Het Nederlandse Supplement van

mei-juni 2023

Hoe kan Gods Geest ons veranderen?

We zullen het geestelijk nooit op eigen kracht kunnen doen. We hebben Gods Geest nodig om te slagen. De Bijbel laat ons diverse analogieën zien die ons helpen begrijpen hoe Zijn Heilige Geest wordt toegepast in ons leven.

Het christendom, christen-zijn, gaat over veranderen – bekering of omkering. Een ware christen is iemand die letterlijk is omgekeerd, een bekeerde, iemand die met Gods hulp en Gods Geest zijn of haar gedachten en daden heeft veranderd om te leven volgens de veel hogere standaarden die door Jezus Christus worden onderwezen.

Het speerpunt van Christus’ bediening omvatte de oproep tot bekering (Markus 1:15). Op de Pinksterdag, de dag waarop het christendom als het ware begon, predikte Petrus vrijmoedig over het leven en de dood van Jezus Christus. De menigte antwoordde: “Wat moeten we doen?” Het antwoord van de apostelen was dezelfde als de boodschap die klonk aan het begin van Christus’ bediening: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Hand. 2:38).
De opdracht van een christen in het leven is de volgende: “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:1-2, nadruk onzerzijds). Verderop, in Efeze 4:24, worden we opgeroepen om ons te “(bekleden) met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid”.

Kunt u deze taak en verantwoordelijkheid aan?
U kunt overweldigd raken als u ziet waar u moet zijn. U bent misschien verslaafd aan uw verkeerde gewoonten, haat, slechte wil, hebzucht, egoïsme en verslavingen. Het ontbreekt u wellicht aan de wilskracht om te veranderen.

Christus weet dit heel goed. Maar Hij belooft kracht te geven aan christenen om te overwinnen en werkelijk bekeerlingen te zijn. Vlak voordat Hij terugkeerde naar de hemel, zei Hij tegen Zijn oorspronkelijke discipelen: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal” (Handelingen 1:8). Dat gebeurde 10 dagen later op de Pinksterdag. Op die Heilige Dag werden 3000 mensen gedoopt, en zij waren “vol vuur” voor God. Ze werden nieuwe mensen in Christus, een nieuwe schepping, en ze waren gemotiveerd!

Jezus liet Zijn volgelingen niet achter met de vraag óf we wel zouden kunnen slagen of de hulp zouden krijgen die we nodig hebben om de veranderingen door te voeren! Hij weet precies wat iedereen nodig heeft, en Hij staat klaar om het u te geven.
Eén reden waarom mensen er niet in slagen om te overwinnen en blijvende veranderingen in hun leven door te voeren, is omdat ze proberen hun menselijke zwakheden op eigen houtje te overwinnen – zonder in te zien dat ze dringend behoefte hebben aan voortdurende hulp van God door de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de kracht en essentie van God – niet een derde goddelijk wezen, zoals veel mensen geloven. De Geest van God wordt nergens in de Bijbel aanbeden of geïdentificeerd als een persoon, zoals met God de Vader en Jezus Christus wél het geval is (vraag ons gratis boekje “Is God een Drie-eenheid?” aan voor een diepgaande uitleg, of download het van onze website).

De kracht en functie van de Heilige Geest is aangetast omdat zovelen verkeerd hebben begrepen wat het is en wat de toepassing ervan is in het leven van een christen.

Een deel van wat verloren is gegaan, is de energie die de Geest u kan geven. Als we de kenmerken van de Heilige Geest begrijpen, boren we namelijk een krachtbron aan. De Heilige Geest wordt de weg en het antwoord om de nodige veranderingen in ons denken en ons handelen door te voeren. Het resultaat is een veranderd leven.

God verlangt er sterk naar om Zijn kinderen Zijn Geest te geven. In Lukas 11:13 zei Jezus: “Als u die slecht bent [ver-wijzend naar de menselijke zondigheid], uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?”

Laten we eens kijken hoe de Bijbel de Heilige Geest en zijn functie en gebruik voor u beschrijft. Gods Woord vergelijkt Zijn Geest met verschillende dingen – wind, vuur, water, olie en licht – om ons te helpen beter te begrijpen hoe die Geest kan werken om ons leven te veranderen.

Wind en vuur – symbolen van kracht
Het geven van de Heilige Geest aan de Kerk op het Pinksterfeest, zoals al eerder vermeld, was een openlijke manifestatie van kracht, zoals beschreven in Handelingen 2: “En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:1-4).

We weten allemaal hoe krachtig de wind kan zijn. We zijn getuige van de geweldige kracht van tornado’s en orkanen of tyfoons. De wind kan windmolens laten draaien om elektriciteit te produceren. Dergelijke manifestaties van kracht in de natuur dienen om de ultieme vorm van kracht voor te stellen – de Heilige Geest van God.

Toen Jezus sprak met Nicodemus, een Joodse leider, zei Hij: “De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is” (Johannes 3:8).

Vuur is een andere illustratie van kracht. Vuur kan grote verwoesting en hitte veroorzaken. Vuur kan ook troost en warmte geven. Een kleine vonk kan een bos doen ontbranden. Een hoogoven kan temperaturen bereiken van 1400 tot 1600 graden Celsius. Een kernreactie ontketent enorme hoeveelheden energie. Een raffinageoven kan erts in ijzer veranderen. Vuur kan goud verfijnen door onzuiverheden te verwijderen. Hoe passend is de analogie met de Geest die ook in ons leven transformerende handelingen verricht!

Water doordrenkt ons met kracht en leven
Op een Feestdag deed Jezus de volgende uitspraak over de Geest van God: “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)” (Johannes 7:37-39).

Water is een sterke krachtbron. De energie, die honderden kilometers per uur aflegt, kan vloedgolven produceren die grote verwoesting kunnen aanrichten. Water kan onder grote druk staan en veel werk verzetten. Water kan stenen wegslijpen en ravijnen uitslijten in de loop der jaren. Water dat in turbines onder een dam stroomt, kan ook grote hoeveelheden elektriciteit produceren.
Evenzo stroomt de Geest, produceert kracht, doordringt en reinigt.

Water is de basis van het leven. Het leven op onze planeet bestaat vanwege water. Water is te vinden in elke levende cel. Water vult alles in de natuur.
En zo is het ook met de Geest van God, die overal is, zoals ook David begreep.
Hij schreef: “Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden” (Psalm 139:7-10).

De Heilige Geest hoort elke cel, elke gedachte, elk hoekje en gaatje van ons leven te doordringen – ons huwelijk, ons werk, onze relaties, alles – net zoals het geval is met water in de natuur. Water verfrist en vernieuwt. Het lest de dorst. Zachte regen zorgt voor de groei van de gewassen. Na droogte doet regen alles leven.

Olie – symbool voor brandstof en energie
In Lukas 4:18-19a wordt de Geest van God vergeleken met olie: “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen.”

Jezus ontving de Heilige Geest gesymboliseerd door de zalfolie om deze gunstbewijzen aan de mens te verlenen (zie ook Handelingen 10:38).
Het soort olie waarover in de Bijbel wordt gesproken, is olijfolie. Deze olie is een bron van brandstof en energie. Het neemt wrijving weg en brengt vrede. Het is een brandstof die zorgt voor energie en licht.

Mattheüs 25:1-10 bevat een gelijkenis die laat zien dat Gods mensen een voorraad olie nodig hebben om hun lampen brandende te houden – en dat brengt ons bij de volgende analogie.

Licht – symbool voor het uitstralen van Gods grootheid en het overmeesteren van de duisternis
De Heilige Geest straalt Gods grootheid en macht uit. Het is de “Geest van de heerlijkheid” (1 Petrus 4:14) – of “de Geest van God in al zijn luister” (NBV’21).
We worden “verlicht”, doordat “de Vader van de heerlijkheid” ons “de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechter hand zette in de hemelse gewesten” (Efeze 1:17-20).

Een licht kan een flikkerend vlammetje zijn, een vuurtoren of een brandende zon of sterrenstelsel: licht overmeestert duisternis en openbaart waarheid en werkelijkheid.
De Heilige Geest doet als het ware een licht van inzicht in uw geest, uw denken, aan.

Andere analogieën die ons leren over Gods Geest
Er zijn nog meer analogieën in de Bijbel te vinden, bijvoorbeeld de analogie waarbij de Geest van God vergeleken wordt met adem die leven inblaast.

De Geest van God is zelf leven: “De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt” (Job 33:4). Jezus zei ook: “Het leven wordt door de Heilige Geest gegeven” (Johannes 6:63, Het Boek).

En wat te denken van deze vergelijking: “De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen?” (Ezechiël 37:1-3, lees ook de verzen 4-6).

Het antwoord is ja: “Ik deed wat God mij had opgedragen. De levensadem kwam in hen; zij werden weer levend en gingen staan: een onafzienbare menigte” (Ezechiël 37:10, GNB).
God zegt tegen deze tot leven gewekte mensen: “Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE” (Ezechiël 37:14).
Ze zouden dus niet alleen fysiek leven ontvangen, maar ook geestelijk leven.

En de Geest dient ook als onderpand of aanbetaling om het eeuwige leven te ontvangen: “In Hem bent u ook (…) verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid” (Efeze 1:13-14).

De Heilige Geest wordt in Romeinen 8:27 verder vergeleken met het denken: “En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest [die in ons aan het werk is] is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen [ware christenen] pleit.”

Jezus Christus beloofde Zijn discipelen op de avond vóór Zijn dood om hun de Helper (zie Canisiusvertaling) of de Trooster te geven om hen te helpen in herinnering te brengen de dingen die Hij hun onderwezen had: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14:26).

We zien dus dat de uiteenlopende kenmerken van de Heilige Geest overvloedig worden geïllustreerd. Ze hebben allemaal te maken met het doel om de natuur van God in u te ontwikkelen.

God wil dat u verlost wordt van wat u bent, en veranderd wordt in een nieuwe schepping in Christus. De Heilige Geest zal u reinigen, zuiveren, verlichten en eeuwig leven in u blazen.
Zoals staat geschreven in 2 Korinthe 3:17-18: “De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.”

Hoe u Gods Geest kunt ontvangen, die onontbeerlijk is voor christenen om te veranderen en veranderd te worden “van heerlijkheid tot heerlijkheid”, wordt o.a. duidelijk in het verslag in Handelingen 8. De mensen in Samaria geloofden het Evangelie en werden door Filippus gedoopt, maar ze hadden nog niet de Heilige Geest ontvangen (vers 16). De apostelen stuurden vervolgens Petrus en Johannes naar hen toe, die voor hen baden en “toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest” (vers 17).
Lees ook ons artikel “Het Koninkrijk van God binnengaan” dat hier in meer detail op ingaat. U kunt dit artikel vinden op onze website.

Bekijk ook de volgende ondertitelde Beyond Today video’s over dit onderwerp die te vinden zijn op onze website:
= Pinksteren – waarom u de Heilige Geest nodig hebt
= De Drie-eenheid
= Spreken in tongen

U kunt tevens de volgende gratis boekjes downloaden of aanvragen:
= Is God een Drie-eenheid?
= Wie is God?
= Tools for Spiritual Growth
= The power of the Holy Spirit

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Hoe kan Gods Geest ons veranderen?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God