Het Nederlandse Supplement van

April 2023

Het Koninkrijk van God binnengaan

De Bijbel zegt tegen christenen dat zij eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken. Maar wat moeten we doen om Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan en eeuwig leven te beërven?

De Bijbel zegt tegen christenen dat zij eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken. Maar wat moeten we doen om Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan en eeuwig leven te beërven?

Er is sprake van een groeiende bevolking in verarmde gebieden, hongersnood, ziekte, verschrikkelijke burgeroorlogen en strijd hebben miljoenen mannen, vrouwen en kinderen gedwongen hun huizen te verlaten. Een recent artikel in de New York Times meldde dat “het wereldwijde aantal van door conflicten ontheemde mensen vorig jaar [2018] 70,8 miljoen bereikte, tegen iets meer dan 43 miljoen tien jaar geleden (…) Ongeveer 80 procent van de vluchtelingen in de wereld leeft al vijf jaar in ballingschap, en ongeveer een vijfde van hen al 20 jaar” (Nick Cumming-Bruce, “Number of Refugees Is Soaring to Records”, 20 juni 2019).

Door de eeuwen heen is ook een veel kleinere groep mensen op zoek geweest naar een thuis – naar een geestelijke permanente woonplaats, het Koninkrijk van God. Eén man, Abraham, keek zijn leven lang uit naar dit geestelijke thuis. Het boek Hebreeën beschrijft zijn levenslange zoektocht, zijn “reis”: “Door het geloof is Abraham (…) weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond (…) Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is” (Hebreeën 11:8-10).

Abraham zocht het Koninkrijk van God. Christenen door de eeuwen heen hebben zich bij hem aangesloten in deze zoektocht. Jezus Christus had tegen Zijn volgelingen gezegd om “eerst het Koninkrijk van God te zoeken” (Mattheüs 6:33). Christenen moeten hun leven opbouwen rond dit doel, deze hoop voor de toekomst.

De Bijbel noemt dit komende Koninkrijk een paar keer een paradijs (zie Lukas 23:43) – met Eden-achtige omstandigheden overal ter wereld. Gods Woord laat zien dat dit Koninkrijk aanbreekt bij de tweede komst van Christus. Het zal een rechtvaardige regering inhouden, één die eindelijk de vrede en welvaart kan brengen waarnaar allen verlangen. Geen oorlog meer. Overvloedige oogsten. Overal bloeiende economieën. Harmonie. Geen wonder dat we het moeten zoeken!

Het geprofeteerde Koninkrijk van God is een geestelijk thuis. Het zal het uiteindelijke thuis van de mensheid zijn, en de Bijbel laat zien dat het op aarde gevestigd zal worden.

Dit Koninkrijk is er natuurlijk nog niet. Het is iets waarnaar nog steeds gezocht wordt, zoals de miljoenen mensen over de hele wereld die worstelen om een nieuw fysiek huis te vinden.

Maar hoe moeten we het zoeken? En hoe krijgen we uiteindelijk toegang tot Gods Koninkrijk? Dit is een van de grote vragen in het leven. Is gewoon een gebed opzeggen en Christus in je hart toelaten voldoende, zoals sommigen veronderstellen? En laat God iedereen binnen?

De Bijbel bevat de antwoorden! Er is een duidelijk gemarkeerd pad om Gods Koninkrijk binnen te gaan, maar het is niet wat de meesten geloven.

Bekeer u – de eerste stap

Ongeveer 2000 jaar geleden begon Christus Zijn bediening met de boodschap: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:15). Hij zei ook tegen Zijn dienaren dat ze moesten bidden: “Uw Koninkrijk kome” (Mattheüs 6:10). Zij die in Gods Kerk geroepen zijn, weten dat zij het Koninkrijk niet “in hun hart” kunnen oprichten, zoals sommigen denken. In plaats daarvan zijn zij gericht op het voldoen aan de voorwaarden om het binnen te gaan.                

De Bijbel laat zien dat het christen-zijn een levenslang proces van bekering is – van het bouwen aan goddelijk karakter. Dit proces begint met bekering. Het Griekse woord voor “berouw” of “bekering” betekent eenvoudigweg “van gedachten veranderen”, wat leidt tot een ommekeer in iemands leven. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat verandering goed is, maar de meesten vinden het moeilijk om zinvolle veranderingen in hun leven aan te brengen. Maar met Gods hulp door Zijn Geest is echte verandering mogelijk. En het is noodzakelijk voor hen die het Koninkrijk willen binnengaan.

Bekering begint met het erkennen van onze zonde, die de Bijbel onder andere definieert als het overtreden van Gods wet (1 Johannes 3:4). Nadat Job tijdens zijn lange, pijnlijke beproeving verootmoedigd was, zag hij zichzelf als nooit tevoren en zei tegen God: “Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw” (Job 42:5-6). Job zag in wie en wat hij was, en had berouw!

In het Nieuwe Testament hield de apostel Petrus op de Pinksterdag een krachtige preek. Zijn woorden overtuigden de toehoorders diep van hun zonde: “(Weet) dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u” (Handelingen 2:36-38). Het Griekse woord “geraakt” – betekent eigenlijk “doorboord, heftig beroerd, doorstoken tot op het bot”. Ze zagen hun zonde in! En ze beseften dat ze er iets aan moesten doen. Petrus’ antwoord was “Bekeer u!” Verander! Keer af van het verkeerde pad – een pad dat niet naar het Koninkrijk leidt – en begin het goede pad te bewandelen, volgens Gods wegen.

De Bijbel bevat nog veel meer verzen over de noodzaak van bekering. Jezus Zelf riep op tot bekering, en sprak meer in het bijzonder over het vereiste om God te gehoorzamen door Zijn geboden te houden: “En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: (…) wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht” (Mattheüs 19:16-17).

Geloof het Evangelie

De volgende stap betreft onze reactie wanneer we het Evangelie horen. Christus begon Zijn bediening met de instructie “bekeer u en geloof het Evangelie [goede nieuws]” (Markus 1:15). God verwacht dat degenen die met het Evangelie in aanraking komen, de boodschap zullen geloven. Maar God moet ook iemands ogen openen om de waarheid van dit geweldige goede nieuws te begrijpen.

Het ware Evangelie van Christus geloven houdt ook in het afleren van valse leerstellingen die verhullen wat Hij werkelijk zei dat er zou gebeuren. Deze valse ideeën omvatten ideeën als dat Gods Koninkrijk er al is, of dat het zich slechts in ons hart bevindt.

Een aantal verzen uit het Oude en Nieuwe Testament, waaronder veel uitspraken van Christus, laat zien dat wanneer het Koninkrijk komt, iedereen op aarde zich daarvan bewust zal zijn. De komst ervan zal niet in het geheim plaatsvinden.

Erken het offer en de rol van Jezus Christus

Een ander cruciaal element om het Koninkrijk binnen te gaan is het erkennen en inzien van wat Jezus Christus deed tijdens Zijn eerste komst. Zonder het bloed van Christus dat werd vergoten om onze zonden weg te nemen (Johannes 1:29), zou onze verlossing niet mogelijk zijn. Niets van het christendom zou mogelijk zijn zonder Christus’ verzoening voor onze zonden. We zouden allemaal nog steeds dood zijn in onze zonden, zonder vergeving.

Christus Zelf zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Petrus benadrukte de rol van Christus in Handelingen 4:12: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.” Met een citaat van de oudtestamentische profeet Joël zei Petrus ook: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden” (Handelingen 2:21).

Dit betekent echter niet dat het enige wat u moet doen om het Koninkrijk binnen te gaan is Jezus in uw hart aanvaarden. Maar het erkennen van Christus’ offer is zeker een cruciaal onderdeel van het proces.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat Christus, opgewekt uit de dood, Zijn offer aan de Vader heeft aangeboden voor onze verzoening en dat Hij nu voor ons bemiddelt. Christus is onze Middelaar en Hogepriester, en tevens het offer voor onze zonden. Lees in dit kader ook wat staat in Hebreeën 9:12-15.

Wij hebben een levende Heiland die de kloof tussen de mensheid en God overbrugt – en Die ons ook individueel en als Zijn volk naar gerechtigheid leidt. Hij is onze Heer en Koning, Die moet komen om in ons hart te heersen, zodat wij met Hem kunnen regeren in Zijn komende Koninkrijk. Christenen die Gods Koninkrijk zoeken, aanvaarden en begrijpen Christus’ allesbepalende offer en rol.

Laat u dopen

Denk nog even terug aan de Pinksterpreek van Petrus. Nadat hij de menigte had gezegd zich te bekeren, gaf hij hun onmiddellijk een andere opdracht: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). Opmerkelijk is dat ongeveer 3000 mensen zijn woorden ter harte namen en zich die dag lieten dopen (Handelingen 2:41).

De doop is een van de belangrijkste vereisten – een beginpunt – voor christenen. Het is een uiterlijk teken dat iemand zich heeft bekeerd en zich ertoe heeft verbonden volgens Gods levenswijze te leven. De doop is ook een symbolische handeling die laat zien dat God de vroegere zonden van de persoon wegveegt. Het is een ceremonie die uitbeeldt dat de oude zondige mens wordt begraven in een watergraf en de “nieuwe mens” wordt opgewekt tot een nieuw leven in Christus (Efeze 4:22-24; Romeinen 6:3-11). Lees voor meer informatie over onder andere het belang van de doop ons gratis boekje De weg naar eeuwig leven.

Ontvang Gods Geest

Een andere voorwaarde om Gods Koninkrijk binnen te gaan is het ontvangen van de gave van Gods Heilige Geest. Petrus benadrukte dit ook in Handelingen 2. De Bijbel openbaart dat Gods Geest wordt gegeven na de doop door handoplegging door een dienaar van God. Hebreeën 6:2 noemt dit als een van de fundamentele leerstellingen van de Kerk.

Lees wat staat in Handelingen 8: “Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest” (Handelingen 8:14-17, NBG’51).

Hoewel de mensen in Samaria gedoopt waren en “het woord van God hadden aangenomen”, hadden zij Gods Geest nog niet ontvangen. De doop is niet voldoende. Degene die zich bekeert en gedoopt is, moet ook de handen opgelegd krijgen door een dienaar van God om Gods Geest te ontvangen.

De Heilige Geest is het ontbrekende ingrediënt – het is wat christenen de kracht geeft om werkelijk de verleidingen van de maatschappij, van zichzelf en van Satan te overwinnen. Gods Geest leidt de christen naar een dieper begrip en toepassing van Gods waarheden. Daarbij geldt: “Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14). Gods Geest is wat een christen uiteindelijk in staat stelt geboren te worden in het Koninkrijk van God als deel van Zijn goddelijke familie, als zoon of dochter van God! Download ons gratis boekje Verander uw leven: het bekeringsproces of vraag het aan.

Wees een actief lid van Gods Kerk

Actief lid zijn van Gods Kerk is een andere persoonlijke actie die wordt verlangd van hen die het Koninkrijk willen binnengaan. Overwinnen lukt niet alleen. Het is essentieel om samen te zijn met andere christenen die God op de eerste plaats willen zetten in hun leven.

Dit omvat het trouw houden van de Sabbat (van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang) en het samenkomen voor de eredienst met anderen op deze dag. Leden van de Kerk die Christus heeft gebouwd (zie Mattheüs 16:18) komen ook bijeen om Gods jaarlijkse Bijbelse feesten te vieren ter ere van God, waaronder het Pascha en het Loofhuttenfeest. Deze belangrijke dagen onthullen Gods verlossingsplan. Voor meer informatie over de betekenis van Gods heilige dagen kunt u ons gratis boekje “Gods plan volgens Zijn heilige dagen” aanvragen of downloaden van onze website.

Actief zijn in de Kerk houdt ook in dat men zijn leven wijdt aan het dienen van anderen en hun behoeften op de eerste plaats zet. Jezus zei in Mattheüs 10:42: “En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen” (zie ook Filippenzen 2:3-4).

Interactie en gemeenschap met anderen in de Kerk helpt christenen meer te leren over het leven volgens Gods manier van leven. Het bereidt hen voor op het komende Koninkrijk van God.

Volhard en overwin

De laatste stap die we zullen bekijken is een van de belangrijkste: volharden en overwinnen. Jezus zei: “En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Mattheüs 10:22; Mattheüs 24:13). Uit veel Bijbelverzen blijkt dat Gods dienaren moeten volharden tot het einde van hun leven. Zij moeten doorgaan ondanks wat het leven hun voor de voeten werpt. Christenen blijven op Gods manier leven ondanks beproevingen of verleidingen, altijd strevend om de zonde te overwinnen en te groeien in karakter en gerechtigheid.

Een christen ontwikkelt een goddelijk karakter door dagelijks gebed, ijverige Bijbelstudie, meditatie en af en toe vasten om dichter bij God te komen.

Dit alles maakt deel uit van het overwinningsproces. Het boek Openbaring bevat tal van verzen waaruit blijkt dat christenen de wereld moeten overwinnen. Jezus zegt onder andere: “Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens [deze symboliseert eeuwig leven], die midden in het paradijs van God staat” en: “Wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken” (Openbaring 2:7, 26; zie ook Openbaring 3:21 en 21:7).

Christenen zijn dus overwinnaars! Ze blijven God gehoorzamen en blijven het Koninkrijk van God zoeken tot aan het einde van hun leven. En hoe kan het dat we overwinnen? Want het is duidelijk dat overwinnen ‘actie’ inhoudt. Gods Geest geeft ons de kracht om te overwinnen, zoals hiervoor al genoemd. Ondanks verdrukking en beproeving in deze wereld (Romeinen 8:35-39 en Johannes 16:33), kunnen we, als we volharden tot het einde, overwinnen door het bloed van het Lam. Zoals ook duidelijk staat in Openbaring 12:11: “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”

Door het offer van Jezus Christus heeft Hij “de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd” (Kolossenzen 2:15). Hij heeft de wereld overwonnen, zoals Hij Zelf zegt in Johannes 16:33. En “Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is”, aldus 1 Johannes 4:4. Blijf dus in God, in Jezus Christus, en onderhoud Zijn geboden (1 Johannes 4:3).

Nú is het moment!

U kent nu enkele van de basisstappen om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Vele andere elementen van het ware christendom hadden kunnen worden opgenomen, maar dit artikel heeft slechts ruimte om het algemene kader te behandelen.

Christus zei dat de weg naar het eeuwige leven “smal” is (Mattheüs 7:14) en dat “niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). De weg naar het Koninkrijk kan moeilijk zijn, maar is niet onmogelijk. Door Gods hulp is alles mogelijk! (Mattheüs 19:26).

De vraag is nu: wat gaat u doen? Met kennis komt verantwoordelijkheid – in dit geval de verantwoordelijkheid om te handelen naar wat u hebt geleerd. Als God uw verstand opent om de waarheid van Zijn Koninkrijk te begrijpen, krijgt u een ongelooflijke kans om te behoren tot degenen die nu geroepen zijn om het Koninkrijk van God binnen te gaan bij de komst ervan bij de glorieuze terugkeer van Christus.

Blijf ernaar streven dichter bij God te komen en uw leven meer in overeenstemming te brengen met Zijn wegen. Verootmoedig uzelf en wees bereid toe te geven waar u verkeerd zit, of waar u merkt dat u verkeerde ideeën moet afleren.

Wacht niet om actie te ondernemen op een “geschikter” moment nu de wereldomstandigheden om ons heen blijven verslechteren, met toenemende oorlogen, hongersnood, ziekte en andere tekenen van de eindtijd.

Het is nú tijd voor actie!

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het Koninkrijk van God binnengaan’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God