Het Nederlandse Supplement van

september / oktober 2023

Is geloof het enige dat nodig is voor eeuwig leven?

Eeuwig leven is een geschenk van God – niet iets wat iemand van ons kan verdienen op welke manier dan ook. Maar stelt God voorwaarden aan ons om dit geschenk te ontvangen? Het is uitermate belangrijk voor uw relatie met God en voor uw toekomst dat u het antwoord op deze vraag kent

De Bijbel laat zien dat God bepaalde voorwaarden stelt aan het ontvangen van behoud en eeuwig leven. Wanneer we aan deze voorwaarden voldoen, kunnen we dit geschenk ontvangen, terwijl als we ze negeren en er niet aan voldoen, dit tot gevolg heeft dat we dit geschenk niet ontvangen. Wat zijn deze voorwaarden die God stelt?

U hebt vast wel eens in pamfletten of traktaten van religieuze organisaties Romeinen 10:9 geciteerd zien worden: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” Of misschien werd daarin Handelingen 16:31 geciteerd: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.”

Volgens deze pamfletten ontvangen we de belofte van eeuwig leven als we dit doen. Maar is dat álles wat ervoor nodig is? Is geloof alles wat God als vereiste stelt om behoud te ontvangen? Sommige mensen denken dat deze twee Bijbelverzen alles bevatten wat er over dit onderwerp te zeggen is. Maar klopt dat?

Als u de Bijbel enigszins hebt bestudeerd, dan realiseert u zich waarschijnlijk dat we naar verschillende verzen verspreid door de hele Bijbel moeten gaan om het complete plaatje te krijgen. We moeten kijken naar wat de hele Bijbel over het onderwerp te zeggen heeft om zodoende te komen tot een juist inzicht. En weinig dingen zijn belangrijker dan begrijpen wat we moeten doen – of juist niet moeten doen – als we Gods geschenk van eeuwig leven willen ontvangen.

Geloof is een duidelijk vereiste – maar wat nog meer?

Uiteraard is geloof in God de Vader en Jezus Christus de Zoon, zoals ze worden omschreven in de Bijbel, cruciaal. Dit blijkt ook uit Hebreeën 11:6: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” Dus geloof in God, het hebben van lévend geloof in Hem, is nodig om God te kunnen behagen en Zijn geschenk van behoud te kunnen ontvangen.

Behoud, eeuwig leven, is Gods geschenk door Zijn genade – Zijn liefdevolle ontferming over en acceptatie van ons – zoals Efeze 2:8-9 dat ook uitlegt: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Behoud is Gods geschenk, onverdiend, zonder iets wat wij ervoor gedaan hebben. Niemand zal ooit zich erop kunnen beroemen dat hij of zij het geschenk van eeuwig leven heeft verdiend of er recht op heeft.

Maar het eindigt niet simpelweg bij geloven en genade. Kunnen we dingen doen – of niet doen – die ons diskwalificeren om dat geweldige geschenk van God te ontvangen? Het antwoord is cruciaal voor uw relatie met God en voor uw toekomst!

De Bijbel laat zien dat God bepaalde voorwaarden stelt om behoud te kunnen ontvangen. Door aan deze voorwaarden te voldoen kunnen we dat geschenk ontvangen, maar als we ze negeren en er niet aan voldoen, diskwalificeren we onszelf en kunnen we dit geschenk niet ontvangen. Wat zijn deze voorwaarden?

Als er Iemand is Die een autoriteit is op het gebied van het ontvangen van eeuwig leven, dan is dat Jezus Christus! Hij is uiteindelijk Degene door Wie wij het zullen ontvangen. In Hebreeën 5:8-9 wordt Jezus namelijk de oorzaak (of gever, zie de vertaling volgens Het Boek) van onze zaligheid genoemd: “Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden” (nadruk in dit artikel door ons toegevoegd).

Kunnen aan geschenken voorwaarden verbonden zijn?

Aangezien ons behoud (zaligheid) een geschenk van God is, is de vraag wat de zinsnede “voor allen die Hem gehoorzamen” betekent? Als we iets moeten doen om Gods geschenk van behoud te ontvangen, hoe kan dat dan nog een geschenk zijn?

Een voorbeeld kan dit duidelijk maken: als iemand u aanbiedt om u een 100 Eurobiljet op te sturen als u hem een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop toestuurt, dan biedt hij u een geschenk aan. Door alleen maar te gelóven dat hij u het geld wel zal toesturen, krijgt u het geld niet. En als u de envelop niet opstuurt, dan krijgt u het geld ook niet. U zou erover kunnen gaan klagen, maar ook dan ontvangt u het geschenk nog steeds niet, omdat u niet aan de voorwaarden hebt voldaan.

Aan de andere kant, als u de bedoelde envelop zou hebben opgestuurd en het 100 Eurobiljet zou hebben ontvangen, betekent dat niet dat u het geschenk hebt verdiend. U hebt simpelweg voldaan aan de gestelde voorwaarden. Zonder het aanbod van het onverdiende geschenk had u honderden enveloppes kunnen sturen, maar zou u niets hebben ontvangen, omdat u nergens recht op hebt. Het feit dat er voorwaarden zijn verbonden aan het ontvangen van een geschenk, maakt dit niet minder een geschenk. Miljoenen mensen begrijpen dit simpele feit niet, en als gevolg daarvan beseffen zij niet dat ze het risico lopen om Gods onbetaalbare geschenk van behoud mis te lopen!

Wat moeten we doen?

Laten we, aangezien Jezus de oorzaak (gever) van ons behoud is, enkele uitspraken van Hem onderzoeken die ons vertellen wat we moeten doen om dat geschenk van behoud – eeuwig leven met Hem – te ontvangen.

In Mattheüs 7:21 zegt Jezus: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.”

Jezus maakte duidelijk dat als we Hem alleen maar erkennen als Heer en Meester – door te zeggen “Heere, Heere” – dat niet voldoende is. Om het Koninkrijk van God te kunnen beërven moeten we iets doen. We moeten de wil van de Vader doen, zoals Hij duidelijk heeft gezegd.

Jezus wil dat we begrijpen dat er meer nodig is om eeuwig leven te ontvangen dan alleen geloof of mentale acceptatie. Onze overtuiging dat Hij onze Verlosser is, moet meer zijn dan een warme, aangename gedachte of een intellectueel concept. Jezus waarschuwt dat alleen maar het Hem aanroepen of Hem erkennen als “Heere” niet genoeg is.

Op een bepaald moment vroeg een rijke jongeman aan Jezus hoe hij eeuwig leven kon ontvangen. “Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?” (Mattheüs 19:16).

Christus’ antwoord, in Mattheüs 19:17, kan wellicht een schok zijn voor degenen die denken dat gehoorzaamheid aan Gods wet niet nodig is – dat Hij dat voor ons heeft gedaan, zodat wij niets hoeven te doen. Jezus antwoordde: “Wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.”

Jezus zei niet dat er niets anders voor nodig was dan te geloven in God of in Hem. Hij zei tegen de jongeman dat hij de geboden van God moest gehoorzamen om het geschenk van eeuwig leven te ontvangen. Heel duidelijk!

Zoals de apostel Jakobus duidelijk maakt, is geloof zinloos tenzij het gepaard gaat met bijpassend gedrag en gehoorzaamheid: “U gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend! Ook de demonen geloven dat, en sidderen!” (Jakobus 2:19, Willibrordvertaling).

Als we denken dat geloof het enige is dat nodig is voor behoud, dan vergissen we ons ernstig. Zoals Jakobus aangeeft, geloven de demonen ook volledig in het bestaan van de ene, ware God. Ze weten verder dat Jezus de Zoon van God is Die is opgestaan uit de dood. Maar dat de demonen dit gelóven, betekent echter niet dat zij behouden zijn!

Jakobus, de halfbroer van Jezus Christus, legt vervolgens uit dat geloof – geloof in en vertrouwen op God – en gehoorzaamheid hand in hand gaan: “Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?” (Jakobus 2:20-22).

Jakobus legde uit dat werken van gehoorzaamheid als resultaat van ons geloof onze relatie met God in stand houden en leiden tot een groter geloof en grotere gehoorzaamheid, zoals God vraagt. Zonder werken als bewijs van ons geloof is dat geloof dood – zonder enige waarde en zonder enig nut.

Doop en handoplegging

Jezus noemde een andere voorwaarde voor Gods geschenk van eeuwig leven in Markus 16:16: “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.” De waterdoop – door volledige onderdompeling – is een symbolische daad die de dood en het afwassen van onze oude, zondige mens voorstelt en het begin van een nieuw leven in dienst van God en het ernaar streven om zonde te vermijden (Romeinen 6:1-23). Door deze daad doden en begraven we op symbolische wijze de oude mens met zijn of haar zonden, en staan we op uit het watergraf in een nieuw leven als een nieuw mens.

De doop moet gevolgd worden door het opleggen van handen door een ware dienaar van Jezus Christus, waardoor we Gods Heilige Geest ontvangen en werkelijk tot Hem behoren (Handelingen 8:17; Romeinen 8:9). Als we niet ons leven overgeven aan God door middel van de doop en het opleggen van handen om Zijn Geest te ontvangen, zoals ons is opgedragen, voldoen we – bewust of onbewust – niet aan Zijn voorwaarden om Zijn geschenk van behoud te ontvangen.

De apostel Petrus bevestigde

deze voorwaarden voor het ontvangen van Gods Geest toen hij in Handelingen 2:38 zei: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” Bekering betekent zich afkeren van ongehoorzaamheid en zich keren tot God in gehoorzaamheid aan Hem (zie ook 1 Thessalonicenzen 1:9). Dus ook hier worden toegewijde gehoorzaamheid en de doop gesteld als voorwaarden in het proces van behoud.

Tegen degenen die deze en andere duidelijke Bijbelse instructies terzijde schuiven, zegt Jezus: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

In Mattheüs 10:22 en Mattheüs 24:13 gaf Jezus nóg een voorwaarde waaraan we moeten voldoend om Gods geschenk van behoud te ontvangen: “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” Sommige mensen geloven in de niet-Bijbelse leer van de “eeuwige zekerheid” of het principe “eens behouden, altijd behouden”. Maar zoals Jezus hier duidelijk en onomwonden aangeeft, kunnen we ons behoud verliezen als we niet volharden tot het einde.

Als we eenmaal hebben beloofd en ons erop toe hebben gelegd om God te gehoorzamen en onszelf aan Hem over te geven, moeten we tot het einde toe dit blijven doen en niet achterom kijken (Lukas 9:62). Zelfs de apostel Paulus besefte dat hij zichzelf moest disciplineren in volkomen onderwerping aan God – “opdat ik,” schreef hij, “niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word” (1 Korinthe 9:27). Hij begreep heel goed dat hij door veronachtzaming Gods geschenk van behoud zou kunnen verliezen (vergelijk Hebreeën 2:1-3)!

Behoud kost niets, maar is niet goedkoop

Misschien hebt u weleens gehoord van de uitdrukking “behoud kost niets, maar is niet goedkoop”. Gods geschenk van leven aan ons kostte Jezus Christus Zijn leven. Hij, de Zoon van God, gaf vrijwillig Zijn leven op zodat wij Gods geweldige geschenk van eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. En het heeft ook de Vader wat gekost, omdat Hij “Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft” (Johannes 3:16).

Maar God verwacht dat wij op onze beurt ons leven overgeven, ons onderwerpen, zoals Jezus zegt in Lukas 14:26-27: “Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Anders kan hij Mijn discipel niet zijn. Niemand kan Mijn discipel zijn  als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt” (Het Boek).

Onze liefde voor en toewijding aan Jezus Christus en God de Vader moeten belangrijker voor ons zijn dan welke andere relatie dan ook. Ieder van ons moet bereid zijn om zijn “kruis” te dragen, om Jezus trouw te volgen, zelfs door de zwaarste uitdagingen van het leven heen. Lukas 14:28-33 werkt deze gedachte verder uit en waarschuwt ons dat we zorgvuldig moeten bedenken dat het aanvaarden van het geschenk van eeuwig leven de hoogste prijs voor ons heeft die we ons kunnen voorstellen. “Zo kan niemand Mijn discipel worden zonder alles op te geven voor Mij” (Lukas 14:33, NLT’96, eigen vertaling). Zoals Jezus Christus Zijn leven gaf voor ons, zo moeten wij bereid zijn ons leven te geven om Hem te volgen!

Terug dus naar de titel van dit artikel: is geloof het enige dat nodig is voor Gods geschenk van behoud? Het antwoord is een duidelijk “nee”. Zijn Woord beschrijft heel duidelijk bepaalde voorwaarden. Laten we er zeker van zijn, zoals Hebreeën 2:3 ons ook aanmoedigt, dat we niet “zo’n grote zaligheid veronachtzamen”!

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Is geloof het enige dat nodig is voor eeuwig leven?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God