Het Nederlandse Supplement van

januari/februari 2006

Eindtijd profetieën

Jezus Christus heeft in de Evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas en in het boek Openbaring eindtijdprofetieën geopenbaard. Hij voorspelde zeer moeilijke tijden vlak voor Zijn terugkomst en waarschuwde tegen verleiding door valse profeten die in Zijn naam komen en zo velen zullen verleiden door hun verkeerde interpretatie van profetieën en valse wonderen.      In dit artikel willen we de te verwachten gebeurtenissen op een rij zetten om zo de waarheid van de mythe te kunnen onderscheiden rondom de eindtijdprofetieën en de wederkomst van Jezus Christus. Wat zijn deze gebeurtenissen die de hele wereld op zijn kop zullen zetten? Welke volgorde hanteert de Bijbel met betrekking tot deze profetieën?

Er zijn verscheidene boeken en zelfs films op DVD verschenen over eindtijd profetieën en over het feit dat het oordeel en de wederkomst van Jezus Christus nabij zijn. In deze boeken volgt de verhaallijn een bepaalde theorie die de schrijvers aanhangen, maar die niet noodzakelijk bijbels is.Één van die theorieën is de in theologische kringen welbekende “Rapture” theorie ofwel theorie van wegvoering.Vooral deze theorie wordt door schrijvers zoals Jim Jenkins en Tim LaHaye met hun “Left Behind” serie van boeken en verfilmingen gepropageerd. Daarmee treden ze in het voetspoor van Hal Lindsay, een auteur uit de jaren ’70. Deze theorie beschrijft dat Christus zijn volgelingen heimelijk zal meenemen naar de hemel voor een aantal jaren net vóór Zijn definitieve terugkomst naar de aarde. In de hemel zouden zij beschermd worden voor een periode (3½ tot 7 jaar), terwijl de ongelovigen achtergelaten worden: “Left Behind.”

Is deze “Rapture” theorie waarheid of mythe? Wat heeft Jezus Christus nu eigenlijk gezegd over Zijn terugkomst? Wat zijn de gebeurtenissen die voorafgaan aan Zijn wederkomst?  In Matheus 24, Marcus 13 en Lucas 21 vinden we de volgorde van deze gebeurtenissen die in de eindtijd van de menselijke heerschappij zullen plaatsvinden. Wij gaan uit van Mattheüs 24. Hier spreekt Jezus over valse profeten die in Zijn naam komen en velen zullen verleiden (vers 5). Dit heeft betrekking op vals christendom. Daarna spreekt Hij over oorlogen en geruchten van oorlogen (vers 6 en 7). Vervolgens noemt Hij hongersnoden en pestilentiën (epidemieën), en ook aardbevingen in verschillende plaatsen.

De 4 Apocalyptische Ruiters
Deze 4 gebeurtenissen komen één op één overeen met de eerste 4 zegels in het boek Openbaring 6:1-8.
Het eerste zegel (verzen 1-2) is een ruiter op een wit paard met een boog en één kroon. Dit stelt het valse christendom voor: de ruiter lijkt op Christus, daar hij op een wit paard rijdt en een kroon draagt, maar hij is het zeker niet. Christus heeft overigens ook vele kronen (Openbaring 19:1-3).
Het tweede zegel (verzen 3-4) slaat op een ruiter op een rood paard met een groot zwaard die de vrede op aarde wegneemt, met andere woorden: hij brengt oorlogen. Het derde zegel (verzen 5-6) heeft betrekking op een ruiter op een zwart paard met een weegschaal voor het wegen van duur geworden tarwe en gerst. Dit zegel voorspelt hongersnoden. Het vierde zegel (verzen 7-8) verhaalt van een ruiter op een vaal paard, die “de dood” wordt genoemd. Hij neemt het leven van ¼ deel van de mensen via zwaard, honger en zwarte dood (epidemieën).

Evangelie van Gods Koninkrijk
Vervolgens spreekt Jezus in Mattheüs 24:14 over de verkondiging van het evangelie: “dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”  Pas met de komst van Satelliet TV en radio en vooral het Internet kan men spreken over een verkondiging van het evangelie van Gods Koninkrijk aan alle volken. Wat Jezus hier bedoelt is het goede nieuws van de komst van Gods Koninkrijk die uit eeuwig levende kinderen Gods zal bestaan, welke al eeuwen geleden geprofeteerd werd door Gods profeten in het Oude Testament. Deze verheerlijkte mensen in Gods Koninkrijk zullen samen met Jezus Christus het  bestuur op aarde overnemen: “Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; Zijn kleed was wit als sneeuw en Zijn hoofdhaar blank als wol; Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur”(Daniël  7:9). Uit de context weten we dat de “Oude van dagen” God de Vader is. Vervolgens schrijft Daniël in verzen 13 en 14: “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en Zijn koningschap is één, dat onverderfelijk is.

Dit betekent het einde van alle menselijke koninkrijken die vervangen gaan worden door het rechtvaardige Koninkrijk van Jezus Christus. Hij is de mensenzoon die met de wolken komt.

In Jesaja 9: 6-7 staat verder het volgende over Hem: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Gruwel der Verwoesting
Wanneer dit goede nieuws over het Koninkrijk voor alle volken over de gehele wereld gepredikt wordt, dan is het einde gekomen. Wat gebeurt er daarna? Mattheüs 24: 15-22: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te neme. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”

De plaatsing van de gruwel der verwoesting zal onmiddellijk worden opgevolgd door een ongekende Grote Verdrukking. In Daniël staan er op twee plaatsen duidelijke referenties naar een Gruwel der Verwoesting: a) Daniël  11:31: “Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.b) Daniël 12:11: “En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen.

De gruwel der verwoesting is volgens Daniël dus iets verfoeilijks, iets abominabels in de ogen van God dat op de heilige plaats in Jeruzalem komt te staan en Gods heiligdom ontwijdt. Verder gaat het gepaard met strijdmachten die het dagelijkse offer doen staken en verwoesting gaan brengen.

Zij die zich te dien dage in Jeruzalem of in Judea bevinden, dienen dan te vluchten naar de bergen.

Lucas zegt het volgende hierover: Lucas 21:20-22: “Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.”

De Grote Verdrukking ingekort
Wat zou er gebeuren als God die dagen van de Grote Verdrukking niet zou inkorten? Mattheus 24:22: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

Dit vers geeft duidelijk aan dat het hier gaat om massa vernietigingswapens. “Geen vlees behouden” betekent al het leven op aarde door deze Grote Verdrukking zou worden vernietigd. Deze ongeëvenaarde verschrikkelijke tijd moet nog aanbreken. Deze verwoesting, wellicht door een nucleaire oorlog of conflict, gaat direct vooraf aan de wederkomst van Christus. Hij keert in die tijd terug om de mensheid van haar ondergang te redden.

Kosmische verstoringen aan de hemel
In Mattheüs 24: 29 zegt Christus wat er daarna plaatsvindt:

“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.”

In andere plaatsen in de Bijbel wordt ook gesproken van deze gebeurtenissen zoals de zon die zwart wordt, de maan rood, sterren die vallen en de hemel die terug zal rollen als een boekrol. Dit zal plaatsvinden voordat de Dag des Heren, een periode van Gods Toorn, aanbreekt. Opbaring 6:12-17:  “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”

Joël 2:31 beschrijft dit ook: “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.” (Zie ook Jesaja 13:9-13 en Hand 2:22).

De Dag des Heren
De Dag des Heren is volgens Jesaja 34:8 een periode van ongeveer 1 jaar: “want de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding.”  Merk op in vers 4 van datzelfde hoofdstuk, dat het om dezelfde periode gaat want “als een boelrol worden de hemelen samengerold.” Als de dag des Heren 1 jaar is, hoelang duurt dan de Grote Verdrukking waarvoor Christus aan zijn trouwe volgelingen bescherming gaat bieden? En waar wordt deze bescherming geboden? Is het in de hemel zoals de “Rapture” theorie beweert of ergens anders?

Martelarenschap
De Grote verdrukking is in tegenstelling tot de Dag des Heren niet Gods gramschap, maar de grimmigheid van Satan tegen Gods ware volk gericht. De Grote Verdrukking vindt plaats, nadat Satan definitief op aarde wordt geworpen Openbaring 12: 13-17: “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had (refererend naar Christus). En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn (op aarde niet in de hemel) te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd (3½ jaar). En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. En de aarde (niet de hemel) kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.  En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.”

Deze vrouw is zonder enige twijfel de kerk van God, die kinderen voor God baart, kinderen die Gods geboden bewaren. Niet alle christenen zullen beschermd worden. Sommigen namelijk “de overigen van haar nazaten”, zullen als martelaren sterven in deze toekomstige Grote Verdrukking of groot martelarenschap van Openbaring 6:9-11: “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?  En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”

Dat het 5de zegel de Grote Verdrukking voorstelt herleiden we uit het feit dat het 6de zegel die daarop volgt het feit voorstelt dat de zon zwart en de maan rood worden. Deze 7 zegels van Openbaring geven de 7 gebeurtenissen weer die voorafgaan aan de wederkomst van Christus: Vals Christendom, Oorlogen, Hongersnoden, Epidemieën, Grote verdrukking, Tekenen aan de hemel en tot slot de Dag des Heren.

Waar bevinden wij ons in profetieën?
Wij bevinden ons in de periode van epidemieën en pestilentiën (Kanker, Aids, Sars, Ebola, Soa, Vogelgriep H5N1, COVID-19) en de periode waarin het goede nieuws van Gods Koninkrijk aan alle volken wordt verkondigd net vóór het aanbreken van de Grote Verdrukking en vóór de plaatsing van de Gruwel der Verwoesting in Jeruzalem. Daartoe moet eerst het dagelijkse offer (‘s ochtends en ‘s avonds) weer in Jeruzalem door de Joodse geestelijken in ere worden hersteld. Deze offers hoeven niet persé in een te herbouwen tempel te worden gebracht, want in de tijd van Ezra werd er ook niet gewacht tot de tempel gereed was: Ezra 3:6  “Van de eerste dag der zevende maand af begonnen zij de HERE brandoffers te offeren; het fundament van de tempel des HEREN was echter nog niet gelegd.”

Nieuwe Romeinse Rijk: Satans wapen
Wij leven nog steeds in de laatste periode van de vier opeenvolgende rijken die God aan Daniël in een droom geopenbaard heeft. (Zie vraag-en-antwoord rubriek verderop voor een uitleg hiervoor.) Wanneer de laatste heropleving van het laatste dier (het voortgezette Romeinse Rijk ) éénmaal een feit is, gaat dit rijk de heiligen van God vervolgen voor Tijd, Tijden en 1/2 Tijd (3½ jaar).

Daniël 7:23-27:
“Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd (3½ jaar);

dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: Zijn koningschap (Christus) is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen”

Merk op dat gelijk na dat laatste 3½ jaar van vervolging Christus en de verheerlijkte heiligen op aarde gaan regeren.

Hetzelfde vierde koninkrijk wordt ook in Openbaring 13 beschreven:Openbaring 13:2En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak (Satan) gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

Via dit vierde rijk voert Satan oorlog tegen Gods kerk en haar nazaten en Gods fysieke volk, de Joden en de verloren stammen van Israël. Satan veroorzaakt de Grote Verdrukking aan het begin van de periode Tijd, Tijden en ½ Tijd. Aan het eind van deze 3½ jaar keert Christus terug zoals we eerder zagen in Daniël 7.

De duur van de Grote Verdrukking is dus niet 3½ jaren, want ter wille van Gods uitverkorenen wordt deze ingekort zoals we gelezen hebben en terstond erna zullen de kosmische veranderingen aan de hemel te zien zijn, waarmee de Dag des Heren (van 1 jaar) wordt aangekondigd. Maximaal zou dan de Grote Verdrukking 2½ jaar kunnen duren, uitgaande van het feit dat vanaf het begin van de Grote Verdrukking tot de wederkomst 3½ jaar zal zijn, waarvan het laatste jaar bestemd is voor dag des Heren.    

In diezelfde periode zullen ook de twee getuigen van Openbaring 11: 3-13 gaan profeteren in zakken gekleed. Ze zullen wonderen verrichten en zullen door het Beest ( het nieuwe Romeinse Rijk) gedood worden in Jeruzalem. Na 3½ dag zullen ze door God weer tot leven worden gebracht tot verbazing van allen die hun lijken (bijvoorbeeld via TV of Internet) zagen liggen (vers 9).

De opstanding
Aan het einde van de Dag des Heren zal Jezus Christus op aarde wederkeren en dan zal de opstanding plaatsvinden. De gelovigen met Gods Heilige Geest zullen bij Zijn komst samen met hen die in Christus ontslapen zijn, worden veranderd in eeuwig levende kinderen Gods: 1 Thes 4: 15: “Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”  In 1 Corinthiërs 15: 51-52  staat het volgende: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.”

Het is op dit laatste moment tijdens de eerste opstanding bij de Laatste Bazuin (de Dag des Heren bestaat uit 7 Bazuinen, zie Openbaring 8) dat gelovigen Gods weggevoerd worden, nadat zij zijn veranderd in eeuwige levende kinderen Gods om Jezus Christus tegemoet te gaan in de wolken.

Mattheus 24:37-42Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

Deze uitleg vanuit de Bijbel is totaal anders dan de “Rapture” theorieën. Pas bij de eerste opstanding aan het eind van de 3½ jaar, wanneer het Koninkrijk Gods op aarde wordt opgericht en gegeven wordt aan Christus en zijn Heiligen, dan pas worden Gods uitverkorenen verzameld om Christus die met de wolken terugkeert, tegemoet te treden. Daarna zullen ze met Hem naar aarde terugkeren om samen met Hem te regeren als koningen en priesters voor 1000 jaren:

Openbaring 20: 6: Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.” Maar niet alleen voor duizend jaren, ook daarna zullen ze samen met Christus blijven regeren: Openbaring 22:5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden.”

Christus wederkomst gaat gepaard met een Grote Verdrukking  (religieuze vervolging) en grote kosmische gebeurtenissen aan de hemel, gevolgd door wereldomvattende rampen van de Dag des Heren, waarna Christus zichtbaar in al Zijn heerlijkheid zal verschijnen.

Voor ons geldt Lucas 21: 31-33,36: “Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht (die dit ziet) zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vraag onze gratis brochures aan:

Leven wij in de eindtijd?

U kunt Bijbelse profetieën begrijpen.

Het Boek Openbaring onthuld.

Vraag & Antwoord

V: Wie zijn de 4 dieren van Daniël 7: Leeuw, Beer, Luipaard en het vreselijke dier en wat is de relatie tussen deze dieren en de delen van het beeld uit Dan. 2?

A: Deze dieren en delen van het beeld komen met elkaar overeen. Ze stellen 4 wereldrijken voor die macht zouden krijgen vanaf  Nebukadnessar die de droom kreeg beschreven in Daniël 2, tot aan de wederkomst van Christus. Zowel Dan. 7:27 als Dan. 2:44 geven aan dat God na deze wereldrijken een koninkrijk op aarde gaat oprichten, dat “in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan.” Gods koninkrijk zal onder de leiding van Christus als koning en Gods eerstelingen voor eeuwig blijven. Daniël wist 3 van de 4 namen van de koninkrijken die er zouden komen!

Daniël 2:38 “Gij (Nebukadnessar) zijt dat gouden hoofd.” De leeuw, ofwel het hoofd van goud is Babylonië.

De Meden en Perzen namen de macht over van Babylonië gedurende het leven van Daniël:  Dan. 5:28: “Peres: losgescheurd is uw rijk, en aan de Meden en Perzen gegeven.  In diezelfde nacht werd Koning Belthasar, der Chaldeeën (Babylonië), gedood“ (vers 30).

De beer, ofwel borst en armen van zilver is dus het rijk der Meden en Perzen.
Dan. 8:20 laat zien dat de Meden en Perzen opgevolgd zouden worden door de Grieken: “De ram met de twee hoornen, dien gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en der Perzen. Die harige bok nu, is de koning van Griekenland.” (De bok verslaat de ram,vers 7,8).

Het Luipaard, ofwel buik en lendenen van koper, stelt dus het Griekse Rijk voor van Alexander de Grote.

Het vierde rijk (het vreselijke dier, ofwel benen van ijzer plus tenen deels van leem en ijzer) is het Romeinse rijk. Dit rijk blijft bestaan tot de wederkomst van Christus! Het Romeinse rijk viel, maar is voorgezet door het Heilig Roomse Rijk. De titel Keizer is een voortzetting van de titel Caesar (Keizer Karel de Grote, Karel V, enz.).

Bij de laatste heropleving zullen 10 koningen samen met het Beest tegen Christus gaan vechten bij Zijn komst (Openbaring 17:14, 16:12-16), een referentie naar de eindslag bij Armageddon.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Eindtijd profetieën’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God