Het Nederlandse Supplement van

juli/augustus 2017

Het grootste nepnieuws ooit!

Nepnieuws is niet iets wat sinds de verkiezing van president Trump geïntroduceerd is. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Door de eeuwen heen heeft nepnieuws zijn invloed gehad op de mensheid. Denk maar aan: de zon draait om de aarde als centrum van het universum; de aarde is plat; de evolutietheorie etc. Het grootste nepnieuws ooit hebben echter weinig mensen door!

Nepnieuws en game changer zijn twee modewoorden die zijn overgebleven van de verkiezing in Amerika zijn: “game changer” en  “fake news.” Vooral het laatste woord nepnieuw wordt nog steeds te pas en te onpas gebruikt. Soms is er daarbij werkelijk sprake van nepnieuws, soms wordt het woord naar believen gebruikt om allerlei beschuldigingen te pareren. Voorbeelden hiervan zijn er te over, zoals de Irakese man die zijn moeder wilde laten overbrengen om haar in de VS te laten opereren, maar die vanwege het inreisverbod vertraging opliep en overleed. Achteraf bleek dat de vrouw in kwestie al vóór de maatregelen was overleden.

Journalisten nemen het niet zo nauw meer met waarheidsvinding. Als ze maar een “breaking news” hebben en daarmee veel aandacht en kijkcijfers kunnen genereren. Zelfs al gaat het ten koste van de waarheid!

Volgens Salomo, de schrijver van het boek Prediker (Prediker 1:9), is er niets nieuws onder de zon. Ook nepnieuws bestaat dus al sinds mensenheugenis! Het begon al in de hof van Eden: De slang (…) zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? (…) Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend” (Genesis 3:1-5). Een staaltje ‘nepnieuws’ van Satan.

Christus noemt Satan de vader van de leugen (Johannes 8:44), de vader van nepnieuws dus.

Ander nepnieuws dat door Satan is veroorzaakt:

 • de zondag: dit is een nep-rustdag! Gods rustdag is de Sabbat (Leviticus 23:6; Exodus 23:8-11).
 • Pasen en Kerstmis: nep-feestdagen die Gods ware feestdagen (Leviticus 23:2) hebben vervangen (net zoals veel van Gods geboden vervangen zijn door ‘leringen van mensen’ (Mattheüs 15:9)).
 • Naar de hemel gaan na de dood is ook nep-waarheid. Dan is een opstanding immers niet nodig, terwijl o.a. 1 Korinthe 15:52 spreekt over een opstanding van de doden.
 • Kerstmis: nep-geboortedag van Christus. Hij is niet geboren op 25 december (vraag voor meer informatie hierover het gratis boekje “Jezus Christus: het ware verhaal” via onze website of download het).
 • Goede Vrijdag: de nep-sterfdag van Jezus Christus. Hij is gestorven op een woensdag, 3 dagen en 3 nachten vóór Zijn opstanding (zie voor bewijs hieromtrent bijvoorbeeld het supplement van maart-april 2015 of voormeld boekje).
 • Er is niet slechts één opstanding, maar er zijn meerdere opstandingen. Openbaring 20:5 spreekt over de eerste opstanding, hetgeen impliceert dat er nog meer zijn.

Maar het grootste nepnieuws aller tijden is het nep-evangelie. Daar gaat dit artikel over.

In Galaten 1:6-9 verwonderde de apostel Paulus zich erover dat men in een ander evangelie is gaan geloven: “Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.”

Het doel van een nep-evangelie is om mensen af te leiden, zodat zij de waarheid niet zien en hun potentieel niet kunnen bereiken.

Er zijn 4 punten die men voor ogen dient te houden om nep van echt te onderscheiden ten aanzien van het Evangelie.

Punt 1: De boodschap die Jezus Christus kwam brengen van de Vader.

Punt 2: De Messias, Jezus Christus: Wie was Hij?

Punt 3: Gods Heilige Geest. Waarom is het verkrijgen van Gods Heilige Geest essentieel?

Punt 4: De opstanding.  Wat is dat eigenlijk?

Punt 1: de boodschap die Christus kwam brengen van de Vader.

Die boodschap was: bekeer u en geloof het evangelie van Gods Koninkrijk. “En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:14-15). ‘Evangelie’ is afgeleid van het Griekse woord evangelium: goed nieuws, met name over Gods Koninkrijk (vers 14).

Wat is Gods Koninkrijk?

Een manier om Gods Koninkrijk te kunnen begrijpen is door u te realiseren dat er verschillende koninkrijken bestaan. Zo zijn er:

 • Koninkrijk der planten. Bestaat uit louter planten.
 • Koninkrijk der dieren. Bestaat uit louter dieren.
 • Koninkrijk der mensen. Bestaat uit louter mensen uit alle rassen.
 • Koninkrijk der engelen,  Bestaat uit allerlei rangorden van engelen.
 • Koninkrijk Gods, het Koninkrijk der Goden. Bestaat uit louter Goddelijke wezens, kinderen Gods.

Als kind van God zullen we mede-erfgenamen worden van Christus: “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God (…) u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden”  (Romeinen 8:1417).

God wil veel Eigen kinderen tot goddelijke heerlijkheid brengen (Hebreeën 2:10). Het is daarom dat Jezus Christus God als de Vader kwam openbaren. Deze heerlijkheid omvat een goddelijke natuur, want reeds als mens kan men aan Gods natuur deelachtig worden door het ontvangen van Gods Heilige Geest. “Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur(2 Petrus 1:3-4).

God wil Zijn goddelijkheid delen met ons, en Zijn goddelijke gezin uitbreiden met wezens net als Hij en als Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom dat Christus ons ook Zijn broeders en zusters noemt. “Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen, en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen” (Hebreeën 2:10-12, zie ook vers 13).

Is het mogelijk dat mensen échte kinderen van God worden, naar Zijn soort, met Zijn karakter, Zijn liefde en Zijn Heiligheid? Met andere woorden: kunnen mensen geboren worden als goddelijke wezens? Daar rept het nep-evangelie met geen woord over!

De Joden hadden Jezus Christus bijna gestenigd omdat Hij beweerde de Zoon van God te zijn. Wat antwoordde Christus? “Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?” (Johannes 10:34-36).

Zelfs mensen tot wie het woord van God kwam, werden dus goden genoemd, hoeveel te meer de mensen die door God verwekt zijn via Zijn Heilige Geest en door een opstanding wedergeboren worden met een verheerlijkt, goddelijk lichaam, gelijkvormig aan dat van Jezus Christus! (Zie ook punt 4.)

Punt 2: de Messias: Wie was Hij?

Uw Verlosser – was Hij een mens, een engel, of was Hij God? Waar kwam Hij vandaan? Hoe is Hij hier gekomen? Was Hij werkelijk God?

Het is een feit en géén nepnieuws dat Jezus Christus God was vóór Hij als mens geboren werd, zoals staat in Johannes 1:1. De Messias, Jezus Christus, was God (het Woord) en is mens geworden om Zijn goddelijk leven te geven, zodat wij goddelijk, eeuwig leven zouden verkrijgen.

De apostel Paulus schreef: “In Hem [Jezus Christus] hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen” (Kolossenzen 1:14-17). Paulus geeft hier aan hoe veelomvattend en volledig de omvang van de autoriteit van Christus was voordat Hij mens werd.

Het nepnieuws over Jezus Christus daarentegen wil ons laten geloven dat Hij lang haar had, zwak was en aan het kruis is gestorven op een vrijdag.

Punt 3: Waarom is Gods Heilige Geest nodig?

Wij krijgen na berouw en bekering, doop door onderdompeling en handenoplegging de belofte van Gods Heilige Geest die ons helpt Gods wetten te houden om zodoende goddelijk karakter te ontwikkelen en heilig te zijn en heilig te leven, want God is heilig (1 Petrus 1:16).

Hoe verkrijgt men Gods Heilige Geest? “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (Handelingen 2:38-39). Deze belofte van de Heilige Geest was bestemd voor alle mensen die tot een actief geloof in Jezus zouden komen. Dat gold voor de gelovigen in Jeruzalem toen tot aan alle bekeerde christenen in onze tijd.

Dit unieke geschenk is het onderpand van onze erfenis (Efeze 1:13). De inwoning van de Heilige Geest, de verwachting van het zoonschap en de verlossing van het fysieke lichaam (hetgeen allemaal mogelijk gemaakt is door Jezus Christus’ offer) zijn de belangrijkste geschenken van God.

Dit wordt door Paulus samengevat in Romeinen 8:23: “En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden.”

Je bekeert je niet om vervolgens weer door te gaan met zondigen. Het houden van Gods wetten helpt ons goddelijk karakter op te bouwen en heilig te leven. De wet (de 10 geboden inclusief de sabbatrust) is niet afgedaan (Mattheüs 5:17), maar is nuttig om heilig te wandelen voor God. Zoals staat in Romeinen 7:12: “Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.”

“(…) opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht” (Efeze 1:15-20).

Punt 4: De opstanding. Wat is dat eigenlijk?
De opstanding van Christus is een unieke gebeurtenis geweest. Iets wat nooit eerder op deze aarde in de eeuwen daarvoor of sindsdien voorgevallen is. Het heidendom onderwees de nep-leer van de onsterfelijke ziel en dat mensen na hun dood in verschillende andere vormen tot het leven terugkeren, maar heeft nooit het bewijs hiervoor kunnen leveren. Bij de opstanding van Christus gaf God aan Christus geen fysiek leven, maar eeuwig, goddelijk leven: een mens werd weer levend en werd getransformeerd tot een verheerlijkt, goddelijk wezen met eeuwig leven!

De opstanding is eigenlijk een wedergeboorte. Want pas na de opstanding verkrijgt men als kind van God een goddelijk lichaam naar Gods soort. God is Zichzelf aan het vermenigvuldigen!

Na het ontvangen van Gods Heilige Geest (als vermeld in Handelingen 2:38) worden we verwekt als Gods kinderen. Dan zijn we echter nog niet wedergeboren, we zijn nog niet in Gods Koninkrijk. Om het Koninkrijk binnen te gaan, dienen we getransformeerd (geboren) te worden tot een wezen met een verheerlijkt, geestelijk lichaam, immers vlees en bloed kunnen Gods Koninkrijk niet beërven (1 Korinthe 15:50).

Christus is na Zijn opstanding ons voorgegaan in Gods Koninkrijk, terwijl Hij niet meer  uit vlees en bloed bestaat, maar een uit God geboren goddelijk wezen is. Door Zijn opstanding is Jezus Christus als eerste wedergeboren, als de eerste der eerstelingen, in Gods Koninkrijk. Ook wij die geroepen zijn door God, kunnen als mede-erfgenamen en eerstelingen met Christus geboren worden in Gods Koninkrijk via een opstanding. Die vindt plaats bij Christus’ terugkomst. “Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Korinthe 15:23).

God noemt deze transformatie een geboorte. Waarom? In Johannes 3 legt Christus aan Nikodemus het verschil uit tussen de twee geboortes: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? (.) Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest” (Johannes 3:3-6).

Met andere woorden: wat uit plant is geboren, is een plant. Wat uit een dier is geboren is een dier. Wat uit mens is geboren, is een mens. Wat uit God is geboren, is God.

“Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden” (Johannes. 3:7).

Hier legt Christus uit dat wie wedergeboren is, niet meer samengesteld is uit vlees en bloed, maar samengesteld is uit Geest. Wij zijn bestemd om niet alleen als vlees en bloed Gods beeld en gelijkenis te dragen, maar ook om na de wedergeboorte volledig uit geest bestaande kinderen Gods te worden met verheerlijkte lichamen en een goddelijke natuur.

“Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1 Korinthe 15: 48-49). Met andere woorden: onze opstanding is in die zin gelijk aan de opstanding van Jezus Christus, want ook wij zullen een lichaam als het Zijne krijgen.

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen” (Filippenzen 3:20-21; vergelijk Romeinen 6:5). En in 1 Johannes 3:2 staat: “Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.”

Waarom noemt Christus dit proces dat plaatsvindt bij de opstanding een geboorte en niet een transformatie?  Merk op dat deze boodschap die Christus bracht rechtstreeks van God de Vader komt als goed nieuws aan de mensheid. God, met Zijn duizelingwekkende precisie, noemt het proces een geboorte van boven, zodanig dat we het beeld van de hemelse zullen gaan dragen. God gebruikt niet voor niets de analogie van de geboorte, zodat wij het hele proces zouden kunnen begrijpen. Bij levende wezens die zich voortplanten, vindt er een geboorte plaats. Bij een geboorte is er sprake van ouders en een nakomeling die erfelijk van hetzelfde soort zijn!

In Genesis 1:24-28 wordt dit principe dat levende wezens naar hun soort voortbrengen duidelijk: “En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort!” Maar bij de mens zei God: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis (.) En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen!” Mensen brengen ook levende wezens voort naar hun soort, maar zijn in den beginne door God niet ‘naar hun soort’ gemaakt, maar naar Gods beeld en gelijkenis!

Waarom? Dit alles heeft te maken met het goddelijke geheim dat zich hier op aarde afspeelt zonder dat de grote massa het bemerkt. God heeft een plan met de mensheid dat alle verstand te boven gaat. Dit plan is het goddelijke geheim en heeft te maken met Christus’ komst naar de aarde om voor ons te sterven zodat we wedergeboren kunnen worden bij onze opstanding in Gods Koninkrijk.

Tot slot

Nepnieuws was er altijd al. Men heeft zelfs het Evangelie, het goede nieuws van Gods familie-uitbreiding, willen verdraaien.

Het Evangelie van het Koninkrijk is met andere woorden het goede nieuws van Gods Koninkrijk, van Gods gezin, welk nieuws Christus van de Vader kwam brengen. Dit goede nieuws heeft alles te maken met de geboorte van Gods kinderen in het Koninkrijk en het plan van God om Zichzelf te vermenigvuldigen en vele kinderen tot heerlijkheid te brengen. Het goede nieuws behelst het feit dat Christus de mens heeft verlost van de eeuwige dood en de toegang tot Gods Koninkrijk mogelijk heeft gemaakt, waardoor zij die door God geroepen en uitverkoren zijn en met Gods Geest overwonnen hebben, tot Gods heerlijkheid kunnen ingaan als eeuwig levende kinderen Gods.

Daarom wordt het evangelie van Gods Koninkrijk ook het Evangelie van de heerlijkheid genoemd (1 Timotheüs 1:11). Met een nep-evangelie probeert de duivel het goddelijk geheim te versluieren: namelijk dat God Zich aan het reproduceren is en ons wil toevoegen aan Zijn gezin. Dit is een ongelooflijke bestemming en een ongelooflijk potentieel, het ware Evangelie. Geen nep-evangelie. Gods gezin gaat over de aarde regeren onder Jezus Christus als Koning der koningen (Openbaring 20:4)!

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het grootste nepnieuws ooit!’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God