Het Nederlandse Supplement van

september/oktober 2010

Het Bazuinenfeest

Afgelopen donderdag 9 september 2010 vierde de Kerk van God het Bazuinenfeest. Wat is de betekenis van deze dag? Wat gedenken we op deze dag en waar kijkt deze dag naar vooruit?

Bazuinenfeest. Waar komt deze naam vandaan? U weet waarschijnlijk dat Leviticus 23 een overzicht geeft van al Gods Feestdagen. Na de instructies aangaande de Sabbat, het Pascha, het Feest der Ongezuurde Broden, Pinksteren en vóór de instructies aangaande de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag, staan in vers 24 en 25 de volgende instructies: “Spreek tot de Israelieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten en gij zult de HERE een vuuroffer brengen.”Opvallend is dat – in tegenstelling tot de instructies voor de andere feesttijden – hier niet staat wat het doel is van deze dag. Wat wordt hier herdacht? Zelfs wordt er geen naam gegeven aan deze feestdag. In Numeri 29 worden instructies gegeven voor de offerande in de zevende maand. Vers 1 geeft aan: “En in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een heilige samenkomst hebben, gij zult generlei slaafse arbeid verrichten, het zal een jubeldag voor u zijn.“

Deze dag wordt ook aangehaald in bijvoorbeeld Nehemia 8:2, 9:12.

Uit het combineren van al deze verzen kunnen we in ieder geval afleiden dat:
• de 1e dag van de zevende maand (Tishri in het Hebreeuws) een heilige rustdag is, geen werk moet worden verricht;
• het een jubeldag is, een feestdag, waarin lekker eten en drinken belangrijk is;
• deze dag geen specifieke naam heeft;
• deze dag samenvalt met de nieuwe maan (1e dag van de maand);
• deze dag wordt aangekondigd door bazuingeschal.
Deze dag heet in het Hebreeuws Rosh Hashana, wat “hoofd van het jaar” betekent. De Joden vieren deze dag dan ook als het Joodse Nieuwjaar. Maar het Feest werd ook Jom Hashofar genoemd en dat betekent letterlijk “dag van de ramshoorn” of “dag van de shofar”. Ook de naam “Jom Teruah” wordt gebruikt en dat betekent “het feest van de bazuinen” of misschien wel beter “een dag van blazen”.
Veel verschillende namen, maar het is een feestdag voor God en bazuinen spelen een belangrijke rol, dus Bazuinenfeest of Bazuinendag is geen verkeerd gekozen naam. Dat geldt tevens voor de gebruikelijke Engelse benaming Feast of Trumpets.

Wat gedenken we?
Voor de Kerk van God heeft deze dag niet zozeer een betekenis van herdenking, maar meer van een vooruitblik op de komende dingen – hier zal later in dit supplement meer aandacht aan worden gegeven. Toch geeft de Bijbel diverse indicaties dat bazuingeschal op deze dag gekoppeld is aan zowel een herdenking als aan een oproep tot bekering.
Dit vinden we vooral in Psalm 81. Dit is een gezang speciaal voor deze heilige dag, het Bazuinenfeest. We zien dat deze psalm in het teken staat van het herdenken van het bevrijden van Jakob uit zijn gevangenis (vers 6) en van het verlossen van Israël uit Egypte (vers 10). Uit de eerste verzen van deze psalm blijkt dat de achtergrond de Feestdag op de nieuwe maan is. Dit is wat wij de Bazuinendag noemen: “…Jubelt Gode, onze sterkte, juicht ter ere van Jakobs God. Heft een zang aan, laat de tamboerijn horen, de liefelijke citer met de harp. Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag. Want dit is voor Israel een inzetting, een verordening van Jakobs God.” De vermaning staat in vers 8 en verder: “Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israel, of gij naar Mij hoordet!”
Een ander belangrijk aspect is dat het blazen van de bazuinen (onder andere op de maandelijkse nieuwe maan) een voorafkondiging is van een belangrijke gebeurtenis. Ook
deed het Israël gedenken aangaande Gods bescherming over hen. Numeri 10:10:“Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de HERE, uw God.”
De bazuin werd dus gebruikt als herdenking, waarschuwing en aankondiging. Vooral de laatste twee aspecten komen tot uiting in de Nieuwtestamentische betekenis van deze Feestdag.

Waar kijkt het naar uit?

Het Bazuinenfeest zou de belangrijkste feestdag voor elke christen moeten zijn. Deze dag kijkt immers uit naar de terugkomst van Christus, de start van Gods Koninkrijk hier op aarde en de opstanding van de eerstelingen uit de doden. Christus zal immers terugkomen op de wolken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin van God. We lezen dat in 1 Tessalonicenzen 4:15-17:“Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”
Hier is de koppeling tussen een aankondiging, een teken van God de Vader zelf, het roepen van een aartsengel en bazuingeschal. De aankondiging van iets belangrijks.
In de brief aan de gemeente in Corinthe staat dat dit zal zijn bij de laatste bazuin. De zevende en laatste bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Zie 1 Corinthiërs 15:5052: “Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”
We kunnen hierover ook lezen in Openbaring 11: 15-18 wanneer de zevende engel op de zevende bazuin blaast: “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten, … aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.”
Onze Heer Jezus Christus zal bij de zevende en laatste bazuin direct in het wereldgebeuren ingrijpen. Paulus legt uit wat de relatie is van Zijn Komst en de levendmaking der eerstelingen (wat wij vieren op dit Bazuinenfeest) met de rest van Gods Plan. Zie 1 Corinthiërs
15: 20-28:“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.”
Na het Millennium volgt er nog een opstanding die wordt gesymboliseerd door de Laatste Grote Dag na het Loofhuttenfeest. We lezen in vers 53 en 54 wat er dan zal gebeuren: “Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.“
Er zal daarna geen dood meer zijn. Er is dus een zeer belangrijke relatie tussen dit Feest (zoals dit Feest hier impliciet benoemd is) en de rest van Gods Plan.

Herstel huis Davids

We weten dat Christus bij Zijn wederkomst zal beginnen de vervallen hut van David weer op te bouwen. Zie Handelingen 15:15-17:“En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: Daarna zal Ik wederkeren
en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet.”
Wanneer Christus bij de zevende bazuin terugkomt als Koning der koningen, gaat hij opnieuw eerst een modelnatie stichten met de twaalf stammen. De twaalf apostelen krijgen als koningpriester elk een stam onder zich, terwijl ze samen onder koning David zullen dienen. Deze modelstaat zal zo’n succes worden, dat – zoals in vers 17 staat – de rest van de wereld zich ook onder God wil scharen. Christus zal zijn verloren schapen opzoeken die de herders van Israël niet hebben gezocht en gered. Leest u in dit kader zelf de profetieën in Ezechiël 34:114 en Jesaja 11:11-12.
Uit deze verzen blijkt dat God Zijn volk zal verzamelen. In vers 12 staat dat dit de 10 stammen van Jacob zijn, die in het oude testament de naam Israël kreeg; en de overige 3 stammen (Juda, Levi en Benjamin) werden samen Juda genoemd. Jesaja geeft aan dat dit zal gebeuren bij het blazen op de grote bazuin bij Christus’ terugkomt en geheel Israël zal worden verzameld. Jesaja 27:13 ”En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de HERE op de heilige berg te Jeruzalem.

De start van Gods Koninkrijk
Bij het geluid van de zevende bazuin, die de terugkeer van Jezus Christus aankondigt, zullen de eerstelingen van Gods plan worden opgewekt tot onsterfelijk leven. Dan zal God de kleine geestelijke, eerste oogst van de mensheid binnenhalen. Zij die het eeuwige leven hebben ontvangen zullen vervolgens Christus dienen bij Zijn bestuur van de aarde en bij het binnenhalen van de veel grotere geestelijke oogst, tijdens en na de duizend jaar van Christus’ regering. We lezen dat bijvoorbeeld in Openbaring
20:6 ”Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.”
Dit is een belangrijke gebeurtenis op basis van de laatste bazuin en de terugkeer van Jezus Christus om over alle volken te regeren. De wederkomst van Christus vormt de kern van Gods uiteindelijke doel voor de mensheid, zoals we al hebben gezien.
Denk eens na over wat de engel, als boodschapper van God, tegen Maria, de moeder van Jezus, zei in Lukas 1:31-33: “En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.”
Lees ook wat Jezus zegt in Johannes 18:36-37:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.”
Christus’ interventie in het wereldgebeuren zal de volgende grote gebeurtenis in het plan van verlossing zijn. En misschien zal de werkelijke wederkomst, wanneer het ook mag gebeuren, op de dag van het Bazuinenfeest plaatsvinden – wie weet? We weten het niet met zekerheid, maar het lijkt wel een logische overweging. De kruisiging vond precies plaats op de dag waarop ook het Pascha viel. De komst van de heilige Geest vond plaats precies op de Pinksterdag.
Herhaaldelijk waarschuwde Jezus ons om met betrekking tot Zijn wederkomst waakzaam te zijn! Is het mogelijk dat wij niet gereed zullen zijn te worden opgenomen om Hem te ontmoeten, tenzij wij het Bazuinenfeest houden zoals de gemeente van God in de eerste eeuw Pinksteren hield?
We kunnen dat niet heel hard stellen, maar het vieren van die dag geeft ons een essentieel inzicht in de eerstvolgende belangrijkste stap in Gods plan met de mensheid.
Jezus werd geboren om als Koning te heersen en te regeren over alle volken. Maar Hij werd niet tot koning gekroond toen Hij mens was. Hij werd gekruisigd om in onze plaats de doodstraf te ondergaan en onze verzoening met God mogelijk te maken.
Met de wederkomst van Christus, gesymboliseerd door het Bazuinenfeest, zullen verscheidene belangrijke onderdelen van Gods plan van behoud in vervulling gaan: de eerstelingen zullen worden opgewekt en veranderd en als koningpriester in Gods regering dienen. Christus zal ingrijpen om de mensheid te redden, eerst fysiek Israël en daarna de rest van de mensheid. En het Koninkrijk van God zal op aarde worden gevestigd, met Christus als wereldheerser.
Dat de bazuin snel mag klinken.

Meer informatie over de betekenis van Gods Heilige Dagen, zoals deze onder andere vermeld worden in Leviticus 23, kunt u vinden in onze brochure “Gods plan volgens Zijn Heilige Dagen – de belofte van hoop voor de gehele mensheid”.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het Bazuinenfeest’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God