Het Nederlandse Supplement van

maart/april 2018

Een nieuw deeg zijn

Paulus spoort de gemeenteleden in Korinthe aan om een nieuw deeg te zijn: “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.” (1 Korinthe 5:7). Wat is de symbolische betekenis van deze woorden van Paulus en zijn ze ook voor ons nu nog relevant?

Wordt een nieuw deeg zijn en ongezuurde Matzes eten geassocieerd met Pasen? Waarom?

Pasen

Pasen nadert snel. Voor miljoenen belijdende christenen vormt Pasen de belangrijkste dag van het jaar omdat het een herdenking is van Jezus’ opstanding. Maar verrassend genoeg vertroebelt juist de dag die de meeste mensen vieren ter herdenking van deze belangrijke gebeurtenis, eigenlijk de waarheid over Christus’ lijden, dood en opstanding. De gebruiken en symbolen van Pasen zijn namelijk gebaseerd op het oude heidendom en niet op het Woord van God.

De Encyclopaedia Britannica zegt hierover het volgende: “Net als bij Kerstmis het geval is, vormen populaire gebruiken rondom Pasen een weerspiegeling van veel oude, heidense rituelen – in dit geval lentevruchtbaarheidsriten, zoals de symbolen van het paasei en de paashaas” (15e editie, Macropaedia, deel 4, pagina 605, “Church  Year”).

Merk ook op wat Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words zegt over de naam Pasen of Paasfeest (“Easter” in het Engels): “De naam “Easter” [Pasen] kent geen christelijke oorsprong. Het is een verbastering van Astarte, een van de titels van de Chaldeeuwse godin, de godin van de hemel. Het Paschfeest [Pascha], dat door christenen in de postapostolische periode werd gevierd, was een voortzetting van het Joodse feest (…).

Dit Pasch was een totaal ander feest dan het heidense ‘Pasen’ en werd in de afvallige, westerse religie geïntroduceerd als een onderdeel van de poging om heidense feesten aan het christendom aan te passen” (1985, pagina 192, “Easter”).

Waarom zou u niet de door God gegeven feestdagen zoals het Pascha en het Feest van de Ongezuurde Broden vieren die de dood en de opstanding van Jezus Christus in een meeromvattende en juiste context uitleggen?

Pascha

De eerste keer dat er in de Bijbel melding wordt gemaakt van het Pascha is in Exodus 12. God gaf door middel van Mozes opdracht aan de farao: “Laat Mijn volk gaan om voor Mij een feest te vieren in de woestijn” (Exodus 5:1). Door middel van een reeks plagen toonde God Zijn grote macht en verloste de Israëlieten uit slavernij in Egypte.

Na negen plagen in deze reeks van schrikwekkende rampen gaf God betreffende de tiende plaag aan Israël specifieke instructies en maatregelen die ieder gezin van Israël moest nemen om daaraan te ontkomen. God zei dat iedere Israëliet op de tiende dag van de eerste maand een lam of geitenbokje moest uitkiezen dat groot genoeg was om elk huisgezin te voeden (Exodus 12:3). Het moest een eenjarig mannelijk dier zijn, zonder enig gebrek. Op de 14de dag van die maand, in de avondschemering, moesten de Israëlieten de dieren doden en een deel van het bloed op de deurposten van hun huizen aanbrengen. De dieren moesten vervolgens gebraden worden en gegeten met ongezuurd brood en bittere kruiden.

De Schepper gaf verder uitleg aan de Israëlieten dat Hij in deze nacht alle eerstgeborenen van Egypte zou doden en de farao ertoe zou brengen de Israëlieten vrij te laten uit slavernij. De eerstgeborene van elk Israëlitisch gezin zou beschermd worden als het teken van het bloed aan de ingang van hun huis was. God zou hun huis “voorbijgaan” – wat tevens de betekenis weergeeft van het Hebreeuwse woord voor deze plechtigheid. Dit komt ook terug in het Engelse woord voor Pascha, Passover, dat “voorbijgaan” of “overslaan” betekent. God zei dat deze dag voor de Israëlieten een gedenkdag zou zijn: “U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door” (vers 14).

Ons Paaslam

Door schrijvers van latere Bijbelboeken wordt uitgelegd dat de jaarlijkse viering van het Pascha symbolisch was voor Christus’ offer. Zo vermeldde de apostel Johannes bijvoorbeeld dat Johannes de Doper Christus herkende als “het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29) en zoals reeds genoemd in de inleiding verwees Paulus naar Christus als “ons Paaslam” (1 Korinthe 5:7).

Het smetteloze, mannelijke dier stelde Jezus Christus voor als het volmaakte, zondeloze offer voor onze zonden. Hebreeën 9:11-12 vertelt ons dat “Christus, opgetreden als Hogepriester . . . niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met Zijn eigen bloed, eens voor altijd is binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht”.

Jezus Christus kocht ons met Zijn bloed dat vergoten werd. Hij gaf Zijn leven als ons Paaslam ter vergeving van onze zonden.

Ongezuurd

Omdat ons Paaslam, Christus, voor ons geslacht is, zijn wij ongezuurd (1 Korinthe 5:7b). Paulus legt hiermee overduidelijk de link naar het feest dat gelijk volgt op het Pascha. Toen God Israël bevrijdde uit slavernij in Egypte, gaf Hij namelijk Zijn volk de volgende opdracht: “Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten” (Exodus 12:15). In vers 39 wordt dit verder verklaard: “Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte meegebracht hadden, want het was niet gezuurd, omdat zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten, en ook geen proviand voor zich hadden klaargemaakt.”

Als u weleens brood gebakken heeft dan weet u dat u een rijsmiddel (gist of zuurdeeg) nodig heeft om een mooi volumineus en luchtig brood te krijgen. Maar dit gistingsproces, dat het brood doet rijzen, neemt tijd.

De Israëlieten werd deze tijd echter niet gegund. Toen de HEERE alle eerstgeborenen van het land Egypte getroffen had maar nadrukkelijk de huizen van de Israëlieten die het bloed van het Paschalam aan de deurposten hadden gesmeerd, voorbij was gegaan, drongen de Egyptenaren er bij het volk sterk op aan dat zij snel het land zouden verlaten (vers 33). Zij werden aldus uit het land verdreven (vers 39). Als gevolg daarvan was het deeg dat zij uit Egypte hadden meegebracht niet gezuurd en bakten zij ongezuurde (ongegiste) koeken (vers 39). Wat begon als noodzaak, duurde een week.

God noemt de deze periode toepasselijk het Feest van de Ongezuurde Broden (Leviticus 23:6), of de Dagen van de Ongezuurde Broden (Handelin gen 12:3).

Proces van (zuur)deeg maken

Het onderwerp van dit supplement is hoe wij een nieuw deeg kunnen zijn. Daarvoor is het handig om te weten hoe het fysieke proces van deeg en brood maken in zijn werk gaat. Om het deeg te laten rijzen gebruikten de Israëlieten zuurdeeg, ook wel zuurdesem genoemd. Wat is zuurdeeg en hoe wordt het gemaakt? Als je het opzoekt op het internet krijg je tienduizenden resultaten.

Je kunt zuurdesem eenvoudig zelf maken: Neem ± 1½ kop volkorenmeel en 1 kop water en meng dit in een kom tot een papje. De beste omgevingstemperatuur hiervoor is 18 20 graden. Laat dit mengsel, met een vochtig doekje afgedekt, ca. 3 dagen bij kamertemperatuur staan. Deze 3 dagen worden wel de “verzuringsfase” genoemd. De enzymen in het meel en de micro-organismen (o.a. de melkzuurbacteriën) uit de lucht worden actief in het deeg en zorgen ervoor dat het papje licht zurig gaat ruiken.

Na ca. 3 dagen treedt de gistingsfase in. De gisten uit de lucht moeten gevoed worden met (vers) meel en water. De volgende 2 dagen (dag 4 en 5) moet ’s morgens en ’s avonds wat meel en water toegevoegd worden, zodat het papje even slap/stijf blijft. Het papje telkens goed door elkaar roeren. Vanaf nu gaat het deegpapje rijzen en borrelen. Dit komt door het koolzuurgas dat door de gisten wordt gemaakt.

Na verloop van 6 dagen is het zuurdesem klaar. Wat nu in de kom zit wordt het moederdesem genoemd, of ook wel starter of Anstellgut (Duits). Het moederdesem wordt gebruikt als rijsmiddel. De hoeveelheid die je nodig hebt om een brood te bakken kan variëren van 1/6 tot 1/2 van de totale hoeveelheid deeg. Nadat nu het zuurdesem door het deeg is gemengd en gekneed, moet een deel van het nieuwe deeg apart gehouden worden voor een volgende keer. Dat is dan weer het nieuwe moederdesem. Als je dit moederdesem steeds onder de juiste condities bewaart kun je daar heel lang mee vooruit.

Toch moesten de Israëlieten eens per jaar het zuurdeeg oftewel het moederdesem en al het gezuurde weg doen uit hun huis en weer helemaal opnieuw beginnen en een nieuw, vers zuurdeeg maken.

In het vervolg van dit supplement zullen we gaan zien wat de symbolische betekenis hiervan is en hoe wij in drie stappen een nieuw deeg kunnen zijn.

Willen we echt een compleet nieuw, vers deeg zijn dan, zullen we om te beginnen het oude moederdeeg niet meer moeten gebruiken en weg moeten gooien. Doen we dat niet, dan zal er in het nieuwe deeg toch altijd nog iets van het oude zitten. En dat kleine beetje oud moederdeeg zal het hele deeg doorzuren (Galaten 5:9).

In Exodus 12 vers 15 gaf God de Israëlieten de volgende instructie: “Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, …”

En Paulus zegt ons precies hetzelfde te doen: “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn” (1 Korinthe 5:7a).

Waarom dit bevel van de HEERE en deze aansporing van Paulus?

Zuurdeeg staat in de Bijbel vaak symbool voor zonde of voor een zondig leven (1 Korinthe 5:9a; Mattheüs 16:11-12) en God wil dat wij ons daarvan bekeren en het achter ons laten. Wij moeten het oude zuurdeeg, dat symbool staat voor onze oude zondige natuur, verwijderen en niet meenemen op onze reis naar het beloofde land.

Onze oude mens zullen wij moeten afleggen, zoals Paulus schrijft in Efeze 4:22: “Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en hei ligheid.”

Wij zullen eerst het oude zuurdeeg moeten verwijderen en onze oude mens met zijn daden moeten uitrekken (Kolossenzen 3:9) om een nieuw, vers deeg te kunnen zijn. Ongezuurd brood dat gemaakt wordt van een nieuw vers deeg staat in de Bijbel vaak juist symbool voor de nieuwe levenswandel in Christus (1 Korinthe 5:9b), de nieuwe mens waarmee wij ons bekleed hebben (Kolossenzen 3:10).

Stap 2: in Christus blijven Tweede stap in het zijn van een nieuw deeg, is dat wij in Christus zijn en blijven. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthe 5:17).

In Christus zijn betekent één geworden te zijn met Hem, zowel in Zijn dood als in Zijn opstanding.

Dit is bewaarheid geworden door onze doop in de Naam van Jezus Christus na onze bekering (Handelingen 2:38). Onze oude mens is met Christus gekruisigd en begraven in het watergraf. Onze zonden zijn afgewassen door het Paaslam dat voor ons is geslacht. Dat is waarom wij nu ongezuurd zijn!

De ongezuurde status kunnen wij niet zelf verdienen of bewerkstelligen. Wij kunnen wat dat betreft onszelf niet ontzuren, net zomin als wij een brood dat gezuurd is kunnen ontzuren. Het gistingsproces dat in het brood heeft plaats gevonden kunnen wij niet meer ongedaan maken. Wij kunnen onszelf niet ontzondigen. Alleen Christus kan ons ontzondigen en ons de ongezuurde status geven. En dat is precies wat Paulus zegt in 1 Korinthe 5 vers 7b: “U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.”

De vraag is echter: hoe kunnen wij in Christus blijven en de ongezuurde status behouden? De apostel Johannes zegt daarover het volgende: “Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft” (1 Johannes 2:4-6).

Onze oude mens is met Christus gekruisigd en begraven. Maar evenals Christus uit de doden is opgewekt, is het de bedoeling dat ook wij in een nieuw leven wandelen. “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is op gewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen” (Romeinen 6:4).

Jezus stond op uit de dood tijdens de Dagen van de Ongezuurde Broden. Zoals Pascha Zijn dood uitbeeldt, zo beeldt het Feest van de Ongezuurde Broden de opgestane Christus uit. De opstanding staat, zoals u wellicht weet, voor een nieuw leven. Omdat wij in Christus zijn, zijn wij één geworden met Hem in Zijn dood, maar ook in Zijn opstanding. Door de opstanding van Christus kunnen wij een nieuw deeg zijn. Over welk nieuw leven spreekt Paulus in Romeinen 6 vers 4? Refereert hij naar onze opstanding tot eeuwig leven bij Christus wederkomst? Laten we verder lezen in Romeinen 6:5-12:

“Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.

Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.” Omdat Paulus hier spreekt over het sterfelijk lichaam is het duidelijk dat wij nu reeds in Christus een nieuw leven hebben gekregen.

Dat nieuwe leven dat wij in Hem hebben verkregen, hebben we te danken aan Zijn opstanding. Wat houdt dat nieuwe leven in? Dat wij nu een leven leiden zoals dat van Jezus Christus? Of dat we proberen als Christus te zijn? Dat ook, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. We zouden dat namelijk kunnen doen, ook al zou Christus niet zijn opgewekt.

Maar Christus is juist wel opgewekt, en Hij leeft! Het nieuwe leven dat wij in Hem hebben gekregen houdt in dat Hij Zijn eigen leven door ons heen leeft en gestalte in ons krijgt. “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Hoeven wij dan helemaal niets te doen?

Stap 3: Onszelf in dienst van God stellen

Een volgende stap in het zijn van een nieuw deeg is onszelf in dienst van God stellen. “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping [een nieuw deeg]: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthe 5:15-21).

Niet meer leven voor onszelf maar voor Hem. Onze lichamen aan God wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en   volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:1-2).

Wij hebben dus geen vrijbrief gekregen om erop los te leven.

“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?” (Romeinen 6:1-2).

“De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken” (Romeinen 13:12-13).

Wat wordt er van ons verwacht in dat nieuwe leven? “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft” (Kolossenzen 3:1-10).

Wij wensen u een betekenisvol Pascha en Feest van de Ongezuurde Broden toe! Vraag voor meer informatie over deze feestdagen ons gratis boekje aan: “Gods Plan Volgens Zijn Heilige Dagen”. Voor meer achtergrondinformatie over Pasen verwijzen wij u naar onze Video: “Wat Pasen u niet vertelt”  Beide zijn ook online te lezen of te downloaden van onze website.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

 

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Een nieuw deeg zijn’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God