Het Nederlandse Supplement van

september/oktober 2019

De wederkomst van Christus en de eerste opstanding

Bij de terugkomst van Christus vindt de eerste opstanding plaats. Dat gaat gepaard met bazuingeschal. Wat is deze opstanding? Wie zullen bij deze opstanding opgewekt worden uit de dood? Hoe zullen ze eruitzien? Wat voor functie gaan de eerstelingen vervullen in Gods Koninkrijk? En wat hebben de feesten van God te maken met deze gebeurtenis?

De wederkomst van Christus is een onderwerp dat velen bezig heeft gehouden en nog steeds bezighoudt. Christus heeft beloofd dat Hij terug zou keren op aarde als Koning der koningen bij de laatste bazuin (zie onder andere Openbaring 11:15, 17, 19). Hij komt terug op aarde om, in eerste instantie, om de eerste opstanding mogelijk te maken.  Verder om de  aarde en de mensheid te behoeden voor zelfvernietiging en om een 1000-jarig rijk op te richten om dáárna voor eeuwig hier op de nieuwe, toekomstige aarde te gaan regeren samen met Zijn Vader op Zijn troon (Openbaring 21:3-5).

De Bijbel vertelt ons dat een aardbeving en het klinken van een bazuin (Openbaring 11:19) de meest belangrijke en indrukwekkende gebeurtenis zullen aankondigen die de mensheid ooit zal overkomen – de wederkomst van Jezus Christus!

“En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15). Dit wordt het geweldige hoogtepunt van en keerpunt in de hele geschiedenis van de mensheid!

De Bijbel geeft verder aan dat Hij op de Olijfberg zal neerdalen op dezelfde wijze zoals Hij ten hemel werd opgenomen (Handelingen 1:11).

In Zacharia 14:1-5 staat beschreven hoe dat gaat plaatsvinden en wat eraan voorafgaat:

“Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.

3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God [dit slaat op Jezus Christus], komen: al de heiligen met U!”

Hier lezen we dat Christus de Olijfberg middendoor zal splijten. Hij komt terug op een moment dat Jeruzalem en het land Israël bezet zijn door een macht uit het Noorden. Een macht bestaande uit een vereniging of unie van 10 landen of koninkrijken (Openbaring 17:12), die in de Bijbel als het beest van Openbaring 17 bekend staat (meer informatie hierover treft u aan in onze gratis boekjes “Het boek Openbaring onthuld” en “U kunt Bijbelse profetie begrijpen”, die u kunt aanvragen of downloaden van onze website).

Op dat moment heeft deze beestmacht van over de hele wereld legers gemobiliseerd om oorlog te gaan voeren tegen Christus (Openbaring 16:13-14). De legers verzamelen zich in de vallei van Meggido. De alom bekende benaming “Armageddon” (zie ook Openbaring 16:16) is eigenlijk een verbastering van het Hebreeuwse Har Meggido: vallei van Meggido. Vanuit deze vallei trekken de legers op naar Jeruzalem, maar zullen vernietigd worden in de Kidronvallei door Christus (zie Jeremia 31:40).

Hoe? We lezen dit in Zacharia 14:12: “En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.”

Merk op hoe Jezus Zelf Zijn toekomstige terugkeer beschreef in Mattheüs 24:30-31: “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”

Een andere belangrijke gebeurtenis die plaatsvindt bij de terugkeer van Christus is de opstanding van Gods trouwe dienaren, de heiligen, in de eerste opstanding.

Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament gebruiken vaak het woord ‘heiligen’ om te verwijzen naar de trouwe volgelingen van God. In het Nieuwe Testament worden ze ook de ‘uitverkorenen’ genoemd, zoals in Mattheüs 24:31, diegenen die zijn gekozen.

De apostel Paulus schreef in 1 Thessalonicenzen 4:16-17: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”

Het 15e hoofdstuk van 1 Korinthe gaat grotendeels over de opstanding van de heiligen – zie met name 1 Korinthe 15:12-13 en 1 Korinthe 15:20-23. Paulus beschrijft vervolgens deze opstanding in 1 Korinthe 15:42-44:

“Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.”

Er is hier sprake van een onvergankelijk, geestelijk lichaam dat in heerlijkheid en kracht wordt opgewekt.

Vervolgens zegt Paulus in 1 Korinthe 15:51-53 wanneer deze opstanding zal plaatsvinden: “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen [wat betekent dat niet iedereen in deze opstanding dood zal zijn in het graf wanneer Christus terugkeert], maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.”

Wordt hiermee een “geheime opname” of “rapture” bedoeld? Absoluut niet. Het populaire idee van een “opname” is een beetje waarheid vermengd met veel fouten. Christus zal terugkeren “met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God” (1 Thessalonicenzen 4:16). Het zal allesbehalve geheim zijn! (Meer informatie over de “rapture” vindt u in ons boekje “The Rapture vs. the Bible” dat u gratis kunt downloaden van onze website, en in onze Beyond Today video “Is de geheime opname onjuist?”, die te vinden is op onze website en ons YouTube-kanaal).

Hoewel veel van de heiligen tijdens de Grote Verdrukking in de eindtijd beschermd zullen worden (zie Openbaring 12:12-17), zal dit op aarde zijn, niet in de hemel!
In feite is de beloning van de heiligen niet “het naar de hemel gaan” na de dood, zoals zovelen denken, maar de beloning is de eerste opstanding en eeuwig leven in het Koninkrijk van God, dat Christus op aarde zal vestigen als Hij terugkeert (Mattheüs 5:5; Mattheüs 6:10; Openbaring 5:10).

Meer informatie hierover ontdekt u in de volgende Nederlands ondertitelde Beyond Today video’s:

Deze video’s zijn te vinden op onze website en ons YouTube-kanaal).

Degenen die deel uitmaken van de eerste opstanding zullen regeren met Jezus Christus hier op aarde: Openbaring 20:4-6: “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.”

Eeuwig leven in het Koninkrijk van God zal dan worden aangeboden aan állen die op aarde wonen. Lees voor meer informatie hierover onze gratis brochures:

 • Wat gebeurt er na de dood?
 • Hemel en hel: wat leert de Bijbel echt?
 • U kunt de Bijbel begrijpen

De opstanding van de heiligen tot verheerlijkt, geestelijk leven om ‘met Christus te regeren’ wordt in de Bijbel ‘de eerste opstanding’ genoemd. Een tweede opstanding zal 1000 jaar later volgen voor “de overigen van de doden”.

Hoe zullen de eerstelingen er dan uitzien?

In Filippenzen 3:20-21 staat het volgende: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen” (zie ook 1 Johannes 3:2).

De eerstelingen zullen een verheerlijkt lichaam krijgen als dat van Christus. Als we weten hoe Chris-

tus (de Eerste der eerstelingen) eruitziet in Zijn glorie en heerlijkheid, dan kunnen we aannemen dat de eerstelingen ook zo’n lichaam zullen krijgen. Geeft de Bijbel aan hoe Christus eruitziet in Zijn heerlijkheid? Jazeker! Dat staat in Openbaring 1:13-16: “En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; 14 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, 15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.”

Zo zullen ook de eerstelingen eruit gaan zien!

Wat is de relatie tussen Gods feestdagen enerzijds en de wederkomst van Christus en de opstanding van de eerstelingen anderzijds?

Gods feestdagen geven Gods plan van behoud weer en hoe en in welke volgorde God de mensheid gaat behouden. De feestdagen bestaan uit 7 delen en geven het 7-stappenplan van behoud weer. Hieronder volgt een overzicht met een beknopte uitleg van de thema’s of betekenissen van de 7 feesten van God (zie Leviticus 23).

Het plan begint met het Pascha (1ste stap), dat de vergeving van de zonden door het vergoten bloed van het Lam Gods symboliseert. In 1 Korinthe 5:7-8 zegt de apostel Paulus dat Christus ons Paschalam is dat geslacht (gekruisigd) werd: “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam [Paschalam] is voor ons geslacht: Christus. 8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.”

De kruisiging vond plaats precies op een Paschadag: de 14e van de eerste maand Nissan/Abib (Leviticus 23:5, Lukas 22:7).

De Joden noemden deze dag de voorbereidingsdag op een hoge Sabbat (Johannes 19:31). Deze hoge Sabbat was de jaarlijkse Sabbat van het Feest van de Ongezuurde Broden (2e stap).

Na bekering en acceptatie van Christus’ offer gaat een christen een rein en ongezuurd leven leiden, dat gesymboliseerd wordt door het 7 dagen durende Feest van de Ongezuurde Broden.

3e stap: Pinksteren of Dag der Eerstelingen (Numeri 28:26). De eerstelingen dienen Gods Heilige Geest als onderpand (2 Korinthe 5:5) te ontvangen om te groeien in kennis en genade van Christus, zonder welke wij niet van Christus zijn: “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9). Ook dit heeft plaatsgevonden en is in vervulling gegaan op de feestdag waardoor dit gesymboliseerd wordt (Handelingen 2:1-5). U ziet dus dat tot nu toe Gods feestdagen een profetische betekenis hebben. Zouden de overige feestdagen van God dan ook niet een profetische betekenis hebben?

De volgende stappen zijn nog niet in vervulling gegaan:

4e stap: Bazuinendag, die  de wederkomst van Christus aankondigt met bazuingeschal;

5e stap: Grote Verzoendag, die verwijst naar de verwijdering van Satan als de weggaande bok (Leviticus 16). Zo gaat God de schuldige en veroorzaker van  de zonde volledig verwijderen (Openbaring 20:1-10);

6e stap: Loofhuttenfeest, dat  verwijst naar Gods Koninkrijk en het 1000-jarig Vrederijk van Christus na Christus’ terugkomst als Koning der koningen (Jesaja 11:1-10, Openbaring 20:1-3).

7e stap: Laatste Grote Dag, die verwijst naar de 2e opstanding van “de overigen van de doden” en het oordeel voor de “grote witte troon” (Openbaring 20:11-15) wanneer álle mensen die ooit geleefd hebben, maar gestorven zijn zonder dat ze ooit God hebben leren kennen, een kans krijgen om God te leren kennen en zich te bekeren.

Wilt u meer lezen over Gods feestdagen, vraag dan de volgende gratis boekjes aan:

 • Gods plan volgens Zijn Heilige Dagen
 • ‘Christelijke’ feestdagen of Gods Heilige Dagen: maakt het uit welke feestdagen we vieren?

Deze boekjes kunt u gratis aanvragen, maar u kunt deze ook downloaden van onze website.

Wanneer komt Christus terug? Dat is niet aan de mens gegeven om exact te weten (Mattheüs 24:36). Maar aan de tekenen der tijden kunnen we volgens Christus wel enigszins opmaken dat Zijn wederkomst aanstaande is (Mattheüs 16:3 en Mattheüs 24:1-51).

Wat zijn deze tekenen der tijden?

Dat zijn gebeurtenissen waarvan Christus in antwoord op de vraag van Zijn discipelen wanneer Hij zal terugkeren (Mattheüs 24:3), heeft gezegd dat deze eerst zullen plaatsvinden vóórdat Hij terugkeert.

Enkele voorbeelden:

 1. Het dagelijks offer wordt weer ingesteld door priesters in Jeruzalem. In Daniël 12:11 wordt namelijk gesproken over de staking van de dagelijkse offers, hetgeen impliceert dat deze eerst opnieuw zullen worden ingesteld. Dit is nog niet gebeurd.
 2. Jeruzalem wordt omsingeld door legers (Lukas 21:20) en een gruwel der verwoesting (Mattheüs 24:15, Markus 13:14) wordt geplaatst op de heilige plaats in Jeruzalem. En het dagelijks offer wordt, zoals gezegd, weer gestaakt. Dit vindt plaats circa 1290 dagen vóór Christus’ komst (Daniël 12:11).
 3. De kerk van God vlucht naar haar plaats in de woestijn voor een periode van ‘tijd, tijden en een halve tijd’ (Openbaring 12:13-17).
 4. Israël wordt bezet door het beest: een unie van 10 landen (Openbaring 17:12-14).
 5. De twee getuigen gaan in rouwkleding profeteren gedurende 1260 dagen en ze zullen wonderen doen gedurende deze periode in Jeruzalem, waarna ze zullen worden gedood door het beest (Openbaring 11:2-15).
 6. De Grote Verdrukking vindt plaats, een verdrukking zoals er nooit tevoren is geweest en  daarna nooit meer zal zijn. Deze duurt ca. 3,5 jaar.
 7. Tekenen aan de hemel: de zon wordt zwart, de maan rood als bloed, de sterren vallen op aarde door een hemelbeving en de hemel zal oprollen als een boekrol. Dit vindt plaats net vóór de Dag des Heeren begint (Mattheüs 24:29,  Openbaring 6:12-16).
 8. De Dag des Heeren begint met 7 bazuinen (Openbaring 8, 9).

Deze eindtijdsequentie van gebeurtenissen wordt ook afgebeeld als Christus een boekrol openrolt door zeven zegels één voor één te verbreken (Openbaring 5). De volgorde van de zegels is dezelfde als die van de reeks gebeurtenissen die Jezus beschreef in Zijn profetie over Zijn terugkeer, opgetekend in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21.

Dit zijn crisissen die in  die tijd in frequentie en intensiteit zullen toenemen.

De opening van de eerste vier zegels onthult wat gewoonlijk de ‘vier ruiters van de Apocalyps’ worden genoemd, die valse religie, oorlog, hongersnood en dood door pest en verschillende rampen vertegenwoordigen (zie Openbaring 6:1-8).

Het vijfde zegel symboliseert de vervolging van Gods volk en de Grote Verdrukking, wanneer God heidense naties zal gebruiken om de naties te straffen die de moderne afstammelingen zijn van het oude Israël (Openbaring 6:9-11; Mattheüs 24:21; Jeremia 30:7).

Dan zullen er “meteen na de verdrukking van die dagen” hemelse tekenen zijn, gesymboliseerd door de opening van het zesde zegel (Mattheüs 24:29-30; Openbaring 6:12-16). Het zevende zegel is de dag des Heeren. De hemelse tekenen van het zesde zegel kondigen de dag des Heeren aan, met angstige mensen die roepen: “De grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openbaring 6:17).

Evenzo vertelt de profeet Joël ons dat de hemelse tekenen zullen plaatsvinden net vóór “die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende” (Joël 2:31). Dus de periode van het zevende zegel die volgt in Openbaring is de dag des Heeren.

Meer informatie over profetie en om u te helpen profetie beter te begrijpen, kunt u de volgende gratis boekjes aanvragen of downloaden:

Over dit onderwerp zijn inmiddels ook enkele Beyond Today video’s verschenen:

Deze video’s zijn Nederlands ondertiteld en te vinden op onze website en op ons YouTube-kanaal.

Indien u over dit onderwerp vragen heeft, kunt u uiteraard telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om uw vragen te stellen. Onze contactgegevens treft u aan op de eerste pagina van dit supplement.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De wederkomst van Christus en de eerste opstanding’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God