Het Nederlandse Supplement van

mei/juni 2014

Pinksteren: Het geheim van het Feest der Eerstelingen

In dit supplement wordt Pinksteren, het feest van Eerstelingen behandeld. Wat is Pinksteren? Wat symboliseert dit feest van God? Wie of wat zijn deze eerstelingen? Welk geheim gaat schuil achter dit feest? Wat moet je doen om een eersteling te worden?

Wat is Pinksteren?

Dit jaar wordt Pinksteren op 8 juni 2014 gevierd, een feest dat herinnert aan de uitstorting van Gods Heilige Geest. De Griekse naam voor dit Feest is pentecoste, wat ‘vijftigste’ betekent, hetgeen in dit geval duidt op de ‘vijftigste dag’. Dit feest werd zo genoemd, omdat het 50 dagen na de oogst van de eerste graanschoof werd gevierd. Op deze Pinksterdag offerden de Israëlieten twee beweegbroden, die gemaakt waren van meel van het nieuwe graan van de oogst. Deze twee broden werden “eerstelingen van de Here” (Leviticus 23:16-17, NBG) genoemd. De mensen mochten “geen enkel dienstwerk” verrichten op deze dag en kwamen bijeen voor een heilige samenkomst (vers 21). Dit was een opmerkelijke gebeurtenis, zoals we nog zullen zien.

Wat symboliseert dit feest van God? 

Er schuilt een geheim en een grote betekenis in de naam: Feest der Eerstelingen of “Feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten” (Exodus 23:16, NBG). De naam geeft namelijk aan dat er meer dan één oogsttijd is.
Een later Feest, namelijk het Loofhuttenfeest of het “Feest van de inzameling” (Exodus 34:22), viel samen met de afsluiting van de late oogst, wanneer alle oogst, waaronder komkommers, meloenen, noten en vooral vijgen, dadels, olijven en druiven, ingezameld was (Leviticus 23:39; Deuteronomium 16:13).
Zoals we zullen zien is dit Feest een voorafschaduwing van Gods bedoeling om eerst een kleine groep mensen tot behoud te roepen (of te ‘oogsten’), en om later een veel grotere groep mensen tot behoud te roepen.
Dus deze twee feesten representeren grote stappen in de geestelijke oogst van de mensheid tot behoud. Laten we deze ontzagwekkende waarheid, zoals deze zichtbaar wordt in de goddelijk geopenbaarde feesttijden van God, eens nader bekijken.

Wie of wat zijn de eerstelingen?
Het Feest der Eerstelingen symboliseert de roeping en voorbereiding van de Kerk in deze tijd. Dit is de eerste geestelijke oogst. De latere geestelijke oogst zal plaatsvinden in de toekomst, nadat Christus 1000 jaar op aarde heeft geregeerd. Gods eerste oogst van mensen vindt plaats in voorbereiding op de toekomstige tijd, wanneer Jezus Christus bij Zijn komst Zijn Koninkrijk op aarde zal vestigen.
De geestelijke betekenis van de eerste oogst, uitgebeeld door het Feest der Eerstelingen, wordt duidelijk gemaakt in de Schrift. “Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn (…) Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst”
(1 Korinthe 15:20, 22-23; nadruk onzerzijds). Opvallend is dat Paulus hier duidelijk stelt dat God de doden in een bepaalde volgorde zal opwekken. Eerst Christus als de eerste der eerstelingen en daarna die van Christus zijn bij Zijn komst. Zij zullen ook eerstelingen samen met Christus zijn.
De allereerste garve die geoogst werd voor het beweegoffer (Leviticus 23:15), die 50 dagen vóór Pinksteren het begin van de gerste-oogst inluidde, stond symbool voor de opgestane Christus, als eerste der eerstelingen. Hij voer op naar Zijn Vader in de hemel. Het offer van de eerstelingen van de tarweoogst op de Pinksterdag (Leviticus 23:17) stond symbool voor de eerstelingen van Gods oogst van de mensheid tot behoud.
Paulus stelt dat de opstanding van de heiligen bij de terugkeer van Christus (verzen 44 en 53) zal plaatsvinden in een ondeelbaar ogenblik, “bij de laatste bazuin” (1 Korinthe 15:52). Deze laatste bazuin zal de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde aankondigen (Openbaring 11:15). Op dat moment zal God de doden, die tijdens hun leven trouw waren geweest aan Christus, opwekken en Hij zal hen samen met degenen die nog in leven zijn en eveneens trouw zijn gebleven, veranderen in onsterfelijke kinderen van God – waarna zij Jezus Christus tegemoet gaan in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:16-17).
Deze wonderbaarlijke gebeurtenis is beschreven als de eerste opstanding, de opstanding van de eerstelingen, in Openbaring 20:4-6: “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.”

Welk geheim gaat schuil achter dit feest?
Het geheim hierachter is een verbluffende waarheid! God is namelijk een gezin: immers, God noemt Jezus Christus Zijn Zoon, terwijl omgekeerd Jezus Christus God Zijn Vader noemt. Het gezin van God, dat nu bestaat uit de Vader en de Zoon, is nog niet compleet. Het is Gods ongelooflijke plan om meer personen aan dit gezin toe te voegen: u en mij!
God wil veel Eigen kinderen hebben, allen als geestelijke wezens met goddelijke natuur en heerlijkheid. Daartoe moest Christus lijden ondergaan om dit mogelijk te maken.
“Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen” (Hebreeën 2:10).
Dit proces wordt in de Bijbel ook beschreven als een wedergeboorte in Gods Koninkrijk.
De eerstelingen zullen, na Jezus Christus, de eersten zijn die deze goddelijke heerlijkheid als kinderen Gods (dat wil zeggen: wezens naar Gods soort!) zullen verkrijgen.
Christus, de eerste der eerstelingen, is door Zijn opstanding als eerste wedergeboren in Gods Koninkrijk.
God noemt dit proces een geboorte. Waarom? In Johannes 3 legt Christus aan Nicodemus het verschil tussen de twee geboortes uit: “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:3-7).
Hier legt Christus uit dat wie wedergeboren is, niet meer samengesteld is uit vlees en bloed, maar samengesteld is uit Geest. Wij zijn bestemd om niet slechts als vlees en bloed Gods beeld en gelijkenis te dragen, maar ook om na de wedergeboorte volledig uit geest bestaande geestelijke kinderen Gods te worden – met verheerlijkte lichamen en een goddelijke natuur.
“Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen” (1 Korinthe 15:48-49).
Met andere woorden: onze opstanding als eersteling is in die zin gelijk aan de opstanding van Jezus Christus, want ook wij zullen een lichaam krijgen als het Zijne:
“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen” (Filippenzen 3:20-21).

Wat moet je doen om een eersteling te worden?
Zonder de Heilige Geest te hebben ontvangen, kan men geen eersteling worden.
Een christen aan wie God Zijn Heilige Geest heeft gegeven, is dus een kind van God die op weg is als eersteling wedergeboren te worden in Gods koninkrijk.
Maar hoe kan iemand Gods Heilige Geest ontvangen?
De apostelen hebben precies op de Pinksterdag Gods Geest ontvangen! Toen zei de apostel Petrus: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38).
Bekeren, maar waarvan? Van de zonde. Maar wat is zonde?
“De zonde is wetsovertreding” (1 Johannes 3:4, Leidse Vertaling). Overtreding van welke wet? In Romeinen 8:7 staat: “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.”
Als we zondigen, dan overtreden we de wet van God. We gehoorzamen God als we Zijn wetten en geboden houden. Doen we dat niet, dan komen we niet in aanmerking om Gods Heilige Geest te ontvangen. Alleen zij die God willen gehoorzamen, komen in aanmerking om Gods Heilige Geest te ontvangen: “En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn” (Handelingen 5:32).
Er is, met andere woorden, een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om Gods Heilige Geest te mogen ontvangen en derhalve in aanmerking te kunnen komen als eersteling:
– Geloof in God en Jezus Christus
– Bekeren en zich laten dopen, gevolgd door handoplegging (zie Handelingen 8:18; Hebreeën 6:2),
– God gehoorzamen door Zijn wetten en geboden te houden.
De doop is het uiterlijke teken van het innerlijke geloof in Christus.
Bekering is niet slechts spijt hebben van al onze zonden, maar dient gepaard te gaan met een diep berouw over wat men is c.q. is geweest door die zonden. Een totale afkeer van de hele vorige gezindheid en van het leven zonder God. Het is een totale verandering van gedachten, hart en levensrichting.

Gods Heilige Geest ontvangen: maar hoe?

Gods Heilige Geest krijgt men dus na berouw en bekering. Heeft dat dan betrekking op één bepaald moment in iemands leven? Ja en nee. Berouw en bekering vinden in zekere zin wel plaats op een bepaald tijdstip in het leven van een mens nadat God deze persoon heeft geroepen. Toch vindt deze roeping geleidelijk plaats naarmate God met deze persoon werkt. Het is namelijk ook een proces van geleidelijk tot inzicht komen in Gods wetten en tot besef dat men gezondigd heeft tegen God.
Er is vervolgens een moment waarop Gods Geest in de mens komt. Dat is na berouw en bekering. Op dat moment is het Leven van God in hem gekomen en is hij verwekt als een kind van God. Een kind dat weliswaar nog niet volmaakt is, maar die zich met deze nieuwe natuur van God gaat ontwikkelen in goddelijk karakter. Om dit te begrijpen dient men het werkelijke doel van het christelijk leven, zoals God dat heeft bedoeld, te begrijpen. Vraag voor een beter begrip hieromtrent ons gratis boekje De weg naar eeuwig leven aan.

God de Vader roept
Toch kan niemand uit zichzelf zeggen: “O, ik moet berouw hebben. Welnu, bij deze verklaar ik dat ik berouw heb.”
Dat gaat zo maar niet. Men kan niet terloops beslissen, als een routinekwestie, dat men berouw heeft. Waarom niet? Jezus Christus heeft gezegd dat niemand tot Hem kan komen, tenzij de Geest van de Vader hem trekt (Johannes 6:44, 65). Het is God die berouw geeft (Romeinen 2:4). God roept iemand en overtuigt diens verstand en geweten door van buiten af met Zijn Geest op het verstand van de betreffende persoon in te werken. Er speelt een ware strijd af in zo’n persoon. Zo iemand is ontzet wanneer hij beseft dat hij verkeerd heeft gehandeld, dat hij verkeerd is, gezondigd heeft en een zondaar is.
Hij wordt tot werkelijk berouw gebracht, niet alleen over wat hij heeft gedaan, maar ook over wie hij werkelijk blijkt te zijn. Dat is niet gemakkelijk. Werkelijk berouw hebben is zich onvoorwaardelijk aan God overgeven om Zijn wet te gehoorzamen.
Niettemin moet deze persoon zelf de beslissing nemen. Als hij berouw heeft, zich aan God overgeeft en in geloof Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser aanvaardt, dan belooft God – na het voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden – de gave van Zijn Heilige Geest in hem of haar te plaatsen. Die Geest verleent de goddelijke natuur aan die persoon (2 Petrus 1:4).
Men zal dan een meer en meer op God gerichte levenswijze van gehoorzaamheid, onderworpenheid aan Gods gezag, liefde voor God boven de liefde tot zichzelf, tentoon gaan spreiden. Ook de liefde en zorgzaamheid voor de medemens in gelijke mate als liefde voor zichzelf zullen ontwikkeld worden.
Waarom is liefde zo belangrijk in dit alles? Omdat liefde de vervulling van Gods wet is (Romeinen 13:10).
Gods wet is een geestelijke wet en kan alleen vervuld worden door “de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is” (Romeinen 5:5). Door Gods Heilige Geest krijgt men van God hulp, geloof en kracht. Door middel van deze hulp, geloof en kracht wordt iemands verstand geopend voor begrip van Gods onderricht inzake Zijn levensstijl. Gods Geest zal niemand echter dwingen om Gods levenswijze te leiden. Door de bekering gaat iemand uit liefde voor God (1 Johannes 4:19) Gods levenswijze toepassen – daarom gaat er geen dwang mee gepaard.
Alleen zij die “door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God”(Romeinen 8:14).

Het doel van de eerstelingen
Dit doel heeft te maken met het evangelie van het Koninkrijk Gods, het Evangelie dat Jezus Christus en de apostelen onderwezen. Als we begrijpen wat dit evangelie (ofwel het goede nieuws van Gods Koninkrijk) inhoudt, dan begrijpen we ook het doel van de eerstelingen.
Een eersteling moet kwalificeren om als eersteling te mogen regeren onder Jezus Christus, de Koning der koningen.
Daniëls profetie laat zien dat de Heiligen (Eerstelingen) onder Christus, de Messias, de Zoon des mensen, zullen regeren op aarde wanneer Christus een wereldregering bij Zijn terugkomst opricht.
“Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon.
Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan” (Daniel 7:13-14).
Vers 27 geeft vervolgens aan aan wie de heerschappij gegeven zal worden: “Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.”
Jezus Christus zei ook: “ En wie overwint en wie MIJN WERKEN tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden [over hen regeren] met een ijzeren staf (…)”(Openbaring 2:26-27).
De bedoeling van het leven van een eersteling is om opgeleid te worden tot toekomstige koning en priester teneinde met en onder Christus te regeren.

Dankzij het offer van Christus
Ontvangst van Gods Heilige Geest is mogelijk dankzij het offer van Jezus Christus. Door de zonde heeft de mensheid zich afgescheiden van God, en heeft de eeuwige dood in het vooruitzicht. Het loon van de zonde is de dood, de eeuwige dood (Romeinen 6:23). Om de mensheid met God te verzoenen en kans te laten hebben op eeuwig leven en een plaats in Gods gezin, moest er een perfect offer gebracht worden. Jezus Christus, het Woord en het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, moest Zijn leven geven als losprijs voor de mensheid. “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Markus 10:45). Meer over dit onderwerp treft u aan in ons supplement van maart /april 2012, getiteld “Het offer van Jezus Christus” (https://www.verenigdekerkvangod.org/documents/Supplement_2012-2_mrt-apr.html) om de diepere betekenis van dit offer te verkrijgen.

Wie of wat is Gods Heilige Geest?
Door Gods Heilige Geest wordt een geroepene van God tot een verwekt kind van God. Wie of wat is Gods Heilige Geest?
Is de Heilige Geest een persoon? Nee! Hiervoor zijn verschillende bewijzen in de Bijbel te vinden. Enkele hiervan zullen we hier noemen. Als de Heilige Geest een afzonderlijke persoon binnen de Godheid zou zijn, dan zou de Heilige Geest de Vader van Jezus Christus zijn! Mattheüs 1:20 vermeldt immers over Maria, de moeder van Jezus: “Wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest.” Zie ook verder Lukas 1:35, waar staat dat de Heilige Geest over Maria zal komen en de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. Toch noemde Jezus duidelijk God Zijn Vader – en niet de Heilige Geest (Johannes 20:17). Hij bad tot de Vader – níet tot de Heilige Geest (Johannes 17:1). Ook de apostelen wisten dat de Heilige Geest niet behoorde tot de Godheid als een apart persoon. In Romeinen 8:17 identificeerde Paulus christenen als erfgenamen van de Vader en van Christus, terwijl hij de Heilige Geest niet noemde! In 1 Korinthe 11:3 wordt gesproken van de man als hoofd van de vrouw, van Christus als het hoofd van de man en van God als het hoofd van allen. Van de Heilige Geest wordt wederom geen melding gemaakt. (Binnenkort komt een nieuw Nederlandstalige boekje Is God een Drie-eenheid? uit. Hou onze website in de gaten om van deze uitgave een exemplaar aan te vragen.)

Hoe ziet de verheerlijkte eersteling er nu in werkelijkheid uit?
Ze zullen eruit zien net als de verheerlijkte Christus:
“En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. (Openbaring 1:13-16). Ook schrijft Johannes: “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:2).
Alle kinderen Gods die aan de eerste opstanding deel mogen nemen, krijgen een verheerlijkt lichaam, zoals Christus heeft.

God is Zichzelf aan het reproduceren
God is bezig Zijn gezin, bestaande uit Zijn eigen kinderen, te laten groeien. God is Zichzelf aan het reproduceren – Zich aan het vermenigvuldigen. Als er sprake is van een eerste opstanding voor de eerstelingen dan impliceert dat automatisch dat er meer dan één opstanding is. De volgende opstanding vindt plaats na de 1000-jarige periode. Er staat immers in Openbaring 20:5: “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren.”
Na het Millennium vindt de tweede opstanding plaats, beter bekend onder de naam “het oordeel van de witte troon” van Openbaring 20:11-15. “En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.”
De tweede opstanding is verschillend van de eerste opstanding in die zin dat de doden weer tot fysiek, menselijk leven worden opgewekt. Dan zullen zij die nooit van Jezus Christus hebben gehoord en zij die niet geroepen werden in hun eerdere bestaan, de kans krijgen om tot bekering te komen en zij zullen uit de boeken van de Bijbel onderwezen en geoordeeld worden. God zal dan Zijn Heilige Geest uitstorten over ieder die leeft en die bereid is om Zijn wegen te gaan en om de roeping en uitnodiging om Christus als Heiland te aanvaarden, te accepteren. Alleen dan zullen zij in de tweede opstanding kans maken om door God de Vader geaccepteerd te worden als kind en toegevoegd te worden aan Zijn goddelijke gezin, aan Zijn Koninkrijk.
Behoud is een geschenk net zoals het verkrijgen van Gods Heilige Geest. Door zijn best te doen, wordt een christen beloond naar de werken om te regeren als eersteling met Christus hier op aarde na Zijn terugkomst.
Het geheim dat schuil gaat in het Feest van de Eerstelingen is dat God Zijn goddelijke familie en gezin eerst uitbreidt met eerstelingen die als verheerlijkte kinderen Gods opnieuw geboren worden gedurende de eerste opstanding. Ze bestaan niet meer uit vlees en bloed, maar uit geest, een uit God geboren goddelijk kind met Gods heerlijkheid naar Gods hemelse beeld.
Ze zullen daarna onder Christus de overige mensen (de tweede oogst) binnen helpen brengen in Gods koninkrijk.
Dit is een ongelooflijke bestemming! Deze feestdag beeldt een gedeelte uit van het ongelooflijke potentieel van de mensheid. Gods gezin gaat over de aarde regeren onder Jezus Christus als Koning der koningen.
Wat een fantastisch plan en betekenisvolle feestdag voor de eerstelingen, maar uiteindelijk voor de gehele mensheid!
Wilt u meer weten over dit en andere onderwerpen bestel dan de volgende boekjes, zonder kosten, via onze website of vraag deze schriftelijk aan.
• Het Evangelie van het Koninkrijk
• De weg naar eeuwig leven
• Is er leven na de dood?
• Gods plan volgens Zijn Heilige Dagen

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Pinksteren: Het geheim van het Feest der Eerstelingen’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God