Het Nederlandse Supplement van

januari/februari 2008

De profetische dag des Heren

Weet u wat de Dag des Heren is? Velen weten niet dat de Dag des Heren al meer dan 2000 jaar geleden voorspeld werd in het Oude Testament. Deze dag heeft niets te maken met zondagviering of een dag van rust. Het is namelijk een toekomstige tijdsperiode waarin God wraak gaat oefenen op de aardbewoners die volharden in hun zondige levensstijl. Deze Dag des Heren is een eindtijdgebeuren waarin de mensen zeldzamer zullen worden dan het goud van Ofir. Het is een periode van dikke duisternis en van allerlei rampen die God laat plaatsvinden. Gedurende deze periode zal God Zijn gunstgenoten echter beschermen door hen op een speciale manier te verzegelen. Weet u waarom God de mensen wil waarschuwen voor deze dag? Weet u wat er gaat plaatsvinden gedurende deze dag en wat het teken is dat deze dag eraan komt?

Het boek Openbaring begint met de gevangenschap van apostel Johannes op het eiland Patmos. Hij krijgt daar een openbaring van Jezus Christus en Johannes wordt in geestvervoering meegenomen naar de toekomst, naar de dag des Heren. Hij ziet als het ware wat er gedetailleerd plaatsvindt op die dag:

“Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon (Jezus Christus), bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht”(Openbaring 1: 9-17).

Velen verwarren deze Dag des Heren in Openbaring met de rustdag en dan met name de zondag. (voor een juist inzicht welke dag de ware rustdag is kunt u ons gratis boekje “Van zonsondergang tot zonsondergang” bestellen). Johannes refereert echter naar een periode in de eindtijd die in het Oude Testament vaak wordt aangehaald.

Ezechiël 30:3 “Want nabij is de dag, ja, nabij is een dag van de Here, een dag van wolken, het uur der volken zal het zijn.”

Amos 5:18 “Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!”

De dag des Heren is een uur der volken van duisternis en zonder licht Jesaja 13:6 “Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.”

Jesaja 13:9 “Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken.”

God heeft de mensen lief en wil mensen waarschuwen voor deze dag want het is een verwoesting en een rechtvaardige oordeel van God zelf over de volken op aarde om de zondaren te verdelgen die weigeren zich te bekeren van hun zonden en misdaden.

Ezechiël 7:19
“Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal een voorwerp van afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren; zij zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen, noch daarmee hun
binnenste kunnen vullen, want het is hun een struikelblok tot ongerechtigheid geweest.”

Deze dag des Heren wordt ook de dag van Gods verbolgenheid genoemd en treft alle volken om hen te vergelden naar hun werken.

Obadja 1:15
“Want nabij is de dag des Heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.”

Zefanja 1:14-18“Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de HERE gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des HEREN. Door het vuur van Zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.

Uit deze teksten blijkt heel duidelijk dat de dag des Heren niets te maken heeft met zondag noch met een dag van rust maar betrekking heeft op een verschrikkelijke periode net voor de terugkomst van Christus waar God Zijn boosheid gaat tonen om zondaren die zich niet willen bekeren te straffen voor hun zondige daden. Het is een dag van bazuingeschal, van oorlog en van verschrikkelijke verwoesting.

Waaraan herkennen we deze dag?
Aan deze dag gaan tekenen aan de hemel vooraf. In Handelingen 2:20 staat:

“De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtig dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.”

Jes. 13:10-16
“Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn. En het zal geschieden, dat zij als een opgejaagde gazel en als schapen die niemand bijeen houdt, zich zullen wenden ieder naar zijn eigen volk, en zullen vluchten een ieder naar zijn eigen land. Ieder die men vindt, zal doorstoken worden, en elk die men grijpt, zal door het zwaard vallen; en hun kinderen zullen voor hun ogen verpletterd worden, hun huizen geplunderd en hun vrouwen geschonden.”

Deze teksten maken duidelijk dat de tekenen aan de hemel eerst moeten plaatsvinden vóórdat de dag des Heren aanbreekt. Ook Jezus Christus sprak over deze tekenen aan de hemel in (Mattheus 24:29-30) als zijnde een belangrijke mijlpaal in de eindtijd profetieën, waarna de terugkeer van Jezus wordt ingeluid met bazuingeschal.

De relatie tussen de dag des Heren en bazuingeschal wordt in Openbaring duidelijk gemaakt. De apostel Johannes was in een visioen aanwezig op de dag des Heren en beschreef wat hij zag. Maar om te kunnen herkennen waar in Openbaring de dag des Heren wordt beschreven dienen we simpelweg de tekenen aan de hemel op te sporen in Openbaring.

Deze staat in Openbaring 6:12 waar het 6e zegel wordt behandeld:

“En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.
En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”

7 Bazuinen op de dag des Heren
In Openbaring worden er in totaal 7 zegels geopend. Aangezien volgens het Oude Testament na de tekenen aan de hemel (zegel 6) de dag des Heren aanbreekt, kunnen we concluderen dat het 7de zegel dat volgt op de tekenen aan de hemel de dag des Heren is. Er staat immers: “….de dag van Hun toorn is gekomen (vers 17), wie kan bestaan?” Zegel 7 geeft met andere woorden gedetailleerd weer wat er allemaal gaat plaatsvinden op de dag des Heren. Het 7de zegel bestaat uit 7 bazuinen die door 7 engelen geblazen zullen worden.

De eerste 4 bazuinen zullen schade toebrengen aan respectievelijk de aarde, de bomen, het gras, de zee en het licht door verduistering van de zon, maan en sterren. De volgende drie bazuinen zijn rampen die vooral gericht zijn tegen de zondige mensen en worden ook wel de drie weeën genoemd.

De vijfde bazuin behelst pijniging (als van scharpioenenbeet) over een periode van vijf maanden, veroorzaakt door sprinkhaanachtig wapentuig die alleen mensen treffen die niet Gods bescherming genieten.

De 6e bazuin betreft een groot leger die 1/3 deel van de mensheid zal vernietigen.
Dan staat er in vers 20-23 het volgende: “En wie van de mensen die overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen” (Openbaring 9:20).

Het moet nu volkomen duidelijk zijn dat God steeds een kans biedt aan de mensen om zich te bekeren van hun boze werken, zelfs ten tijde van de dag des Heren.

De 7e en laatste bazuin bestaat uit 7 schalen, de schalen van Gods laatste gramschap. Deze schalen bevatten plagen zoals boosaardige gezwellen, de verandering van de zee en overige waterbronnen in bloed, het verzengend heet worden van de zon en duisternis in rijk van het Beest. Opdroging van de rivier de Eufraat om de legers uit het oosten toegang te verschaffen tot Armageddon en als laatste de grootste aardbeving ooit gepaard gaande met grote hagelstenen.

De koningen en hun legers zullen onder invloed van demonen zich verzamelen in de Har Megiddo-valei (Armageddon is hiervan afgeleid), van waar zij zullen optrekken naar Jeruzalem naar het dal van Josafat.

Joel 3:12-16: “Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing.15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.16 En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israels.”

Er zal ook strijd zijn in de dal van Josafat, de dal der beslissing. Dit dal wordt ook genoemd het Kidrondal dat even buiten Jeruzalem ligt. Deze strijd heeft betrekking op het zogenaamde Armageddonstrijd na de terugkomst van Jezus Christus. Vijandige legers zullen optrekken om tegen Jezus Christus te vechten.

Hoe lang duurt de dag des Heren?
Jes 34:8 “ .. want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.”

Jes 63:4 “Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen.”

Waarom de dag des Heren?
God haat zonde. Iedere zonde is liefdeloosheid tegen de medemens en God wil dat we onze medemens liefhebben als onszelf en dat we Zijn wetten, Zijn 10 geboden van liefde, toepassen. Hij geeft ons tijd om tot bekering te komen. Doen we dat niet en geven we geen gehoor aan Gods oproep tot berouw en bekering dan zal de dag des Heren genadeloos toeslaan.

Het is niet te laat! De dag des Heren is een oproep van God om tot berouw en bekering te komen.

Dag des Heren en Grote Verdrukking
De Dag des Heren is niet de Grote Verdrukking! Deze fout wordt door velen gemaakt. De grootste verdrukking allertijden is een periode die vooraf gaat aan de tekenen aan de hemel en dus plaatsvindt vóórdat de zon zwart wordt. De grote verdrukking is een periode die God zal inkorten anders zal er geen vlees behouden worden:

Mattheus 24:21 “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” In vers 29 staat: “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”

De Grote Verdrukking is Satans toorn op Gods volk. Hij weet dat zijn tijd kort is en vervolgt de ware kerk van God die in Openbaring 12 als een vrouw wordt voorgesteld, die de Christus heeft gebaard.

Openbaring 12:12-17 ”Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw (de ware kerk), die het mannelijke kind (Christus) gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”

Deze periode van vervolging ofwel oorlog tegen de heiligen en het heilige volk is niet gelijk aan de dag des Heren die tegen alle zondaren is gericht. Gedurende deze toekomstige vervolging zullen vele ware Christenen vervolgd en gedood worden. Zie Openbaring 6:9-11. Merk ook op dat de Grote Verdrukking (5e Zegel) direct opgevolgd wordt door tekenen aan de hemel (6e Zegel).

Gods profeten
Gedurende die tijd zal God Zijn profeten sturen met wondertekenen om de mensen te waarschuwen zich tot God te bekeren zodat zij niet getroffen worden door deze rampen: “Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen. Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”(Mal 4:1-5).

Een profeet in de geest en de kracht van de oudtestamentische profeet Elia zal komen om mensen te bekeren tot de ware God. Volgens Openbaring hoofdstuk 11 zal God tevens twee getuigen of profeten sturen in de eindtijd met wondertekenen om mensen te waarschuwen tegen de op handen zijnde rampen maar de meeste mensen zullen deze twee profeten echter haten en blij zijn wanneer zij gedood worden:
“En hun lijk (van de twee getuigen) zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd (m.a.w. Jeruzalem). En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden (Openb. 11:7-12).

Wat kunnen we doen?
Zefanja 2: 1-3 zegt: “Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt – als kaf gaat een dag voorbij – voordat over u komt de brandende toorn des HEREN, voordat over u komt de dag van de toorn des HEREN. Zoekt de HERE, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des HEREN.”

Christus gaf aan Zijn volgelingen aan wat ze moesten doen om bescherming van God te krijgen (Mar. 1:15):“De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”(Matth. 18:3).

“Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen” (Lucas 1:36).

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme” (Openbaring 3:10-12).

De wereld zal niet vergaan! Al deze rampen en catastrofes die gaan plaatsvinden en toekomstige pogingen van de mens om met nucleaire wapens al het leven op de aardbol weg te vagen zullen er niet in slagen de wereld te vernietigen.
God laat dat niet toe!

God heeft betere plannen met de aarde. Deze aarde is bestemd om een utopische paradijs te worden na de terugkomst van Christus (Jes. 11, Jes. 65: 17-25). Christus zal een koninkrijk op aarde vestigen dat nooit meer in andere handen over zal gaan:  “Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen” (Daniël 7:25).

Hij zal met Zijn heiligen gedurende 1000 jaar op aarde gaan regeren en alles weer herstellen (Openbaring 20:4). Daarna gaat God een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde creëren en God zal zelfs de aarde verkiezen als Zijn woonplaats voor eeuwig: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:1-5).

Het Eindtijdschema van Openbaring en Mattheüs 24

Valse Religie Oorlogen Honger Aardbeving Dood pest Grote Verdrukking Tekenen a/d Hemel Dag des Heren
1 ste Zegel 2de Zegel 3de Zegel 4de Zegel 5de Zegel 6de Zegel 7de Zegel
Misleiding valse profeten (Matth. 24:5) Volk tegen volk (Matth. 24:6) Hongersnoden. (Matth. 24:7) Ziektes zoals: kanker, AIDS (Matth. 24:8)

Grote Verdrukking Vervolging, gruwel der verwoesting (Matth.24:1 5)

Zon zwart, maan rood, sterrenval (Mattheus 24:29) 7 bazuinen van God wraak 1 jaar lang
Openb. 6:1-2 Openb. 6:3-4 Openb. 6:5-6 Openb. 6:1-2 Openb. 6:9-11 Openb. 6: 12-17 Openb 8:1-6
1ste Bazuin 2de Bazuin 3de Bazuin 4de Bazuin 5de Bazuin 1ste Wee 6de Bazuin 2de Wee 7de Bazuin 3de Wee
schade schade schade schade pijn Oorlog/ Leger van 200 miljoen mensen Aardbeving
Aan planten Aan zee en vissen Aan rivier en water Aan zon maan sterren Alleen aan mensen zonder Gods zegel Dood van 1/3 deel van de mensen 7 schalen terugkomst Christus
Openb. 8:7 Openb. 8:8-9 Openb. 8:10-11 Openb. 8:12 Openb. 9:1-12 Openb. 9:13-21 Openb 16:1-21

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze gratis brochures:

  • Het Evangelie van Gods Koninkrijk
  • De weg naar eeuwig leven
  • Wat is uw bestemming?
  • Het boek Openbaring onthuld
  • U kunt Bijbelse profetie begrijpen
  • Leven we in de eindtijd?

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De profetische dag des Heren’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God