Het Nederlandse Supplement van

mei/juni 2021

Gods Tempel en Gods Heilige Geest in de eindtijd

Gaat er in de eindtijd een 3e tempel komen? En zo ja, gaat Gods glorie en Gods Heilige Geest daar in de vorm van een wolk weer de intrek innemen, zoals destijds onder koning Salomo? Wie of wat is Gods tempel in de eindtijd? Wanneer gaat Gods Geest in Gods tempel de intrek nemen?

Gods Tempel

Gods eerste tempel
Gods eerste tempel werd door Salomo gebouwd en in gebruik genomen in het 4e jaar van koning Salomo’s regering: “Het gebeurde nu in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten (…) dat hij het huis van de HEERE bouwde” (1 Koningen 6:1).

Bij het plaatsen van de ark in het Heilige der heiligen kwam de heerlijkheid van God in de vorm van een wolk de tempel binnen en kon niemand voor een tijd de tempel in: “En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gin- gen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blij- ven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE ver- vuld” (1 Koningen 8:10-11).

God nam bij wijze van spreken Zijn intrek in de tempel en be- loofde daar met Zijn ogen en hart te zijn: “Het gebeurde nu, toen Salomo de bouw van het huis van de HEERE en het huis van de ko- ning voltooid had (…) dat de HEERE voor de tweede maal aan Salomo verscheen (…) De HEE- RE zei tegen hem: Ik heb uw ge- bed en uw smeekbede gehoord, die u voor Mijn aangezicht ge-smeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn.” Deze tempel werd echter ver- woest door koning Nebukadnezar rond het jaar 586 v. Chr. toen Ju- da in ballingschap ging.

Nebukadnezar bracht ook een deel van de voorwerpen van het huis van de HEERE naar Babel, en plaatste ze in zijn tempel te Babel (2 Kronieken 36:7).

Gods tweede tempel

Later werd aan de ballingen van Juda weer toegestaan om terug te keren naar Jeruzalem om de tem- pel in opdracht van koning Kores te herbouwen: “Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Ba- bel, heeft koning Kores bevel ge- geven dit huis van God weer op te bouwen. Zelfs de voorwerpen uit het huis van God, die van goud en zilver waren, die Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem had weggehaald en deze naar de tem- pel van Babel had gebracht, heeft koning Kores uit de tempel van Babel weggehaald en  gegeven aan een man wiens naam Sesba- zar was, die hij tot landvoogd had aangesteld. En hij zei tegen hem: Neem deze voorwerpen mee en ga ze terugzetten in de tempel in Jeruzalem. En laat het huis van God herbouwd worden op zijn oorspronkelijke plaats” (Ezra 5:13-15).

Gods heerlijkheid ging niet op zo’n zelfde spectaculaire wijze deze 2e tempel binnen als  toen ten tijde van koning  Salomo, maar omdat de tempel op de oor- spronkelijke plek is herbouwd, werd aangenomen dat Gods ogen en hart daar nog aanwezig zou- den zijn na de herbouw. Deze tempel, die later door koning Herodes werd verfraaid en die door Jezus Christus is bezocht en door Hem aangeduid werd als ‘huis van gebed’ (Markus 11:17), werd verwoest door de Romeinen in 70 n. Chr. De tempel werd ont- ruimd en de meeste voorwerpen werden door Titus naar Rome overgebracht. Het Joodse volk werd verbannen naar alle delen van het Romeinse rijk (de zoge- naamde diaspora van het Joodse volk). Sindsdien had het Joodse volk altijd een diep verlangen om terug te keren en de tempel te her- bouwen.

Gods derde tempel?

De 3e tempel moet volgens Jood- se interpretatie van de Thora vóór de komst van de Messias worden herbouwd, opdat de Messias, de Koning, via de Oostpoort Zijn en- tree zou kunnen maken.

Tempelbouworganisaties

De twee bekendste Joodse tem- pelinstituten, die zich bezig hou- den met de bouw van de 3e tem- pel, zijn: Temple Mount Institute van Rabbi Chaim Richman, en Temple Mount Faithful van Gershom Salomon. Beide organi- saties streven ernaar om de 3e tempel te bouwen. Ze hebben al de rituele vaten geproduceerd die nodig zijn voor het functioneren van de tempel en werken aan de opleiding van priesters en hoge- priester voor dit toekomstige werk. Verder is er al een Sanhe- drin ingesteld om in zaken hier- omtrent te beslissen.

Voorbereidingen tempeldienst Wat de voorbereidingen voor de tempeldienst betreft, heeft het Sanhedrin de nodige stappen on- dernomen om de tempeldienst in de toekomst weer mogelijk te ma- ken. Rabbi Richman, ook lid van het Sanhedrin, heeft leiding gege- ven aan een project om de heilige rode vaars in Israël te herstellen. Volgens Numeri 19 is de as van de rode vaars vermengd met wa- ter een noodzakelijk element voor het zuiveren   en heiligen van priesters om hen in staat te stellen dienst te doen in de tempel. In de tijd van de eerste en de tweede tempel, een periode van ongeveer 1000 jaar, werden slechts negen rode vaarzen gebruikt voor het bereiden van het water dat ge- bruikt werd om priesters te zuive- ren. Volgens de Joodse traditie  zal de tiende door de Messias worden gebruikt. Rabbi Richman en andere rabbijnen van het Tem- pelinstituut zorgen voor ha- lachisch toezicht en begeleiding.

Priesterklasse

Het Sanhedrin en de tempelbewe- ging houden ook uitvoeringen van tempelceremonies voor de oplei- ding van degenen die behoren tot de priesterklasse, de Kohaniem. Deze opleiding omvat speciale scholing in de plichten van de priesters, het gebruik van rituele vaten gemaakt voor gebruik in de 3e tempel, en oefening met een nieuw gebouwd brandofferaltaar. Dit altaar is uniek omdat het is ontworpen om uit elkaar gehaald te worden en snel weer in elkaar gezet te worden op de juiste, per- manente plaats, omdat het volk Israël verplicht was een altaar te bouwen uitsluitend op de plaats van het oorspronkelijke altaar op de berg Moria. Wanneer de tijd rijp is, zal het, zo is de bedoeling, op de berg in de tempel weer in elkaar worden gezet, zodat de of- ferdienst onverwijld kan worden hervat.

Terwijl de tempelbeweging door- gaat met de voorbereidingen voor de herbouw van de tempel, begrij- pen de meesten dat er enige poli- tieke acties moeten worden on- dernomen om de huidige situatie, waarbij Jordaanse moslims de controle hebben over de berg, te veranderen teneinde Joodse toe- gang mogelijk te maken. Dit is momenteel wellicht aan de gang. Met betrekking tot de Tempelberg heeft het Hooggerechtshof van Is- raël in zijn uitspraak over de kwestie van de werken op de Tempelberg verklaard: “De reali- teit op de Tempelberg is geens- zins eenvoudig. Dit is één van die gevallen waarin een rechterlijke uitspraak niet de redelijke manier is om het geschil te beslechten, en een dergelijke beslissing gaat de grenzen van de wet te buiten. Het is het politieke echelon, en niet de rechtbank (…) die inhoud en bete- kenis moet geven aan de histori- sche oproep: de Tempelberg is van ons.”

Met andere woorden, dit moet een politieke en niet een juridische actie zijn. Degenen die de Bijbel be- grijpen, weten dat er een toekom- stige politieke leider komt, aange- duid als het beest, en een religieu- ze leider, aangeduid als de anti- christ uit Openbaring 13, die zul- len besluiten de Joodse leiders te- gemoet te komen, en dat zal wel- licht leiden tot de herbouw van de 3e tempel.

Onderhandelingen

Hoe zou dit kunnen gebeuren? Een mogelijkheid is via onder- handelingen omtrent de status van de Tempelberg als UNESCO erf- goed van de mensheid, door de vertegenwoordigers van de inter- nationale gemeenschap als bemid- delaars en waarborg aan te stel- len. Deze kunnen afkomstig zijn van de Verenigde Naties, regiona- le machten zoals de Arabische Li- ga, de NAVO, of belanghebbende staten zoals de VS, de EU en Rus- land. Het kan worden aangevuld met internationale religieuze lei- ders die als bemiddelaars kunnen optreden.

Zij die de Bijbelse profetie begrij- pen, weten dat de antichrist zal worden gevolgd door zowel poli- tieke als religieuze leiders, waar- door dit soort voorstellen werke- lijkheid wordt. In 2 Thessaloni- cenzen 2:3-4 wordt de antichrist beschreven als de mens der wette- loosheid die zich laat zien in de tempel van God en zich laat ver- eren: “Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopen- baard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God ge- noemd of als God vereerd wordt, zodat hij als god in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” De antichrist heeft, met andere woorden, er zelf belang bij dat het bouwen van de 3e tempel plaatsvindt.
(Bron: Jewish Voice en Protecting Jerusalem’s Holy Sites: A Strategy for Negotiating a Sacred Peace, door David Guinn, Cambridge University Press, 2006, pagina’s 180-183.) 

Het is opwindend om deze ontwikkelingen zich te zien ontvouwen in het land Israël met betrekking tot de bouw van een 3e tempel, terwijl we reikhalzend uitkijken naar de tweede komst van onze Messias!

Stel, de derde tempel wordt gebouwd, gaat God via Zijn Geest dan in deze 3e tempel wonen? Woont God in een tempel gemaakt door mensenhanden? Om die vragen te kunnen beantwoorden dienen we eerst te weten Wie God in werkelijkheid is!

Wie is God?

In elke discussie over Wie en Wat God is, dienen we de belangrijkste waarheid over God niet uit het oog te verliezen, namelijk dat God een familie is, bestaande uit de Vader en de Zoon in de hemelen en met nog vele potentiële leden van diezelfde Goddelijke familie hier op aarde.

Anders gezegd, de twee Goddelijke leden van die familie, de Vader en de Zoon, verblijven in de hemel, en de menselijke kinderen van God op aarde zijn in ontwikkeling om volledig deel te worden van deze Goddelijke familie en deze te helpen vormen.

Maar waar blijft de Heilige Geest in dit alles, en hoe staat het met de Drie-eenheid?


Drie-Eenheid?
Miljoenen mensen geloven dat God bestaat uit drie onderscheiden personen of entiteiten: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – in één wezen. 

De Bijbel moet altijd onze leidraad zijn om de waarheid omtrent Gods natuur te verschaffen, en onze religieuze tradities moeten dat zeer zeker níet zijn. Het feit dat het woord Drie-eenheid nergens in de Bijbel voorkomt, geeft al te kennen dat er iets niet klopt. 

De doctrine van de Drie-eenheid is het resultaat van een inadequate, menselijke poging van het Concilie van Nicea (325 na Chr.) en het Concilie van Constantinopel (381 na Chr.) om Gods natuur te beschrijven. We zien hier dat deze leer een doctrine is die door mensen is vastgesteld, meer dan twee eeuwen nadat de apostelen zijn overleden! God is geen besloten eenheid van 3 wezens, maar een familie die zich gaat uitbreiden door inwoning van Gods Heilige Geest! (Vraag gratis onze boekjes “Wie is God?” en  “Is God een Drie-eenheid?” aan voor uitgebreide uitleg; u kunt deze ook direct downloaden van onze website.)  

Gods tempel niet door mensenhanden gemaakt

Gods Geest is de kracht van God en van Jezus Christus die God aan Zijn kinderen kan geven waardoor God de Vader en Jezus Christus in hen komen wonen – in een tempel die niet is gemaakt door mensenhanden!

“Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u”(1 Korinthe 3:16-17). 

Wij zijn de tempel! Onze lichamen zijn de tempel van God, zegt de apostel Paulus nogmaals: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Korinthe 6:19-20).

De 3e tempel in Jeruzalem is niet de tempel die God in de eindtijd zoekt om erin te wonen. God is meer geïnteresseerd om in ons, geroepenen en volgelingen van Jezus Christus, te komen wonen! Dat was het geval sinds de eerste Pinksterdag na Christus’ opstanding! De vraag is: waarom? Waarom willen God de Vader en Jezus Christus in ons komen wonen en met ons verbonden zijn?

Geheimenis van de inwoning

Gods Heilige Geest is een geschenk dat God beloofd heeft aan allen die tot bekering zijn gekomen en die Christus Jezus geloven en gehoorzamen.

Waarom? Omdat God bezig is een geheimenis uit te voeren, namelijk om vele kinderen tot Goddelijke heerlijkheid te brengen door middel van de inwoning van Gods Heilige Geest (Hebreeën 2:10)! Via Gods Geest worden Gods wetten in onze harten geschreven en krijgen we het geloof van Christus en de Goddelijke natuur van Christus en worden wij zelf door Gods Geest geleid. God schenkt ons Zijn Geest om Goddelijk karakter te ontwikkelen door het houden van Zijn geboden.  We worden als het ware geheiligd en geboetseerd van binnenuit!

De inwoning van Gods Heilige Geest houdt het verborgen plan van God in om vele kinderen toe te voegen aan Zijn gezin en daarmee de vervulling van de belofte van eeuwig leven in Christus te realiseren. Maar dit eeuwige leven is niet zomaar eeuwig leven. Het is een eindeloos leven als geestelijke wezens met Gods heerlijkheid!

Het verborgen plan houdt namelijk in dat God Zijn Geest aan ons geeft om Zichzelf te vermenigvuldigen via mensen zodat wij geestelijk geboren kinderen naar Zijn eigen soort kunnen worden! Daarom zijn wij Gods tempel in de eindtijd waar God in wil wonen om ons te heiligen.

God bouwt Zijn tempel met le- vende stenen

God is bezig Zijn eigen tempel te bouwen met levende stenen, en die stenen zijn wij! In Efeze 2 heeft de apostel Paulus hierover het volgende geschreven: “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest”(Efeze 2:19-22). Ook de apostel Petrus gaf dit aan: “Kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis (.)” (1 Petrus 2:4-5). 

Jezus gaf aan dat zowel Hij als de Vader in ons komen wonen als we Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden: “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen” (Johannes 14:23).

Hoe kan iemand Gods Heilige Geest ontvangen?

De apostel Petrus legde dat uit op de Pinksterdag toen hijzelf en de andere apostelen Gods Heilige Geest hadden ontvangen (zie Handelingen 2:1-4). Hierna gaf Petrus uitleg van wat er toen gebeurde, en dat Christus uit de doden was opgestaan, naar de hemel was opgevaren en Gods Heilige Geest, de belofte van God, had uitgestort, en dat God Jezus, Die zij gekruisigd hadden, Heer en Christus had gemaakt (verzen 14-36).

Hoe reageerden de toehoorders? “En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (Handelingen 2:37-39).

Nu roept God ons om ons te bekeren en om Zijn Heilige Geest te ontvangen, zodat God de Vader en Jezus Christus via Gods Geest in Gods tempel (en dat zijn wij) kunnen komen wonen. Door deze inwoning worden we geholpen om in Gods wegen te gaan, om Zijn karakter te ontwikkelen en Zijn levensstijl aan te nemen om zodoende opnieuw geboren te kunnen worden, bestaande uit geest, met Zijn Goddelijke heerlijkheid in Zijn familie, Zijn Koninkrijk.

Opnieuw geboren worden vindt plaats na de opstanding (1 Korinthe 15:51-52), en dan zullen we niet meer het zondige, stoffelijke beeld dragen, maar het echte, hemelse beeld met al Zijn heerlijkheid, dat niet kan zondigen.


Oproep tot bekering

We moeten ons dus bekeren om Gods Heilige Geest te ontvangen en anders te gaan denken. We moeten gaan leren denken als God om in Zijn gezin als Gods zonen en dochters te worden opgenomen.

Dit is het goede nieuws, de boodschap van Gods familie, Gods Koninkrijk, dat God aan Jezus Christus gaf om aan ons door te geven: namelijk dat God en Jezus Christus in ons komen wonen om aan ons Hun Goddelijke natuur door te geven.

Kunnen we ons dat voorstellen? Dezelfde heerlijkheid te verkrijgen die Jezus Christus nu bezit! Die heerlijkheid is een Goddelijke heerlijkheid! Daarom legde Johannes de volgende woorden vast die Christus tot de Vader bad: “En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

“En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad” (Johannes 17:18-26).

Een 3e fysieke tempel in Jeruzalem zal er wellicht komen, maar Gods ware tempel in de eindtijd zijn wij, gebouwd door God met levende stenen: de ware christenen die door berouw en bekering, doop door onderdompeling en handenoplegging Gods Heilige Geest hebben ontvangen!

Meer informatie

Belangrijk voor ons is te weten te komen Wie God is en wat God van ons verlangt. Hoe worden we Gods tempel? Waarom moeten we ons bekeren en anders gaan denken om Gods Heilige Geest te ontvangen? Hoe en waar moeten we beginnen? Om de antwoorden op deze vragen te ontdekken kunt u de volgende boekjes gratis aanvragen of downloaden van onze website:

(Bekijk onze videos hier)

Indien u over dit onderwerp vragen heeft, kunt u uiteraard ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om uw vragen te stellen. Onze contactgegevens treft u aan op de eerste pagina van dit supplement.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Gods Tempel en Gods Heilige Geest in de eindtijd’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God