Het Nederlandse Supplement van

november/december 2010

Jezus Christus, de Zoon van God

Dit artikel gaat over Jezus de Christus. Wie was Hij eigenlijk? Hoe was Hij de Zoon van God geworden? Had Hij een voorbestaan eer Hij mens werd? Zo ja? Wie was Hij toen?

December is een maand waarin de geboorte van Jezus Christus in de wereld wordt herdacht. Ook al levert men voldoende bewijs dat Jezus Christus niet in deze maand geboren zou kunnen zijn, toch blijft men deze diep ingewortelde traditie in stand houden. Toen Christus geboren werd verschenen er engelen aan herders in de nacht die de wacht hielden over hun kudde. December is te koud om een nachtwacht te houden. “En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker welke is Christus, de Heere, in de stad Davids” (Lucas 2:8-11, Statenvertaling). Zie hierover onder andere ook het Supplement van november/ december 2007 en van november/december 2009.
Maar wie was deze Jezus Christus die geboren werd en waarom noemde de engel Hem Heere? Waarom noemde ook Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper, Hem Heere in Lucas 1:43? “En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt?” Dit heeft allemaal te maken met wat staat in Jesaja 7:14 en Jesaja 9: 5-6, namelijk dat Gods Zoon, de Messias, geboren zou worden en verschillende namen zou hebben, die beschrijven wie Hij werkelijk is. Deze namen zijn onder andere: God met ons (Immanuel, Jes. 7:14), Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst (Jes. 9:5-6).
In sommige Bijbelvertalingen staat ‘eeuwige Vader’ in plaats van de correcte vertaling ‘Vader der Eeuwigheid’. Jezus Christus is niet de eeuwige Vader, want Hijzelf zei: “Eén is uw vader: Hij die in de hemelen is” (Mat. 23:9).
Om echter ‘Vader der eeuwigheid’ te zijn betekent evenwel dat Hij zelf eeuwig moet hebben bestaan!
In Filipenzen 2:5-8 staat dat Hij vóór Hij mens werd God was: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.”
Wat betekent ‘in de gestalte Gods zijnde’ eer Hij mens werd? Was Hij een geschapen wezen, zoals sommigen beweren? Was Hij een engel? Of was Hij een ongeschapen goddelijk wezen?
Het feit dat Hij de Vader der Eeuwigheid wordt genoemd geeft al duidelijk aan dat Hij niet geschapen kon zijn. Waarom is het belangrijk om te weten wie Hij werkelijk was, dat Hij altijd heeft bestaan en een ongeschapen goddelijk wezen was naast God de Vader vóór Hij mens werd? Dat heeft alles te maken met Gods plan om de mensheid te behouden en te verlossen van de tweede dood, de eeuwige dood. Onze verlossing is in Jezus Christus.
Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij verlost kunnen worden. “Dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. …. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden” (Handelingen 4:8-12).

De zonde en de eeuwige dood

We hebben verlossing nodig, omdat we gezondigd hebben, omdat we de heilige wetten van God hebben overtreden. Dat zijn de 10 geboden (en het zij nogmaals gezegd: inclusief het vierde gebod: het gedenken van de Sabbat, de enige wekelijkse dag die God geheiligd heeft als teken tussen Hem en Zijn volk – Exodus 31:13, Ezechiël 20:12, 20). “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed.” (Romeinen 3:23-25).
“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood [eeuwige dood], maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6: 21-23).
In Romeinen 6:23 is er sprake van een geestelijke daad, dat een andere type loon of dood tot gevolg heeft: de eeuwige dood. Na deze dood is geen opstanding meer mogelijk. De eeuwige dood, ook wel de tweede dood genoemd, is blijvend, voor altijd en is alsof zo iemand nooit heeft bestaan. Dit wordt voltrokken in de poel des vuur als men niet wordt bevonden geschreven te zijn in het boek des levens (Openbaring 20:14-15). Van deze eeuwige dood moesten we verlost en afgekocht worden. Dat moest geschieden met bloed, aangezien er zonder bloedstorting geen vergeving mogelijk is (Hebreeën 9:22, Openbaring 5:9).
De duivel had ons in zijn macht en Christus moest ons bevrijden en ons van hem afkopen: “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren” (Hebreeën 2: 14-15).
Waarom was alleen de dood van Jezus Christus het enige betaalmiddel om ons vrij te kopen?

Gods plan

Mensen hebben een ongelooflijk potentieel om als goddelijke kinderen met Gods natuur in Gods koninkrijk geboren te worden (vraag gratis het boekje aan ‘Wat is uw Bestemming?’). Iemand moet namelijk opnieuw geboren worden uit Geest en in de opstanding een geestelijk verheerlijkt lichaam van God verkrijgen om eeuwig te kunnen leven (Johannes 3:3-7, 1 Korinthe 15:42-44). Door de zonde echter en de claim die de duivel daarom op ons had om de eeuwige doodstraf toe te passen was het aan God om ons te verlossen en vrij te kopen of de eeuwige dood, de straf op de zonde, toe te passen.

De meest kostbare losprijs

Bloed moest vloeien, maar bloed van wie? Wie kon dienen als losprijs om in de plaats van de mensheid dood te gaan? De prijs die betaald diende te worden diende meer te zijn dan de waarde van een mens met het ongelooflijke potentieel om een geschapen goddelijk wezen te worden. Indien Jezus Christus eer Hij mens werd, een engel was geweest, dan was dat bij lange na niet voldoende losprijs. Immers, ieder mens met het potentieel van een verheerlijkte zoon Gods zou meer waard zijn geweest dan welke engel dan ook. Engelen zijn geschapen geestelijke wezens die God rechtstreeks heeft gemaakt. Zij zijn geen goddelijke wezens. Ze zijn niet identiek aan God qua natuur. God kan zichzelf niet direct reproduceren. Dat is de reden waarom God mensen heeft geschapen om zodoende langs een weg van het ontwikkelen van rechtvaardig, goddelijk karakter in de mens Zichzelf te reproduceren. Met andere woorden: Christus kon geen engel zijn geweest omdat een engel geen equivalent, geen gelijkwaardig betaalmiddel, zou zijn vergeleken met het potentieel van miljarden mensen.

Christus kon ook niet een ander geschapen wezen zijn geweest. Elk ander geschapen wezen dan de mens is minder waard in verband met het ontbreken van het menselijk potentieel: als kind geboren te worden in Gods Koninkrijk! Daarnaast zou een ander geschapen goddelijk wezen als betaalmiddel wellicht het leven van één ander wezen met zo’n potentieel kunnen redden, maar niet de levens van miljarden mensen met gelijk potentieel.

Wat zou daarentegen wel als losprijs kunnen dienen voor de levens van miljarden mensen?
Een ongeschapen goddelijk wezen, die eeuwig heeft bestaan als Vader der eeuwigheid (Jesaja 9:5-6) en “Wiens oorsprong was van ouds, van de dagen der eeuwigheid” (Micha 5:1). God de Vader moest Hem eerst mens laten worden om dood te kunnen gaan voor ons. Hij moest eerst in het vlees komen, vlees worden nadat Hij zich ontledigd heeft (Fil. 2:6) om het lichaam van een mens aan te nemen (Rom. 8:3-5). Daarom was Hij God in het vlees, God met ons. Jezus Christus had een lichaam als het onze, maar Hij zondigde niet. Hij werd verwekt door Gods Geest als de Zoon van God en had Gods Geest reeds van de moederschoot, net als sommige profeten, zoals Johannes de Doper (Lucas 1:15, 30-35). Daarom staat in Johannes 1:3 dat het Woord God was, dat het Woord bij God was en dat het Woord vlees geworden is, mens geworden is (vers 14). Het Woord heeft bovendien alles gemaakt (Joh. 1:3, Col 1:16). Mozes heeft de gedaante Gods in heerlijkheid gezien (Ex. 34:18- 23). Wie heeft Mozes toen gezien? Niet God de Vader, want Jezus Christus zei zelf dat Niemand de Vader heeft gezien noch Zijn gedaante (Joh.1: 18, Joh. 5:37, Joh 6:46). Degene die Mozes gezien heeft moet (de toekomstige) Jezus Christus zijn geweest. Jezus Christus is de voorspelde Zoon van God die komen zou.
Petrus begreep de waarde van het bloed van Christus: “En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God” (1 Petrus 1:17-21).

Geloof in de ware Christus

Als wij door het geloof in Jezus Christus verlossing verkrijgen van de eeuwige dood, dan is het ook heel belangrijk dat we de juiste Jezus Christus voor onze ogen hebben. Er worden veel valse christussen gepredikt. Er wordt in de wereld een Christus gepredikt die lang haar had (1 Kor 11:14), Die op 25 december zou zijn geboren en die Zijn Eigen geboden en die van Zijn Vader kwam opheffen (Mat 5:17, Johannes 14:15, 21, 15:10). Voor uw verlossing is het wel degelijk van belang of u gelooft in de ware Christus of in een valse Christus, die alleen mens was of engel of een geschapen wezen was, eer Hij mens werd. Door het geloof in de ware Jezus Christus, de voorspelde Zoon van God en Messias, de Vader der Eeuwigheid, kan de straf op onze zonden, namelijk de eeuwige dood, veranderd worden in eeuwig leven. Eeuwig leven als zoon of dochter van God is alleen te verkrijgen als men in de ware Christus gelooft, als men God wil gehoorzamen en de begane zonden in geloof afwast met het smetteloze bloed van de Messias. Het vergde een offer van het Lam Gods om alle zonden weg te nemen: namelijk het offer van een ongeschapen, goddelijk wezen, Jezus de Christus, de Zoon van God, als Verlosser en Zaligmaker van de wereld.

Alleen als we ons bekeren, de zonde verwerpen en in geloof de ware Christus aannemen als onze Verlosser, kunnen wij de eeuwige dood, die boven ons hoofd hangt als straf voor onze zonden, omzetten in eeuwig leven. “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven” (Romeinen 5:18). Door Adam is de zonde als koning gaan heersen, omdat Adam en Eva ons afgesneden hebben van God door hun overtreding in de Hof van Eden, maar door onze Here Jezus Christus gaat de genade en rechtvaardigheid Gods ten eeuwigen leven overvloediger worden (verzen 20-21). De oplossing voor alle mensen is om zich te bekeren van de zonden die ieder begaan heeft en Jezus Christus te accepteren als zijn of haar persoonlijke Verlosser en de zonden te belijden die allen hebben begaan. In Jezus Christus’ naam krijgen we na berouw, bekering , waterdoop en handenoplegging Gods belofte van Zijn Heilige Geest door het geloof in Jezus de Messias, waardoor Gods gerechtigheid op ons van toepassing wordt. Zodoende komen wij onder Gods genade en met de hulp van Christus als Hogepriester beërven wij het eeuwig leven. Men krijgt een nieuw hart om Gods geboden te houden en om goddelijk karakter te ontwikkelen (1 Joh. 3:3-7, 24-25).

Eeuwig leven: wanneer?

Iedereen gaat een keer fysiek dood, maar iedereen wordt weder levend gemaakt in Christus, uit Wie de opstanding is, zowel de fysieke als de geestelijke opstanding. Er zijn namelijk meerdere opstandingen (Openbaring 20:5,12, zie ook het Supplement van september/ oktober 2004).
Het eeuwig leven krijgen we bij de opstanding na de terugkomst van de Here Jezus Christus uit de hemel. Dan vindt de eerste opstanding plaats (Opb. 20: 4). Deze opstanding wordt kleurrijk beschreven in 1 Korinthe 15 vanaf vers 45:
“Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is de HERE (Statenvertaling) uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke [Adam] gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus” (1 Korinthe 15:45-56 NBG en Statenvertaling).

Gedenken: Zijn geboortedag of Zijn sterfdag?

In de komende periode, waarin de wereld de geboorte van Christus abusievelijk gedenkt, is het beter om in plaats van Zijn geboorte, waarvan niemand de precieze datum weet, bij Zijn dood stil te staan. Zijn sterfdag is wel bekend, namelijk de Paschadag van 14 Nisan. Deze dag heeft Hij bevolen om te gedenken (Lucas 22:19, 1 Kor 11:24-25) Door Zijn dood hebben we namelijk een Verlosser die Zijn kostbare bloed heeft vergoten voor ons en Zijn ongeschapen, goddelijke leven heeft opgeofferd voor ons. We behoren uitermate dankbaar te zijn voor dit grootste offer dat ooit gebracht werd ter verzoening van onze zonden. Dat hebben God de Vader en Jezus Christus gedaan in Hun grote liefde en barmhartigheid voor ons om vele kinderen tot heerlijkheid en goddelijke glorie te brengen (Hebreeën 2:9). Mensen hebben het potentieel om werkelijk Gods kinderen te worden. Gods heerlijkheid is voor allen die in Christus God willen gehoorzamen. Wat een geweldig plan is dat!

Meer informatie treft u aan in onze gratis brochures:

  • De weg naar eeuwig leven
  • Wat is uw bestemming?
  • Het Evangelie van Gods Koninkrijk
  • Hemel en hel
  • Verander uw leven: het bekeringsproces
  • Is er leven na de dood?

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Jezus Christus, de Zoon van God’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God