Het Nederlandse Supplement van

mei/juni 2016

Vervuld zijn met de Heilige Geest

Pinksteren staat in het teken van het ontvangen van en vervuld zijn met de Heilige Geest. Wat betekent het echter om vervuld te zijn met de Heilige Geest? Als we de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn we dan ook daarmee vervuld? In dit artikel wordt een aantal aspecten belicht ten aanzien van wat de Heilige Geest voor christenen betekent, en met name wat het ermee vervuld zijn betekent.

Pinksteren staat in het teken van het ontvangen van en vervuld zijn met de Heilige Geest.

De belofte van God de Vader

In Lukas 24:49 wordt gesproken over de Belofte: “En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” Jezus had deze belofte gedaan op de avond voor Zijn lijden (zie Johannes 14:26 en 15:26), en 10 dagen na Zijn hemelvaart zou Jezus deze belofte vervullen.

De reden waarom de gebeurtenissen uit Handelingen 2 (zoals geluid als van een machtige wind, tongen als van vuur, inspiratie om in allerlei talen te preken) tijdens Pinksteren in het jaar 31 n.C. plaatsvonden, vatte Petrus die dag in zijn preek als volgt samen: “Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: [een aanhaling uit Psalm 110:1] De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt” (Handelingen 2:32-36). In zijn toespraak legde Petrus uit dat de op die dag duidelijk waarneembare komst van de Heilige Geest het onweerlegbare bewijs was dat Jezus de beloofde Messias was en dat Hij de Zoon van God is, die hun de Heilige Geest, de belofte van de Vader, had gezonden.

Toen de omstanders dit hoorden, werden zij geraakt en vroegen wat ze nu moesten doen. Petrus antwoordt in vers 38 en 39: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Deze belofte van de Heilige Geest was bestemd voor alle mensen die tot een actief geloof in Jezus zouden komen. Dat gold voor de gelovigen in Jeruzalem tóen tot aan alle bekeerde christenen in onze tijd. Dit unieke geschenk is het onderpand van onze erfenis (Efeze 1:13). De inwoning van de Heilige Geest, de verwachting van het zoonschap en de verlossing van het fysieke lichaam (dat allemaal mogelijk is gemaakt door Jezus Christus’ offer) is het belangrijkste geschenk van God. Dit wordt door Paulus samengevat in Romeinen 8:23 “En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden.

Vervuld zijn met de Heilige Geest

Hoe reageerden de discipelen op deze enorme gebeurtenis? Ze legden aan de omstanders uit wat er zojuist was gebeurd. Daarbij liet God hen door de Heilige Geest spreken in al de verschillende talen van de internationale groep toehoorders.

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken” (Handelingen 2:46).

De Heilige Geest verkondigde zelf het Goede Nieuws op een zodanig wijze dat alle omstanders het konden horen in hun eigen taal. Hiermee was het startschot gegeven voor de uitvoering van de Grote Opdracht van Jezus om alle volken van de hele wereld te bereiken met het evangelie, waartoe Jezus opdracht had gegeven (zie Mattheüs 24:14, Markus 16:15).

De menigte raakte in verwarring. Andere vertalingen zeggen dat ze ‘buiten zichzelf’ waren. Ze waren er helemaal ondersteboven van en wisten niet wat ze ervan moesten denken. Sommigen meenden dat de discipelen teveel wijn hadden gedronken. Maar ze waren juist vol van de Geest. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk gesproken over de noodzaak van het vol zijn, het vervuld zijn met de Heilige Geest. Het is een Bijbelse opdracht en noodzaak voor alle gelovigen van alle tijden om een juist en volledig christelijk leven te kunnen leiden. Paulus zegt immers in Efeze 5:18 “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.

Vervuld worden met de Heilige Geest is het krachtig ervaren van de Heilige Geest, en daar ook volledig de ruimte aan geven. Dat is wat er gebeurde met de discipelen. Ze hadden van de Messias rechtstreeks instructie ontvangen, ze waren vol verwachting in gebed bij elkaar en nu, tijdens deze Pinksterdag, werden zij vervuld met de Heilige Geest. Bij iemand die vol is van Gods Geest heeft Gods Geest de ruimte om actief aanwezig te zijn, om in en door de gelovige te werken. Er dient een soort van verlangen te zijn om zich zonder reserves open te stellen voor God. Dat is wat de discipelen deden.
Als u ernaar verlangt dat de Heilige Geest meer in en door u doet, moet u uw wil aan God overgeven: dus uw plannen, uw idealen, de doelen die u najaagt, dit alles moet u ondergeschikt maken aan het Koninkrijk zonder reserves, zonder voorbehoud.

Wat heeft het vervuld zijn met de Heilige Geest tot gevolg? Paulus schrijft: “Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht” (Efeze 1:15-20).

Het is de allesovertreffende kracht van God die in ons werkt en deze geeft ons de wijsheid en openbaring om Hem te kennen en te weten wat de hoop van Zijn roeping is.

Belemmeringen

Nu zijn er wellicht aspecten in ons leven, die ons belemmeren om volledig vervuld te zijn met Gods Geest. Paulus onderkent dit en schrijft aan de gemeente in Rome: “Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade” (Romeinen 6:12-14).

We zijn altijd zelf in controle. Wij hebben zelf de keuze om ons ter beschikking te stellen aan God en een wapen van gerechtigheid te zijn voor God. Het is een keuze om vervuld te worden met de Heilige Geest.

Hoe voller u van uzelf bent, hoe minder ruimte er is om vervuld te worden met Gods Geest. We kunnen soms zo vol zijn van onze carrière, gezin, sociale netwerk, hobby’s, opleiding, dat er nauwelijks plaats is voor God. U kunt de liefde van uw hart nu eenmaal niet aan alles tegelijk geven. Wie vol is van iets anders, kan moeilijk vol worden van de Heilige Geest. Jezus geeft dat aan in Lukas 16:13 “Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Een eenmalige gebeurtenis?

Uit wat u net hebt gelezen in Handelingen 2, zou u kunnen opmaken dat het vervuld zijn een éénmalig iets is. Maar de Bijbel laat zien dat het voortdurend vervuld zijn met de Heilige Geest een continu proces is en niet per sé enkel verbonden aan (het moment van) het ontvangen van de Heilige Geest.

Nadat men voor het eerst vervuld raakt met de Heilige Geest dienen er momenten te zijn waarop de Heilige Geest nieuwe ruimte in uw leven krijgt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een overwinning over zorgen of een overwinning over een zondige gewoonte of het meemaken van een overwinning van broeders of het bijwonen van een doop. Ook de apostelen die de gebeurtenissen in Handelingen 2 hadden meegemaakt, werden op een later tijdstip opnieuw vervuld. Dit staat bijvoorbeeld in Handelingen 4:31 “En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

Het is niet het belangrijkste hoe vaak u een ervaring hebt gehad die u vervuld heeft met de Heilige Geest. De vraag is of u VANDAAG vervuld bent met de Heilige Geest en waar dat uit blijkt.

Merkbaar

Vervuld zijn met de Heilige Geest is een duidelijk merkbaar iets. Het is in ieder geval merkbaar voor uzelf en als het goed is ook voor anderen. Paulus merkte dat sommige gelovigen niet waren vervuld met de Heilige Geest. Toen Paulus tijdens een van zijn zendingsreizen voor het eerst in Efeze kwam, stelde hij deze vraag dan ook aan de kleine groep gelovigen (zie Handelingen 19:2). Kennelijk merkte Paulus dat er iets aan hen ontbrak, iets wat hij bij andere gelovigen meestal wel proefde. Er straalde geen geestelijke levenskracht van hen uit.

De gelovigen in Efeze wisten niet van het bestaan van de Heilige Geest af. Ze wisten niet dat er iets ontbrak aan hun geestelijk leven. Dit is een belangrijke les voor ons. Het hebben van de Heilige Geest behoort ons te onderscheiden van andere gelovigen, die niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Uit Handelingen 19:6 weten we dat Paulus hen de handen oplegde en dat ze alsnog vervuld werden met de Heilige Geest. Vanaf dat moment waren het ‘echte’ gelovigen geworden, die vol van Gods Geest waren. Ook hier zien we weer dat het vervuld raken gepaard gaat met gaven van Gods Geest, in dit geval het spreken in tongen en het profeteren.

Er zijn ongetwijfeld veel meer manieren waarop de Heilige Geest zich manifesteert. Het bekende hoofdstuk 12 uit de 1e Korinthebrief noemt 9 gaven. Galaten 5 noemt de vrucht van de Geest. De vervulling met de Heilige Geest kan gezien worden als een voorproefje op de krachten van de ‘toekomende eeuw’, wanneer alles tot volmaaktheid zal komen. Het vervuld zijn met de Heilige Geest betekent dat het merkbaar is, in ons doen en laten, in ons gezin, in de gemeente, op ons werk of op school, in ons leven.

Een continu proces

Vervuld zijn en blijven met de Heilige Geest hoort bij het normale christelijke leven. Het is zelfs een Bijbels gebod, zoals u hebt gelezen in Efeze 5:18: “Word vervuld met de Geest.” De gebruikte tijdsvorm in de Griekse grondtekst laat zien dat het een doorgaand proces is: laat u steeds weer vol worden met de Heilige Geest. Dat valt jammer genoeg niet op te maken uit de Nederlandse vertalingen. De zin staat bovendien in de lijdende vorm.

Wij kunnen onszelf niet vullen, alleen maar woon en werkruimte in ons hart aanbieden. We moeten vervuld WORDEN. Het is God Die vult zodra Hij daartoe de mogelijkheden in ons hart krijgt.

Dus laat het vuur niet uitgaan! Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5:19: ”Blus de Geest niet uit.” Hier gebruikt hij het beeld van een vuur dat kan uitgaan als het niet op de juiste manier verzorgd wordt. Vuur wordt in de Bijbel vaak genoemd als een beeld van warmte, licht en leven. U kunt het vuur van Gods Geest uitdoven doordat u een bepaalde zonde gaat koesteren of in stand laat, bijvoorbeeld door verslaving, door gebrek aan vergevingsgezindheid of door wrok. Ook een verkeerde manier van denken kan een barrière vormen voor Gods Geest. Dus blus het niet uit. Houd het vuur gaande. Het is een continu proces. Blijf vervuld worden…

Hoe dan?

Jezus sprak in Johannes 7:37-39 de volgende woorden over de Heilige Geest: ”Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was).

Het is de bedoeling dat het levende water door u heen stroomt naar anderen. De uitwerking daarvan, de vrucht van de Geest, is in de eerste plaats liefde (zie Galaten 5:22). De Geest moet stromen, doorstromen. De voorraad levend water is onbeperkt. Het is een zegenende liefde, die uit het hart van God komt en in ons hart is uitgestort om DOOR TE GEVEN. En niet voor onze glorie, maar voor de glorie van God.

Paulus zegt in Romeinen 5:15 (in omgekeerde volgorde) dat onze hoop komt door ondervinding. Onze ondervinding komt door volharding in de verdrukking. Verdrukking is wat we regelmatig ervaren in ons leven. Daar kunnen we een voorbeeld in zijn. In deze verdrukking roemen wij, en in de hoop op de heerlijkheid van God, deze genade, waardoor wij toegang hebben gekregen door het geloof, waaruit we gerechtvaardigd zijn en vrede hebben.

Wij getuigen in liefde van onze hoop. En daar hoeven we ons niet voor te schamen. De hoop beschaamt niet. De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Wij zijn vervuld met Gods Geest – of dienen dat te zijn. En dat is merkbaar of althans, dat dient merkbaar te zijn.

Maar het dient niet alleen merkbaar ín ons te zijn. Gods Geest dient door ons heen te stromen naar anderen. Vervuld BLIJVEN met de Heilige Geest heeft alles te maken met die doorstroming…

De volgende tips kunnen u helpen om vervuld te BLIJVEN met Gods Geest:

  • Maak het tot een dagelijkse gewoonte om te bidden om vol te zijn van de Heilige Geest, ofwel dat God actief werkzaam zal blijven in uw leven.
  • Leef niet enkel voor uzelf, maar laat Gods liefde door u heen stromen naar anderen.
  • Ontwikkel een zekere gevoeligheid voor zonde. Een belangrijk geheim van een overwinnend, christelijk leven is door uw zonden ogenblikkelijk te belijden nadat u ze hebt begaan en ervan bewust bent geworden.
  • Doof de Heilige Geest niet uit. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn boosheid, wrok, angst en overdreven bezorgdheid, het zich bewust zijn van een zonde en toch blijven zondigen.
  • Wees gehoorzaam en voer nauwkeurig uit wat God u heeft opgedragen in Zijn Woord en door Zijn Geest en heb daarin plezier. Dat is geen last: we hebben een geweldige hoop!

U zult gemerkt hebben dat er veel teksten van Paulus, met name uit de Efezebrief, zijn aangehaald. Ter afsluiting adviseren we u om Efeze 5:1-21 te lezen, waarin we worden opgeroepen om te wandelen als kinderen van het licht (omwille van de ruimte is deze passage hier niet opgenomen).

De redactie van Beyond Today wenst u een gezegend Pinksterfeest!

Bekijk ook onze YouTube Video.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Vervuld zijn met de Heilige Geest’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God