Het Nederlandse Supplement van

juli/augustus 2018

Is president Donald Trump het Beest uit Openbaring?

Sinds de verkiezing van president Trump wordt er gespeculeerd op internet of hij het geprofeteerde Beest is uit Openbaring 17. De leider die samen met 10 andere koningen de macht over de hele wereld gaat krijgen en uiteindelijk tegen Christus zal vechten in het slagveld van Armageddon. Dit gevecht wordt uiteraard door Christus gewonnen, en het Beest en de valse profeet worden in de poel van vuur gedood. Is Trump volgens de Bijbel het Beest? Wat zegt de Bijbel hierover?

Is President Donald Trump het Beest? Hij heeft met zijn onconventionele stijl en acties vele tegenstanders verworven. Hij heeft de Amerikaanse ambassade verhuisd naar Jeruzalem en daarmee de hele Arabische wereld tegen zich gekregen.

Ook trok hij de VS, tegen de zin van vele bondgenoten in, terug uit het klimaatakkoord om de uitstoot van CO2 te beperken. Verder heeft hij de VS teruggetrokken uit de nucleaire deal met Iran. Door deze deal waren de sancties tegen Iran opgeheven en konden landen weer miljardenzaken doen met Iran. Volgens Trump hield Iran zich niet volledig aan de bepalingen en ook wordt Iran beticht van subsidiering van terrorisme in Syrië en Jemen.

Trump heeft er ook medestanders bij gekregen, vooral  door zijn historische ontmoeting met Kim Jung-un van Noord-Korea op 12 juni jl. als eerste Amerikaanse president die met Noord-Korea aan tafel zit om over vrede te spreken en te onderhandelen over denuclearisatie van de regio.

Daarnaast probeert hij de voor de VS nadelige handelsbalans met verschillende landen te  nivelleren met importheffingen. Dat heeft hij op verschillende fronten gedaan met staal- en aluminiumimport, en vooral met China en Canada heeft hij een grote uitdaging om het handelstekort weg te werken.

Hij heeft veel Amerikaanse bedrijven overtuigd investeringen in eigen land te doen om zo werkgelegenheid te stimuleren en niet te investeren in lagelonenlanden.

Op internet wordt Trump echter op verschillende sites aangeduid als het geprofeteerde Beest of de (666-) Antichrist. Op allerlei manieren wordt hij gekoppeld aan 666. Zo zou het geen toeval zijn dat zijn Trumptower aan Fifth Avenue in New York het nummer 666 draagt. Ook zegt men dat deze 203 meter hoge toren in inches uitgedrukt 666 inch hoog is. Bovendien erfde hij zijn grootmoeders vastgoedimperium in juni 1966, een referentie naar 666 (bron: hypertext.com). Men zegt dat het onder Trump mogelijk gaat worden dat chips als bio-identificatie in mensen kunnen worden geïmplanteerd in  de Verenigde Staten. Dit wordt volgens hen het merkteken van het Beest.

Waarom kan Trump het Beest niet zijn?

In Openbaring 13 wordt dit Beest beschreven met tien horens. Het krijgt zijn macht van satan:

“En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?” (verzen 2-4).

In Openbaring 17:12-14 wordt uitleg gegeven over de 10 horens:

“En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.”

Volgens de Bijbel kan Trump het Beest niet zijn, omdat het Beest  niet uit Amerika komt. Om dit te begrijpen moeten we de profetie-en van Daniël 2 en Daniël 7 begrijpen. Deze twee hoofdstukken zijn met elkaar verbonden. In Daniël 2 droomt koning Nebukadnezar over een beeld met een hoofd van goud, een borst en armen van zilver, een buik en dijen van brons, benen van ijzer en voeten van gedeeltelijk ijzer en gedeeltelijk leem.

Daniel gaf aan dat deze vier delen van het beeld vier koninkrijken voorstelden (verzen 36-43) die de wereld achtereenvolgens zouden gaan regeren. In Daniël 7 beschrijft Daniël vier dieren uit de zee, die eveneens vier koninkrijken voorstellen. Een leeuw, een beer, een luipaard en een “schrikwekkend, gruwelijk, en  uitzonderlijk sterk” dier met 10 horens (vers 7). Daniël schreef dat zowel het beeld als de vier dieren worden vernietigd door Christus bij Zijn terugkomst!

Deze dieren en delen van het beeld komen met elkaar overeen. Ze stellen 4 wereldrijken voor die de macht zouden krijgen vanaf  Nebukadnezar in Daniël 2 tot aan de wederkomst van Christus. Zowel Daniël 7:27 als Daniël 2:44 geven aan dat God na deze wereldrijken een Koninkrijk op aarde gaat oprichten, dat “in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan”. Gods Koninkrijk zal onder leiding van Christus als Koning en Gods eerstelingen voor eeuwig blijven. Daniël kende 3 van de 4 namen van de koninkrijken die er zouden komen! Daniël 2:38: “Gij zijt dat gouden hoofd.” De leeuw, ofwel het hoofd van goud, is het Babylonië van Nebukadnezar.

De Meden en Perzen namen nog tijdens het leven van Daniël de macht over van Babylonië. Daniël 5:28, 30: “PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven (…) In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën (Babylonië) gedood.” De beer, ofwel de borst en armen van zilver, is dus het rijk der Meden en Perzen.

Daniël 8:20-21 laat zien dat de Meden en Perzen opgevolgd zouden worden door de Grieken: “De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland” (de bok verslaat de ram, verzen 7-8).

De luipaard, ofwel de buik en lendenen van koper, stelt dus het Griekse rijk voor van Alexander de Grote.

Het vierde rijk (het vreselijke dier, ofwel de benen van ijzer plus tenen deels van leem en deels van ijzer) is het Romeinse rijk. Na de Grieken kwamen de Romeinen aan de macht. Dit laatste dier of rijk blijft dus bestaan tot de wederkomst van Christus! Hoe kan dat? Het Romeinse rijk werd gesplitst in twee rijken: het West-Romeinse rijk en het Oost-Romeinse rijk.

Het Oost-Romeinse rijk kwam ten val door het Ottomaanse rijk in 1453 na Chr. Het West-Romeinse rijk kwam eerder ten val, namelijk in 476 na Chr.

Maar toch zegt de Bijbel dat het Romeinse rijk zou blijven bestaan tot de komst van Christus. Hoe dan? Doordat het werd voorgezet door het Heilige Roomse rijk!

De 10 horens van Daniël 7 stellen 10 opeenvolgende heroplevingen van het vierde dier voor.

Aan de leider werd de titel ‘keizer’ toegekend.

De titel keizer is een voortzetting van de titel Caesar. Na de val van Rome kwamen de volgende heroplevingen: Vandalen, Heruli, Oostgoten. Dat zijn de eerste 3 horens.  Daarna volgden: keizer Justinianus, keizer Karel de Grote, keizer Otto I, keizer Karel V, keizer Napoleon, Hitler en Mussolini als heroplevingen van het Heilige Roomse rijk. Dit waren horens 4 tot en met 9.

Bij de laatste heropleving (de 10e horen) zullen 10 koningen samen met het Beest tegen Christus gaan vechten bij Zijn wederkomst (Openbaring 17:14, 16:12-16), een referentie naar de eindslag bij Armageddon.

Het feit dat het vierde dier van Daniël 7 en de 10 tenen van het beeld die deels van ijzer en deels van leem zijn, blijven bestaan tot de komst van Christus, geeft aan dat deze laatste heropleving ook net als de andere horens uit Europa moet komen en niet uit Amerika!

Daarom kán Trump niet het Beest zijn. Het Beest en zijn leider komen uit een heropleving van het Romeinse rijk van Europa dat de macht over de hele wereld gaat overnemen.

Beloftes aan Abraham, Izak en Jakob

Maar, zult u zich afvragen, wat stelt Amerika dan voor in Bijbels opzicht? Wordt Amerika wel genoemd in de Bijbel?

Een belangrijk deel van Gods geboorterechtbelofte was dat Abrahams afstammelingen zich sterk zouden vermenigvuldigen.

God ging heel ver met Zijn belofte: “Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen’’ (Genesis 17:6; zie ook verzen 15-16).

God vervolgde: “Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn (…) gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten’’ (verzen 8-9).

Het verslag in Genesis 17 bevestigt Gods verplichting aan Abraham van “een eeuwig verbond’’ (verzen 7, 13, 19), een bindende overeenkomst die God verplichtte het land Kanaän voor altijd aan de afstammelingen van de patriarch Abraham te geven (vers 8). Gods verplichting jegens Abraham was gewichtig en vérstrekkend.

Abrahams familie groeide uit tot een nog grotere menigte, de nakomelingen van de 12 zonen van Jakob. God maakte hen tot een natie en ging een verbondsrelatie met hen aan. Gezamenlijk werden zij bekend als “Israël”, “de zonen van Israël’’ of “de kinderen Isra-els’’.

Israël was een andere naam voor Jakob. Toen God rechtstreeks met Jakob begon te werken, veranderde Hij zijn naam in Israël, wat betekent “hij die overwint met God” of “een vorst met God” (Genesis 32:24-30).

Israëls afstammelingen werden ook bekend als “het zaad van Abraham”, het “Huis van Izak”, het “Huis van Jakob”, of eenvoudigweg “Jakob” – en ook onder hun individuele stamnamen: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Naphtali, Benjamin en Jozef.

De patriarch Jakob adopteerde later Efraïm en Manasse, zijn kleinzoons door zijn zoon Jozef, als zijn eigen zoons met betrekking tot zijn erfenis. Bijgevolg is er historisch gezegd dat het volk Israël uit ofwel 12 ofwel 13 stammen bestond, afhankelijk of men de afstammelingen van Jozef als één stam (Jozef) of als twee stammen (Efraïm en Manasse) telde.

Twee nationale identiteiten

In Genesis 35 komen we nog een ander aspect van de geboorterechtbelofte tegen. Hier belooft God aan Jakob dat er “een volk, ja een menigte van volken” uit hem zou voortkomen (vers 11). Kennis van dit aspect van Israëls erfgoed is van wezenlijk belang als we de profetieën willen begrijpen. De geboorterechtbelofte zou worden vervuld in twee afzonderlijke nationale entiteiten.

In Genesis 48 gaf Jakob dit deel van Gods belofte aan Abraham en Izak door aan Jozefs zonen Efra- im en Manasse. Tegelijkertijd plaatste Jakob zijn eigen naam op deze twee kleinzoons (vers 16). Bijgevolg slaan veel van de latere verwijzingen naar “Jakob” of “Israël” in de profetische boeken van de Bijbel vooral op deze twee takken van Jakobs afstammelingen.

De zegen van Jakob omvatte landnationaal grondgebied – dat de twee kleinzoons zouden beërven tot een eeuwig bezit. Zij zouden ook uitgroeien “tot een menigte van volken” (vers 4). Hier zien we voor de tweede maal de opmerkelijke belofte dat Jakobs nakomelingen – meer specifiek zij die uit Efraïm en Manasse zouden voortkomen – zouden uitgroeien tot respectievelijk een menigte van volken en tot één enkel groot volk (vers 19).

Niet alle dimensies van de beloften zouden naar Jozef en zijn nakomelingen gaan. Juda zou een belofte ontvangen met een belangrijke geestelijke dimensie. Door Jakob gaf God de profetie dat van Juda de scepter, de heersersstaf, niet zou wijken (Genesis 49:10). Deze profetie wees zowel op de dynastie van Israëls toekomstige koning, David, als op de rol van Jezus als de Messias, eveneens van de stam Juda en nakomeling van David (Lukas 1:32; Hebreeën 7:14; Openbaring 5:5). Christus zal op aarde gaan regeren als Koning der koningen (Openbaring 11:15; 17:14; 19:16).

De belofte van het eerstgeboorterecht van fysieke, materiële en nationale grootheid ging echter niet naar Juda, maar, met voorbijgaan van Ruben (de oudste zoon), naar Jozef. Let op de omstandigheden waaronder die belofte in Jozefs handen kwam:

“[Ruben] was de eerstgeborene van Israël, maar omdat hij de legerstede van zijn vader had ontwijd, was zijn eerstgeboorterecht geschonken aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël – maar deze werd niet in het register als eerstgeborene ingeschreven; wel was Juda de sterkste onder zijn broeders en één uit hem werd tot vorst, maar het eerstgeboorterecht viel ten deel aan Jozef” (1 Kronieken 5:1-2). Door de belofte van het eerstgeboorterecht zouden Jozefs nakomelingen – Efraïm en Manasse – de zegeningen ontvangen van welvaart, macht en nationale voornaamheid.

Deze profetische passage zegt ons dat Jozefs afstammelingen “in de laatste dagen” zullen leven in een productief, goed bevloeid en vruchtbaar land. Zij zullen een volk zijn dat zijn gebied en invloed sterk heeft uitgebreid – politiek, militair, economisch en cultureel – een volk “waarvan de takken boven de muur uitstijgen”, ofwel hun natuurlijke grenzen overschrijden. Het zal een volk zijn dat af en toe zal worden aangevallen door andere landen, maar in het algemeen zal overwinnen.

Hun triomfen zullen soms wonderbaarlijk of providentieel lijken, omdat de Almachtige God hen bijstaat en hun bron van zegeningen is.

Het zal een volk zijn dat in een land leeft met een buitengewoon gunstig klimaat dat gemakkelijk de gestaag uitbreidende bevolking kan ondersteunen. Ze zullen genieten van de zegen van goede oogsten, grote kudden vee en uitgebreide natuurlijke hulpbronnen, zoals hout en waardevolle mineralen in hun bodem.

Met andere woorden, we kunnen verwachten hen aan te treffen in het bezit van uitgelezen zegeningen en natuurlijke hulpbronnen. Elk van deze zegeningen zal van hen zijn, “in de laatste dagen” (Genesis 49:1).

Waar kunnen wij de afstammelingen van Jozef, de verloren stammen van Efraïm en Manasse, vinden? Deze lijst zegeningen elimineert de meeste landen van de wereld. Om hen te vinden moeten we ons afvragen: welke landen bezitten deze zegeningen in onze wereld? God beloofde al deze zegeningen aan de nakomelingen van Jozef “in de laatste dagen”. Aangezien God niet liegt, kunnen we erop vertrouwen dat Hij die beloften heeft gehouden.

Twee kandidaten komen echter volmaakt tegemoet aan de veeleisende criteria van deze profetieën: de Verenigde Staten van Amerika en het Britse Gemenebest van naties.

Ver terug in de geschiedenis, rond 732 v. Chr., werden de tien stammen van Israël uit hun land gedeporteerd en zijn nooit meer teruggekeerd (2 Koningen 17:23; 18:11).
Waar zijn deze verloren stammen gebleven? De Bijbel spreekt over een eindtijd waarin de verloren stammen van Israël samen met Juda (het Joodse volk) weer één natie zullen worden (Ezechiël 37:22-28). Ze zijn er dus nog! De identiteit van deze tien verloren stammen kan worden achterhaald via vervulde beloften!

Naast de VS (Manasse) en het Britse Gemenebest van naties (Efraïm), wordt ook Nederland beschouwd  als één van de 10 verloren stammen, namelijk Zebulon!

Daarom hebben het straatnummer van de Trumptower of de datum van zijn erfenis absoluut niets te maken met het getal 666 uit de Bijbel!

Wat zegt de Bijbel over 666?

666 staat in Openbaring 13:17 en het is “het getal van de naam van het beest”, namelijk het getal van het Romeinse rijk.

“Hier is wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest tellen” (vers 18).

Daar Openbaring geschreven werd in het Grieks, moeten we de Griekse benaming voor het Romeinse rijk zoeken om daarna de naam om te zetten in cijfers en deze bij elkaar op te tellen.

Degene die dit als eerste voorstelde was Irenaeus (130-202 n. Chr.) in zijn boek “Tegen de ketterijen”.   Hij hoorde dat van Polycarpus,  een leerling van de apostel Johannes die Openbaring heeft geschreven.

De Griekse benaming voor de Romeinen is Lateinos:

30+1+300+5+10+50+70+200:

Totaal: 666

Voor het Romeinse rijk is dat He Bascileia Latine:

0+8+2+1+200+10+30+5+10+1+  30+1+300+10+50+8:

Totaal: 666

Beide namen geven een totaal van 666.

In het Hebreeuws, de taal van de apostel Johannes, zijn er ook twee opties voor de naam van het Beest:

Romiti (Romeinen):

200+6+40+10+400+10 = 666

En voor het Romeinse rijk geldt:

Romiith:

200+6+40+10+10+400 = 666

Wilt u meer weten over de verloren 10 stammen? Bestel ons gratis boekje: Verenigde Staten en Groot Brittannië in Bijbelse profetieën. Ons boekje Het boek Openbaring onthuld bevat meer uitleg over Openbaring 13 en 17.

Raadpleeg ook op onze website ons supplement “E.U. in Bijbelse profetieën?” van november/december 2004. Voor meer informatie over de verloren stammen kunt u tevens www.britam.org raadplegen.

NEDERLANDS BEYOND TODAY-KANAAL OP YOUTUBE

Kent u de televisieprogramma’s van United Church of God al? Deze Beyond Today-televisieprogramma’s zijn Nederlands ondertiteld en sinds kort naast onze website www.ucgholland.nl ook te vinden op ons YouTube-kanaal (zoekterm op YouTube ‘UCG Holland’).

In deze informatieve televisieprogramma’s nemen presentatoren Gary Petty, Steve Myers en Darris McNeely u mee op ontdekkingstocht door de Bijbel. Ze besprekean actualiteiten vanuit het licht van Bijbelprofetie, maar gaan ook in op vragen als “Wie heeft Christus écht gedood?”, “Komt er een nieuwe tempel in Jeruzalem?” en “Wie is Jezus?”

De Beyond Today-televisieprogramma’s helpen u uw toekomst beter te begrijpen. (Zie onze Video hier),

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Is president Donald Trump het Beest uit Openbaring?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God