Het Nederlandse Supplement van

maart/april 2014

Lijden - waar is het goed voor?

Waarom ondergaan mensen lijden? Waar komen al de oorlogen vandaan? Sommigen beweren dat als er geen religie zou zijn, zou er vrede zijn. Ze beweren dat onrust en oorlog ontstaan zijn als gevolg van de verschillende religies. Maar klopt dat wel? Als iemand ergens in gelooft, betekent dat dan dat die persoon oorlogszuchtig is? Dat is alleen het geval als die religie onderwijst dat je anderen moet doden.

“Wacht eens even, spits je oor: stemmen klinken als een koor, dat een niet vervulde droom betreurt. Want zelfzucht is het die de aarde verscheurt, het is niet zo’n fijne plaats om in te leven. Al rondom geen utopie, hebzucht haat en jaloezie, al rondom ons horen wij smartekreten, angstgeschrei, in een wereld niet zo fijn om in te leven.”
Zo begint een christelijk kinderliedje. Wat voor dromen hebben wij? Wat voor dromen hadden wij voordat wij tegenstand ondervonden die onze dromen deed weg ebben? Waarom is vrede een mysterie? Waarom kunnen wij geen vrede hebben in ons hoofd? Is het omdat alles en iedereen om ons heen verkeerd bezig is? Waarom bestaan er meningsverschillen met twist en nijd als gevolg? Waarom lijdt de mens zo?
Sommigen beweren dat als er geen religie zou zijn, zou er vrede zijn. Ze beweren dat onrust en oorlog ontstaan zijn als gevolg van de verschillende religies. Maar klopt dat wel? Als iemand ergens in gelooft, betekent dat dan dat die persoon oorlogszuchtig is? Dat is alleen het geval als die religie onder-wijst dat je anderen moet doden. (Om meer te weten te komen over wie God is en wat God werkelijk van ons verlangt, kunt u ons gratis boekje Wie is God? aanvragen via onze website.)
In de Bijbel lezen we: “Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten” (Spreuken 21:2, NBG vertaling)! De mens weet niet wat echt recht is; hij meent dat alles wat hij doet recht is. Dit vers laat zien dat zelfs als er geen religies zouden zijn, er altijd onrust en oorlog zal zijn en blijven, omdat iedereen er zijn eigen mening op na houdt, en er dus altijd meningsverschillen zullen zijn! Dit vers legt ook uit dat wij zonder Gods hulp ons hart, dat wil zeggen, onze motieven en beweegredenen, niet goed kunnen doorgronden of begrijpen. Maar God heeft onze motieven en beweegredenen, ons hart, wel goed door! God kijkt naar de diepste verlangens van een mens. Hij toetst deze. Hij is de Enige Die dit kan! (Lees Prediker 12:13-14.)
In het algemeen heeft een religie te maken met de hoop en dromen van mensen. Wat zien ze voor zichzelf gebeuren in de eeuwigheid? Uiteraard zien we overal om ons heen lijden. Ziektes, oorlogen, droogte, hongersnood, ruzie en onrust zijn er in overvloed! Iemand zou zich af kunnen vragen, of dit de wereld is die God geschapen heeft. Of zich kunnen afvragen waarom God niet ingrijpt en alles beter maakt. Vaak krijgt God de schuld van dit alles. Maar is dit een terechte beschuldiging? In Zijn woord de Bijbel lezen we: “De HERE is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken” (Psalm 145:17). Als we God geloven en dus ook Zijn woord, de Bijbel, dan kunnen wij God niet de schuld van de ellende in de wereld geven. Waar komt al deze ellende dan vandaan?

De oorsprong van zonde en lijden
Er is een ander wezen dat ons al vanaf de tijd van Adam en Eva misleidt! Wij kunnen hierover lezen in Genesis 3:1-6: “De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.” Wij lezen meer over deze “slang” in het verhaal over de leider van een heidens volk in Jesaja 14:12-15 (NBG vertaling). “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster (in de Engelse King James Vertaling staat de naam Lucifer, hetgeen naar een bepaald wezen verwijst), zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.” In het volgende vers zien we over wie het in dit Bijbelgedeelte echt gaat, wie deze Morgenster, of “slang” uit de Hof van Eden, werkelijk is. “Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u ge-schapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid” (Ezechiël 28:13-19). Het lijkt hier alsof deze profetie al vervuld is, alsof satan niet meer bestaat, maar als wij dit gebeurtenis vergelijken met Openbaring 12:7-10, 16, 17: 20: 1-2, 7-8, 10, zien we dat het nog moet gebeuren.
De Satan, ook Morgenster of slang genoemd, probeert zichzelf belangrijker te maken dan God de Almachtige Zelf, en hij is de auteur en de oorsprong van alle leugens. Vanaf de eerste leugen, waarmee hij Eva misleidde, blijft hij de mensheid misleiden.
We kunnen in de Bijbel nog meer lezen over hoe hij de mens mishandelt: “Ook u … die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen” (Efeze 2:1-3). Deze verzen leggen niet alleen uit wie de uiteindelijke oorzaak is van alle ellende, deze verzen geven ook aan dat wij hier rechtstreeks door worden beïnvloed! Als we niet bewust Gods pad bewandelen, zijn we als kinderen van Adam en Eva “ongehoorzaam, kinderen des toorns”. Zie ook Jeremia 17:9: “Arglistig is het hart boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” Als God ziet dat ons hart ongehoorzaam en arglistig is, is het dan verwonderlijk dat we leven in een wereld vol onrust, oorlog en verdriet? Het mag duidelijk zijn waarom de wereld is zoals zij is. Door ongehoorzaamheid, door tegen God in te gaan, door onze eigen ‘ik’ te laten heersen. Wie zijn we in feite aan het imiteren? “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld mis-leidt …” (Openbaring 12:9). De wereld is misleid door Satan de Draak!
Is er hoop voor ons om de ellende en het lijden dat er is door de zonde, te overwinnen? Is het überhaupt mogelijk om een weg van vrede te gaan? “… De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet” (Psalm 14:1).
God geeft ons duidelijk een keuze uit twee richtingen, zoals Hij in de tijd van de oude Israëlieten deze keuzen ook voorlegde. “Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen”, “Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen…” (Deuteronomium 30:15-18; 19-20).
Wij behoren God te volgen en te gehoorzamen. Maar hoe kunnen wij zeker zijn wat dat precies betekent, wat dat inhoudt? (Voor meer informatie over Gods geboden kunt u het boekje De Tien Geboden online bestellen of lezen.)

Koning David: lijden en leren
Koning David van het oude Israël was een mens die bekend stond om zijn goede relatie met God. Hij zocht werkelijk naar Gods wil: “Salomo zei: Ú hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote goedertierenheid bewezen, zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U…” (1 Koningen 3:6). Hij was namelijk iemand die niet zijn eigen weg wilde gaan. Hij geeft duidelijk aan dat het volgen van Gods weg betekent het bewandelen van het rechte pad, oftewel rechtvaardig te wandelen, de weg van God te volgen. Wij kunnen hierover lezen in Psalm 119:8, 12, 16, 23, 33, 68, 80, 112, en nog veel meer veren.
Koning David heeft niet altijd juist gehandeld. Toen zijn eigen wil de overhand kreeg boven rechtvaardigheid, liep dit ook voor hem uit op leed en verdriet (Zie 2 Samuël 11, 12:1-23). Wat deed hij nadat hij erachter kwam dat hij op het verkeerde pad terecht was gekomen? Hij smeekte tot God om vergeving. Hij erkende dat hij fout zat. “Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen” (Psalm 119:5)! Maar toch waren er consequenties verbonden aan zijn overtredingen, ondanks dat hij vergeven werd. “Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen; u zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de HEERE zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is, zeker sterven” (2 Samuël 12:13-14). Het is duidelijk dat de consequenties van zijn slechte daden nadelige gevolgen heb-ben gehad (2 Samuël 12:10-12). Zo is het ook met ons. Onze mening, ons begrip, van wat het betekent om goed te doen is niet altijd genoeg. Wij behoren te onderzoeken wat Gods wil is en er correct naar te handelen want: “Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan” (Psalm 119:1).

Ons hogere doel
God heeft werkelijk een hoger doel met de mensheid. Iets dat ver boven alles wat wij kennen uitsteekt. Hij wil ons het eeuwige leven schenken als Zijn eigen kinderen! Dat is ons doel en de reden van ons bestaan! Eeuwig leven met God de Almachtige, met onze Schepper, met onze liefhebbende Vader! Wij zijn hier om een goddelijk pad te bewandelen, zodat wij rechtvaardigheid leren, zodat wij niet alleen in alle eeuwigheid zullen kunnen leven, maar zodat wij ook de wegen van eeuwigheid kunnen leren.
Denk eens na, wat voor mens David zou zijn geweest, als hij niet gestraft zou zijn voor zijn slechte daden. Hij ging een weg, die inhield dat hij anderen (in dit geval Uria, de man van Bathseba) doodde om daarmee de zonden, die voortvloeiden uit zijn eigen fysieke plezier, te verdoezelen. Zodoende was hij als koning een slecht voorbeeld voor de gehele natie Israël. Een dergelijke houding past gewoon niet in het plaatje van eeuwig leven in Gods liefhebbende gezin.
Het is duidelijk dat zondigen leidt tot lijden. Wij als mensen “…hebben allen gezondigd…”(Romeinen 3:23). Wij hebben alleen onszelf de schuld te geven. En wij alleen kunnen niets veranderen aan het feit dat wij de dood hebben verdiend: “Want het loon van de zonde is de dood…” (Romeinen 6:23). Eeuwig leven is uiteraard een gift van God voor degene die het verdienen, maar het is niet een verdienste. “Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig (Psalm 118:29).

Onze hulp en ons schild
Hoe kunnen wij ervoor kwalificeren om eeuwig leven te krijgen, om behouden te worden? Door niet te zondigen? Door gewoon tegen onszelf te zeggen: “Vanaf nu zondig ik nooit meer”? Was het maar zo simpel! Als we eenmaal het besluit nemen Gods weg te wandelen, zullen we al snel merken dat de tegenstander, Satan de duivel met zijn volgelingen, ons nog vaker zal proberen te verleiden tot zondigen. “Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde” (Johannes 8:34). Wij hebben dus blijkbaar veel hulp nodig om onze harten oprecht op God te richten, op de manier zoals God dit wenst. “Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden” (Jeremia 17:10). Wij kunnen dit niet alleen. Gelukkig heeft God een plan voor ons gemaakt, zodat wij van zonde bevrijd kunnen worden, zodat wij dus niet meer “slaven van de zonden” zijn. God heeft alles eraan gedaan en doet er alles aan, opdat wij zullen slagen om het eeuwige leven te krijgen! Hij zorgt er ook voor dat wij het aankunnen want: “God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan” (1 Korinthe 10:13).
Jezus Christus heeft met Zijn leven als mens hier op aarde ons het perfecte voorbeeld gegeven hoe wij ons leven dienen te leiden. (Zie 1 Petrus 2:21-23.) Hij liet ons zien hoe wij moeten zijn. Zelfs wanneer wij lijden! Lijden is immers in de wereld en wij zijn van de wereld. Wij zullen zondigen, al streven we er uiteraard naar dit niet te doen. Omdat wij de verkeerde keuzes maken, of niet opletten met onze gedachten, of omdat wij ons eigen hart nog niet goed kennen. God is ons hart aan het onder-zoeken. Hij wil dat wij rechtvaardig leren te worden, en dat wij vruchten voortbrengen. Het betekent dat wij het karakter van God leren kennen en ook zo worden zoals Hij is. Een karakter van “…liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Galaten 5:22-24, NBG). Wij behoren toe aan onze Redder, Jezus Christus, de Zoon van God de Vader, de Almachtige.
God wil ons graag zegeningen geven en doet dat van harte wanneer wij Hem volgen! Kunt u zich voorstellen, een wereld waarin alle mensen deze bovengenoemde Goddelijke karaktertrekken perfect bezitten en daarnaar handelen? Lijden is dan niet aan de orde!
Christus heeft voor ons geleden, maar Hij vraagt van ons ook wat, namelijk: “… Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?” (Lucas 9:22-25). Lijden zal er altijd zijn in deze wereld totdat Satan voorgoed uit de weg geruimd wordt (Openbaring 20:10). De grote vraag is: welke (lijdens-)weg kiezen wij? De eigen, zelfzuchtige weg die leidt tot de eeuwige dood? Of de weg van God, waarbij we in alle eeuwigheid zullen leven en de eerder genoemde geweldige karaktereigenschappen zullen bezitten?
Het is Gods hoop dat allen tot Hem komen. Jezus Christus is niet alleen gestorven voor ons, maar Hij is weer opgestaan en aan de rechterhand van God gezeten om voor ons te pleiten. Hij is er om ons te versterken en ons kracht te geven om door te gaan ondanks alle tegenslagen. In Spreuken 18:10 (Nieuwe Bijbelvertaling) staat er: “De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.” En nog iets! Hij schenkt iets kostbaars aan ons zodat wij deze leerweg kunnen bewandelen! Hij heeft namelijk een deel van Zichzelf beschikbaar gesteld om ons te doen slagen. Dat is namelijk Zijn Heilige Geest. Voordat u deze kunt ontvangen, is het eerst belangrijk om in te zien dat de weg van de zonde verkeerd is, en toe te geven dat wij daarin gewandeld hebben. Wij behoren dus te beloven dat wij die weg nooit meer willen gaan. We vragen dan God om vergeving “met een verslagen geest” (Spreuken 18:14: vergelijk Psalm 51:19) en een hart vol berouw. Omdat Hij ons heeft laten zien hoe slecht de wegen van zonde zijn. Daarna krijgen wij hulp van Jezus Christus in onze wandel door Zijn Heilige Geest.
Wij behoren dan tot in alle eeuwigheid trouw te zijn aan God. De weg van God behoren wij te kiezen. Ons kruis dagelijks te dragen. Dus bezig zijn met het overwinnen van alle onrecht die wij in onszelf tegenkomen met behulp van Gods Heilige Geest. God geeft vele zegeningen in dit leven en staat klaar voor ons. Hij alleen weet wat wij aan kunnen. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Zoals er staat: “Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen” (Jeremia 17:7-8). Dit houdt in dat wij geloof hebben in God. Geloven dat Hij niet alleen bestaat, maar dat Hij een wonderbaarlijk plan voor ons heeft en voor de gehele mensheid. Geloven dat Hij ons leidt naar een toekomst die onvoorstelbaar perfect en schitterend is. Daarin dienen we trouw te blijven, want Hij wil ons zegenen met alles wat goed voor ons is.

Welke keuze maakt u?
Wij moeten elke dag, elke moment van de dag, keuzes maken: gaan we in de ene richting of in de andere. Welke weg kiest u? (U kunt het boekje De Weg naar Eeuwig Leven online bestellen of lezen op onze website voor meer informatie over dit onderwerp.)
Wij mensen, kinderen van de eerste mensen die zondigden, verdienen allen de eeuwige dood. Maar God is barmhartig. Hij is liefde. Hij weet wat het beste is voor ons. Wij moeten vertrouwen op Hem. Zoals koning David ook schreef: “Maar ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31:15).
Wij zien in Gods woord dat er niet alleen hoop is, maar dat God een wonderbaarlijk plan heeft om deze hoop van vrede, en onze mooiste dromen waar te maken!
In de wereld om ons heen, waar wij smart en ellende zien, en waar lijden op de een of andere manier altijd op de loer ligt, hebben wij de kans om ofwel eraan toe te geven, of wel te strijden én te overwinnen! Laten we onze eigen menselijke wil de boventoon voeren? We weten nu wat ons te wachten staat. Laten we ondanks alles onze ogen gericht houden op een tijd en een leven zonder lijden, een tijd waarvan wordt gezegd: “De tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn” (Openbaring 21:3-5, 7).
“Want ik ben overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden” (Romeinen 8:18).

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Lijden – waar is het goed voor?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God