Het Nederlandse Supplement van

november/december 2015

Het grootste complot aller tijden

Het onderwerp van dit supplement is geheim... Het is het onderwerp van menig speelfilm tegenwoordig, en steeds meer mensen blijken er in te geloven, zo kopte Trouw onlangs naar aanleiding van een onderzoek. Waar dit supplement over gaat? Over samenzweringstheorieën of complottheorieën en de ontmaskering van het grootste complot aller tijden!

Alle theorieën komen erop neer dat een groep machtige individuen in het geheim een complot beraamt om hiermee meer macht, meer winst of een sinister politiek doel te bereiken. Samenzweringstheorieën zijn er in alle soorten en maten, van plausibel tot lachwekkend en van redelijk onschuldig tot ronduit duivels in omvang en impact. Enkele complottheorieën die zeer bekend zijn, gaan bijvoorbeeld over de Illuminati, een groep samenzweerders daterend uit de achttiende eeuw, die volgens de samenzweringstheorie alle staten omver wil werpen om een occulte wereldregering te vestigen. Tekens van deze Nieuwe Wereldorde zijn een onvoltooide piramide met een alziend oog als topsteen op de achterzijde van een Amerikaans 1 dollar biljet en verschillende pentagrammen in stadsplannen.

Internationale organisaties zoals de Wereldbank, het IMF, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de NAVO e.a. worden gerangschikt als de stichtende organisaties van die Nieuwe Wereldorde. Een andere theorie beweert dat het Aidsvirus is ontwikkeld in een laboratorium. Gebaseerd op de theorieën van dr. William Campbell Douglass geloven velen dat het HIV-virus in 1974 genetisch is ontwikkeld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Douglass geloofde dat het een koelbloedige poging was om een dodelijk virus te creëren dat vervolgens succesvol werd gebruikt in een experiment in Afrika. Anderen hebben beweerd dat het door de CIA of de KGB ontwikkeld is als een middel om de wereldbevolking te verminderen.

In de top 10 van belangrijkste samenzweringstheorieën aller tijden staat de 9/11 samenzweringstheorie op nummer 1.
De aanslagen van 11 september zouden door de regering Bush in scène zijn gezet om de VS in een politiestaat om te kunnen toveren. Weer een andere theorie stelt dat de Jezuïeten de Titanic hebben laten zinken. Wat opvalt is dat er verhoudingsgewijs heel veel samenzweringstheorieën uit Amerika komen.
In Nederland heeft sociaal psycholoog Jan Willem van Prooijen onderzoek gedaan naar de psychologie achter het geloof in complottheorieën. Zijn redenering komt in een notendop hierop neer: mensen hebben van nature behoefte aan controle en zingeving. Hoe minder controle we ervaren, hoe eerder we geneigd zijn in complottheorieën te geloven. Gebeurtenissen met een grote impact, zoals 9/11, een economische crisis, de moord op een politieke leider enz., vergroten ons gevoel van onzekerheid. Een complottheorie zou in dergelijke situaties functioneel zijn omdat ze betekenis geven aan gebeurtenissen en orde scheppen in de chaos die we ervaren. Het helpt om de eigen angsten te bezweren om de vijand of het gevaar te kunnen benoemen. Een structureel kader en overzicht van oorzaak en gevolg geeft mensen de kans om te anticiperen, met andere woorden om weer (meer) controle te krijgen over de situatie.

In hoeverre geldt dat ook voor ons als christenen? Zijn alle samenzweringstheorieën flauwekul? Nee, het valt (helaas) niet te ontkennen dat er zich samenzweringen voordoen. Zo probeerde een groepje Amerikaanse industriëlen en politici in de jaren dertig een staatsgreep te plegen om de V.S. te veranderen in een fascistische staat. De machtige Italiaanse vrijmetselaarsloge met meer dan duizend leden bleek plannen te smeden om Italië te veranderen in een autoritaire democratie. Dichter bij huis hebben we de bouwfraude gehad. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van samenzweringstheorieën die na verloop van tijd waarheid zijn gebleken. De grootste samenzweringspraktijk (let op: dus géén theorie!) aller tijde.

In Handelingen 4:25b-28 staat geschreven: “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde [Psalm 2:2]. Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen.” Maar ook al spannen de vorsten samen tegen de Heere en Zijn Gezalfde, dan nog doen ze precies wat God van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou: Om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou” (vers 28). De samenzwering waar hier over gesproken wordt, is al eerder begonnen. Zelfs voordat de mens was geschapen! Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:12-15 spreken over de zondeval van de satan. Uit schriftgedeelten in het Nieuwe Testament kunnen we afleiden dat de satan in zijn val een derde deel van de engelen heeft meegenomen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde” (Openbaring 12:4; Judas 1:6). Vanaf het moment dat de satan en zijn demonen zijn gevallen, spannen ze samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Ze proberen op alle mogelijke manieren Gods plan om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen (Hebreeën 2:10), te verijdelen. Dit is de grootste samenzweringspraktijk aller tijden! De grote draak, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, en die de hele wereld misleidt (Openbaring 12:9), zet de mensheid op tegen de Heere, tegen Zijn Gezalfde en tegen Gods volk (het fysieke én het geestelijke volk van God).

Hoe is dat mogelijk?

Satan legt als de aanvoerder van de macht in de lucht zijn wil op aan de kinderen van de ongehoorzaamheid. Efeze 2:2-3 geeft aan dat wij dood waren door onze zonden en onze overtredingen, waarin wij “voorheen gewandeld (hebben), overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.” Dit is geen theorie, dit is bewezen praktijk! Weet u waarin het antisemitisme zijn oorsprong heeft? Antisemitisme betekent letterlijk ‘anti afstammelingen van Sem’; Sem was een voorvader van Abraham, de man aan wie God beloofd heeft dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zou worden (Galaten 3:8, zie ook Genesis 18:18).

Satan heeft hierbij de Agatiet Haman, de jodenhater, gebruikt om te proberen het menselijk voorgeslacht van de Messias te vernietigen. Deze geschiedenis staat opgetekend in het Bijbel boek Ester. De satan heeft echter niet kunnen verhinderen dat de Messias toch is geboren precies zoals God voorzegd heeft. Vervolgens heeft satan alles in het  werk gesteld om de Messias als kind al te vermoorden. In Mattheüs 2:13-18 staat het verhaal dat een engel in een droom aan Jozef verschijnt en hem opdraagt met Maria en het Kind naar Egypte te vluchten om te ontkomen aan de moordplannen van Herodes. Op het eerste gezicht lijkt het er op dat satan eindelijk in zijn pogingen is geslaagd als Christus aan het kruis sterft. Maar juist de kruisdood van Christus is de grootste overwinning. Hiermee heeft Hij een eeuwige verlossing verworven (Hebreeën 9:12-15)! En omdat satan niet is geslaagd in zijn eerdere opzet, gaat hij thans rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (1 Petrus 5:8). Hij weet namelijk dat hij nog maar weinig tijd heeft:Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” Hij richt zijn woede met name op de vrouw en tegen de overigen van haar nageslacht (Openbaring 12:12-17). Satan, de tegenstander, probeert Gods plan te verijdelen om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen (Hebreeën 2:10). Dát is, zoals gezegd, de moeder van alle samenzweringstheorieën, de grootste samenzweringspraktijk aller tijden. Gevaar van samenzweringstheorieën voor christenen

Waarin bestaat voor ons, christenen, het gevaar van (allerhande) samenzweringstheorieën?
In de eerste plaats bestaat het gevaar dat bepaalde theorieën ons zó fascineren, dat we er helemaal door gegrepen worden en dat we er te veel tijd in gaan steken. Kostbare tijd die we beter kunnen gebruiken om de feiten in de Bijbel te bestuderen. Daarvan weten we zeker dat het waarheid is. De Bijbel is betrouwbaar, zoals staat in Psalm 119:160 (NBV): “Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.” Als we niet regelmatig het woord van God indrinken dan zijn we vatbaarder voor verleiding. Paulus roept Timotheüs hier dan ook toe op: “Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden met verzinselsen eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat
(1 Timotheüs 1:3-6). Wellicht zult u tegenwerpen dat er in 1 Thessalonicenzen 5:21 staat geschreven dat we alle dingen moeten beproeven en het goede moeten behouden. Zeker. Maar er is tegenwoordig zoveel data voorhanden, dat u simpelweg de tijd niet zult hebben om alles te onderzoeken. U zult keuzes moeten maken. Welke informatie gaat u tot u nemen? Welke keuze u ook maakt, laat het niet ten koste gaan van het bestuderen van de Bijbel!

Een ander gevaar van complottheorieën voor ons is dat we daarmee de vijand of het gevaar denken te hebben geïdentificeerd. ‘Het zijn de vrijmetselaars, de Jezuïeten, de CIA, …’, en vul zelf maar verder in. Laten we echter nooit vergeten wie onze echte vijand is. In Efeze 6:12 staat dit duidelijk:Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” En deze vijand heeft maar één doel: Gods kinderen hun roeping te laten missen om te komen tot Gods heerlijkheid. Natuurlijk is het goed om over enige achtergrondinformatie te beschikken, maar laten we niet van dag tot dag nauwgezet volgen wat deze groepen doen. Laten we juist onze ogen gericht houden op Jezus Christus, onze Leidsman en Voleinder van het geloof: “Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods” (Hebreeën 12:2, NBG). Een ander gevaar van complottheorieën voor ons is dat we daarmee onze angsten denken te bezweren. We weten dat er wereldschokkende zaken staan te gebeuren in de eindtijd. We moeten als  christenen onze tijd niet verspillen met speculaties. De antichrist zal een keer aan de macht komen, maar alles wat gebeurt, staat onder de controle van God, er gebeurt niets buiten Hem om, Hij stuurt met vaste hand het wereldgebeuren naar de wederkomst van Christus.

Groot gevaar voor ons is ook dat we gauw geneigd zijn in bepaalde theorieën te gaan geloven omdat ze goed passen in ónze visie van hoe een bepaalde profetie uiteindelijk vervuld zal worden. Het is belangrijk dat we weten wat er in de profetieën staat (“Veracht de profetieën niet”, 1Thessalonicenzen 5:20). De uiteindelijke vervulling daarvan moeten we echter aan God overlaten. God stelt ons gerust dat we erop mogen vertrouwen dat Hij geen ding doet zonder het Zijn knechten de profeten bekend te maken, zoals staat in Amos 3:7. Zoals sociaal psycholoog Jan Willem van Prooijen al heeft aangetoond, zijn wij van nature geneigd in complottheorieën te gaan geloven in tijden van onzekerheid. We hoeven echter niet onzeker te zijn. Oswald Chambers heeft ooit eens gezegd: “De aard van het geestelijke leven is dat we zeker zijn in onze onzekerheid.” We kunnen en mogen op God vertrouwen, op Zijn betrouwbare Woord! Hij laat niet varen het werk van Zijn handen (Psalm 138:8). Wat er ook om ons heen gebeurt, Zijn plan zal tot voleinding gebracht worden. Zoveel is zeker! God heeft ons hierbij weliswaar geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst!

In conclusie
Er bestaan heel veel samenzweringstheorieën. De moeder van alle samenzweringstheorieën is dat de satan en zijn demonen Gods plan om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen wil verijdelen en dat hij zijn eigen koninkrijk (de Nieuwe Wereldorde) wil oprichten als tegenhanger van het Koninkrijk van God. Hij staat aan de bron van de grootste samenzweringspraktijk aller tijden. Laten wij niet in de valkuil trappen door mee te gaan in allerlei theorieën waardoor we ons van de waarheid laten aftrekken, omdat we geen tijd meer overhouden om te bestuderen wat geschreven staat in Gods betrouwbare Woord!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of aanverwante onderwerpen, vraag dan een exemplaar van de volgende boekjes aan: 

Bestaat de duivel echt?

De weg naar eeuwig leven

Is de Bijbel waar?

Jezus Christus – het ware verhaal

Wie is de Antichrist?

Wie is God?

Bekijk ook onze videos op YouTube

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het grootste complot aller tijden’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God