Het Nederlandse Supplement van

september/oktober 2016

Ga uit haar weg!

God waarschuwt dat er aan het einde der tijden een staatsmacht/kerkelijke macht op zal staan die de hele wereld zal verleiden en zal doen geloven uit naam van God te handelen. Een politieke leider en een krachtige, invloedrijke spirituele leider zullen opstaan. Deze zal wonderen verrichten en antwoord hebben op al uw levensvraagstukken. Hij is een valse profeet die wonderen verricht. Als wij niet scherp blijven opletten, zal hij ook ons kunnen verleiden (Mattheüs 24:5, 13, 24, 51).

De waarschuwing van God aan Zijn volk is serieus. Zo serieus, dat God Zijn volk gebiedt om zich te distantiëren van dit nieuwe Grote Babylon: “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (Openbaring 18:4).
Dat houdt in dat ook Gods volk in de eindtijd in de sfeer van dit systeem verkeert, zoals ook aangegeven staat in vers 3 van Openbaring 18: “Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.”
Wij moeten alert zijn om niet te worden meegesleurd of verleid om ook te gaan drinken van de wijn van haar hoererij.
In hoeverre geldt deze oproep “Ga uit haar weg” ook voor ons? Weten we wel wie of wat dit systeem is dat de moeder van alle hoeren wordt genoemd en dat macht heeft over de koningen in de wereld? Dat en meer wordt in dit supplement geanalyseerd. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat betekent het woord Babylon en wie of wat is dit Babylonische systeem? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet verleid worden? Met andere woorden, hoe kunnen we uit haar weggaan? Wat zeggen de profetieën in dit kader verder?

Wat betekent Babylon?

De betekenis is afkomstig van het woord Babel, dat verwarring betekent. Genesis 11:4-9: “En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!” (Dit was in feite een daad van ongehoorzaamheid, aangezien ze naar de hun door God toegewezen respectievelijke werelddelen moesten gaan, doch dit niet wilden.) “Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.”

De toren van Babel was een culturele eenheid waar mensen samen werkten en bouwden. Ze hadden één doel: een stad en een toren te bouwen die tot in de hemel reikt (een wolkenkrabber) om bij elkaar te blijven als uiting van hun inspanningen om het plan en doel van God te tarten (God wilde namelijk dat ze heel de aarde zouden bevolken).
God zou deze daad van verzet niet toestaan. Hij verwarde de taal om de mensen te verstrooien en te verspreiden naar hun eigen werelddeel. Wat heeft God gezien in de harten van deze mensen toen zij de toren bouwden? Het was een poging om God te dwarsbomen en Zijn plan te trotseren door middel van een wereldwijde inspanning om de menselijke rijkdom en vaardigheden samen te clusteren onder één dictator/leider.

In Babel is ook de oorsprong te vinden van een religie onder Nimrod en Semirames—een religie die tegengesteld was aan die van God. Een valse, van satan afkomstige religie, waarin de herkomst van de Drie-eenheid en van de moeder-en-kindverering ligt, maar ook van de heidense feestdagen die niet in de Bijbel vermeld staan.

God verwarde in Babel hun taal en ieder volk nam deze geschiedenis van Nimrod, Semirames en Tamuz mee in zijn eigen taal. Deze personages heetten in Egypte bijvoorbeeld Osiris, Isis en Horus.

Op een gegeven moment werd Osiris volgens de overlevering gedood door Semsem (de Sem uit de Bijbel, de zoon van Noach) die het lichaam van Osiris in stukken sneed en deze overal ter wereld rondstuurde als waarschuwing voor wat er zou gebeuren met leiders die afvalligheid van Gods religie prediken (zie in dit kader “Compendium of World History”, deel 1, pagina 53, geschreven door historicus Dr. Herman L. Hoeh). Na de dood van Osiris/Nimrod regeerde Semirames. Zij werd zwanger en beweerde dat haar kind de wedergeboorte was van Osiris. Zo ontstond de madonna-en-kindcultus en de verering van de “moeder van God”.

Hoer uit Openbaring 17

Waar vinden we, naast Openbaring 18, in de Bijbel nog meer over dit Babylonische systeem? Dat staat in hoofdstuk 17 van Openbaring.
Openbaring 17 beschrijft het bijzondere visioen dat de apostel Johannes zag: een eindtijdmacht, gesymboliseerd door een beest dat bereden werd door een vrouw. Hij zag een “grote hoer, die aan vele wateren zit”. Openbaring 17:1-2: “En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.” Het drinken van de figuurlijke wijn betekent dat je deelneemt aan haar geloof, haar denken en haar manieren van doen.

In de profetische symboliek vertegenwoordigen zeeën en wateren hier “volken, menigten, naties en talen” (vers 15). Het is deze valse religie met deze “wijn van haar hoererij” ondanks de taalverwarring helaas gelukt om alle taalbarrières en geografische beperkingen die God heeft ingesteld, te overschrijden.

De mensheid is nu op het punt beland dat, zoals God al bij Babel aangaf, nu niets van wat de mensen zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zal zijn. En dat houdt ook in dat de mensheid zichzelf zal kunnen vernietigen. Denk maar aan atoombommen, neutronenbommen, waterstofbommen, raketten etc.

We lezen verder in verzen 3-5: “En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.”

Elders in het boek Openbaring wordt een vrouw als symbool gebruikt om Gods volk, Zijn ware kerk, te symboliseren (vergelijk Openbaring 12:17; 19:7). Omdat de vrouw in hoofdstuk 17 afgebeeld wordt als een prostituee, is het duidelijk dat zij niet de gelovige kerk vertegenwoordigt, maar een valse kerk of een vals religieus systeem.

Op dezelfde manier staan dieren profetisch symbool voor de menselijke geopolitieke machten. Zie bijvoorbeeld Daniël 7, waar verschillende wezens profetisch de Babylonische, Medo-Perzische, Grieks-Macedonische en Romeinse rijken vertegenwoordigen. Deze vrouw die hier wordt getoond, genaamd het grote Babylon, rijdt op dit enorme beest dat meer dan een opeenvolging van tijdperken/rijken vertegenwoordigt. De Bijbelse symboliek hier duidt op een kerk-staat unie, waarbij de vrouw een religieuze entiteit voorstelt en het beest een grote geopolitieke macht.

De geschiedenis laat zien dat de meest krachtige en verreikende combinatie van kerk- en staatsmacht te zien was onder het Heilige Roomse Rijk. Dit ingewikkelde en langdurige imperium begon in Europa tussen de 6e en 8e eeuw en duurde in verschillende vormen voort tot de 19e. Zijn hoogtepunt was in de tijd van de Spaanse Habsburgse keizer Karel V (meer hierover in het supplement van juli/augustus 2016). Zijn imperium bestreek niet alleen een groot deel van Europa, maar werd ook uitgebreid naar Noord- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.

De zon ging niet onder in dit rijk en zo werd de “wijn” overal aangeboden aan alle volken, talen en natiën. Niet alleen door Rome, maar ook door haar dochters: alle religieuze vertakkingen die uit haar zijn voortgekomen en aan de Bijbel tegengesteld onderwijs gaven, zoals de viering van de zondag en andere feestdagen dan de feestdagen die God heeft geboden in Leviticus 23, die “de feestdagen van de Heere” worden genoemd, niet slechts van de Israëlieten of de Joden, nee, van de Heere!

Wat is dan die “wijn” precies? Geen Chardonnay of Merlot, maar wel iets wat iedereen graag aanneemt, omdat het tegengesteld is aan Gods religie. “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet” (Romeinen 8:7).

Openbaring 17 toont de laatste opleving van deze politieke macht. De 10 horens van het beest vertegenwoordigen heersers die voor een korte tijd hun kracht en macht geven aan het Beest, dat daarna “oorlog (gaat) voeren tegen het Lam” op het moment van de terugkeer van Jezus Christus. Deze heersers gaan de hoer haten en zullen “haar naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden” (verzen 12-16).

Deze vrouw, deze hoer, wordt ook wel omschreven als “de grote stad, die heerschappij voert over de koningen van de aarde” (vers 18). Ze wordt verder geïdentificeerd als zittend op “zeven heuvels” (vers 9, WV). Slechts één stad die ligt op zeven heuvels “heerschappij voert over de koningen van de aarde” en is nauw verbonden met een groot religieus systeem—namelijk Rome.

Van deze vrouw wordt ook gezegd dat zij “dronken (is) van het bloed der heiligen en van het bloed van de martelaren van Jezus” (vers 6). Het is duidelijk dat deze vrouw nobel, wijs en rijk lijkt te zijn, maar dat zij een spoor van menselijke ellende achterlaat, dat niet kan worden bedekt met valse gerechtigheid.

Hoe wordt het laatste Babylon gevormd?

In 2014 is voor het eerst een interreligieuze gebedsdienst gehouden in Vaticaanstad met Joden, katholieken, lutheranen, Oosters-orthodoxen en moslims. Lezingen uit teksten, met inbegrip van de Bijbel en de Koran, hebben plaatsgevonden. De huidige paus is hard bezig bruggen te bouwen naar alle religies. Sinds zijn verkiezing heeft paus Franciscus aangetoond dat zowel de interreligieuze als de oecumenische dialoog belangrijke prioriteiten zijn van zijn pontificaat. Niet alleen heeft hij een ontmoeting gehad met de patriarch van de Oosters-orthodoxe kerk, Bartholomeus I van Constantinopel, ook was hij de eerste paus in de geschiedenis die een ontmoeting had met een leider van de Russisch-orthodoxe kerk toen hij patriarch Kirill op 12 februari jl. omarmde terwijl hij op weg was naar Mexico.

Zelf zegt hij dat zijn titel van Pontifex Maximus juist dit bruggenbouweraspect benadrukt. Zo heeft hij in september 2016 plannen om met speciale gasten een dialoog aan te gaan in het kader van het thema “De dorst naar vrede: Godsdiensten en culturen in dialoog”, waaraan dezelfde patriarch van Constantinopel, de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury Justin Welby en de rector van de prestigieuze Al-Azhar Universiteit, Imam Ahmen al-Tayyeb, zullen deelnemen. Op 5 oktober zullen Paus Franciscus en aartsbisschop Justin Welby van Canterbury, de primaat van de Anglicaanse gemeenschap, in Rome samen de eerste Vesper vieren in de Basiliek van San Gregorio al Celio.

Worden de protestanten en andere gelovigen hierin ook meegesleurd? Kan paus Franciscus de ‘valse profeet’ zijn die één wereldreligie probeert te realiseren waar de Bijbel voor waarschuwt?

De Bijbel laat zien dat er op een gegeven moment zo’n grote crisis op het wereldtoneel zal ontstaan, dat een religieuze eenheid onder één leider als de enige oplossing voor stabiliteit van de wereldorde beschouwd zal worden.
Dit is wat Openbaring 17 ons vertelt: een crisis zó groot, dat een kerngroep van leiders van 10 landen hun bevoegdheid aan een centrale macht zal afstaan. Deze macht zal heel anders blijken te zijn dan alle andere die we tegenwoordig zien. Doordrongen van de kracht van de volksreligie zal het naar het lijkt de enig haalbare hoop en oplossing kunnen bieden voor menselijke overleving en welvaart.

Valse profeten en valse christenen

Er zullen valse profeten en valse christelijke leiders komen die wonderen zullen doen en daarbij velen weten te misleiden, zoals staat in Mattheüs 7:15-17: “Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?”

Eén van de kenmerken van Gods Geest is waarheid, want Gods Geest is een geest van waarheid (Johannes 14:17; 15:26; 16:13). Als iemand wonderen doet, maar niet de waarheid over God, Gods feestdagen, Gods natuur en Gods evangelie onderwijst, geloof hen dan niet!

Ze zullen weliswaar in staat zijn te genezen en duivels uit te werpen, maar wat zegt Christus? Aan hun vruchten zult gij hen herkennen, niet aan hun wonderen! Mattheüs 7:20-23: “Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd [dit zijn dus christenen], en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” Dat is een krachtige waarschuwing van Jezus Christus voor álle christenen. Christus’ directe waarschuwing is deze: Pas op voor mensen die u misleiden, die over de persoon

Jezus praten, maar niet over Zijn boodschap! Kan het zijn dat u een verkeerde Jezus Christus volgt en onderwijs dat in strijd is met de waarheid? Het zou kunnen! Hebt u uzelf al getoetst of u conform de Bijbel handelt (2 Korinthe 13:5)?
Christus waarschuwde Zijn discipelen en Hij spreekt daarin ook tot ons, tot u en mij, namelijk dat mensen zullen proberen om ons te misleiden over Hem en Zijn boodschap. Hij benadrukte dit door te zeggen dat “velen” misleid zullen worden – niet “weinigen”.

Onderzoek wat u gelooft

Dus we moeten ons afvragen of ons christendom wel het ware geloof is dat Jezus leerde. Dit moeten wij haarscherp weten. Christus’ waarschuwing is: neem je religie, je geloofsovertuigingen, niet zomaar voor lief aan. Wij moeten onszelf iedere keer serieus analyseren of de mogelijkheid bestaat dat wij misleid zijn. Het is tijd om vóór de grote verdrukking aanbreekt, onszelf te onderzoeken aangaande wat we geloven en waarom we dat geloven.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet misleid worden? Paulus waarschuwt over de komst van deze valse profeet in 2 Thessalonicenzen 2:3-4, 8-10: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet (…) En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.

De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; [die nog in de toekomst ligt] hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig [verheerlijkt] te worden.” Vooral de waarheid en de liefde daarvoor (een vrucht van Gods Geest) ontbreken bij hen.

Deze kwaadaardige, zondige mens zal komen met de macht van Satan. Hij zal elke vorm van invloed, waaronder wonderbaarlijke en prachtige wondertekenen, gebruiken. Het zal er goed uitzien. Het zal rechtvaardig en perfect lijken. Er zal een grote opwekking zijn van wat gaat lijken op een prachtige, hernieuwde christelijke religie met een charismatisch geestelijk leider aan het hoofd. Het doel hiervan is echter om mensen verloren te laten gaan en om hen hun potentieel als verheerlijkte kinderen van God niet te laten halen.

Maar dat is niet alles. Mensen worden in een vals religieus (Babylonisch) systeem geleid—weg van de God van de Bijbel en de waarheid. Een alternatieve, valse hoop door tekenen en bedrieglijke wonderen zal worden geaccepteerd door de massa. Dit zal leiden tot vernietiging. Nu, dat gloort aan de horizon. Maar Gods Woord zegt dat er een nog subtielere manier van misleiding bezig is ons nu te beïnvloeden. “Het geheimenis [de kracht of het mysterie] van de wetteloosheid [goddeloosheid, het kwaad] is al werkzaam” in de wereld (2 Thessalonicenzen 2:7). Is het mogelijk dat we op een dwaalspoor zijn of worden gebracht? Namaakwaarheid of waarheidsvervalsing is er al vanaf het begin geweest (zie bijvoorbeeld Genesis 3:4 en verder).

De apostel Paulus waarschuwt ons allen: “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus” (2 Korinthe 11:13, zie ook verzen 14-15).

Liefde voor de waarheid

We moeten de waarheid kennen, de waarheid geloven, de waarheid leven en een liefde voor de waarheid kweken zodanig dat we deze nooit meer loslaten. Jezus zei: “Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Gods woord is waarheid en de waarheid zal ons vrijmaken van deze deceptie van dit Babylonische systeem.

Hoe ontvangen we de waarheid? Die ontvangen we nadat God ons geroepen heeft en Christus de sluier bij ons heeft weggenomen (2 Korinthe 3:14, 16). Dan pas gaan we Gods Woord begrijpen.
Ook mag u God om inzicht vragen, zoals staat in Jakobus 1:5: “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft.”

Hebt u uzelf overtuigd van de waarheid inzake de hierna volgende onderwerpen? Het antwoord op deze vragen is te vinden in uw Bijbel, maar wordt ook verder uitgelegd in onze boekjes en supplementen, die u gratis kunt aanvragen of kunt downloaden van onze website:
– Welke dag is Gods ware rustdag? (De Bijbelse rustdag—zaterdag of zondag?; supplement juli-augustus 2013)
– Was Jezus Christus drie dagen en drie nachten in het graf? Kan Hij dan op een vrijdag zijn gekruisigd? (Jezus Christus—het ware verhaal; supplement maart-april 2013)
– Wanneer bent u wedergeboren? (supplement maart-april 2013; supplement mei-juni 2014; Wat is uw bestemming?)
– Wat gebeurt er na de dood? (Is er leven na de dood?)
– Hoeveel opstandingen zijn er?
– Wat is Gods plan met de mensen (Hebreeën 2:10)? (Wat is uw bestemming?)
– Wat zijn Gods ware feestdagen (Leviticus 23)? Komen deze overeen met de traditionele christelijke feestdagen? En voor wie gelden deze?(Gods plan volgens Zijn heilige dagen)
– Waar zijn de 10 verloren stammen van Israël thans te vinden? Behoort Nederland tot één van die stammen? (Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse profetieën; supplement november-december 2013)
– Weet u wat het merkteken van het Beest is? (Revelation Unveiled; supplement juli-augustus 2008)

Het Woord van God (de Bijbel maar ook Jezus Christus (zie Johannes 1)), moet dus in ons leven regeren.
Hoe kunt u weten of dat het geval is? Hier is een voorbeeld. Jezus zei dat Hij de Heer van de Sabbat is (Markus 2:28). Dat betekent dat als we die waarheid liefhebben (2 Thessalonicenzen 2:10), wij ook Zijn dag, de Sabbatdag, dienen te vieren van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang!

We moeten de Bijbel dus (dagelijks) bestuderen. Zodoende kunnen we met Gods hulp de dwaalsporen vermijden. Als we Gods Woord bestuderen, zullen we de onderscheidende waarheden ontdekken die Jezus onderwees.
Ter afsluiting het volgende vers uit Openbaring 22:14: “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens.”

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Ga uit haar weg!’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God