Het Nederlandse Supplement van

maart/april 2017

De titels, namen en aanduidingen van Jezus Christus

De Nederlandse wet bepaalt welke titel iemand mag dragen na het afronden van een opleiding in het Nederlands hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Het voeren van een titel die niet daadwerkelijk is verkregen, is strafbaar. Het mogen dragen van een titel heeft betekenis. Ook namen hebben betekenis en veel ouders houden bij het kiezen van een naam voor hun kind dan ook rekening met de betekenis van de naam, hoewel dat vroeger meer was dan tegenwoordig. Een naam drukte vroeger dan ook nog meer dan nu een wens uit die verborgen lag in de naam (bijvoorbeeld Bernhard ‘moge dit kind zo sterk worden als een beer’).

In de Bijbel komen zeer veel namen, titels en aanduidingen van de Heere Jezus naar voren, die veel over zijn grootheid en heerlijkheid zeggen; elk op zich is dan ook een studie waard.
In dit artikel willen we gaan kijken naar met name de titels ‘het Lam van God’ en ‘de Leeuw van Juda’. Jezus Christus wordt het Paaslam genoemd of ‘het Lam Gods’, een belangrijke en veelzeggende titel. Hoe strookt deze titel met Zijn andere titels, zoals ‘de Leeuw van Juda’? Wat leren de Bijbel en het voorbeeld van Jezus ons hoe wij een lam en een leeuw moeten zijn?

Het Lam

Een belangrijke titel van Jezus Christus heeft te maken met het Pascha, zoals het traditionele christendom dat viert op witte donderdag (het laatste avondmaal) en Goede Vrijdag (de kruisiging). Jezus Christus wordt “het Lam van God” genoemd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door Johannes de Doper in Johannes 1:29: “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” Iemand die volledig buiten het christendom staat, zou erg verwonderd zijn en het totaal niet begrijpen als hij zou horen hoe christenen Christus aanbidden en Hem aanroepen met de naam van een dier, een lam nota bene.
In de eerste eeuw van onze jaartelling, toen de Kerk startte in Judea en van daaruit verspreidde binnen en buiten het Romeinse rijk, kenden de mensen enkel het jodendom of de Griekse en Romeinse goden. In die wereld was een verwijzing naar een lam voor een godheid iets vreemds. Een god werd vaak afgebeeld als een sterk, krachtig wezen, terwijl een lammetje juist het tegenovergestelde voorstelt. Een God die voor de mensen stierf aan een kruis zonder tegenspraak, als een slachtdier, dat was iets doms in de ogen van de mensen uit die tijd en cultuur. Een oude afbeelding die u wellicht weleens hebt gezien van Christus is een primitieve tekening, gekrast in de muur van een oud paleis in Rome. Het stelt een mannetje voor dat met opgeheven handen voor een kruis staat, en aan dat kruis hangt een figuur met een ezelskop. Onder die tekening staat in grote letters gekrast: Alexamenos aanbidt zijn God. Zeer waarschijnlijk een spotprentje dat duidelijk wilde maken, dat christenen een goddelijke figuur met ezelsoren aanbidden, die stierf aan het kruis. Hoe stupide in de ogen van Romeinen, die enkel kracht, macht en overwinning kenden.
Maar dat is wel precies wat Jezus deed. In 1 Korinthe 15:54 en 57 staat dat door Zijn overwinning de dood verslonden wordt tot overwinning. Zie de ondersteunende verzen in Jesaja 25:8, Hosea 13:14 en Hebreeën 2:14. Hij overwon de dood – of beter gezegd: onze straf op de eeuwige dood door onze overtreding van de wet – door te sterven als een Lam dat naar de slachtbank wordt geleid (Jesaja 53:7; in vers 6 worden de mensen zelf overigens vergeleken met schapen).

Waarom aanbidden christenen een God die ze voorstellen als een dier, en dan nog wel een ‘onnozel’ lam? Wie niet thuis is in de Bijbel kan dat onmogelijk begrijpen. We weten natuurlijk dat het Lam Gods refereert naar het Paschalam. Gods Kerk staat daar jaarlijks ruimschoots bij stil tijdens de Paschadienst. Het Bijbelse Pascha* wordt in Exodus 12 en Leviticus 23:5 geboden: voor het Pascha moest er een lammetje geslacht worden. Dit lammetje was een voorafschaduwing van het offer dat Jezus Christus heeft gebracht. Jezus Christus wordt dan ook terecht “het Lam van God” genoemd. De symbolen van het brood en de wijn zijn een verwijzing naar het onberispelijke, vlekkeloze lam en naar de betekenis van het bloed van dat Lam, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Hij, het vlees geworden Woord (Johannes 1), was de Enige Die het offer kon brengen als Paschalam.

Maar het gaat niet enkel om de wijze waarop Jezus stierf als Paschalam. Jezus Christus had een boodschap, het goede nieuws over het komende Koninkrijk. Hij is gekomen als mens en door Hem hebben wij God de Vader leren kennen. Want dat is wat Hij kwam doen. Johannes 17:3: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”
Hoe heeft Hij dat gedaan? De Zoon van God kwam niet met de grote legerscharen van God om de gehele wereld te veroveren. Hij kwam niet als een goeroe om vele volgelingen te vergaren. Hij kwam als een rabbi, een leraar, om uiteindelijk met slechts 120 mannen en vrouwen een kerk te starten om de wereld voor te bereiden op het komende Koninkrijk. Hij kwam ook als Messias, de Gezalfde, als een genezer en een redder.

De wijze van leven en sterven van Jezus is de vervulling van de oude profetieën. We zien dan ook dat de bewoording van Johannes de Doper, “het Lam Gods”, niet zomaar gekozen is. Er is een directe relatie tussen de symboliek van een lam en de profetie van de Messias, de Gezalfde, die we kennen uit Jesaja 53. Het gaat om de verzen 6 en 7, maar laten we starten met vers 1: “Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?”
Deze profetie is heel belangrijk, want het wordt door zowel de evangelist Johannes aangehaald (in Johannes 12:38) om uit te leggen waarom er zoveel ongeloof bleef bestaan bij de Joden, als door Paulus (in Romeinen 10:17) om uit te leggen dat “het geloof uit het gehoor (is) en het gehoor door het Woord van God”. Dus geachte lezer: hoor dan dit uit het Woord van God (Jesaja 53:2-8):
“Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste [Hij werd verworpen] onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.”
Het staat al in het Oude Testament (zie ook vers 12)! De Messias moest sterven voor de overtreding van het volk. Hij moest de straf ondergaan vanwege de zondeval van de mens.
We weten uit de evangeliën dat Jezus niet of nauwelijks heeft gesproken toen men Hem ondervroeg en daarna martelde. Hij heeft slechts tot Pilatus enkele woorden gesproken en daarna nog aan het kruis. Hij bad daar onder andere voor de overtreders: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lukas 23:34).

Ook de apostelen namen de symboliek van het Lam over, zoals Petrus in zijn eerste brief: “In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam” (1 Petrus 1:18-19).

Wat doen wij in ons leven met de symboliek van dat lam? Petrus geeft aan dat de natuur van Jezus als het Lam Gods een voorbeeld voor ons dient te zijn. Een voorbeeld dat we dienen toe te passen in ons leven: “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen” (1 Petrus 2:21-25).
God maakt duidelijk dat wij als volgelingen van Jezus Christus, de Gezalfde, onze Heer en onze Redder, deze houding van het Lam moeten navolgen.

Titels in Jesaja 9:5

Aan het begin van dit artikel werd de vraag gesteld of er niet een tegenstrijdigheid zit tussen de titel “Lam Gods” en de andere titels van Jezus, die we bijvoorbeeld in het boek Jesaja zien. In de bekende verzen van Jesaja 9 staan in vers 5 de volgende titels: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Laten we even kort door 3 van deze titels gaan.
Wonderlijk: Tegen de vader van Simson wordt in Richteren 13:18 gezegd dat dit Zijn Naam is: “Maar de Engel van de HEERE zei tegen hem: Waarom vraagt u zo naar Mijn Naam? Die is immers wonderlijk!”
Raadsman: Jesaja 11:1-2 zegt dat op Hem (Jezus) “de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN” zal rusten. Let op de woorden wijsheid, inzicht, raad en kennis: dit maakt Hem de wonderbare Raadsman. We zien in de evangeliën vele voorbeelden van Zijn wonderbaarlijke wijsheid.
Vredevorst: de titel vorst of prins (het Engels spreekt in Jesaja 9:5 over ‘Prince of Peace’) betekent in de Bijbel altijd dat de persoon een regeerder is. Jesaja 9:6 geeft aan dat de heerschappij op de schouder van deze Vredevorst rust. Uit de evangeliën weten we dat Johannes de Doper en daarna Jezus Zelf predikten dat het Koninkrijk van God snel zal komen. Vele profetieën in het Oude Testament en het Nieuwe Testament geven aan dat er in het Koninkrijk eindelijk eeuwige vrede zal zijn.

Andere titels

Maar er zijn nog veel meer titels in de Bijbel te vinden, zoals: de Eerstgeborene der doden, de overste der koningen, Heere der Heeren en Koning der Koningen, Woord van God, de Alfa en de Omega, het Begin en Einde, de blinkende Morgenster, de Getrouwe en Waarachtige Getuige.
Een aantal van deze titels staat in het boek Openbaring. In de hoofdstukken 2 en 3 staan de brieven aan de 7 gemeenten van God. Elk van deze brieven begint met een krachtige titel van Jezus Christus. Ook Christus of Messias (Gezalfde) is natuurlijk een titel.
U kunt in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament nog vele andere titels vinden, expliciet of impliciet. Teveel om nu in dit artikel allemaal op te noemen. Kijkt u bijvoorbeeld zelf eens in Psalm 23 naar de vele titels van de Heere die daar genoemd zijn.
Op http://www.christipedia.nl/Artikelen/J/Jezus_Christus/Namen_en_titels_van_ Jezus_ Christus vindt u een overzicht van namen, titels en aanduidingen van Jezus Christus die in het Nieuwe Testament worden genoemd.

De Leeuw en het Lam

Laten we nu gaan kijken naar de specifieke titel “Leeuw uit de stam Juda” en de relatie van deze titel met het Lam. Want zijn alle genoemde titels en vooral de titel ‘Leeuw’ niet in tegenspraak met het zijn van een Lam?
Laten we eerst eens kijken waar de titel Leeuw uit de stam Juda wordt genoemd. Deze titel kunt u lezen in Openbaring 5:5. In de eerste verzen van dit hoofdstuk vertelt Johannes over de boekrol met zeven zegels, die niemand waardig was te openen en haar in te zien. Johannes huilde, maar toen zei één van de ouderlingen tot hem: “Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.”

Jezus is ook de Wortel van David, waaruit Hij Zijn Koninklijke autoriteit verkrijgt over het huis Israël. Maar dan lijkt er een tegenstrijdigheid in dit hoofdstuk te komen. De oudste noemt Hem een Leeuw van Juda, maar Johannes ziet vervolgens een geslacht Lam. Leest u vers 6 tot en met 14: “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.”

We hebben hier het geslachte Lam Gods dat Zich presenteert aan God de Vader en waardig beoordeeld wordt. Hoe rijmt dat met de Leeuw van Juda? Is dit een tegenstrijdigheid? U begrijpt natuurlijk dat dit niet het geval is. Maar hoe moeten we het dan zien?
Jezus heeft in Zijn leven hier op aarde duidelijk laten zien dat in de houding van een dienaar, een houding van zachtmoedigheid, een enorme kracht ligt. Om dit toe te lichten lezen we een aantal verzen van Paulus uit 1 Korinthe 1:20-25: “Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.” Dat komt duidelijk naar voren in de spotprent van deze Alexamenos in het begin van dit artikel. Doorgaand in de verzen 24-25: “Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.”

Dit wordt allemaal gerepresenteerd in het Lam. Paulus begreep de tegenstrijdigheid, die geen tegenstrijdigheid is. We laten nogmaals Paulus aan het woord met zijn eigen ervaringen in 2 Korinthe 12:7-10: “En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.”
Dat is de les van het Lam en de Leeuw. Als je sterk wilt zijn met Gods kracht, dan moet je zwak zijn in je eigen kracht! Als je verhoogd wilt worden, zul je je moeten vernederen. Om een leeuw te worden moet je een lam zijn. Dat is de wijsheid van God, maar dwaasheid voor de mens. We kunnen dat niet uit onszelf begrijpen. Is dit niet voor velen van ons de grootste uitdaging?

Maar dat is het niet enkel voor ons in deze tijd. Het was ook de valkuil van het volk Israël nadat het was bevrijd uit Egypte. In de woestijn begon het al snel te morren toen het honger en dorst kreeg. Begrijpelijk, maar de grondhouding had niet klagen moeten zijn, maar vertrouwen op God. Ons grote voorbeeld is Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft bewezen dat een houding van zachtmoedigheid werkt: zacht als een lam, moedig als een leeuw. Dat het een enorme kracht geeft en dat Hij met recht de titels het Lam Gods en de Leeuw van Juda mag dragen. Deze houding van zachtmoedigheid komt goed tot uiting in de woorden van Paulus in Kolossenzen 3:12-17: “Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.”
Geachte lezer en medestrijder in Christus, op weg naar het Pascha en het Feest van de Ongezuurde Broden: laten we deze grondhouding aandoen als door God uitverkoren heiligen en geliefden. Laten we vanuit dit voorbeeld ingaan in de woestijn van deze wereld als een bevrijd volk. Laten we zachtmoedig zijn: zacht als een lam en moedig als een leeuw.

*Voor meer informatie over de Feestdagen van God kunt u onze gratis boekjes “Gods plan volgens Zijn heilige dagen” en “‘Christelijke’ feestdagen of Gods Heilige Dagen” aanvragen of downloaden van onze website. Op https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets kunt u het Engelstalige boekje over de achtergrond van het (traditionele) Pasen downloaden: “Easter – the rest of the story”. We hopen deze binnenkort in het Nederlands te kunnen aanbieden op onze website!

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De titels, namen en aanduidingen van Jezus Christus’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God