Het Nederlandse Supplement van

juli/augustus 2010

Hemelse wezens rond Gods troon

Wat zegt de Bijbel over engelen en andere hemelse wezens, zoals cherubs, rondom de troon van God? Is er een onderscheid te maken tussen engelen, cherubs en andere geestelijke, hemelse wezens?

Het onderwerp “Hemelse wezens rondom de troon van God” zal in 2 artikelen worden behandeld. In dit eerste artikel wordt ingegaan op het onderwerp engelen.

In het tweede artikel – wat u als bijlage bij een volgende “The Good News” zult aantreffen – wordt vervolgd met de overige wezens rondom Gods troon, zoals cherubs en serafs met de daarbij horende symbolen. In het tweede artikel wordt ook enige uitleg gegeven over de indeling van hemelse wezens. Er wordt in dat artikel dan ook even kort ingegaan op het werk van Dionysius de Areopagiet, een Syrische monnik uit de 6e eeuw, die een hemelse hiërarchie met 9 verschillende orden van engelen of hemelse wezens beschreef op basis van enkele verzen uit de Bijbel.

In beide artikelen worden vele Bijbelteksten genoemd, maar niet allemaal uitgeschreven. Wij raden u aan deze artikelen samen met uw Bijbel te lezen, zodat u zelf deze verzen kan opzoeken. De Bijbel noemt engelen en cherubs meer dan 350 keer met elke keer weer andere informatie, dus er zijn veel teksten nodig om een goed beeld te krijgen.

Oorsprong van deze wezens De mens is niet het enige intelligente wezen dat God geschapen heeft. De engelen waren reeds geschapen vóórdat de fysieke aarde werd geschapen. We zien dat in Job 38: 4-7: ”Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? Hoewel hier het woord engel niet staat, is het wel duidelijk dat hier wordt verwezen naar geestelijke en niet naar fysieke wezens.

Engelen

De eerste groep wezens, die in dit artikel wordt behandeld, zijn de engelen. In het Hebreeuws worden zij malachim (boden) genoemd. Het Griekse woord angelos betekent ook boodschapper of bode.

Hun algemene bijnaam is “kinderen (zonen) van God”. Dat staat in Job 38:7, maar ook in Job 1:6, Daniël 3:25, Psalm 29:1 (STV: “kinderen der machtigen”, NBG51: “hemelingen”); Psalm 89:6, Genesis 6:1-2, enz. Deze aanduiding “kinderen van God” heeft echter niet de betekenis van erfgenamen. Engelen hebben een andere positie. Ze zijn geen zonen van God, zoals wij kinderen van God onze Vader zijn.

Leest u daarvoor Hebreeën 1, waarin duidelijk staat (vers 14) dat de engelen allen “dienende geesten” zijn “ten dienste van hen die het heil zullen beërven”. Zie ook Hebreeën 2:5-9, 16 en 1 Corinthe 6:3. Engelen worden ook “heiligen” genoemd vanwege hun volmaaktheid. Zie Job 5:1, Psalm 89:5 en Daniël 8:13.

Dit brengt ons tot de vraag wat engelen precies zijn. In Hebreeën 1:14 hebben we al een goede definitie gezien. Maar kijk ook eens naar Psalm 103:20, waarin staat: “Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord.”

Taak van engelen

De taak van engelen is veelomvattend; onder andere:

 • zij verheerlijken God, en
 • zij dienen Christus:
 1. voor zijn geboorte (Lukas 1:26)
 2. beschermden Hem als kind (Matteüs 2:13)
 3. dienden Hem na de verzoeking in de woestijn (Matteüs 4:11)
 4. rolden de steen weg van het graf bij de opstanding (Matteüs 28:2)
 5. waren boodschappers van Zijn opstanding (Matteüs 28:5, 6)
 6. zij dienen de gelovigen in het algemeen (Hebreeën 1:14).

Verscheidene verzen (zie Genesis 24:7, Exodus 23:20 en 32:34 en Numeri 20:16) beschrijven dat een engel leidend is of voorafgaat aan iemand of aan het volk zelf. Een andere taak die hier direct mee te maken heeft, is de bescherming die engelen geven. In Exodus 14:19 plaatst een engel zich tussen het volk Israël en het Egyptische leger. In Lukas 4:10 staat: “Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden“, wat een aanhaling is van Psalm 91:11, waarin staat “want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen”.

Een specifieke taak is die van Beschermengel. We lezen daarover in Matteüs 18:10 “Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is”. Dit is enkel uit te leggen dat specifieke engelen zijn aangewezen om over onze kinderen te waken en deze engelen hebben direct toegang tot God. Daarom vragen we dit ook specifiek tijdens de zegening van de kinderen.

Daarnaast zijn engelen betrokken bij:

 • De verhoring van het gebed: Genesis 19:5 (op voorspraak van Abraham), Handelingen 12:6-12;
 • Bemoediging van gelovigen: Handelingen 27:23, 24;
 • Zorg voor gelovigen bij het sterven: Lukas 16:22 (door engelen “gedragen”).

Engelen staan ten dienste van de volken. Dit kan zowel in de bewaring als “tot verderf” (oordelen van God) zijn, afhankelijk van het karakter van een volk. Zie daarvoor Daniël 10:13, 20-21 en Openbaring 8, 9, 10.

Michael en Gabriël

De enige met naam genoemde engelen in de Bijbel zijn Michael en Gabriël. Overige bekende namen (Rafaël en Uriël) komen uit de apocriefe boeken.

Michaël betekent: “Die is als God” of ook “Gods strijder”. Hij is waarschijnlijk de belangrijkste engel. Hij wordt ook Vorst genoemd. We lezen over hem in Daniël 10:13 en Daniël 12:1 “Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, …”. Michaël is de leider van Gods leger en is de beschermer van Israël, zowel van fysiek Israel als van geestelijk Israel. Dat Michael de leider is van Gods leger blijkt bijvoorbeeld uit Openbaring 12:7 “En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog”.

Michaël is de enige engel die in de Bijbel aartsengel wordt genoemd. Zie daarvoor Judas 9: “Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, …”.

Michaël wordt hier genoemd als de aartsengel die twist met de duivel over het lichaam van Mozes. Het lijkt er sterk op dat Michaël de plaats bekleedt welke de satan had voordat hij tegen God in opstand kwam.

En natuurlijk wordt Michaël ook genoemd in Openbaring 12:7 “En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.”

Daarnaast is Michaël betrokken bij de wederkomst. We lezen dat impliciet in 1 Tessalonicenzen

4:16 ”Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan.”

Een andere hoogstaande engel is Gabriël. Hij is een van de voornaamste boodschappers. Ook Gabriël wordt ook in het boek Daniël genoemd. Hij verklaart de Daniël de gezichten die hij ziet. Gabriël wordt verder in het Lukas evangelie genoemd als hij Zacharias en Maria bezoekt. In Lukas 1:19 wordt exact beschreven wat een engel is: “Ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen.” Het is opvallend dat Gabriël de profetie uitlegt aan Daniël aangaande de komst van de Messias en dan later de aankondiging van Zijn geboorte doet aan Maria.

De Engel des Heren

Een artikel over engelen is niet compleet zonder aandacht te besteden aan de “Engel des Heren”. Deze naam komt alleen voor in het oude Testament en het heeft betrekking op de verschijning van Christus op aarde voordat Hij “in het vlees” (als mens) geopenbaard is geweest. Het is dus een verschijnen van God of Christus (deze zijn immers één), in de gedaante van een mens- of engelachtig per-soon.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • verschijning aan Hagar in Genesis 16:7-10. Alleen al aan de belofte welke de “Engel des Heren” hier geeft aan Ha-gar kunnen wij zien dat het hier geen gewone engel betreft; immers: engelen hebben niet de macht dergelijke beloften te doen. Het moet dus God of Christus zelf zijn geweest.
 • verschijning aan Abraham in Genesis 22:11-18. Ook hier blijkt uit de tekst dat het hier absoluut niet om een “gewone” engel kan gaan maar dat dit God Zelf was;
 • verschijning aan Manaoch en zijn vrouw, zie Richteren 13:19-22.

God openbaart zich in deze bijzondere situaties rechtstreeks aan gelovigen. Zie ook de verschijning aan Mozes in Exodus

3:2 en de verschijning aan het volk Israël in Richteren 2: 1-4.

Uiterlijk van engelen

De Bijbel beschrijft engelen als geesten van vlammend vuur (Psalm 104:4). In Hebreeën 1:7 staat: “Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam.”

Maar de engelen manifesteren zich niet op deze wijze aan de mens. Ze worden vaak in de kunst afgebeeld als volwassenen met vleugels, maar dat is incorrect. Het zou best kunnen zijn dat ze zich vliegend manifesteren, vooral in enkele profetieën in Daniël en Openbaring lijkt dit zo te zijn. Maar als deze wezens van licht zich manifesteren bij de mensen, dan manifesteren ze zich als mensen. Indrukwekkende mensen, mooie mensen, maar mensen, geen wezens met vleugels. Er zijn zeker hemelse wezens met vleugels, vooral rondom Gods troon; maar dit zal in het tweede artikel over dit onderwerp (in de november/ december uitgave van The Good News) behandeld worden.

De volgende verzen impliceren allemaal dat engelen zich als gewone mensen (dus zonder vleugels) manifesteren: Genesis 19:5, 28:12, Richteren 6:22, 13:16, Hebreeën 13:2. Dat laatste vers luidt: “Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd”. Vooral dit vers laat duidelijk zien dat er in de manifestatie van engelen ondermensen uiterlijk geen verschil is met gewone mensen.

Bij een kerststal wordt vaak een vliegende engel getoond, maar lees wat de Bijbel zegt in Lukas 2:9: “En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.“

De engel des Heren hier in het evangelie volgens Lukas is overigens natuurlijk niet hetzelfde wezen als de Engel der Heren uit het Oude Testament.

Engelen manifesteren zich vaak in witte kleren. Dit lezen we in Johannes 20:12, Handelingen 1:10, 10:31 en andere verzen. Als voorbeeld het vers in Handelingen 1:10 “En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen”.

Een ander kenmerk van engelen is dat zij sekseloos zijn: het zijn wezens, die niet specifiek mannelijk of vrouwelijk zijn: Markus 12:2 “Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen.”

Verder zijn engelen aangenaam voor de ogen (1 Samuel 29:9), wijs (2 Samuel 14:20), goed (2 Samuel 19:27), krachtig en gehoorzaam (Psalm 103:20) en onsterfelijk (Lukas 20:36).

Samenvattend

Engelen begeleiden, beschermen, waarschuwen, helpen, geven kracht en bemoediging, brengen boodschappen (in een gezicht of in direct contact), verkondigen gebeurtenissen (zoals geboortes), worden gezonden door God om Zijn wil uit te leggen of uit te voeren, zij bevrijden Gods volk (zie bijvoorbeeld met betrekking tot de apostelen), leggen profetie uit, kunnen genezen, en ze hebben een belangrijke rol bij de wederkomst van Christus en de opstanding van de doden.

Maar ze hebben ook een vernietigende kracht, zoals we zien bij de vernietiging van Sodom en Gomorra en zoals David be

schrijft als hij de engel ziet staan in 1 Kronieken 21:16 “Toen sloeg David zijn ogen op en zag de engel des HEREN staan tussen hemel en aarde, met in zijn hand het getrokken zwaard, uitgestrekt over Jeruzalem.”

Het zijn machtige wezens, maar we behoren ze niet te aanbidden. Zie daarvoor bijvoorbeeld Open-baring 22: 8-9: “En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; aanbid God.”

Het onderwerp engelen en wezens rondom Gods Troon wordt nauwelijks binnen of buiten de kerk besproken. Meestal omdat het niet tot de kern van de Christelijke leer hoort én omdat het niet past binnen ons “rationalistische denken” om ons bezig te houden met wezens uit de bovennatuurlijke wereld.

Maar het is goed om een beeld of een indruk te hebben van welke wezens rondom Gods troon zijn. Daarbij is het is goed om te beseffen dat er engelen om ons heen zijn, die ons beschermen. We weten dat God werkt door engelen en hen heeft geschapen als dienende geesten, uitgezonden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven. Nogmaals Hebreeën 1:14 “Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?”

We mogen God om hulp vragen en specifiek kunnen we Hem om bescherming vragen en we mogen ervan van overtuigd zijn dat Hij dat op allerlei wijze kan doen en één specifieke wijze – zoals beschreven in de Bijbel en zoals nu behandeld in dit artikel – is via engelen.

In het volgende artikel, dat u zult aantreffen als bijlage bij The Good News van november / december 2010, wordt verder gegaan met de overige wezens rondom Gods Troon, zoals de Cherubim en de Serafim.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Hemelse wezens rond Gods troon’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God