Het Nederlandse Supplement van

november/december 2018

Geloven wij in een ware Christus of in een valse?

Op 25 december wordt Kerst gevierd, één van de belangrijkste feestdagen in het traditionele christendom. Miljoenen mensen gedenken dan de geboorte van Christus. Niet alleen is deze dag als geboortedag van Christus fundamenteel verkeerd, maar ook is de Christus van Kerst een hele andere dan de ware Christus!

De ware Christus, wie was Hij? December is de maand waarin de geboorte van Jezus Christus in de wereld wordt herdacht. Ook al levert men voldoende bewijs dat Jezus Christus niet in deze maand geboren kán zijn, toch blijft men deze diepgewortelde traditie in stand houden. Toen Christus geboren werd, verschenen er in de nacht engelen aan herders die de wacht hielden over hun kudde.

December is echter, ook in Israël, te koud om een nachtwacht te houden. “En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker welke is Christus, de Heere, in de stad Davids” (Lucas 2:8-11, Statenvertaling). Zie hierover ook het Supplement van november/december 2016, waarin bovendien bewezen wordt dat 25 december een heidense feestdag is.

In dit artikel wordt meer aandacht geschonken aan Wie de échte Jezus Christus was Die ‘Heere’ werd genoemd. Waarom noemde de engel Hem Heere? Waarom noemde ook Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper, Hem Heere in Lucas 1:43? “En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt?” Dit heeft allemaal te maken met wat staat in Jesaja 7:14 en Jesaja 9:5-6, namelijk dat Gods Zoon, de Messias, geboren zou worden en verschillende namen zou hebben, die beschrijven

Wie Hij werkelijk is. Deze namen zijn onder andere: God met ons (Immanuel), Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst.
In sommige Bijbelvertalingen staat overigens ‘eeuwige Vader’ in plaats van de correcte vertaling ‘Vader der Eeuwigheid’. Jezus Christus is niet de eeuwige Vader, want Hijzelf zei: “Eén is uw vader: Hij die in de hemelen is” (Mattheüs 23:9).

Hij was echter wel ‘Vader der eeuwigheid’, hetgeen betekent dat Hij Zelf eeuwig moet hebben bestaan!

In Filippenzen 2:5-8 staat ook dat Hij vóór Hij mens werd, God was: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.”

Wat betekent ‘in de gestalte Gods zijnde’ voordat Hij mens werd? Was Hij een geschapen wezen, zoals sommigen beweren? Was Hij een engel? Of was Hij een ongeschapen goddelijk wezen?

Alleen al het feit dat Hij de ‘Vader der Eeuwigheid’ wordt genoemd, geeft duidelijk aan dat Hij niet geschapen kan zijn. Maar waarom is het belangrijk om te weten Wie Hij werkelijk was, dat Hij altijd heeft bestaan en een ongeschapen goddelijk wezen was naast God de Vader, vóór Hij mens werd? Dat heeft alles te maken met Gods plan om de mensheid te behouden en te verlossen van de tweede dood, de eeuwige dood.

Onze verlossing is in Jezus Christus. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij verlost kunnen worden. “Dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat (…) En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden” (Handelingen 4:10-12).

De zonde en de eeuwige dood

We hebben verlossing nodig omdat we gezondigd hebben, omdat we de heilige wetten van God hebben overtreden. Dat zijn o.a. de Tien Geboden (en het zij nogmaals gezegd: inclusief het vierde gebod: het gedenken van de Sabbat, de enige wekelijkse dag die God geheiligd heeft als teken tussen Hem en Zijn volk, zie Exodus 31:13, Ezechiël 20:12, 20). “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed” (Romeinen 3:23-25).

“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood [=eeuwige dood], maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:21-23). In Romeinen 6:23 is er sprake van een geestelijke daad, dat een ander type loon of dood tot gevolg heeft: de eeuwige dood. Na deze dood is geen opstanding meer mogelijk. De eeuwige dood, ook wel de tweede dood genoemd, is blijvend, voor altijd en is alsof zo iemand nooit heeft bestaan. Dit wordt voltrokken in de poel des vuurs en is voor degene wiens naam niet staat in het boek des levens (Openbaring 20:14-15).

Van deze eeuwige dood moesten we verlost en vrijgekocht worden. Dat moest geschieden met bloed, aangezien er zonder bloedstorting geen vergeving mogelijk is (Hebreeën 9:22, Openbaring 5:9). De duivel had ons in zijn macht, en Christus moest ons bevrijden en ons van hem vrijkopen: “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren” (Hebreeën 2:14-15).

Maar waarom was alléén de dood van Jezus Christus het enige betaalmiddel om ons vrij te kopen?

Gods plan met de mensheid

Mensen hebben een ongelooflijk potentieel om als goddelijke kinderen met Gods natuur in Gods koninkrijk geboren te worden (vraag gratis het boekje “Wat is uw bestemming?” aan). Men moet namelijk opnieuw geboren worden, uit geest, en in de opstanding een geestelijk, verheerlijkt lichaam van God ontvangen om eeuwig te kunnen leven (Johannes 3:3-7, 1 Korinthe 15:42-44). Door de zonde echter en de claim die de duivel daarom op ons had om de eeuwige doodstraf toe te passen, moest God ons verlossen en vrijkopen, of anders de eeuwige dood, de straf op de zonde, op ons toepassen.

De kostbaarste losprijs

Er moest dus bloed vloeien, maar het bloed van wie? Wie kon dienen als losprijs om in de plaats van de héle mensheid de doodstraf te ondergaan, de straf op ónze zonden? De prijs die betaald diende te worden, diende méér te zijn dan de waarde van alle mensen—mensen die bovendien het ongelooflijke potentieel hebben om geschapen goddelijke wezens te worden.

Indien Jezus Christus een engel was geweest voordat Hij mens werd, dan was dat bij lange na niet voldoende als losprijs. Immers, ieder mens met het potentieel van een verheerlijkte zoon Gods zou méér waard zijn geweest dan welke engel dan ook. Engelen zijn geschapen geestelijke wezens. Dit volgt o.a. uit bijvoorbeeld Psalm 148:2, 5: “Loof Hem, al Zijn engelen (…) Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen Híj het gebood, werden zij geschapen(zie ook Ezechiël 28:14-15). Zij zijn geen goddelijke wezens.

Ze zijn niet identiek aan God qua natuur. God kan Zichzelf niet rechtstreeks reproduceren. Dat is de reden waarom God mensen heeft geschapen om zodoende langs een weg van het ontwikkelen van rechtvaardig, goddelijk karakter in de mens Zichzelf te reproduceren (zie ook Hebreeën 2:10). Met andere woorden: Christus kon geen engel zijn geweest, omdat een engel geen equivalent, geen gelijkwaardig betaalmiddel zou zijn vergeleken met het potentieel van miljarden mensen.

Christus kon ook niet een ander geschapen wezen zijn geweest. Elk ander geschapen wezen dan de mens is minder waard in verband met het ontbreken van het menselijk potentieel: als kind geboren te worden in Gods Koninkrijk!

Ook zou het bloed van Jezus Christus niet voldoende betaalmiddel zijn geweest indien Hij ‘gewoon’ een Mens zou zijn geweest. Een mens kan een ander mens niet verlossen. Dit volgt uit Psalm 49:7-8: “Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.” Iets dergelijks volgt ook uit Ezechiël 14:14. Jezus Christus was dus duidelijk niet zómaar een Mens.

Wat zou daarentegen wél als losprijs kunnen dienen voor de levens van miljarden mensen?

Een ongeschapen goddelijk wezen, Die eeuwig heeft bestaan als Vader der eeuwigheid (Jesaja 9:5-6) en “Wiens oorsprong was van ouds, van de dagen der eeuwigheid” (Micha 5:1). Hij moest eerst mens worden om dood te kunnen gaan voor ons. Hij moest eerst in het vlees komen, vlees worden, nadat Hij zich ontledigd had (Filippenzen 2:6) om het lichaam van een mens aan te nemen (Romeinen 8:3-5). Daarom was Hij God in het vlees, God met ons. Jezus Christus had een lichaam als het onze, maar Hij zondigde niet.

Hij werd verwekt door Gods Geest als de Zoon van God en had Gods Geest reeds van de moederschoot af (net als sommige profeten, zoals Johannes de Doper, zie Lucas 1:15, 30-35). Daarom staat in Johannes 1:3 dat het Woord God was, dat het Woord bij God was en dat het Woord vlees geworden is, mens geworden is (vers 14). Het Woord heeft bovendien alles gemaakt (Johannes 1:3, Kolossenzen 1:16, Hebreeën 1:2, Efeze 3:9).

Uit het feit dat Mozes de gedaante Gods in heerlijkheid gezien heeft (Exodus 34:18-23), volgt de pre-existentie van Jezus Christus. Want Wie heeft Mozes toen gezien? Niet God de Vader, want Jezus Christus zei Zelf dat niemand de Vader of Zijn gedaante heeft gezien (Johannes 1:18; 5:37; 6:46). Degene Die Mozes gezien heeft, moet (de toekomstige) Jezus Christus zijn geweest.

De heerlijkheid van Jezus Christus werd daarentegen wel gezien door o.a. Petrus toen hij met Hem op de berg der verheerlijking was (vergelijk 2 Petrus 1:16-18). Jezus Christus is de voorspelde Zoon van God Die komen zou.

Petrus begreep de waarde van het bloed van Christus: “En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God” (1 Petrus 1:17-21).

Geloof in de ware Christus

Als wij door het geloof in Jezus Christus verlossing verkrijgen van de eeuwige dood, dan is het ook heel belangrijk dat we de juiste Jezus Christus voor ogen hebben. Er worden veel valse christussen gepredikt. Er wordt in de wereld een Christus gepredikt die lang haar had (1 Korinthe 11:14), Die op 25 december zou zijn geboren en Die Zijn eigen geboden en die van Zijn Vader kwam opheffen (hetgeen strijdig is met wat staat in Mattheüs 5:17, Johannes 14:15, 21; 15:10). Voor uw verlossing is het wel degelijk van belang of u gelooft in de ware, ongeschapen, goddelijke Christus of in een valse Christus die slechts mens was of engel of een geschapen wezen voordat Hij mens werd. Dit blijkt uit Johannes 8:24: “Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik ben, zult u in uw zonden sterven.”

Hier volgt duidelijk hóe belangrijk het is dat we op de juiste gronden geloven in Jezus Christus, namelijk dat we geloven in het feit dat Hij de ‘Ik Ben’ uit het OT is, en niet een geschapen wezen of een ‘gewoon’ mens. Door het geloof in de ware Jezus Christus, de voorspelde Zoon van God en Messias, de Vader der Eeuwigheid, kan de straf op onze zonden, namelijk de eeuwige dood, veranderd worden in eeuwig leven. Eeuwig leven als zoon of dochter van God is alleen te verkrijgen als men in de ware Christus gelooft, als men God wil gehoorzamen en de begane zonden in geloof afwast met het smetteloze bloed van de Messias. Het vergde een offer van het Lam Gods om alle zonden weg te nemen: namelijk het offer van een ongeschapen goddelijk wezen, Jezus de Christus, de Zoon van God, als Verlosser en Zaligmaker van de wereld.

Alleen als we ons bekeren, de zonde verwerpen en in geloof de ware Christus aannemen als onze Verlosser, kunnen wij de eeuwige dood, die boven ons hoofd hangt als straf voor onze zonden, omzetten in eeuwig leven. “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven” (Romeinen 5:18). Door Adam is de zonde als koning gaan heersen, omdat Adam en Eva ons door hun overtreding in de Hof van Eden afgesneden hebben van God, maar door onze Heere Jezus Christus wordt de genade en rechtvaardigheid Gods ten eeuwigen leven overvloediger (verzen 20-21).

De oplossing voor alle mensen is om zich te bekeren van de zonden die ieder begaan heeft, en Jezus Christus te accepteren als zijn of haar persoonlijke Verlosser, en de zonden te belijden die ieder van ons heeft begaan. In Jezus Christus’ naam krijgen we na berouw, bekering, waterdoop en handenoplegging Gods belofte van Zijn Heilige Geest door het geloof in Jezus de Messias, waardoor Gods gerechtigheid op ons van toepassing wordt. Zodoende komen wij onder Gods genade, en met de hulp van Christus als Hogepriester beërven wij het eeuwige leven. Men krijgt een nieuw hart om Gods geboden te houden en om goddelijk karakter te ontwikkelen (1 Johannes 3:3-7, 24-25).

Eeuwig leven: wanneer?

Iedereen gaat een keer fysiek dood, maar iedereen wordt opnieuw levend gemaakt in Christus, uit Wie de opstanding is, zowel de fysieke als de geestelijke opstanding. Er zijn namelijk meerdere opstandingen (zie Openbaring 20:5, 12, en het Supplement van september / oktober 2004).

Het eeuwige leven ontvangen we bij de opstanding na de terugkomst van de Heere Jezus Christus uit de hemel. Dan vindt de eerste opstanding plaats (zie Openbaring 20:4). Deze opstanding wordt kleurrijk beschreven in 1 Korinthe 15:44-56 (Herziene Statenvertaling).

Gedenken: Zijn geboortedag of Zijn sterfdag?

In de komende periode, waarin de wereld abusievelijk de geboorte van Christus gedenkt, is het beter om in plaats van Zijn geboorte, waarvan bovendien niemand de precieze datum weet, bij Zijn dood stil te staan. Zijn sterfdag is wél bekend, namelijk de Paschadag van 14 Nisan (de volgende Paschadag valt op 19 april 2019). Déze dag heeft Hij bevolen om te gedenken (Lucas 22:19, 1 Korinthe 11:24-25). Door Zijn dood hebben we namelijk een Verlosser Die Zijn kostbare bloed heeft vergoten voor ons, en Zijn ongeschapen, goddelijke leven heeft opgeofferd voor ons.

We behoren uitermate dankbaar te zijn voor dit grootste offer dat ooit gebracht werd ter verzoening van onze zonden. Dat hebben God de Vader en Jezus Christus gedaan in Hun grote liefde en barmhartigheid voor ons om vele kinderen tot heerlijkheid en goddelijke glorie te brengen (Hebreeën 2:9-10). Mensen hebben het potentieel om werkelijk Gods kinderen te worden. Gods heerlijkheid is beschikbaar voor allen die in Christus God willen gehoorzamen. Wat een geweldig plan is dat!

Bestel voor meer informatie over dit onderwerp onze gratis boekjes:

Naamswijziging

In verband met de missie van United Church of God Holland om het evangelie te verkondigen in de Nederlandse taalgebieden en aan Nederlandstaligen waar ook ter wereld, is onlangs onze naam gewijzigd in Verenigde Kerk van God, zodat deze beter aansluit bij de Nederlandstalige doelgroep. Dit houdt in dat o.a. de naam van onze website is gewijzigd in www.verenigdekerkvangod.org.

NEDERLANDS BEYOND TODAY-KANAAL OP YOUTUBE

Kent u de televisieprogramma’s van United Church of God (Verenigde Kerk van God) al? Deze Beyond Today-televisieprogramma’s zijn Nederlands ondertiteld en zijn zowel te vinden op onze website www.verenigdekerkvangod.org als op ons YouTube-kanaal (zoekterm op YouTube ‘Verenigde Kerk van God’).

In deze informatieve televisieprogramma’s nemen presentatoren Gary Petty, Steve Myers en Darris McNeely u mee op ontdekkingstocht door de Bijbel. Ze bespreken actualiteiten vanuit het licht van Bijbelprofetie, maar gaan ook in op allerlei vraagstukken als “Wat is de Hel?”, “De doop, over uw behoud gesproken”, “Christus’ 1000-jarige regering op aarde.

De Beyond Today-televisieprogramma’s helpen u uw toekomst beter te begrijpen.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Geloven wij in een ware Christus of in een valse?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God