Het Nederlandse Supplement van

maart- april

Leert de Bijbel dat wij de opstanding van Jezus Christus moeten vieren?

Voor de meesten is de viering van Pasen bedoeld om de opstanding van Jezus Christus te gedenken. Toch zijn er christenen die daar problemen in zien...

Voor de meesten is de viering van Pasen bedoeld om de opstanding van Jezus Christus te gedenken. Toch zijn er christenen die daar problemen in zien en weigeren deel te nemen aan de traditie. Maar wat is er zo verkeerd aan Pasen? Hoe kan het dat christenen de opstanding van Christus niet willen vieren? Laten we eens kijken naar enkele problemen met de paastraditie.

Pasen ontstond lang voor het christendom

Om te beginnen is Pasen niet geworteld in het Bijbelse christendom, maar in oude heidens-religieuze gebruiken die al veel eerder bestonden. Elementen zoals gekleurde eieren, paashazen etc. komen voort uit oude vruchtbaarheidsrituelen van de lente ter ere van eeuwenoude goden en godinnen.

De naam Pasen, Easter in het Engels, die verband houdt met dageraad in het Oosten, verwijst naar een oude godin van de dageraad—Eostre in het oud-Engels of Ostara in het Duits. En dit is uiteindelijk afgeleid van het Babylonische Ishtar, elders bekend als Astarte en Ashtaroth, de koningin van de hemel, wier aanbidding duidelijk wordt veroordeeld in de Bijbel (zie bijvoorbeeld Jeremia 7:18).

Uiteraard wordt de aanbidding van elke valse god in de Bijbel veroordeeld, net als de toepassing van gebruiken die zijn afgeleid van heidense religies om daarmee de ware God te aanbidden. God accepteert een dergelijke aanbidding niet, zelfs niet als deze bedoeld is om Hem te eren. Let op Zijn duidelijke instructies in Deuteronomium 12:29-32 (Willibrordvertaling): 

“Wanneer de HEER uw God de volken uitroeit die u gaat verdrijven en u hen verjaagd hebt en woont in hun land, wees dan op uw hoede en laat u, nadat zij vernietigd zijn, niet in dezelfde strikken vangen als zij. Vraag niet naar hun goden met de gedachte “Hoe hebben die volken hun goden vereerd?,” om het ook zo te gaan doen. Nee, zo mag u de HEER uw God niet vereren. Want alle mogelijke gruwelen die de HEER verafschuwt, hebben zij voor hun goden bedreven (.) Alles wat ik u voorschrijf moet u stipt volbrengen; u mag er niets aan toevoegen en er niets van afdoen” (nadruk onzerzijds). 

De timing klopt niet

Nu zou men kunnen zeggen: waarom ontdoen we die dag dan niet van alle heidense elementen, en gebruiken we hem alleen om de wederopstanding van Christus te eren? Toch moeten we begrijpen dat ook de timing van de viering afkomstig is van een valse religie. Het is niet Bijbels.

In Romaanse talen – die afgeleid zijn van het Latijn, zoals het Italiaans en het Spaans – wordt de feestdag niet Pasen genoemd, maar (vertaald) Pascha, hetgeen een Bijbels feest is. Toch is deze feestdag niet het authentieke, Bijbelse Pascha. Die dag, waarop de Israëlieten sinds de Exodus uit Egypte lammeren offerden, was een voorafbeelding van het offer van Jezus Christus, “het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29). En het was op de echte Paschadag dat Jezus werd gekruisigd.

Een nauwkeurige blik op de evangelieverslagen laat zien dat het Joodse volk in die tijd het Pascha en het hele zeven dagen durende Feest van de Ongezuurde Broden dat er direct op volgt (Leviticus 23:4-8) ook “Pascha” was gaan noemen, zodat “Pascha” een verwijzing werd naar de héle periode van de vroege voorjaarsfeesten.

En omdat Jezus drie dagen en drie nachten in het graf lag (Mattheüs 12:40), werd Hij opgewekt tíjdens het Feest van de Ongezuurde Broden of de “Paschaweek”. Hierdoor kon het gebeuren dat een later bedacht verrijzenisfeest in die week “Pascha” werd genoemd. Maar het was niet  het echte Pascha van de Bijbel. Sterker nog, de naam Pasen wordt in Latijnse talen soms “Pascha van de Verrijzenis” genoemd om het te onderscheiden van de eigenlijke Paschadag waarop Christus stierf.

Maar nogmaals, dit is allemaal een compleet verkeerde benaming – mede omdat de datum van Pasen niet gebaseerd is op de Bijbelse data van het Pascha en het Feest van de Ongezuurde Broden volgens de Hebreeuwse kalender. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan die op of na de lente-equinox valt (waarbij de interpretatie hiervan enigszins verschilt tussen het oosterse en westerse christendom). Dit komt slechts soms overeen met de Bijbelse data voor het Pascha en de Dagen van de Ongezuurde Broden. Dit zijn dus gewoon niet dezelfde vieringen – niet qua thema en ook niet qua dag waarop het wordt gevierd.

Een ander probleem met de timing hier is dat Jezus niet eens op zondag is opgestaan – hetgeen nota bene de veronderstelde basis is voor de wekelijkse zondagse eredienst en de jaarlijkse viering van Paaszondag! Het tijdsbestek Goede Vrijdag-Paaszondag is verkeerd. Het kan onomstotelijk uit de Bijbel worden bewezen dat Jezus op woensdag is gestorven en werd begraven en drie dagen en drie nachten later Zijn graf verliet (zie Mattheüs 12:40, en zoek ook op “drie dagen en drie nachten” op onze website verenigdekerkvangod.org).

Zijn opstanding was namelijk op zaterdag, op de wekelijkse Sabbat. Dus als we de dag zouden willen vieren waarop Jezus opstond uit de dood, dan zou dat de Sabbat op de zevende dag van de week moeten zijn (die elke week van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag wordt gevierd). Natuurlijk horen we dat sowieso te doen, omdat het vieren van de Sabbat wordt geboden in de Tien Geboden, ongeacht op welke dag Jezus is opgestaan. (De wekelijkse zondagsviering vindt haar oorsprong bovendien in de heidense religie – “zonnedag” was de dag die in de oudheid werd gebruikt om de zonnegod te eren).

Opgewekt op het Feest van de Eerstelingen?

Sommigen geloven dat de zondag tijdens het Feest van de Ongezuurde Broden de juiste dag is om de opstanding van Jezus te vieren en zij noemen dit het Feest van de Eerstelingen. Is dat juist?

Het is waar dat de zondag tijdens de Dagen van de Ongezuurde Broden een speciale gebeurtenis markeerde. Op deze dag gebood God de Isra- elieten om een eerstelingenoffer van een gersteschoof te brengen om voor Hem te bewegen zodat God een welgevallen in ons vindt (zie Leviticus 23:11).

Jezus Zelf is de Eersteling van Gods geestelijke oogst van de mensheid (zie 1 Korinthe 15:20-23). En het is duidelijk dat Hij kort naar de hemel opgestegen is op de dag na Zijn opstanding – want Hij zei eerst tegen Maria Magdalena dat ze Hem niet vast mocht houden omdat Hij nog niet naar de Vader was opgevaren, maar later stond Hij toe dat mensen Hem vasthielden en Hem aanbaden (vergelijk Johannes 20:16-17; Mattheüs 28:9-10; Lucas 24:39). Dus Jezus moet tussendoor zijn opgevaren – op de dag dat het beweegoffer werd gebracht. Zo heeft Jezus vervuld wat door dit offer werd uitgebeeld.

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat deze gebeurtenis niet het Feest van de Eerstelingen was dat een op zichzelf staand Feest is. Het was  een offer van de eerste vruchten van de gerstoogst tijdens het Feest van de Ongezuurde Broden. De naam Feest van de Eerstelingen is juist van toepassing op Pinksteren (ook wel Wekenfeest genoemd), 50 dagen later, met zijn gezuurde tarwebroden die Gods volk in dit tijdperk voorstellen als geestelijke eerstelingen, waarbij Jezus Zelf de Eerste van de eerstelingen is (zie Exodus 23:16; 34:22; Numeri 28:26; Jakobus 1:18).

Met betrekking tot het beweegoffer moeten we ons realiseren dat het niet specifiek de opstanding van Jezus voorstelde. Merk op dat de schoof niet aan het einde van de Sabbat voor God werd bewogen toen Jezus werd opgewekt, maar pas de volgende ochtend – nadat Hij al was opgestaan. Nogmaals, de schoof toonde het welbehagen dat God de Vader vond in Jezus als de Eerste van de eerstelingen – vooruitlopend op al die christenen die later door Hem aanvaard zouden worden door God. Bedenk ook dat, ondanks dat het beweegoffer in Leviticus 23 wordt genoemd bij de vaste tijden (feesttijden) van de Heere, er geen gebod wordt gegeven voor een samenkomst voor deze gebeurtenis zoals op de verschillende Heilige Dagen die verder in Leviticus 23 worden genoemd.

Het punt is dat de Bijbel geen opdracht geeft om de opstanding van Jezus zelf te vieren. Er wordt niets gezegd over de tijd of datum van de opstanding (hoewel we, zoals hierboven al is opgemerkt, de zevende dag van de week sowieso als de wekelijkse Sabbat moeten vieren).

Symboliek in Gods geboden voorjaarsfeesten

God heeft ons daarentegen twee met elkaar verbonden jaarlijkse Feesten die plaatsvinden in de vroege lente (op het noordelijk halfrond) gegeven, die wij als christenen beslist moeten vieren, net zoals Jezus en de apostelen deden. Dit zijn het Pascha en de Dagen van de Ongezuurde Broden.

Jezus stierf op de dag van het Pascha. Eeuwenlang was deze dag de voorafschaduwing van Zijn sterven voor onze zonden als het geofferde Lam van God, en Hij gebiedt Zijn volgelingen om het Pascha te houden als een herinnering aan Zijn offer voor ons (Mattheüs 26:26-28; Lucas 22:19-20; 1 Korinthe 11:23-26).

Drie dagen later werd Jezus tijdens het Feest van de Ongezuurde Broden opgewekt. Betekent dit dat het zevendaagse feest bedoeld is om een week lang de opstanding te vieren – een soort verlengd Pasen maar dan zonder de heidense elementen? Nee, want het Feest van de Ongezuurde Broden is veel méér dan dat. De opstanding van Jezus is een vitaal thema in de betekenis van het Feest – maar dan als onderdeel van een groter geheel.

Ga maar eens na wat er letterlijk was gebeurd. Jezus was dood en begraven gedurende de eerste drie dagen van dit Feest, Hij werd tijdens dit Feest weer tot leven gewekt en werd daarna geaccepteerd als de Eersteling van Gods geestelijke oogst en bleef vervolgens in leven om Zijn discipelen te onderwijzen. Dit alles maakt deel uit van de betekenis van het Feest van de Ongezuurde Broden.

Het Feest van de Ongezuurde Broden werd, net als het Pascha, aan de Israëlieten geopenbaard ten tijde van de Exodus (Exodus 12-13). Gedurende deze dagen lieten de Israëlieten de slavernij van Egypte achter zich. En het verwijderen en vermijden van zuurdeeg (een ingrediënt zoals gist dat ervoor zorgt dat brooddeeg rijst tijdens het bakken) symboliseerde onze bevrijding uit de zonde (zie 1 Korinthe 5:6-8).

Tegelijkertijd symboliseert het eten van ongezuurd brood, zoals tijdens deze dagen opgedragen is, het deelhebben aan het ware “Brood des Levens”, Jezus Christus (Johannes 6:32-35, 48-51, 53-58). Alleen doordat Jezus Christus in ons leeft, kunnen we een godvruchtig karakter ontwikkelen en een leven in gerechtigheid leiden.

We moeten figuurlijk met Christus worden gekruisigd en sterven—onze oude, zondige ik moet met Hem worden gedood en begraven zodat we figuurlijk met Hem kunnen worden opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen, zoals uitgebeeld wordt in de doop (lees Galaten 2:20, Romeinen 6, Kolossenzen 3:1-10 en Filippenzen 3:10-11).

Het Feest van de Ongezuurde Broden staat symbool voor het wandelen in nieuwheid des levens, vrijgemaakt van de zonde. Maar we moeten ons realiseren dat dit uit de zonde komen afhankelijk is van het feit dat de persoon die we voorheen waren, figuurlijk wordt gedood en begraven met Christus en vervolgens, in feite, met Hem opstaat in een nieuwe manier van leven – Zíjn manier van leven.

Als het ware Brood des Levens, dat wordt voorgesteld door het ongezuurde brood dat christenen moeten eten tijdens het Feest van de Ongezuurde Broden, leeft Jezus Christus Zijn opgestane leven in ons door de Heilige Geest. Dit stelt ons in staat om een leven van heiliging en verandering te leven tot ónze opstanding bij de wederkomst van Christus. 

Dus wat deze dagen symboliseren, namelijk dat wij uit de zonde komen om uiteindelijk in nieuwheid van leven te wandelen en door God geaccepteerd te worden, is mogelijk gemaakt doordat Jezus juist tijdens deze dagen letterlijk werd begraven, werd opgewekt en door God werd geaccepteerd. Dit is duidelijk geen toeval!

We moeten begrijpen dat de opstanding van Jezus Christus van vitaal belang is voor het proces van het komen uit de zonden. Zoals Paulus schreef:

“En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden” (1 Korinthe 15:17). 

En dit is waar de opstandingsfocus van Pasen faalt. Het kijkt alleen maar naar een held die de dood heeft overwonnen. In het geval van Jezus Christus is dat zeker ontzagwekkend en geweldig. Maar dan ontbreekt de context dat Zijn dood en opstanding de basis zijn voor onze eigen vergeving van onze zonden, en voor ons vernieuwde leven met Jezus Christus Die in ons leeft, wat uiteindelijk leidt tot onze eigen toekomstige opstanding. Door het houden van de Dagen van de Ongezuurde Broden herdenken we het feit dat Jezus is opgestaan om in ons te leven zodat we kunnen overwinnen – maar niet als een specifieke viering van de opstanding, zoals Pasen dat voor velen is, maar waarin het grotere plaatje van Gods grootse verlossingsplan ontbreekt. Buiten beeld blijft daarbij namelijk de juiste, evenwichtige focus op de noodzaak dat we onze oude ik begraven moeten houden, en dat we een nieuw leven moeten leiden door Christus, uitkijkend naar de uiteindelijke transformatie in de toekomst bij Zijn wederkomst (1 Korinthe 15:50-54).

Conclusie

God wil niet dat we heidense gebruiken toepassen en heidense feesten vieren in de veronderstelling dat we Hem daarmee eren. Hij wil zo niet geëerd worden, zoals duidelijk bleek uit het eerder aangehaalde Deuteronomium 12, maar Hij wil aanbeden worden in geest en in waarheid, zoals staat in Johannes 4:23-24. Heidense gebruiken en heidense feesten vertroebelen de ware betekenis van Jezus’ opstanding en Zijn rol in de betekenis van het Bijbelse Feest van de Ongezuurde Broden als het Brood des Levens waardoor ook wij eeuwig leven kunnen ontvangen door onze eigen opstanding uit de dood (Johannes 6:50-58).

Tot slot, als antwoord op de openingsvraag, zouden we daarentegen de vraag kunnen stellen: hoe kan iemand een christen zijn zonder de dagen te vieren die God ons wél heeft opgedragen—de dagen die Zijn grote plan uitbeelden? 

Vraag onze gratis brochure ‘Christelijke’ feestdagen of Gods Heilige Dagen aan voor meer informatie.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Leert de Bijbel dat wij de opstanding van Jezus Christus moeten vieren?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God