Het Nederlandse Supplement van

juli/augustus 2020

Covid-19 crisis een boodschap van God aan ons?

De Covid-19 crisis heeft de hele wereld ontwricht. Men kan niet anders dan zich afvragen of wat we hebben meegemaakt en nog meemaken, een boodschap van God is. Zou God deze tijd van wereldwijde chaos kunnen gebruiken om onze aandacht te trekken? Als dat zo is, wat zegt Hij dan? En wat gebeurt er dan als we gehoor geven aan wat God zegt?

De hele wereld was al uitgeput door duizenden doden, een recordwerkloosheid en een economische catastrofe die allemaal door Covid-19 werden veroorzaakt.

Toen kwam daar bovenop nog de tragische, spraakmakende moord op een Afro-Amerikaan in Minneapolis, die het toch al mislukte jaar nog erger maakte. In de dagen en weken die volgden, overspoelden woede en rellen vele Amerikaanse steden. Uit sympathie protesteerden duizenden overal ter wereld tegen de onrechtmatige dood van George Floyd, die al snel een icoon van een vreselijk onrecht werd.

De sociale onrust en rassenstrijd nemen toe, niet alleen in Amerika maar ook in Europa. Men protesteert in Europa vooral tegen de 1,5 meter-maatschappij en het nieuwe normaal.

Naarmate de tijd verstrijkt, domineren drie vragen: Waarom is dit gebeurd? Wat kan er gedaan worden? Hoe kunnen we weer rust en vrede creëren en de economieën herstellen?

Door de eeuwen heen heeft God tot de mensen gesproken door middel van profeten, visioenen, engelen en andere boodschappers. En Hij heeft ook tot de mensheid gesproken door de gebeurtenissen die we meemaken. Een tijd van onheil laat de werkelijkheid tot ons doordringen en motiveert ons om beter na te denken. In de huidige pandemie moeten we begrijpen dat God inderdaad tot ons spreekt en dat Zijn boodschap duidelijk is.

Lessen trekken uit onverwachte tragedies
Jezus Christus maakte gebruik van bepaalde rampen in Zijn tijd om duidelijk te maken dat we een les moeten trekken uit onverwachte gebeurtenissen. In Lucas 13 verwees Hij naar twee tragedies uit die tijd om een belangrijk punt te maken. De eerste betrof aanbidders uit Galilea die op bevel van Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea, in de tempel van Jeruzalem werden afgeslacht. De andere gebeurtenis was een instorting van een gebouw waarbij een aantal mensen omkwam. Let op het verslag in Lukas 13:1-5: “Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.”

Het Griekse woord vertaald met “bekeren” is hier “metanoeo”, wat betekent dat je je verstand moet veranderen – om anders te gaan denken. Jezus vertelt ons dat als we niet een grote verandering in ons verstand, hart en leven teweegbrengen, we zouden kunnen omkomen zoals de slachtoffers die onverwacht in deze twee catastrofale gebeurtenissen verwikkeld raakten.
Het is een ontnuchterende les voor vandaag, wanneer een epidemie onverwacht het leven van honderdduizenden mensen inkort.

Gods oproep aan de mens

Een van de hoofdthema’s van de Bijbel is berouw. De bediening van Jezus Christus begon met: “(Jezus ging) naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u [verander uw denken, denk anders] en geloof het Evangelie” (Markus 1:14-15).

Bekering – denken, handelen en leven op een andere manier – was de belangrijkste boodschap aan de vroege kerk: “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (Hand. 2:38-39).

Deze boodschap wordt in de volgende preken van Petrus voortgezet: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, [verander de richting van uw leven], opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere” (Handelingen 3:19-20).

Het Griekse woord voor berouw hebben in het Nieuwe Testament, “metanoeo,” wordt duidelijk aan de hand van de Hebreeuwse tegenhanger ervan uit het Oude Testament, “shuv”. Dit woord wordt gewoonlijk vertaald als “zich omdraaien”, “teruggaan”, “een ommekeer maken” of “terugkeren”.

Het komt meer dan 1000 keer voor in het Oude Testament.

De oproep van God aan de mens in de hele Bijbel is om zich tot Hem te keren en zich van het kwaad af te keren.

Wanneer u begrijpt dat God de mens oproept om anders te denken, te handelen en te leven, zult u een van de grote doelen van het leven begrijpen. U zult ook gaan inzien waarom onze wereld vol leed en verdriet is.

Het verhaal van de Bijbel is een kroniek van het verwrongen denken van de mens en de gevolgen daarvan, en Gods boodschap om ons denken te veranderen en bevrijd te worden van de slaafse greep van het kwaad.

Herhaling van verkeerd denken en de tragische gevolgen ervan
In de Hof van Eden kregen onze eerste menselijke voorouders de keuze tussen de vruchten van twee verschillende bomen. Het nemen van de boom van kennis van goed en kwaad zou de dood brengen. Verleid door de boze slang waren Adam en Eva ongehoorzaam aan hun Schepper en vervolgens werd hun de toegang tot de boom des levens ontzegd. We hebben allemaal dezelfde fout gemaakt en dezelfde straf ondergaan: “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben” (Rom. 5:12).

De volgende 1600 jaar werd het denkpatroon van de mens slechter: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren” (Genesis 6:5).

Dit denkpatroon heeft de mensheid zo verdorven gemaakt dat God besloot om de beschaving opnieuw te beginnen met Noach. Noach had een andere manier van denken dan de rest van de samenleving en vond genade in de ogen van God (Genesis 6:8). God gebruikte Noach om de aarde te herbevolken via zijn nakomelingen na de catastrofale, wereldwijde overstroming, de zondvloed.

Ongeveer 400 jaar later begon God te werken door middel van een man genaamd Abraham, en daarna met zijn zoon Izak, en vervolgens met diens zoon Jakob en de zonen die hij verwekte. Jakobs naam werd omgedoopt tot Israël en zijn zonen werden de patriarchen van de 12 stammen van het volk Israël.

Deze jonge natie migreerde naar Egypte en werd daar na enkele generaties tot slaaf gemaakt. God bevrijdde de Israëlieten onder leiding van Mozes. God sloot vervolgens een verbond met hen, waarbij Hij van hen gehoorzaamheid aan de wet, in het bijzonder de Tien Geboden, een leidraad voor het juiste morele denken, vroeg. Maar zij hadden grote moeite om hun denken in overeenstemming te brengen met het verstand van God. Zij overtraden consequent Gods wetten en brachten over zichzelf de gevolgen en de vervloekingen waar God hen voor had gewaarschuwd. Jozua, de volgende leider van Isra- el, riep hen er in een gepassioneerde afscheidsrede toe op om anders te denken en te leven dan de naties om hen heen (Jozua 23-24).

Maar in de daarop volgende 300 jaar, een periode die bekend staat als de tijd van de Richteren, werd de natie herhaaldelijk vruchteloos vermaand. Van die tijd wordt ons verteld: “In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder deed wat juist was in zijn ogen” (Richteren 17:6; 21:25). De vruchten waren ernstig: moord, diefstal, verkrachting, onderdrukking en geweld. De mensen vragen zich soms af waarom er zoveel geweld in de Bijbel staat. Het antwoord, zoals hier vooral te zien is, is de afwijzing door de mens van God, hetgeen uiteindelijk geweld tot gevolg heeft.

De Israëlieten gingen nog een stap verder. Ze verwierpen God als koning en vroegen om een menselijke koning en om een monarchie te worden. Het volk slaagde er nog steeds niet in om God te gehoorzamen toen de menselijke koningen in de 400 jaar daarna over hen heersten.

Het volk splitste zich op in twee koninkrijken, Israël en Juda, en beide vielen in handen van vreemde koninkrijken, waarbij de beide volken zelfs in ballingschap werden weggevoerd.

Waarom? Omdat hun manier van denken bezweek en gelijk werd aan dat van de naties om hen heen. Ze kozen ervoor om Gods wetten te breken en Zijn verbonden te schenden.

Herhaalde oproepen tot berouw
Door middel van de profeten reikte God beide volken voortdurend de hand met een boodschap die hen aanspoort om zich te bekeren tot Hem en een andere manier van denken te verkiezen. Hier volgen slechts enkele van de vele vermaningen:

“Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” (Ezechiël 33:11).

“Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen” (2 Kronieken 7:13-14).

“Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad” (Joël 2:12-13).

“Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere HEERE. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!” (Ezechiël 18:30-32).

De Israëlieten als geheel hebben nooit begrepen dat wat God hen bevolen heeft te doen, voor hun eigen bestwil was. Ze hebben nooit een langdurige periode gehad van gehoorzaamheid en naleving van het verbond waar hun voorouders mee instemden. De redenen voor de gevangenschap van beide volken wordt duidelijk uiteengezet in 2 Koningen 17.

“Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEERE, hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. De Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover de HEERE, hun God; zij hadden in al hun steden offerhoogten voor zich gebouwd, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Zij hadden gewijde stenen en gewijde palen voor zich opgericht, op elke hoge heuvel en onder elke bladerrijke boom. Zij hadden daar, op alle offerhoogten, reukoffers gebracht, zoals de heidenvolken die de HEERE had weggevoerd, van vóór hun ogen. Zij hadden slechte dingen gedaan om de HEERE tot toorn te verwekken” (2 Koningen 17:7-11).

Een oproep voor ons allemaal
Gods oproep om ons te bekeren en ons tot Hem te wenden, blijft bestaan. Het klinkt door de hele Bijbel heen en geldt vandaag de dag nog steeds. Het is een bevel, niet alleen voor Israël, maar voor de hele mensheid. Toen de apostel Paulus in Athene predikte, sloot hij af met deze krachtige woorden:

“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan” (Handelingen 17:30-31).

Dit is een boodschap die we allemaal in acht moeten nemen!

Wat probeert God ons te vertellen over de crisis die de wereld nu in zijn greep heeft als reactie op de pandemie?
Is dit niet het moment om onze volledige aandacht te geven aan God en aan wat Hij ons aanbiedt?
Is dit niet het moment om na te denken over waar we op afstevenen? Is het niet een gelegenheid om ons denken te veranderen en ons af te keren van de manier waarop we nu leven naar de manier van leven van God, Die van ons houdt?

U kunt uw eigen denken en uw leven alleen veranderen door u aan God te onderwerpen en Zijn vergeving en voortdurende hulp te ontvangen. Door dit te doen zult u een leven beginnen dat uiteindelijk voldoening schenkt, waarbij u een relatie aangaat met God de Vader en Jezus Christus. Hierdoor zult u voorbereid en behoed worden voor de problemen die nog voor ons liggen.

Gods verlangen naar ons allen wordt heel goed verwoord door de apostel Petrus: “De Heere vertraagt de belofte niet [betreffende de wederkomst van Christus om de wereld te oordelen] (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9).

God roept ons nog steeds op om ons te bekeren. Hij geeft u die unieke kans nu! Maak er gebruik van! Denk anders! Bekeer u, verander uw leven radicaal, en geloof het goede nieuws dat Jezus predikte!

Wat gebeurt er als we gehoor geven?
Gods oproep tot bekering is van onschatbare waarde: het Koninkrijk Gods dat Christus predikte is te vergelijken met een schat of parel van grote waarde en dat is wat God ons geven wil. “Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem” (Mattheüs 13:44-46).

Het goede nieuws is de boodschap van Gods Koninkrijk dat God aan Jezus Christus gaf om aan ons door te geven. Het houdt het verborgen plan in van God en de belofte van eeuwig leven, maar niet zomaar eeuwig leven. Het is een leven als geestelijke wezens met Gods heerlijkheid.
Het verborgen plan houdt namelijk in dat God Zichzelf aan het vermenigvuldigen is via ons mensen om geestelijk geboren kinderen naar Zijn eigen soort te creëren!
Kunnen we ons dat voorstellen? Dit is terug te vinden in wat de apostel Paulus schreef aan de Kolossenzen:
“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kolossenzen 3:1-4).

Dezelfde heerlijkheid verkrijgen die Jezus Christus nu bezit! Die heerlijkheid is een goddelijke heerlijkheid. We krijgen daarnaast ook een goddelijke gedaante:

“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen” (Filippenzen 3:20-21).

Dat we als zonen en dochters van God aan Hem gelijkvormig worden, was Gods bedoeling vanaf het begin toen Hij Adam en Eva schiep naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Nu roept God ons om ons te bekeren en in Zijn wegen te gaan, om Zijn karakter te ontwikkelen en Zijn levensstijl aan te nemen om zodoende opnieuw geboren te kunnen worden, bestaande uit Geest en met Zijn goddelijke heerlijkheid in Zijn Koninkrijk.

Opnieuw geboren worden vindt plaats na de opstanding en dan zullen we niet meer het zondige, stoffelijke beeld dragen, maar het echte hemelse beeld met al Zijn heerlijkheid dat niet kan zondigen: “Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam [Christus] tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen [wezens]. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen” (1 Korinthe 15:42-49).

Het beeld van de hemelse betekent te zijn gevormd naar Gods soort en type.

Daarom de oproep tot bekering
Om die reden moeten we ons bekeren en anders gaan denken, namelijk gaan denken als God, om in Zijn gezin als Gods zoon en dochter te worden opgenomen.

Daarom schreef de apostel Paulus ook het volgende in 1 Korinthe 2. “Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God” (1 Korinthe 2:9-10).      

Conclusie
Wat betekent het precies om u te bekeren en anders te gaan denken? Hoe begint u daarmee, hoe doet u dat? Wat wil God in ons zien?

Om de antwoorden te ontdekken, kunt u ons gratis boekje Verander uw leven – het bekeringsproces downloaden of aanvragen via onze website.

De volgende gratis literatuur zal u eveneens kunnen helpen om dit alles beter te begrijpen:

Of bekijk de Beyond Today video “Waarom bent u geboren?”, te vinden op ons YouTube kanaal of onze website.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere onderwerpen met betrekking tot de Bijbel, kunt u uiteraard ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om uw vragen te stellen.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Covid-19 crisis een boodschap van God aan ons?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God