Het Nederlandse Supplement van

maart/april 2013

Christus’ opstanding en onze opstanding: een goddelijk geheim

In dit supplement wordt de opstanding van Christus behandeld. Is de opstanding een bewijs dat Hij de Messias is? Zo ja, op welke wijze verhoudt Zijn opstanding zich tot de onze en welk goddelijk geheim gaat daarachter schuil?

Goede Vrijdag en Pasen zijn traditionele christelijke feestdagen die het offer, de dood en de opstanding van Jezus Christus gedenken. God de Vader heeft uit liefde Zijn Zoon naar aarde gestuurd om de mensheid te verlossen en eeuwig leven te schenken aan hen die in Hem geloven.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16). Omdat Jezus Christus nooit gezondigd had, heeft Hij het ultieme offer gebracht, dat van een onberispelijk Paschalam om de zonde van de wereld weg te nemen. “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem” (2 Kor. 5:21).

“En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoon naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam” (1 Petr. 1:17-19).

Christus heeft een onberispelijk, zondeloos leven geleid, opdat wij vergeving zouden kunnen ontvangen voor onze zonden, daar Hij in onze plaats gestorven is. Maar God heeft Hem doen opstaan, omdat Hij Zelf niet gezondigd had. Als Christus ergens in de loop van Zijn leven gezondigd zou hebben dan had Hij ónze schuld ten gevolge van ónze zonden niet kunnen betalen. “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood …”  (Rom. 6:23), de eeuwige dood! Zijn zonde zou Hem Zijn eigen leven gekost hebben en God zou Hem niet opgewekt hebben, want God heeft geen aanzien des persoons, zoals vermeld in 1 Petrus 1:17 hierboven.

Zijn opstanding is derhalve het bewijs dat Hij nooit gezondigd had en is tevens het bewijs dat Hij de Messias is die als eerste een opstanding tot eeuwig leven zou meemaken (Hand. 3:21, Hand. 26:23). Maar wist u dat er nóg een conditie was voor Zijn Messiasschap?

In Matt: 12:3840 gaf Christus aan wat deze conditie was: “Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.”

Christus zou 3 dagen en 3 nachten in Zijn graf liggen om daarna uit de dood op te staan. Drie dagen en drie nachten is een periode van 3 etmalen, waarbij de zon nadat Christus begraven werd 3 maal een zonsopgang en 3 maal een zonsondergang ondergaat. In veel christelijke kringen wordt geleerd dat Jezus Christus zou zijn gestorven en begraven op een vrijdag. Wat echter opvalt, is dat van vrijdag zonsondergang tot de daarop volgende zondagochtend (toen men het graf leeg vond, zie Johannes 20:1), men niet verder komt met tellen dan twee zonsondergangen en maar één zonsopgang.

Hoe kan dit? Waarom klopt het niet? Ofwel de traditionele zienswijze van de meeste christelijke kerken is fout of Jezus Christus had het verkeerd voorzegd. De oplossing vindt men door de ‘voorbereidingsdag’, de dag van de kruisiging, te analyseren. Deze dag wordt ook het Pascha genoemd. Wist u dat deze voorbereidingsdag vooraf gaat aan een sabbat die op een doordeweekse dag kan vallen? Kunt u zich voorstellen dat een sabbatdag op een dinsdag of een donderdag valt?

Toch is dat voor een Jood niet vreemd. Sommige sabbatdagen vallen inderdaad op bijvoorbeeld een dinsdag of op een donderdag. In de Bijbel worden deze sabbatdagen “grote sabbat” of “hoge sabbat” genoemd. “De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven – want de dag van die sabbat was groot – vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden” (Joh. 19:31, NBG).

De Sabbat na de voorbereidingsdag was altijd groot. Hoe komt dat? Dat heeft God ingesteld. De voorbereidingsdag is namelijk Gods Pascha, dat altijd op de 14e van de eerste maand van Gods kalender valt. Het Pascha is één van Gods feestdagen. Op deze dag wordt een lammetje per gezin geslacht ter vergeving van de zonden. Precies op die dag werd Christus gekruisigd. Paulus schreef later aan de gemeente te Korinthe: “Ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus” (1 Kor. 5:7, Statenvertaling).

De dag daarop (de 15e van de eerste maand) is altijd een feestdag voor God die als een grote sabbat wordt beschouwd, waarop generlei arbeid verricht mag worden. In Numeri 28:16-18: “En in de eerste maand, op de veertiende dag der maand, zal het Pascha voor de HERE zijn. Op de vijftiende dag dier maand zal er een feest zijn; zeven dagen lang zullen ongezuurde broden worden gegeten. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn, gij zult generlei slaafse arbeid verrichten.

Aangezien het Pascha op een maandag, woensdag, vrijdag of zaterdag kan vallen, is de dag daarop een grote sabbat die valt op een dinsdag, donderdag, zaterdag of zondag. Wil Christus drie dagen en drie nachten in Zijn graf hebben gelegen zoals Hij voorspeld had en opstaan vóór zondagochtend vroeg, dan zou dat alleen kunnen als het Pascha waarop Hij stierf in dat jaar op een woensdag zou zijn gevallen. Christus stierf aan het begin van onze jaartelling.

De Pascha data rond Zijn sterfdag waren: In 29 n.Chr. zaterdag 16 april In 30 n.Chr. woensdag 5 april In 31 n.Chr. woensdag 25 april In 32 n.Chr. maandag 14 april In 33 n.Chr. vrijdag 3 april Van de bovenstaande data komen alleen woensdagen in aanmerking aangezien er alleen tussen woensdagavond en zondag vroeg in de ochtend 3 dagen en 3 nachten passen.

Christus stierf of in het jaar 30 n.Chr. of in het jaar 31 n.Chr. Onderzoek door andere bronnen (H. Hoeh, How to proof crucifixion was not on Friday of http://www.bible-history.com/biblestudy/ crucifixion.html) geven aan dat Christus hoogstwaarschijnlijk stierf in 31 na Chr. In dat jaar viel het Pascha op woensdag 25 april. Zie ook de Supplementen van maart-april 2002 en van maart-april 2011, welke u op onze website kunt vinden.

De opstanding van Christus

De opstanding van Christus is een unieke gebeurtenis. Iets dat nooit eerder op deze aarde in de eeuwen daarvoor of sindsdien voorgevallen is. Het heidendom onderwees de leer van de onsterfelijke ziel en dat mensen na hun dood in verschillende andere vormen (d.w.z. door reïncarnatie) tot het leven terugkeren, maar heeft nooit het bewijs hiervoor kunnen leveren. Vóór Zijn kruisiging bracht Christus sommige doden (zoals Lazarus) weer tot leven, opdat zij hun natuurlijke (dat wil zeggen fysieke) levensloop zouden kunnen voltooien (Matt. 9:24-25; Luc. 7:14-15; Joh. 11:43-44).

Deze fysieke opstandingen waren slechts voor een korte duur, een korte terugkeer naar dit tijdelijke leven, en een bewijs dat God in staat is doden weer tot (fysiek) leven te brengen. Bij de opstanding van Christus gaf God aan Christus geen fysiek leven, maar eeuwig leven: een Mens werd weer levend en getransformeerd in een verheerlijkt, goddelijk wezen, dat eeuwig leeft.

Dit is heel belangrijk voor ons, immers van Christus’ opstanding tot eeuwig leven zijn wij allemaal afhankelijk, want in 1 Kor. 15:17-18 staat: ,,En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren”, gedoemd namelijk tot een eeuwige dood!

Door Christus’ bloed hebben we de toegang tot Gods Koninkrijk. Na ontvangst van Gods Heilige Geest door berouw, bekering, doop door onderdompeling en oplegging van handen worden we verwekt als Gods kinderen, via Gods Geest. Dan zijn we echter nog niet in Gods Koninkrijk.

Om het Koninkrijk binnen te gaan, dienen we getransformeerd te worden van vlees en bloed tot een wezen met een verheerlijkt, geestelijk lichaam door een wedergeboorte in Gods Koninkrijk, immers vlees en bloed kunnen Gods Koninkrijk niet beërven (1 Kor. 15:50). Christus is na Zijn opstanding ons voorgegaan in Gods Koninkrijk, niet meer bestaande uit vlees en bloed, maar als een uit God geboren goddelijk wezen.

Onze opstanding

Christus is de eerste der eerstelingen. Door Zijn opstanding is Jezus Christus als eerste wedergeboren in Gods Koninkrijk. Ook wij die geroepen zijn door God kunnen als mede-erfgenamen en eerstelingen met Christus geboren worden in Gods Koninkrijk via een opstanding. Die vindt plaats bij Christus’ terugkomst. “Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Kor. 15:23).

Geboorte

God noemt dit proces een geboorte. Waarom? In Johannes 3 legt Christus aan Nikodemus het verschil tussen de twee geboortes uit: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden” (Joh. 3:3-7).

Hier legt Christus uit dat wie wedergeboren is niet meer samengesteld is uit vlees en bloed, maar samengesteld is uit Geest. Wij zijn bestemd om niet alleen als vlees en bloed Gods beeld en gelijkenis te dragen, maar ook om na de wedergeboorte volledig uit geest bestaande geestelijke kinderen Gods te worden met verheerlijkte lichamen en een goddelijke natuur. (Bestel ook onze brochure over wat is uw bestemming)

“Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1 Kor. 15: 48-40). Met andere woorden: onze opstanding is in die zin gelijk aan de opstanding van Jezus Christus, want ook wij zullen een lichaam als het Zijne krijgen.

“Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen” (Fil. 3:20-21).

Waarom noemt Christus dit proces dat plaatsvindt bij de opstanding een geboorte en niet een transformatie? Merk op dat deze boodschap die Christus bracht rechtstreeks van God komt als een goed nieuws aan de mensheid. God met Zijn duizelingwekkende precisie noemt het proces een geboorte van boven, zodanig dat we het beeld van de hemelse kunnen gaan dragen.

God verwacht van ons dat we ons verstand gebruiken en gaan nadenken over de definitie van geboorte zoals we die kennen. Bij levende wezens die zich voortplanten vindt er een geboorte plaats. Over het algemeen is er sprake van een nazaat die erfelijk van dezelfde soort is als de ouders. Met andere woorden: bij geboorte is er sprake van ouders en de nieuweling is erfelijk van dezelfde soort.

In Genesis 1:24-28 wordt dit principe dat levende wezens wezens naar hun soort voortbrengen duidelijk: “En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort.

En God zag dat het goed was. En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!”

Mensen brengen ook levende wezens voort naar hun soort, maar zijn in den beginne door God niet ‘naar hun soort’ gemaakt, maar naar Gods beeld en gelijkenis! Waarom? Dit alles heeft te maken met het goddelijke geheim dat zich hier op aarde afspeelt zonder dat de grote massa het bemerkt. God heeft een plan met de mensheid dat alle verstand te boven gaat.

Dit plan is het goddelijke geheim en heeft te maken met Christus’ komst naar de aarde om voor ons te sterven, zodat we wedergeboren kunnen worden bij onze opstanding in Gods Koninkrijk, een koninkrijk waar vlees en bloed niet binnen kunnen.

Het goddelijke geheim

God wil veel Eigen kinderen tot goddelijke heerlijkheid brengen (Hebr. 2:10). Het is daarom dat Jezus Christus God de Vader kwam openbaren. Deze heerlijkheid omvat een goddelijke natuur, want reeds als mens zijnde kunnen mensen deelachtig worden aan Gods natuur bij ontvangst van Gods Heilige Geest.

“Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst” (2 Petr. 1:3-4). God wil Zijn goddelijke gezin uitbreiden met wezens net als Hij en Jezus Christus. Daarom dat Christus ons ook Zijn broeders en zusters noemt.

“Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen, en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen; en wederom: Ik zal op Hem vertrouwen, en wederom: Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft” (Hebr. 2:10-13).

Is het mogelijk dat mensen echte kinderen van God kunnen worden met Gods karakter, Zijn liefde en Zijn Heiligheid? Met andere woorden: kunnen mensen geboren worden als goddelijke wezens? De Joden hebben Jezus Christus bijna gestenigd, omdat Hij beweerde de Zoon van God te zijn.

Wat antwoordde Christus? “Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?” (Joh. 10:34-36).

Zelfs mensen tot wie het woord van God kwam, werden goden genoemd, laat staan Iemand die door God verwekt is via Zijn heilige Geest en wedergeboren is door een opstanding met een verheerlijkt, goddelijk lichaam gelijkvormig aan dat van Jezus Christus. Als zelfs mensen goden genoemd worden, hoeveel te meer wij die ook door een opstanding hetzelfde goddelijke lichaam krijgen als Jezus Christus bij onze geboorte in Gods Koninkrijk!

Gods Koninkrijk

Wat is Gods Koninkrijk, als vlees en bloed er niet binnen kunnen gaan? Om Gods Koninkrijk binnen te gaan, moet men opnieuw geboren worden uit Geest en wie uit Geest geboren wordt is Geest. Die persoon is volledig samengesteld uit geest en heeft een verheerlijkt lichaam als dat van Jezus Christus en is een kind van God met een goddelijke natuur.

Een manier om Gods Koninkrijk te kunnen begrijpen is door te realiseren dat er verschillende koninkrijken bestaan: het koninkrijk der planten, het koninkrijk der dieren, het koninkrijk der mensen (bestaande uit alle rassen van mensen), het koninkrijk der engelen (bestaande uit allerlei rangorden van engelen) en het koninkrijk van God (bestaande uit goddelijke wezens – allemaal kinderen van God de Vader en Jezus Christus als de eerste der eerstelingen. bestel gratis onze Bijbelles over het Evangelie van Gods Koninkrijk).

Als kind van God zullen we mede-erfgenamen worden met Christus: “Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming totkinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” (Rom. 8:13-17).

Hoe ziet de verheerlijkte Christus er nu uit in werkelijkheid?

“En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.

En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf” (Openb. 1:13-18).

Zo een lichaam als dat van Christus krijgen alle kinderen Gods die aan de eerste opstanding deel mogen nemen. Zij zullen naast Christus functies krijgen als koningen en priesters en zullen met Christus regeren voor 1000 jaar gedurende het Millennium.

“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding.

Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openb. 20:4-6). De eerste opstanding is de opstanding van de eerstelingen van Gods eigen kinderen.

God is Zichzelf aan het reproduceren

Ja, God gaat Zijn gezin bestaande uit Zijn eigen kinderen uitbouwen. God is Zichzelf aan het reproduceren en Zich aan het vermenigvuldigen. Als er sprake is van een eerste opstanding voor de eerstelingen dan impliceert dat automatisch dat er meer dan één opstanding is. De volgende opstanding vindt plaats na de 1000-jarige periode. Er staat immers in Openbaring 20:5: “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.”

Na het Millennium vindt de tweede opstanding plaats, beter bekend onder de naam “het oordeel van de witte troon” van Openbaring 20:11-15.

“En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens.

En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.”

In de tweede opstanding tot fysiek, menselijk leven zullen zij die nooit van Jezus Christus hebben gehoord en zij die niet geroepen werden in hun eerdere bestaan de kans krijgen om tot bekering te komen en zij zullen uit de boeken van de Bijbel onderwezen en geoordeeld worden.

God zal dan Zijn heilige Geest storten over ieder die leeft en die bereid is Zijn wegen te gaan en de roeping en uitnodiging om Christus als Heiland te aanvaarden, accepteren. Alleen dan zullen zij in de tweede opstanding kans maken om door God de Vader geaccepteerd te worden als kind en toegevoegd te worden aan Zijn goddelijke gezin, aan Zijn Koninkrijk.

De meeste mensen zijn nu blind voor dit goddelijke geheimenis

“De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil” (Jes. 25:6-9).

De opstanding van Jezus Christus en onze opstanding omvatten een goddelijk geheim: God is Zich aan het reproduceren en Hij breidt Zijn goddelijke gezin uit met vele kinderen met hetzelfde verheerlijkte lichaam als dat van Christus. (Zie ook onze video over dit onderwerp).

Dit is een ongelooflijke bestemming en een ongelooflijk potentieel. Gods gezin gaat over de aarde regeren onder Jezus Christus als Koning der Koningen.

Dat is wérkelijk Goed Nieuws.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Christus’ opstanding en onze opstanding: een goddelijk geheim’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God