Zijn apostelen had geïnstrueerd wat zij op die ene avond per jaar moesten doen, en een paar decennia later herhaalde de apostel Paulus (die op een later tijdstip geroepen werd), dezelfde instructies aan een overwegend niet-Joodse gemeente! De instructies aan de christenen waren duidelijk: “Doe dit (…) als herdenking” van Zijn verbazingwekkende offer.

Wat Heeft Jezus Gedaan (WHJG) met de Paschaviering van God? Hij vierde dat op het juiste tijdstip, één keer per jaar. Wat Zou Jezus Doen (WZJD) als Hij nu hier zou zijn? Hij zou het Pascha wederom vieren op de door God aangegeven dag en tijdstip, namelijk op de 14de van de eerste maand, zoals aangegeven in Lev. 23:5. (De eerstvolgende Paschaviering valt op de avond – na zonsondergang –  van 18 april 2019).

Waarom doen mensen vandaag de dag niet wat Christus deed en zei? Waarom veranderen mensen Zijn instructies? Waarom vervangen ze Zijn instructies door andere gewoontes en gebruiken, die nergens in de Bijbel worden geboden? Ze onderhouden liever tradities en gewoontes, zoals die van de versierde paaseieren en paashazen op dagen die God niet geboden heeft en die vervangen wat Jezus Zijn volgelingen heeft bevolen te doen.

Jezus heeft zulke gewoontes nooit geboden en de vroege kerk evenmin. Hij heeft Zijn volgelingen nooit gezegd dat ze Zijn opstanding moeten vieren. Hij gebood hun daarentegen duidelijk dat ze Zijn offerdood moesten gedenken die wordt gesymboliseerd door de Paschaviering met brood en wijn, zoals we zojuist zagen in Luk. 22 en 1 Kor. 11.

Deze twee vragen: Wat Heeft Jezus Gedaan (WHJG) en Wat Zou Jezus Doen (WZJD) kunnen we loslaten op alle ‘traditioneel-christelijke’ feestdagen versus Gods heilige dagen.

Welke dagen zijn Gods heilige dagen? Deze dagen vindt u in Lev. 23. “Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond,is het Pascha voor de HEERE. En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen” (verzen 4-8).

U kunt meer lezen over het Pascha in Num. 28:16 en Deut. 16:1 en over het Feest van de ongezuurde broden in Ex.:18, Ex.:15 en Deut. 16:6-7.

Zou Jezus het Pascha en het Feest van de ongezuurde broden vieren? Wat Heeft Jezus Gedaan? Hij vierde het Pascha dat direct gevolgd wordt door het Feest van de ongezuurde broden. Men vierde het ene feest niet zonder het andere. In die tijd werden ze zelfs als één feest beschouwd: “De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten” (Luk. 22:7).

Ook Paulus moedigde dezelfde overwegend niet-Joodse gemeente aan om het Feest van de ongezuurde broden te vieren in 1 Kor. 5:7-8: “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons [Pascha, Statenvertaling]voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” Merk op dat Paulus niet het Paasfeest genoemd heeft! Dit schreef hij bovendien jaren ná de opstanding!

Ook de volgende dagen behoren tot Gods heilige dagen:

– Pinksteren, ook wel bekend als het Feest der Eerstelingen (Lev. 23:15-21),

– de Bazuinendag (Lev. 23:24-25),
– de Verzoendag (Lev. 23:27-32),

– het Loofhuttenfeest (Lev. 23:34-36) en

– de Laatste Grote Dag of Achtste Dag (Lev. 23:36).

Hoe staat het met Pinksteren? Wat Zou Jezus Doen? En: Wat Heeft Jezus Gedaan?

Zou Jezus 1ste en 2de Pinksterdag vieren als Hij nu op aarde zou zijn? Gods Pinksterdag is maar één dag en is bovendien op de 50ste dag na de sabbat die valt gedurende het Feest van de ongezuurde broden; deze valt dus niet altijd samen met de ‘traditioneel-christelijke’ eerste Pinksterdag.

Jezus zou uiteraard Gods Pinksterdag vieren, en volgens Gods telling. Hij gaf immers Zélf opdracht aan de discipelen om in Jeruzalem te blijven tot en met de Pinksterdag, zodat zij Gods Heilige Geest zouden ontvangen (Hand. 1:4-5).

Zou Jezus het Loofhuttenfeest  vieren? Wat Heeft Jezus Gedaan? Hij vierde het Loofhuttenfeest en gaf zelfs onderwijs op het Loofhuttenfeest zoals blijkt uit Joh. 7:2, 10, 14. WZJD als Hij terugkeert op aarde? Dan gaat Hij zeker het Loofhuttenfeest vieren. Dat staat in Zach. 14:16: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten [Jezus Christus], en om het Loofhuttenfeest te vieren!“ Daar staat het! Jezus gaat weer het Loofhuttenfeest vieren en Hij zal dat opleggen aan alle heidense naties.

Hoe staat het met Goede Vrijdag? Wat Heeft Jezus Gedaan?

Zou Jezus Goede Vrijdag gaan vieren als Hij nu op aarde zou zijn?  Goede Vrijdag is de zogenaamde gedenkdag van Zijn kruisiging. Echter, de kruisiging vond niet plaats op een vrijdag, maar op een woensdag! Hij stierf op een Paschadag, die ene dag die Hij Zijn hele leven lang op de 14de van de eerste maand vierde en Hem aan Zijn toekomstige lijden deed herinneren. Viel Zijn kruisiging echter op een vrijdag? Christus zei dat Hij 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zou zijn (Matth. 12:40). Tussen vrijdag en zondag telt men echter slechts 2 avonden en 1 dagdeel! Zie voor meer uitleg ons supplement met de titel “3 Dagen en 3 Nachten” (te vinden op onze website).

En hoe staat het met Pasen? Wat Zou Jezus Doen? En: Wat Heeft Jezus Gedaan? Zou Jezus Pasen vieren als Hij nu op aarde zou zijn? Nee, in plaats daarvan zou Hij het Feest van de ongezuurde broden vieren. Pasen is niet door God geboden, maar is een door mensen ingestelde herdenking van de opstanding van Christus, die Christus Zelf na Zijn opstanding niet bevolen heeft aan zijn apostelen! Hij heeft wel bevolen dat we Zijn dood zouden gedenken, zoals we eerder behandeld hebben.

Hoe staat het met Kerst, WHJG? Heeft Jezus Kerst gevierd? Nee! Hij is bovendien niet op 25 december geboren (zie het supplement van nov.-dec. 2016: “Kerstmis, geen feest van God”). In zijn 33 jaar hier op aarde heeft Hij Zijn geboortedag niet gevierd. Het is ook niet eens bekend wanneer Hij precies geboren werd, maar in ieder geval niet midden in de winter (zie gemeld supplement). Ook heeft Hij nergens in de Bijbel de viering van Zijn geboortedag geboden.

Hoe staat het met de viering van de zondag? Wat Heeft Jezus Gedaan? Zou Jezus de zondag vieren als rustdag als Hij nu op aarde zou zijn? Het antwoord luidt nee – hoe ongelooflijk dat ook klinkt. God heeft de sabbat, de 7e dag van de week, sinds de schepping geheiligd als rustdag  en niemand kan dit feit veranderen of aanpassen of een andere dag instellen. Nergens in de Bijbel wordt de zondag als nieuwe rustdag ingesteld (lees ook  ons  supplement van juli-aug. 2015: “Wat is er verkeerd aan de viering van zondag als rustdag?”).

Christus zei Zelf ook dat Hij Heer was over de sabbat (Luk. 6:5). In de 10 geboden geeft God expliciet aan dat de sabbatdag geheiligd moet worden (Ex. 20:6). Verder gaf Jezus Zelf aan dat God de sabbat gemaakt heeft voor de mens: “De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat” (Mark. 2:17). Heeft Jezus de sabbat gehouden of de zondag? WHJG? Hij gaf onderwijs op de sabbat. Dat was Zijn gewoonte! “En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs” (Mark. 1:21). “En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen” (Luk. 4:16).

Dus WHJG? En WZJD? Hij hield de sabbat en zou als Hij nu hier op aarde zou zijn de sabbat onderhouden, en daarentegen werken op de zondag.

Hoe komt het dat de ‘traditioneel-christelijke’ feestdagen zo verschillen van Gods eigen heilige dagen in de Bijbel? Dit is door de eeuwen heen ontstaan als gevolg van allerlei heidense invloeden vanuit het Romeinse rijk sinds het christendom staatsreligie werd. In 325 na Chr. werd tijdens het 1ste Concilie van Nicea het Pascha vervangen door Pasen op een zondag. Daarna volgden meer concilies en zo werden langzamerhand Gods ware feestdagen vervangen door heidense rituelen (zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen).

Om u verder te helpen de verschillen te begrijpen tussen ‘traditioneel-christelijke’ feestdagen en Gods heilige dagen hebben we twee gratis boekjes die u kunt downloaden van onze website: “Christelijke feestdagen of Gods heilige dagen – maakt het uit welke we vieren?” en “Gods plan volgens Zijn heilige dagen” die u overigens ook in gedrukte vorm kunt aanvragen.

Waarom maakt het uit welke dagen we houden? Niet alleen omdat God dat aan alle mensen geboden heeft, maar ook omdat deze dagen Gods plan van behoud openbaren.

1. Het Pascha wijst naar het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Zonder geloof in Hem zullen we niet behouden worden.
2. Het Feest van de ongezuurde broden geeft weer dat God ons reinigt, ons “ontzuurt” en heiligt nadat we het offer en bloed van Christus accepteren.

3. Pinksteren/het Feest der eerstelingen geeft weer dat we als eerstelingen Gods Heilige Geest als onderpand dienen te ontvangen om te groeien in kennis en genade van Christus zonder welke wij niet van Christus zijn (zie Rom. 8:9).

4. De Bazuinendag ziet vooruit naar de terugkomst van Christus en de eerste opstanding bij de laatste Bazuin: “Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden” (1 Kor. 15:51-52) .

5. De Verzoendag verwijst naar de verwijdering van Satan als de weggaande bok (Lev. 16). Zo gaat God de schuldige en veroorzaker van de zonde volledig verwijderen (Op. 20:1-10).

6. Het Loofhuttenfeest verwijst naar Gods koninkrijk en het vrederijk van Christus na Christus’ terugkomst als Koning der koningen voor 1000 jaar (Jes. 11:1-10, Op. 20:1-3).

7. De Laatste Grote Dag verwijst naar de 2e opstanding van “de overigen van de doden” (Op. 20:5) en het oordeel voor de grote witte troon (Op. 20:11-15) wanneer alle mensen een kans krijgen om God te leren kennen en zich te bekeren.

Nu we antwoord hebben op de vragen WHJG (Wat Heeft Jezus Gedaan?) en WZJD (Wat Zou Jezus Doen?), rest nog de belangrijke vraag WGUD? Wat Gaat U Doen met deze kennis?

Indien u daarbij hulp nodig heeft en/of vragen heeft, dan kunt contact met ons opnemen; de contactgegevens staan op de voorpagina.

Naamswijziging van United Church of God-Holland naar Verenigde Kerk van God

Wellicht is het u in het vorige supplement al opgevallen: United Church of God-Holland heet nu Verenigde Kerk van God. Met een Nederlandstalige naam menen we duidelijker te kunnen weergeven wie/wat we zijn en welk taalgebied wij willen bereiken en bedienen. We blijven gelieerd aan de internationale organisatie United Church of God, an International Association. Bezoek onze nieuwe website: www.verenigdekerkvangod.org, waarop u ook onze laatste Beyond Today-video’s aantreft.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Christelijke feestdagen vieren of Gods heilige dagen? Wat zou Jezus doen?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God