Het Nederlandse Supplement van

november/december 2019

Democratische principes in Gods Koninkrijk?

De Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, staat vol met verwijzingen naar het Koninkrijk van God. Dat het Koninkrijk een belangrijk element is in de Bijbel blijkt ook uit het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. In het “Onze Vader” staat immers de uitspraak: “Uw Koninkrijk kome” (Mattheüs 6:10). Hoe zal de regering van het Koninkrijk er uit zien? Zal dit enigszins gebaseerd zijn op de waardes en principes van democratie, door menigeen beschouwd als de hoogste vorm van bestuur? Zien we in het Koninkrijk terugkomen dat wat we nu zien als de basisrechten van de mensheid?

Dit artikel behandelt de vraag in hoeverre in het Koninkrijk van God enkele basisprincipes zullen worden toegepast, die wereldwijd gezien worden als de basisrechten van de mensheid.

Aan de orde komen de volgende 5 basisrechten of principes, die in theorie in elke democratie terug te vinden (zouden) moeten zijn:

  • Gelijkheid
  • Vrijheid
  • Bezit
  • Niemand staat boven de wet: de wet geldt zeker ook voor de koning(-in) en de regering
  • Elk individu heeft een stem en het recht van spreken (en het recht om gehoord te worden).

Voordat deze punten worden behandeld, wordt allereerst ingegaan op wat democratie is en wat de Bijbel – in grote lijnen – zegt over het Koninkrijk van God.

Wat is democratie?

Democratie (wat letterlijk “het volk regeert” betekent) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van de legitieme uitoefening van de macht. Er is directe democratie, waarin burgers bijvoorbeeld persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen. Er bestaat ook indirecte democratie, dat is de democratievorm die we in Nederland kennen, waarin wij als volk ons laten vertegenwoordigen door een gekozen parlement (de Tweede Kamer).

Om van een democratie te spreken dient er een aantal fundamentele elementen aanwezig te zijn.

Het belangrijkste element is het menselijke gelijkheidsideaal, dat opgenomen is als eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit is een verklaring, die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948 om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten genoemd, te omschrijven.

De meeste westerse overheden, zoals Nederland en België, zijn parlementaire democratieën. Zowel Nederland als België staan daarnaast ook nog onder een constitutionele monarchie, waar de macht wordt gedeeld door de koning(-in), het kabinet en de twee kamers van het parlement. De koning(-in) heeft overigens enkel een ceremoniële functie.

De democratie wordt algemeen gezien als de hoogst mogelijke(menselijke) vorm van bestuur. Winston Churchill heeft op dit gebied de mooiste uitspraak: “Vele regeringsvormen zijn uitgeprobeerd en zullen worden uitgeprobeerd in deze wereld van zonde en ellende. Niemand beweert dat democratie perfect of alwetend is. Inderdaad, er wordt gezegd dat democratie de slechtste regeringsvorm is, met uitzondering van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.” Dit is een veelzeggende uitspraak…! Ook de betekenis van het woord democratie geeft al duidelijk aan dat het Koninkrijk van God níet geregeerd zal worden middels een democratie. Maar wil dit ook zeggen dat (bepaalde) democratische principes dan niet zullen gelden in Gods Koninkrijk?

Gods Koninkrijk

Er staan vele verwijzingen naar en profetieën over Gods Koninkrijk in de Bijbel. Zie voor gedetailleerde informatie ons gratis boekje “Het Evangelie van het Koninkrijk”. U kunt dit aanvragen of downloaden via www.verenigdekerkvangod.org. Het Koninkrijk van God was en is het Evangelie (het goede nieuws) van Jezus Christus dat Hij tijdens Zijn verblijf op aarde verkondigde (zie o.a. Lukas 4:43) en is ook de opdracht voor Zijn Kerk (zie bijvoorbeeld 2 Petrus 1:10-11).

Daar het teveel is om in dit supplement uitgebreid op alle profetieën van Gods Koninkrijk in te gaan, wordt kort via WIE, WAT, WANNEER, WAAR en WAAROM essentiële informatie aangaande het Koninkrijk gegeven.

WIE is de Koning in Gods Koninkrijk?

De naam zegt het eigenlijk al: het is God. Dit staat bijvoorbeeld benoemd in de profetie van de eindtijd in Openbaring 11:15-17: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.”

De boodschapper van God, de engel Gabriël, profeteert aangaande Jezus: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” (Lukas 1:32-33).

Jezus zal Zijn regering over de volkeren vestigen in een letterlijk Koninkrijk. De start van dit Koninkrijk wordt in Openbaring 20:3-7 beschreven als een periode van duizend jaar. Met andere woorden, de duizendjarige regeringsperiode (ook wel het “Millennium” genoemd, het Latijnse woord voor “duizendtal jaren”) is slechts het begin van Jezus Christus’ eeuwige heerschappij in het Koninkrijk van God. In feite zal de duizendjarige regering die Jezus Christus zal vormen juist tot doel hebben de gehele mensheid toegang te geven tot het eeuwige Koninkrijk van God. Na het Millennium komt God bij de mens op aarde wonen (zie Openbaring 21:1-4) en zal samen met Christus (het Lam) regeren.

WAT is (de belofte van) het Koninkrijk?

De belofte van het Koninkrijk wordt in vele profetieën in het Oude Testament benoemd. Het meest duidelijk is de profetie van Daniël 2:44: “Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.

Voor een dieper begrip van deze profetieën moest men wachten op de komst van Jezus Christus om “de geheimenissen van het Koninkrijk” (Mattheüs 13:11) te onthullen (en zelfs toen begrepen Zijn discipelen het nog niet direct, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Handelingen 1:6). Daarnaast ontbrak het het oude Israël aan de overtuiging en het geloof om het te begrijpen en ernaar te handelen (Hebreeën 3:19; 4:2). Ze beschikten eenvoudigweg niet over Gods Heilige Geest.

WANNEER start het Koninkrijk en WAAR zetelt de regering?

Een van de belangrijkste, onbegrepen aspecten van het Koninkrijk, iets wat onduidelijk bleef tot de openbaring ervan door Jezus Christus, was dat er zo’n 2000 jaar zou verlopen tussen Zijn eerste komst als het Offerlam van God (Johannes 1:29) en Zijn wederkomst als de zegevierende Koning van het Koninkrijk (Openbaring 19:11-16). Zijn eerste komst bracht de vervulling van een essentieel onderdeel van het Evangelie van het Koninkrijk – Zijn offer om voor ons vergeving, rechtvaardiging en uiteindelijk toegang tot het Koninkrijk mogelijk te maken. Zijn tweede komst zal de vestiging van dat ongelooflijke Koninkrijk brengen. Wanneer Christus precies als zegevierende Koning zal terugkeren, is onbekend, maar gezien de “tekenen der tijden” is het de hoop dat dit niet lang meer zal duren. Voor meer informatie over de eindtijd kunt u de gratis boekjes “Leven we in de eindtijd?” en “Zeven profetische tekenen” downloaden via www.verenigdekerkvangod.org of aanvragen. Zie ook onze aan dit onderwerp gerelateerde Beyond      Today video’s op ons YouTube kanaal (o.a. “Waar zijn we in Bijbelprofetie?”).

Jeruzalem zal vanzelfsprekend het “politieke” centrum van de wereld zijn (zie o.a. Zacharia 8:3 en Openbaring 21:2-3).

WAAROM is er een Koninkrijk van God nodig?

God wil wonen bij Zijn volk, Zijn kinderen. Dat gaat gebeuren (zie Openbaring 22). Het goede nieuws over de glorieuze toekomst van de mensheid is van begin af aan Gods plan geweest! Ook het aandeel van Christus in dat plan, met inbegrip van Zijn offer om de straf voor de zonden van de mensheid te ondergaan, was reeds vastgesteld vóór de schepping (Openbaring 13:8; 1 Petrus 1:18-20). Dit was het goede nieuws dat aan Abraham werd bekendgemaakt – dat door middel van zijn Nakomeling, Jezus Christus, alle volkeren gezegend zouden worden (Galaten 3:8, 16).

De 5 basisrechten van de mens

In de volgende 5 blokken worden de eerder genoemde 5 basisrechten besproken in relatie tot Gods Koninkrijk.

Gelijkheid

Gelijkheid is een belangrijk element van democratie. Gelijkheid is echter niet iets wat automatisch in de geschiedenis onderdeel was van democratische regeringen. Zo was in het oude Athene het stemrecht enkel voorbehouden aan vrije mannen van Athene. Vrouwen, slaven en vreemdelingen waren uitgesloten van stemrecht. Het duurde tot 1919 voordat er in Nederland gelijkwaardig kiesrecht kwam voor vrouwen. Uit allerlei statistieken op het gebied van inkomen, gezondheidszorg en bestuur blijkt dat de vrouw in de westerse wereld nog ver achterloopt ten opzichte van de man, alhoewel er in vele landen grote vooruitgang is gemaakt.

Wat geeft de Bijbel aan ten aanzien van gelijkheid? Het meest duidelijk is de apostel Paulus daarover in Galaten 3:26-29: “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.” Als christenen toen en nu zijn we allen één lichaam, zoals Paulus ook aangeeft in 1 Korinthe 12:13-14: “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Het is bovendien wellicht moeilijk voor te stellen, maar de Bijbel lijkt aan te geven (Markus 12:25) dat er geen gender meer zal zijn. Er is geen aanzien des persoons bij God (Romeinen 2:11) en in die zin zijn wij voor God allen gelijk. Hij heeft ieder van ons evenzeer lief. Het wil echter niet zeggen dat we allemaal eenzelfde positie zullen hebben. Er zullen in het Koninkrijk zeker verschillende posities zijn, denk aan de parabel van de talenten en zie ook Lukas 7:28, waar gesproken wordt over ‘de minste’ in Gods Koninkrijk. De Bijbel geeft tevens aan dat David (Ezechiël 37:24-25) en de apostelen (Mattheüs 19:28) aangesteld worden over Israël in Gods Koninkrijk.

Vrijheid

Vrijheid is zeker ook een belangrijk element van democratie en wellicht vinden veel mensen dit wel het belangrijkste recht.

Ten aanzien van de Bijbel en vrijheid hebben velen het idee dat het zich “moeten” houden aan Gods wet in het Koninkrijk (en ook nu) vrijheidsbeperkend is. Dit was ook een issue ten tijde van de apostelen. De apostel Jakobus zegt echter (in Jakobus 1:25): “Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.” Hij noemt de wet van God een wet van vrijheid! Hij herhaalt dit later in zijn brief nog eens (Jakobus 2:12).

Het tegenovergestelde is zelfs het geval. De Bijbel geeft duidelijk aan dat wie de zonde doet (oftewel zich niet houdt aan de wet), slaaf is van de zonde. Jezus zegt bijvoorbeeld in Johannes 8:34: “Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.” En: “Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet” (1 Johannes 3:4, Het Boek). Dus als we wérkelijk vrij willen zijn, dienen we ons te houden aan de wet van de vrijheid!

De wet is bovendien niet zwaar, zegt Jezus in Mattheüs 11:28-30: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Jezus zei ook in Johannes 8:31-36 dat zij die in Hem zouden geloven de waarheid zouden kennen en dat de waarheid hen zal vrijmaken en dat zij werkelijk vrij zullen zijn. Dit is een vorm van vrijheid die ongekend is in onze huidige westerse wereld, waarin iedereen “vrij” is (binnen de kaders van menselijke wetten – die echter niet overeenkomen met Gods wettelijke kaders) om te doen en te bepalen wat hij of zij zelf wil, met alle ellende en verdriet als gevolg van die ‘zogenaamde’ vrijheid.

Bezit

Het recht van bezit is voor velen een belangrijk mensenrecht. Mensen willen eigendommen bezitten. Daar is niets mis mee. Twee van Gods Geboden zijn zelfs gericht op eigendom, namelijk: “U zult niet stelen” en “U zult niet begeren dat wat van een ander is” (vrije vertaling van resp. het 8e en 10e gebod, zie Exodus 20).

In het boek Handelingen is een verhaal opgenomen van de eerste christenen in Jeruzalem, die eigendommen verkochten en alles met elkaar deelden (zie Handelingen 2:44-46 en 4:32). Lukas, de auteur van het boek Handelingen, heeft dit verhaal waarschijnlijk opgenomen om te tonen dat Gods werk door de Heilige Geest zo krachtig was in allen, dat niemand onder hen enig gebrek leed doordat door de Heilige Geest ieder zorgdroeg voor elkaar en elkaars materiële behoeften. Realiseer u dat dit een samenleving was met veel armen, slaven en soldaten. Mensen met weinig bezit. Degenen die bezit hadden en dit met elkaar wilden delen, verkochten een deel van hun bezit, zoals Barnabas deed en dit aan de voeten van de apostelen legde  (Handelingen 4:37).

Het is geen gebod van God om al het wereldse bezit te verkopen en zodoende in elkaars behoeften te voorzien. Het is wel Gods gebod om te zorgen voor elkaar en dat er geen gebrek is aan voedsel, water, kleding, onderdak, gezondheidszorg en dergelijke basisbehoeften binnen het Lichaam, de Kerk, waar Christus het Hoofd van is. Genade en zorg voor elkaar in het Lichaam betekent dat we in actie komen voor elkaar wanneer nodig. Een en ander blijkt bijvoorbeeld uit Romeinen 12:13: “Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.” Zie ook Hebreeën 13:2 en Mattheüs 25:35-40.

Een ander direct bewijs van het hebben van bezit in het Millennium is de profetie van Micha, waarin is aangegeven dat ieder zal zitten en zijn naaste zal uitnodigen “onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom” (Micha 4:1-4).

Niemand boven de wet

De start van de afzettingsprocedure tegen president Trump en de MeToo-beweging met aanklachten tegen seksueel wangedrag van hooggeplaatsten laten zien dat het principe “niemand staat boven de wet” nog steeds erg belangrijk is als mensenrecht en vooral als democratisch principe dient te worden nageleefd.

Hoe is dat in Gods Koninkrijk? Staat God boven de wet en dienen we gewoon te accepteren wat Hij doet? Paulus geeft aan in Titus 1:2 dat God niet liegen kan. Dat betekent impliciet dat Hij dit 9e gebod niet kan breken en daarmee ook de andere geboden niet kan breken. Hetzelfde geldt voor Jezus Christus, want in Hebree- en 4:16 staat dat Hij “in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde”. In Gods Koninkrijk zal niet worden gezondigd. Zonde is wetsovertreding (1 Johannes 3:4) en dat betekent dat in Gods Koninkrijk niemand – ook God de Vader en Jezus Christus niet – zichzelf boven de wet zal kunnen plaatsen. Het zou ook volkomen ingaan tegen het rechtvaardige karakter van God. Indirect zou je dit ook kunnen afleiden uit 1 Johannes 3:9: “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

Recht van een stem

Als laatste element in dit artikel wordt het recht van het hebben van een stem en het recht om gehoord te worden besproken. Geldt dit principe ook voor het Koninkrijk van God?

Er staat bijvoorbeeld in Hebreeën 7:25 dat Christus “ook volkomen zalig (kan) maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten”. We hebben Iemand in de hemel, Die onze zaken bij God de Vader bepleit. Dit is echter niet een récht, maar een voorrecht!

Er zijn vele voorbeelden in de Bijbel die laten zien dat God toegeeft als iemand tot Hem komt in gebed. Zie bijvoorbeeld het voorbeeld van Hizkia in 1 Koningen 20. Hizkia werd ernstig ziek. De profeet Jesaja kwam bij hem om aan te geven dat Hizkia zou sterven. Hizkia ging echter in gebed tot God en huilde zeer. Voordat Jesaja de deur uit was, zei God tegen Jesaja dat hij terug moest gaan tot Hizka en dat Hizkia 15 jaar langer te leven kreeg.

Dit gold echter niet enkel voor de koningen van het oude Israël en Juda. God staat zeker ook open voor ons. Hij luistert en – wanneer het past in Zijn plan – zal Hij ons helpen met datgene waar we om vragen (Johannes 14-16). Jezus Christus pleit in de hemel voor ons (Hebreeën 7:25). Daarbij kunnen we alles vragen. Jezus geeft aan dat we dit als christenen nu al kunnen en mogen (Johannes 14:13 en 15:16). Meer in het bijzonder kunnen we nu naar God toegaan om vergeving te vragen voor onze zonden en treedt Jezus Christus daarbij voor ons op als Voorspraak, zie 1 Johannes 2:1: “Als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.

Dit is – net zoals de voorspraak van Christus voor ons in de Hemel – geen recht om gehoord te worden, maar pure genade of een voorrecht. De Bijbel geeft immers aan dat we in principe niets zijn en dat we uit onszelf nergens recht op hebben. Dit kunt u bijvoorbeeld lezen in Psalm 115:1.

Tot slot

Gods Koninkrijk is, zoals gezegd, géén democratie! Het is ook geen vorm van bestuur, die gebaseerd is op menselijke redenering of menselijke filosofie.

Toch zijn de belangrijkste kenmerken van democratie en mensenrechten wel degelijk in bepaalde (beperkte) mate ook terug te vinden in de wijze waarop Gods Koninkrijk bestuurd zal worden.

Hoe komt dit? Gods Koninkrijk is gebaseerd op Gods wetten en Gods natuur, en de in deze wereld en deze tijd toegepaste (democratische) principes zijn (losjes) gebaseerd op Gods wetten en Gods natuur! De praktijk is echter dat de menselijke natuur het vrijwel onmogelijk maakt Gods natuur te volgen, zie Romeinen 8:7: “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.” De mensheid is immers onder invloed van Satan, de tegenstander, die de waarheid verdraait. Dit is een ander onderwerp en daarover is veel meer terug te vinden in onze gratis literatuur (zoals ons gratis boekje “Bestaat de duivel echt?”), aan te vragen of te downloaden via  www.verenigdekerkvangod.org. (Kijk ook eens op ons YouTube kanaal, waar u diverse interessante, ondertitelde Beyond Today video’s kunt vinden, o.a. “Christus’ duizendjarige regering”.)

De conclusie is dat het niet zo relevant is om je af te vragen in hoeverre in het Koninkrijk van God de algemeen erkende basisrechten van de mensheid zullen worden toegepast. Feitelijk zijn de door mensen opgestelde basisrechten “waterige aftreksels” van Bijbelse principes.

We zouden als mensheid de zaken eigenlijk moeten omdraaien en kijken in hoeverre democratische principes op de Bijbel zijn gebaseerd.

Daar waar deze niet op Bijbelse principes zijn gebaseerd, regeert helaas en vooralsnog de tegenstander. Het is echter ook duidelijk dat zijn tijd er bijna opzit en dat de tijd van Christus’ wederkomst op handen is (Mattheüs 24:31, 1 Korinthe 15:52, 1 Thessalonicenzen 4:16-18)!

De bazuin zál spoedig klinken en dan zal bewaarheid worden wat staat in Openbaring 10:6-7a: “(…) Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Democratische principes in Gods Koninkrijk?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God