Het Nederlandse Supplement van

november/december 2013

Komt Nederland voor in de Bijbel?

De Verenigde Kerk van God heeft enige tijd geleden de brochure De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse Profetieën gepubliceerd (die u uiteraard gratis kunt aanvragen). Deze brochure geeft uitleg over één van de grootste geheimen aller tijden. Het beschrijft in detail waar de 10 verloren stammen van Israël zijn gebleven. Deze stammen zijn rond 732 voor Chr. van het toneel verdwenen nadat ze gedeporteerd werden en nooit meer naar het land Israël zijn teruggekeerd. Zij hebben hun identiteit als Gods volk verloren, maar ze bestaan heden ten dage nog steeds. Dit artikel toont aan dat de Bijbelse profetieën voor Zebulon uitgekomen zijn.

Is Zebulon Nederland?

Nederland is een bijzonder land. Het is altijd een toevluchtsoord geweest voor vluchtelingen, voor mensen die vluchtten voor vervolging vanwege hun geloof, cultuur of vanwege een burgeroorlog. Daarnaast is Nederland ook een vrijgevig land en neemt in de wereld initiatief, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, mensenrechten, armoede en gezondheid. Nederland is een rijk en welvarend land en is bovendien ook een mooi land. Vlak land, met bossen en heide.

En heeft water. Veel water. De bouw en het verstevigen en versterken van dammen en dijken duurt voort tot de dag van vandaag. Duizend kilometer zeedijk en 250 kilometer duinen omgeven ons land. Een groot deel van Nederland ligt onder het zeeniveau. Met 6000 kilometer kanalen, rivieren en andere wateren in combinatie met meren, vennen en poelen kan Nederland zich waarlijk een waterland noemen.

Nederland is uniek in de wereld op dit gebied. Onze expertise wordt overal gevraagd en gewaardeerd als het om water of modder gaat. Onze nieuwe koning is zelfs een expert op gebied van watermanagement.
Is er iets van een belofte van al deze zegeningen terug te vinden in de Bijbel? De introductie lijkt te suggereren dat dit zo is.

De 10 verloren stammen

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Bijbelse Profetieën laat zonder twijfel zien dat de volken van de Verenigde Staten, het Britse Gemenebest en de naties van noordwest Europa afstammelingen zijn van de verloren tien stammen van het huis van Israël, en dat de Joden het huis van Juda vormen.

De Bijbel toont duidelijk aan dat de naam en het geboorterecht van Israel (Jakob) werd doorgegeven aan Jozefs zonen Efraïm en Manasse. Beide zonen werden door Jakob aangenomen en gezegend op een zeer speciale wijze (Genesis 48). De brochure toont aan dat de nakomelingen van Efraïm en Manasse niemand anders kunnen zijn dan de huidige volken van het Britse Gemenebest en de Verenigde Staten van Amerika.

Na koning David en koning Salomo werd het rijk verdeeld in een Noordelijk Koninkrijk, genaamd Israël, en een Zuidelijk Koninkrijk, genaamd Juda. Het Noordelijk Koninkrijk Israël werd vanwege zijn ongehoorzaamheid aan Gods wetten veroverd en weggevoerd door de Assyriërs in 722 voor Chr. Deze 10 Israëlitische stammen van het Noordelijk Koninkrijk zijn nooit teruggekeerd naar Israël. Zij zijn – zoals God het aangeeft – “verstrooid onder de volkeren” (Jeremia 9:16, NBG) en zijn nu bekend als de “10 verloren stammen”.

Er is veel gespeculeerd over wat er gebeurd is met deze 10 verloren volken van het huis van Israël. Vanuit de geschiedenis is bekend dat vele blanke volkeren over de Kaukasus gemigreerd zijn naar Europa. Dat is in verschillende golven gebeurd, vaak onder druk van vervolging van andere volkeren, zoals de Perzen en de Hunnen.

Wie was Zebulon?

Zoals gezegd lijkt het volk van Zebulon in Nederland terecht te zijn gekomen. Wie was Zebulon eigenlijk? Jakobs eerste vrouw was Lea. Zij baarde hem 6 zonen en 1 dochter. Zebulon was Lea’s jongste zoon.
Genesis 30:19-20: Lea werd opnieuw zwanger en zij baarde Jakob een zesde zoon. Lea zei toen: God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij míj komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij gaf hem de naam Zebulon.

Lea hoopte nu ze Jakob 6 zonen had geschonken, dat hij wel bij haar zou komen wonen. Vandaar de naam Zebulon: in de Herziene Statenvertaling staat als noot dat Zebulon “woning” betekent. Maar de Hebreeuwse betekenis duidt veel meer aan dan dat.

Zebulon is samengesteld uit drie Hebreeuwse medeklinkers:
Z: Zain: hetgeen betekent ‘bij me brengen’ en ook ‘omhoog brengen’, ‘opvijzelen’.
B: Beïth: Woning, thuis, binnenhuis.
L: Lamed: Beweging, aandrijven, in gang zetten door kracht of impuls.

Dus de geboorte van de zoon diende Jakob aan te zetten om hem bij haar thuis te brengen. Maar als je zo naar die drie medeklinkers kijkt, dan is hier meer uit af te leiden dan dat er iemand aangezet moet worden om thuis gebracht te worden.

Helene van Woelderen schreef in haar boek over Zebulon (“Wonderlijke parallel”) dat de combinatie van de drie betekenissen prachtig past in de functionaliteit van het meest typisch Hollandse gebouw: de molen.
Z: Water wordt daar immer omhoog gebracht of omhoog gevijzeld of weggepompt.
B: Vooral windmolens (uiteraard niet de huidige turbines) werden bewoond door de molenaar en zijn familie.
L: De molen wordt in gang gezet door de wind. Hoewel Lea deze naam koos om Jakob bij haar thuis te roepen, bleef deze wens onvervuld. Zebulon werd haar laatste zoon. In de Bijbel lezen we weinig over Zebulon. De meeste informatie over Zebulon is te vinden in de profetieën.

Zebulon in profetieën

In de volgende paragrafen worden de diverse profetieën over Zebulon besproken en vergeleken met de zegeningen die Nederland heeft ontvangen in de afgelopen eeuwen.
In Genesis 49:1-2 leest u dat Jakob zijn zonen bij elkaar roept en hen zegent:
Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd [letterlijk: aan het einde van de dagen] overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, jullie vader.

Dit is belangrijk. Het gaat hier om profetieën voor de eindtijd en dus niet voor Israël en Juda in de Oudtestamentische tijden. Merk ook op dat niet alle zonen van Jakob hier worden geadresseerd. Voor sommige zonen is er geen profetie voor de eindtijd.
In vers 13 spreekt Jakob tot Zebulon: Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn.

1. Zeekust

Het eerste gedeelte behoeft nauwelijks toelichting. Dit is Zebulons belangrijkste zegen. En dit is duidelijk een zegening voor onze eeuw. Nederland heeft een lange kustlijn met vele havens. Ook in het binnenland liggen vele havensteden, met de zee verbonden door kanalen en rivieren. De havens waren en zijn erg belangrijk voor Nederland. Denk aan de vele vissershavens die voorzagen in voedsel, handel en werkgelegenheid.

Neem bijvoorbeeld ook de Hanzesteden, waar veel steden in ons land een belangrijk deel van uitmaakten. Vergeet niet de havens van waaruit de grote schepen alle oceanen overvoeren en waardoor Holland in de 17e eeuw de machtigste natie ter wereld was!

Een echte wereldmacht gezien de vele admiralen, die we hebben gehad. Beschouw ook de vele scheepswerven, die zo bekend waren dat zelfs Tsaar Peter de Grote van Rusland naar Holland kwam om dit te zien en ervan te leren. Eb denk ook aan de vele forten en vestingen die Nederland maakte langs alle zeeroutes.

Vergeet niet de VOC en de WIC met de rijkdom die voor Nederland werd verworven. Maar denk ook aan Rotterdam, lange tijd de grootste haven ter wereld – en nu de 4e haven ter wereld. Amsterdam en IJmuiden zijn eveneens grote havens. Antwerpen staat in de top 10 van grootste havens ter wereld.

2. Wonen aan (in) de kust

Nederland woont niet alleen bíj de zee, maar leeft ook mét de zee. De zee is beteugeld door de vele waterwerken, de dijken en het winnen van land. Ons moeraslandje, de delta met de vele rivieren en meren zijn volledig beteugeld en ingepolderd. Als je aan Nederland denkt, dan denk je aan water, polder, dijken, landerijen, rivieren, etc. Maar die gedachte komt niet direct naar boven als we kijken naar het gebied dat Zebulon kreeg toegewezen (zie Jozua 19:10-11). Daaruit blijkt dat Zebulons grenzen niet eens aan de zee lagen.

3. De Nederlandse Leeuw

De 12 steden van Zebulon in Israël waren geen zeehavens. Toch was volgens de Joodse traditie de banier van Zebulon altijd een schip. Op Nederlandse banieren staan nauwelijks schepen, hooguit golven van de zee. De Nederlandse banier laat daarentegen een leeuw zien. De reden daarvoor is echter heel Bijbels. Zebulon was immers samen met Issaschar ingedeeld bij Juda (Numeri 2:7-9) en marcheerde achter het vaandel van Juda, waarop de leeuw staat. Juda’s vaandel was een leeuw, gebaseerd op Jakobs profetie in Genesis 49: 9.

Een kleine uitwijding over de Nederlandse leeuw is dan nu wel even op zijn plaats. Historisch gezien is de leeuw ouder dan de kruistochten, en al voor het jaar 1000 in Nederland bekend. Vroeger dacht men dat de leeuw tijdens de kruistochten voor het eerst was gezien en pas daarna op de wapenschilden verscheen. Maar in Friesland, Kennemerland en Gelderland is de leeuw al sinds mensenheugenis bekend.

Het is juist andersom: de kruisridders, zoals Godfried van Bouillon en Frederik van Nassau die tegen de Moren vochten. Ze hadden hun banieren met de rode, gouden, blauwe en zwarte leeuwen erop van huis uit (dat is vanuit het westen) meegevoerd om onder die symbolen in het Heilige Land te strijden tegen hun vijanden.

Er is een Hollandse leeuw, een Friese leeuw, een Brabantse leeuw en een Gelderse leeuw. Elke provincie (behalve Groningen en Drenthe) heeft een leeuw in het wapen. Datzelfde geldt ook voor het wapen van vele steden en vele adellijke huizen. Uiteindelijk gaat het allemaal ook terug naar de leeuw van Nassau. Zebulon volgt dus nog steeds trouw Juda’s leeuw.

4. Zijde naar Sidon gericht

De opmerking dat Zebulons zijde naar Sidon gericht is, kan op de eerste plaats gezien worden als een letterlijke verwijzing naar de oude Fenicische stad Sidon, gelegen aan de Middellandse Zee ten noorden van Tyrus.
De verwijzing naar Sidon kan echter ook de aard van Zebulon weergeven, namelijk dat de Zebulonieten een koopmansgeest hadden. Sidon vertegenwoordigt hier de Feniciërs, het bekende handelsvolk uit de oudheid. Jesaja spreekt over de handelaars van Sidon, die de zee bevaren (Jesaja 23:2).

U weet dat Nederland altijd bekend is en was vanwege scheepsbouw, handel, vestingen (forten) langs zeeroutes, etc. Maar vooral vanwege de handel. Wij waren echte kooplui.
Volgens sommige Bijbelkenners kan deze profetie echter ook op nog iets anders slaan. Het woord Tsiydon heeft namelijk ook de betekenis van “vis vangen”. “Zijn zijde zal naar Sidon zijn” kan dan vertaald worden met “aan zijn beide flanken zal hij vis vangen”.

Weet u dat in de 16e en 17e eeuw 20% van de Nederlandse bevolking direct betrokken was bij de visserij? Daarnaast was een groot deel van de bevolking betrokken bij de scheepsbouw en de handel via zeevaart.

5. Zebulons uittocht

Het moge duidelijk zijn dat Nederlands zegeningen via het water, de zee, zijn verkregen. Deze zegening wordt ook nog eens bevestigd en vergroot in de profetie van Mozes over Zebulon in Deuteronomium 33:18-19: “Verblijd u, Zebulon, over uw uittocht, en u, Issaschar, over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg roepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn.”

Zebulon kan zich verheugen over zijn uittochten. Gezien de vele ontdekkingsreizen en de handelsreizen in het verleden. Maar denk in het heden of de afgelopen eeuw in dit kader ook aan de vele Nederlandse emigranten, de export, de kennis, geschoolde kennis naar onderontwikkelde gebieden, en denk ook aan wereldwijde organisaties, die in Nederland hun basis hebben, zoals Greenpeace, Artsen zonder Grenzen, Wereld Natuur Fonds enz.

6. Zogen van de overvloed

De NBG geeft vers 19 als volgt weer:
“.. want zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten van het strand.”
Gezoogd worden met de overvloed van het water. Visvangst is waarschijnlijk het eerste waar u aan denkt. Maar denk ook eens aan het feit dat Nederland de grootste baggerbedrijven ter wereld levert. Waar in de wereld melkt de boer zijn koeien op ingepolderd land? Waar is het land zó rijk, dat het grote oogsten aardappelen en bieten voortbrengt op de rijke kleigronden? Daarnaast heeft Nederland diverse enorme gasbellen onder haar oppervlakte.

7. Volkeren roepen tot de berg

En dan dat andere bijzondere onderdeel van de profetie. Zebulon en Issaschar zullen de volken tot de berg roepen.
Gaat het hier om de tijd van het Koninkrijk van God hier op aarde, waarover Jesaja spreekt in Jesaja 2:2-5, waar het volk tot de berg van het huis des Heeren wordt geroepen?

Het is echter ook mogelijk dat de profetie verwijst naar de profetie aangaande de geboorte van de Messias. Deze profetie start in Jesaja 8:23: “Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen.”

En doorgaand in 9:1: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.”
Dit is natuurlijk uitgekomen doordat de Messias is opgegroeid in Nazareth, dat in Zebulon ligt. Later ging Hij wonen in Kafernaüm, dat in Naftali ligt. Deze woorden van Jesaja worden aangehaald door Mattheüs in hoofdstuk 4:15-16.
Profetie is tweeledig, zoals u wellicht weet. Is dit deels nog onvervulde profetie? Zal Nederland – een van de meest geseculariseerde volken van het huis van Israël – het licht zien? We zullen zien.

8. Schrijversstaf

In het boek Richteren wordt in de lofzang van Deborah het volgende gezegd over Zebulon:
Richteren 5:14: “En uit Zebulon wervers van krijgsvolk met hun schrijversstaf”. Een andere vertaling zegt: “Die de pen der schrijvers hanteren.” Hieruit zouden we kunnen opmaken dat de Zebulonieten in het bijzonder bekwaam waren in het schrijven.

U weet dat de Nederlanders de uitvinders zijn van de boekdrukkunst. De Nederlandse abdijen in de middeleeuwen waren bekend om hun schoonschrift. Ons land muntte uit in cartografie. In Nederland woonden vele wetenschappers en filosofen, zoals Erasmus en Spinoza. Holland was altijd een toevluchtsoord voor de vrijheid van het gedrukte woord. Vele Bijbels zijn in Nederland gedrukt.
Ook hier weer een profetie die lijkt uit te komen in de zegeningen van ons land.

Hoop voor de toekomst!

In dit artikel zijn kort de profetieën van Zebulon vergeleken met de zegeningen van ons land. De zaken waarin Nederland groot is geworden. Enkel de belangrijkste punten zijn kort aangestipt. Er is gewoon nog zo veel meer te vertellen. De Bijbel is echter duidelijk. De nakomelingen van Zebulon kunnen niemand anders zijn dan wij, Nederlanders. Onze natie is door God enorm gezegend door het water in alle mogelijke opzichten. Laten we God daarvoor danken zolang we nog mogen genieten van de zegeningen.

God gaf Zijn Woord aan Abraham, Izaak en Jakob en Hij heeft Zijn Woord gehouden. De beloften zijn niet tot ons gekomen omdat Zebulon of wij zo goed zijn. Het zijn de beloften aan Abraham, Izaak en Jakob gedaan. Deze beloften en profetieën zijn uitgekomen. De profetieën voor Zebulon zijn overduidelijk in ons kikkerlandje vervuld. Lees ook het volgende boekje over VS en Groot Brittannië in profetieën.

En omdat we zien dat God ook in dit opzicht Zijn beloften heeft gehouden, mogen we ook vertrouwen en geloof hebben in de vervulling van andere profetieën voor de eindtijd, de zaken die nog te gebeuren staan. De belangrijkste profetie en waar we dagelijks voor bidden – “Uw Koninkrijk kome” – is de wederkomst van Christus die het begin inluidt van het Koninkrijk van God.

Dit is dan ook de achterliggende boodschap van dit artikel. U kunt zien welke profetieën al zijn uitgekomen in de zegeningen van ons prachtige land. En dit is enkel een inleiding op de geweldige beloften van Gods komend Koninkrijk hier op aarde!

Bekijk ook onze videos op YouTube.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Komt Nederland voor in de Bijbel?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God