Het Nederlandse Supplement van

september/oktober 2011

Valt de terugkomst van Jezus Christus op een Bazuinendag?

Kunnen we weten op welke dag Jezus Christus op aarde terugkeert? Staat ergens in de profetieën wanneer Jezus Christus terugkomt. Gebeurt dat in onze tijd? Wat hebben Gods feestdagen, die overigens ten onrechte door de meeste christelijke godsdiensten niet meer gevierd worden, met Zijn terugkomst te maken?

Meer dan ooit tevoren zijn de mensen bezig met de toekomst. Beslist niet omdat ze de toekomst zo rooskleurig zien. De economische crisis die Europa en Amerika thans meemaken laat zien hoe kwetsbaar het door de welvaart gecreëerde weeldeparadijs is. Landen zoals Griekenland, die failliet dreigen te gaan, en/of landen zoals de Verenigde Staten die hun triple A status kwijt zijn, zeggen genoeg. Deze toekomstgerichtheid wordt niet ingegeven door optimisme, maar door vrees. Met de kernbewapening kan de gehele aardbevolking worden uitgeroeid. Allerlei partijen zijn nu in staat deze kernwapens te kopen van regimes die het niet nauw nemen met de veiligheid van de mensheid. De vervuiling van water, lucht en grond, de verhoudingen tussen Noord en Zuid en natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen en tsunami’s, zijn niet te stuiten. En het wordt steeds erger! Zo erg dat God op een gegeven moment moet interveniëren om de mensheid van zichzelf te redden. Zijn deze tekenen een prelude voor christenen om zich voor te bereiden op de komst van Jezus Christus als de Koning der Koningen? Als we de Bijbelse profetieën mogen geloven komt er een Grote Verdrukking zoals die nooit eerder geweest is en ook daarna niet meer komen zal. Tijdens deze Grote Verdrukking gaat de mensheid weer oorlogvoeren op wereldschaal. De nucleaire wapens die men heeft vervaardigd gaan daadwerkelijk gebruikt worden en het bestaan van de mens komt zodanig in gevaar dat er geen vlees meer zou bestaan als God niet zou ingrijpen.

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. ….. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” (Matth. 24:15-22).

God gaat ingrijpen

Hoe God gaat grijpen is bovennatuurlijk, want gelijk na deze Verdrukking verschijnen er tekenen aan de hemel. De zon wordt zwart, de maan rood, sterren zullen vallen en de hemel zal schudden en wijken als een boekrol (Openb. 6:1217). Dit is echter nog niet de terugkomst van Jezus Christus, maar wel het teken dat Zijn terugkomst aanstaande is! “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere” (Matth. 24:2931).

De eerste opstanding

In de Bijbel wordt de terugkomst van Jezus Christus ook met de eerste opstanding, de opstanding der eerstelingen, geassocieerd (Openb. 20:46). De apostel Paulus geeft aan dat de doden in Christus op dat moment zullen opstaan, net als Christus uit de dood is opgewekt, namelijk als onsterfelijke wezens. “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Kor. 15:20-23). De levenden zullen het Koninkrijk Gods niet eerder binnengaan dan de ontslapenen. De doden zullen eerst opgewekt worden en zij die dan nog leven bij de komst van Christus zullen ten tijde van de opstanding in een oogwenk veranderd worden tot eeuwig levende verheerlijkte kinderen Gods.

Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen” (1 Kor. 15:50-53). Deze opstanding vindt plaats volgens Paulus bij de laatste bazuin. Wat bedoelde Paulus met deze laatste bazuin? Waar refereerde hij naar? Als er sprake is van een laatste bazuin dan wil dat zeggen dat er meer dan één bazuin geblazen zal worden. Bazuinen komen in de Bijbel op een aantal plaatsen voor. Bazuinen geven belangrijke gebeurtenissen of een waarschuwing door aan het volk. De belangrijkste plaats in de Bijbel waar gesproken wordt van meerdere bazuinen staat in Openbaring hoofdstukken 8 en 11. “En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven” (Openb. 8:1). Bij het blazen van de zevende en tevens laatste bazuin neemt God de macht over en geeft Hij het koningschap aan Zijn Gezalfde en Zijn heiligen. De laatste bazuin wordt geblazen in Openbaring 11:15: “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: ‘Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden’.”

Het is deze laatste bazuin die de apostel Paulus bedoelde toen hij het over de terugkomst van Jezus Christus had! In Openbaring 19 komt Christus naar de aarde terug nadat de laatste (zevende) bazuin is geblazen én nadat de zevende (toorn) schaal is uitgegoten (Openb. 16:15-16). “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan” (Openb. 19:11-15).

Is die dag nu bekend?

Kunnen we weten welke dag de terugkomst is? “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Matt. 24:36-39). Toen Christus die uitspraak deed was de precieze dag alleen bekend bij de Vader. De Bijbel echter geeft aan dat sommige profetieën pas later in de eindtijd geopenbaard worden (Dan. 12:9). Zo ook het boek Openbaring dat verzegeld was met 7 zegels totdat Christus naar de hemel ging en waardig was om de zegels te openen (Openb. 5). De mensen in de tijd van Noach waren zich van geen kwaad bewust maar Noach was dat wel. Hij kreeg van God de taak om zich voor te bereiden op de vloed. Een aantal jaren na de opstanding van Christus legde de apostel Paulus uit dat wij niet in het duister zijn zodat die dag ons verassen zou. “Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags” (1 Tess. 5:15). Aan ons openbaart God via Zijn Heilige Geest wat er staat te gebeuren. In Amos 3 staat namelijk dat God geen ding doet of Hij maakt Zijn raad bekend aan Zijn ware dienaars over wat te gebeuren staat. “Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?” (Amos 3:7-8).

Waar openbaart God die dag?

Waar heeft God Zijn raad bekend gemaakt over de komst van Jezus Christus? Het antwoord is te vinden in Gods feestdagen! God heeft Zijn plan middels Zijn Feestdagen bekend gemaakt. Weinig mensen weten dat Gods feestdagen profetisch zijn en Zijn plan met de mensheid beschrijven. Ze geven Gods “route planning” weer met 7 mijlpalen van wat er gaat gebeuren in de toekomst. Gods zeven feestdagen staan in Leviticus 23:

  1. Het Pascha: op de 14e van de 1ste maand (Lev. 23:5: het Pascha staat symbool voor het offer dat de zonde der wereld dat wegneemt).
  2. Het feest der Ongezuurde Broden op de 15e van de 1e maand (Lev. 23:6: bekering en heilige levenswandel, gesymboliseerd door het uittrekken uit deze wereld en verdergaan in nieuwheid des levens).
  3. Pinksteren dat 7 weken later valt (Lev. 23:15: betekenis: idem verwekking door Gods Heilige Geest).
  4. De Bazuinendag op de 1e van de 7e maand (Lev. 23:23: betekenis: de terugkomst van Jezus Christus, de 1ste opstanding gesymboliseerd door het schallen van de laatste bazuin).
  5. De Grote Verzoendag: 10e van de 7e maand (Lev. 23:27, betekenis: de verbanning van Satan, voor een periode van zo’n 1000 jaar, zie ook Openb. 20:13).
  6. Het Loofhuttenfeest dat start op 15e van de 7e maand (Lev. 23: 33, 1000-jarig vredesrijk van Christus. Jes. 11, Openb. 20:4).
  7. De Laatste Grote Dag of het Slotfeest op de 22e van de 7e maand (Lev. 23: 36, de algehele of tweede opstanding, ook wel het oordeel van de Witte Troon genoemd. Zie Openb. 20:11-15).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat één van de feestdagen de naam Bazuinendag draagt. De terugkeer van Jezus Christus is één van de belangrijkste mijlpalen in de menselijke geschiedenis. Die zal zeker niet ontbreken in de 7 mijlpalen van Gods plan. Dat Gods feestdagen profetisch zijn blijkt verder ook uit het feit dat God de vervulling van de eerste 3 van Zijn Feesten heeft doen plaatsvinden PRECIES op de betreffende Feestdag volgens Zijn kalender. De kruisdood van Jezus Christus (ons Paschalam / Paaslam) vond bijvoorbeeld plaats precies de 14e van de eerste maand (Matth. 14:1, Luc. 22:7, Joh. 18:39, 1 Kor. 5:79). Daarna begon het feest van de Ongezuurde Broden. Met andere woorden, eeuwenlang vóór de kruisdood liet God de Israëlieten een lam slachten voor hun zonden, welk offer vooruitkeek naar de slachting van het ware Lam Gods (Jezus Christus) die de zonden van de hele wereld wegneemt. Pinksteren is ook van oudsher één van de Oudtestamentische feestdagen van God. Deze dag werd het feest der weken of feest der eerstelingen genoemd (Ex. 24:22, Num. 28:26). Precies op die dag in het jaar 31 na Chr. stortte God Zijn Heilige Geest op de apostelen, de eerstelingen die bijeenkwamen op deze memorabele Pinksterdag, de feestdag der eerstelingen om met Gods kracht bekleed te worden (Hand 1:48, Hand 2:14).

Profetische feestdagen

Ook de andere feestdagen in Gods kalender, welke op dit moment nog niet vervuld zijn, zijn profetisch van aard, maar helaas worden deze dagen door de traditionele godsdiensten niet meer in acht genomen, waardoor men niet meer op de hoogte is van Gods openbaringen via Zijn feestdagen en de stappen in Gods plan. De eerstvolgende profetische feestdag op Gods kalender die nog in vervulling moet gaan is de Bazuinendag. Het zal u niet meer verbazen dat deze feestdag vernoemd is naar (het klinken) van de (laatste) bazuin. Paulus heeft aangegeven dat kinderen Gods niet verrast zullen worden aangaande de komende Dag des Heren en de toekomstige gebeurtenis van de terugkomst van Christus. Zeer waarschijnlijk precies op een Bazuinendag zal de laatste bazuin klinken en de terugkomst van Christus zal dan een feit zijn! Het precieze jaar weten we niet maar wel kunnen we herleiden dat nadat de tekenen aan de hemel hebben plaatsgevonden, er nog één jaar te gaan is voor de komst van Jezus Christus. Want na de tekenen aan de hemel zal de Dag des Heren aanbreken, welke volgens de Bijbel één jaar gaat duren (Jes. 34:8, zie ook het supplement van januari-februari 2008). Uitgaande van de profetische informatie in Gods Feestdagen kunnen we dus wel de dag weten, maar het jaar wordt pas duidelijk nadat de tekenen aan de hemel zijn geschied.

Gods plan van heerlijkheid

God is bezig met een fantastisch plan om de mensheid te transformeren in verheerlijkte kinderen naar Zijn aard en gelijkenis. Gods plan is om vele zonen en dochteren tot heerlijkheid te brengen (Hebr. 2:8). Heerlijkheid betekent een goddelijk lichaam als dat van Christus, vol hemelse glorie. “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen zijn . . .” (1 Johannes 3:2). De wereld zal niet vergaan! Al deze rampen en catastrofes die gaan plaatsvinden en toekomstige pogingen van de mens om met nucleaire wapens al het leven op de aardbol weg te vagen zullen er niet in slagen de wereld te vernietigen. God laat dat niet toe! God heeft betere plannen met de aarde. Deze aarde is bestemd om een utopische paradijs te worden na de terugkomst van Christus (Jes 11, Jes. 65:17-25). Christus zal een koninkrijk op aarde vestigen dat nooit meer in andere handen over zal gaan: “Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen” (Daniël 7:25).

Hij zal met Zijn heiligen gedurende 1000 jaar op aarde gaan regeren (Openb. 20:4). Daarna gaat God een nieuwe hemel en nieuwe aarde creëren en God zal zelfs de aarde verkiezen als Zijn woonplaats voor eeuwig: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openb. 21:15). Kennis van Gods plan zou ons moeten inspireren om onze harten en motieven te zuiveren en afstand te doen van alle heidense praktijken en wereldse feestdagen. God zal de viering van Zijn Feestdagen wereldwijd weer herstellen:

“Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren” (Zach. 14:16).

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Valt de terugkomst van Jezus Christus op een Bazuinendag?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God