Het Nederlandse Supplement van

september/oktober 2013

Verzoening en één worden met God

Wij zien om ons heen hoe de mensheid sinds Adam en Eva vastzit in een cyclus van ellende. Ondanks alle wonderbaarlijke technische snufjes en rijkdom die de westerse samenleving voor zichzelf heeft verworven (vaak ten koste van anderen) blijven ziektes, scheidingen, oorlogen en onrust wijdverbreid. Wij hebben alle informatie tot onze beschikking en toch kunnen wij onze problemen niet oplossen. Hoe kunnen wij, in al onze ellende, geloof hebben in wat Christus heeft gezegd over het ontvangen van eeuwig leven?.

Jezus Christus sprak met zijn discipelen tijdens de Pascha-avond voordat Hij gearresteerd werd. Hij wist wat Hem te wachten stond en Hij wist zeker welke belangen er op het spel stonden. Hij had uit de eerste hand gezien hoe Lucifer, de engel des lichts die daarna Satan werd genoemd, tegen God in ging. Hij had gezien hoe Satan de eerste mensen misleidde in de Hof van Eden. Hij zag wat de zonde teweeg had gebracht. Jezus Christus zag hoe de eerste mensen besloten hadden om naar Satan te luisteren, met de dood tot gevolg en alle ellende voor de rest van de mensheid.
Maar God had een plan bedacht lang voordat Hij de mensheid schiep. En de God-familie, nu nog bestaande uit de Vader en Jezus Christus, zijn dit plan met de mensheid aan het uitvoeren.
En nu stond Hij dus klaar om Zijn leven te geven zoals Hij en God de Vader het gepland hadden, zodat alles wat God de Vader wilde, uit zou komen. Christus bad tot de Vader en zei: “Het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was” (Johannes 17:1-5).
Het is interessant te weten dat het eeuwige leven is het kennen van God de Vader en Jezus Christus! Hoe weten wij persoonlijk of God de Vader ons aan Christus heeft gegeven? Hoe kunnen wij Hen leren kennen? Het antwoord ligt in wat Christus verder zei: “Voor hen wijd ik mij aan u; dan zullen ook zij aan u gewijd zijn door de waarheid. Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun verkondiging in mij geloven.” (vers 19-20, Groot Nieuws Bijbel 1996). Hier zien wij dat degenen die God roept of geeft aan Christus, toegewijd zijn aan God de Vader door de waarheid én geloof in Christus. Waarom door waarheid en geloof?

Een wereld zonder waarheid

Wij zien om ons heen hoe de mensheid sinds Adam en Eva vastzit in een cyclus van ellende. Ondanks alle wonderbaarlijke technische snufjes en rijkdom die de westerse samenleving voor zichzelf heeft verworven (vaak ten koste van anderen) blijven ziektes, scheidingen, oorlogen en onrust wijdverbreid. Hoe is dit allemaal ontstaan? De regeringen proberen, tevergeefs de problemen op te lossen door de welvaart in hun eigen landen te bevorderen, maar wij zien dat er geen stabiliteit is. Wij hebben alle informatie tot onze beschikking en toch kunnen wij onze problemen niet oplossen. Wij hebben als individu geleerd voor onze belangen op te komen. Dit is de realiteit waar de mensheid nu in verkeert. Maar wat is de waarheid waar God op doelt? Hoe kunnen wij, in al onze ellende, geloof hebben in wat Christus heeft gezegd over het ontvangen van eeuwig leven? Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als zelfs maar één van Gods tien Geboden door alle mensen nageleefd zou worden. Eén daarvan is “U zult niet doodslaan” (Exodus 20:13). Kunt u zich voorstellen wat voor impact dat zou hebben op de aarde als niemand een ander meer van het leven zou beroven? Laat staan als de gehele mensheid alle geboden zou onderhouden! Maar helaas is het nu niet zo. En waarom niet? Omdat wij voortdurend te maken hebben met een macht die ons misleidt. Zoals Paulus schrijft in Efeziërs 2:1-2: “U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid”. Dus: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8). Iedereen heeft een eigen mening over hoe of wat er zou moeten gebeuren. Spreuken 14:12 zegt hierover: “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde daarvan zijn wegen van de dood.” De wegen van de mensheid hebben onenigheid, onrust, oorlog en de dood tot gevolg.

Eenheid door Gods waarheid
Het is duidelijk dat de waarheid niet alleen te maken heeft met geloven in wat God zegt, maar ook met doen wat God zegt! Hij is immers onze Schepper! In Johannes 17:17 staat: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is waarheid.” In de Hof van Eden had God tegen Eva gezegd, dat ze zou sterven als ze van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten. Satan zei echter tegen Eva dat ze níet zou sterven. En wat gebeurde er? Adam en Eva stierven! God spreekt de waarheid. Als wij alleen in Gods bestaan geloven, maar niet naar Hem luisteren en Hem niet gehoorzamen, dan zijn wij niet bezig om deel van Hem te worden. Zoals Christus verder zegt: “Vader, laten ze allen één zijn zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat u mij hebt gezonden. De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven opdat ze één zijn zoals wij één zijn: ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn, en dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt en dat u hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad” (Johannes 17:19-23, Groot Nieuws Bijbel, 1996).

Eenheid door God lief te hebben
Deze verzen geven duidelijk aan dat God een liefhebbende Vader is. Anders had Hij Zich niet om ons bekommerd. Zou u niet hetzelfde doen als iemand van wie u houdt handelingen verricht die een gevaar zouden kunnen opleveren? Het is duidelijk dat God liefde is. “Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4:8). “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad” (vers 19). Wij kunnen God kennen door Hem lief te hebben. Maar hoe? 1 Johannes 5:3 legt het helder uit: “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.” Als wij God willen liefhebben, dan moeten wij Zijn geboden onderhouden.
Heeft u er ooit bij stilgestaan dat als wij eeuwig leven van God willen ontvangen, wij bereid moeten zijn in eeuwigheid met Hem en Jezus Christus te leven in alle liefde en vrede? En wij kunnen geloven dat Hij liefde is en dat Hij het beste met ons voor heeft. Romeinen 5:8 levert het bewijs. “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”. Wij hebben dan hoop op een wonderbaarlijk eeuwig leven. Een leven (zoals God uitlegt in Zijn woord) vol van liefde, blijdschap, vrede, geduld, enz. (Galaten 5:22). Wij moeten worden zoals God, en Zijn karaktereigenschappen ontwikkelen om klaar te zijn voor de eeuwigheid als onderdeel van de grote geestelijke familie van God (lees Mattheüs 12:50).

Eenheid tussen God de Vader en Jezus Christus
Jezus Christus geeft ons het perfecte voorbeeld van één zijn met God de Vader. Een diepgaander liefde is nergens anders te vinden. Het is een totale eenheid van doel en leven. Terwijl Jezus op aarde was als een mens deed Hij altijd de wil van God. “Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft” (Johannes 5:30). Hij wist waarom Hij hier op aarde was en vervulde het doel waarvoor Hij gezonden was.
In welk ander opzicht was Hij één met God de Vader? Christus zegt in Johannes 10:30-33: “Ik en mijn Vader zijn één […] De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, die een mens bent, Uzelf God maakt.” Christus was één met de Vader omdat Hij de Zoon was. Daarom was Hij ook God. Hij maakt deel uit van de God-familie. Kunt u zich voorstellen hoe het was voor Jezus Christus als mens? Als deel van de God-familie had Hij reeds alle glorie, want Hij werd het Woord genoemd. Zoals er staat in Johannes 1:1-3: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God […] Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.” Tijdens Zijn leven als mens op aarde nam Hij de status van een mens aan. Hij vernederde Zichzelf om Gods plan voort te kunnen zetten. Wie van ons zou dat accepteren zonder protest? (Om hier meer over te lezen kunt u het boekje, Jezus Christus, het ware verhaal aanvragen via onze website.)

Eenheid door nederigheid
Het is een belangrijke les voor ons —een les — waar Satan in faalde. Lucifer had een specifieke taak, maar op een gegeven moment kwam hij tegen God in opstand. Zijn hoogmoed leidde tot zijn val. Dit kunnen wij lezen in Jesaja 14:12-15: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.” Volledig het tegenovergestelde van Jezus Christus! Hier kunnen wij veel van leren! God wil dat wij heilig en rechtvaardig karakter ontwikkelen. God zegt tegen ons in Mattheüs 5:48: “Weest u dan volmaakt zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” En Christus zei tegen zijn discipelen dat ze één zouden worden met Hem en de Vader, en met elkaar een volmaakte eenheid zouden vormen om in eeuwigheid samen te kunnen leven. God hoopt dat allen zich zullen bekeren tot Zijn manier van leven (lees 2 Petrus 3:9; vergelijk Johannes 3:17-21) zodat wij dezelfde eenheid kunnen hebben en houden met Hem. God geeft elke mens een keus. “Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden” (Deuteronomium 30:19-20). Als wij eenmaal begrijpen wat deze keuze inhoudt, hoopt God dat wij het leven kiezen.
God heeft ons lief. Maar omdat allen hebben gezondigd (Romeinen 3:23), de zonde in de wereld gekomen is, en Satan de god van deze wereld is, moest Christus sterven om de zonde weg te doen. De zonde en de oorsprong van de zonde staan dus in de weg.
Zoals eerder aangegeven, roept God en sommigen geven daar nu gehoor aan, terwijl anderen later geroepen worden. En degenen die God trouw willen blijven, onderhouden Zijn geboden met grote vreugde. Dat houdt dus in dat wij God de Vader zien als ‘de Allerhoogste’ waar wij nooit gelijk aan zullen worden. Hij is onze Koning en Heerser over alles.
Gods Feestdagen zijn een onderdeel van Zijn geboden. Ze worden voor het eerst in de Bijbel opgesomd in Leviticus 23 en werden in eerste instantie gegeven aan het oude volk Israël. Deze Heilige dagen openbaren het plan van God voor de gehele mensheid! (Wilt u meer weten over Gods Feestdagen, vraag het boekje Gods plan volgens Zijn Heilige Dagen aan.)

Verzoendag symboliseert eenheid
Eén van deze Heilige dagen wordt de Verzoendag genoemd. “Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen [dus 24 uur niet eten of drinken] en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen” (Leviticus 23:27-28). De Grote Verzoendag is een feestdag waarop wij vieren dat wij verzoend zijn met God. Wij geven uiting aan onze gehoorzaamheid aan God door te doen wat Hij ons vraagt, en vernederen ons door 24 uur niets te eten of te drinken. Het is een feestdag waarop wij het moment vieren waarop God Satan de duivel, die de oorsprong is van alle leugens en ellende, weg zal sturen in een afgrond of peilloze diepte, zodat hij de mensheid niet meer kan misleiden (Openbaring 20:1-3). Zo kan de mensheid ná Christus’ terugkomst op aarde de wegen van God leren kennen zonder de boze invloed van “de aanvoerder van de macht in de lucht”. Dan breekt de periode van het 1000-jarige rijk aan, wanneer Christus als Koning der Koningen zal regeren, samen met diegenen die in dit leven al trouw aan God en Zijn geboden bewezen hebben. Zij zullen met Hem regeren gedurende duizend jaar.
Verzoening betekent het herstellen van een relatie en het sluiten van vrede. De Verzoendag is ook een dag waarop wij terugkijken naar het moment dat het herstel begon. Toen Jezus Christus Zijn leven gaf aan het kruis. Hij is ons perfecte voorbeeld. Hij is Onze Koning!
Maar we kunnen nog verder teruggaan, naar het begin van de mensheid, nog voordat Adam en Eva gezondigd hadden. Naar de zesde dag, nadat God de dieren had geschapen naar hun soort. “En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Genesis 1:26-27). Dus wij zijn geschapen naar Gods soort, maar dan van vlees en bloed.

Eenheid in het huwelijk
Verder lezen wij hoe God de eerste vrouw schiep. Eva werd uit Adam geschapen, dus ook naar Gods beeld en gelijkenis. Zoals Adam zei: “Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.” De reden dat zij gemaakt was, wordt uitgelegd in vers 18: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.”
God maakte de vrouw om bij de man te zijn en hem te ondersteunen, een eenheid te vormen. Als een relatie is gebouwd op twee mensen die alles samen willen doen en die met elkaar samenwerken als een team, is dat iets heel moois!
Maar de relatie tussen man en vrouw is sinds de eerste zonde niet meer zoals deze hoort te zijn. Door de zonde is wat oorspronkelijk goed was, nu niet meer wat het behoorde te zijn. Maar God heeft een doel met de mensheid en daarom wil Hij dat wij leren met elkaar samen te werken. Het huwelijk is een oefenterrein dat Hij ons heeft gegeven. In het huwelijk kunnen wij leren wat God van ons verwacht. Lees in Genesis 2:24: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten: en zij zullen tot één vlees zijn.” God leert ons eenheid door het huwelijksverbond!

Eén worden met het Lam
Dit heeft ook een mooie parallel met de toekomst. Wij kunnen dit lezen in Openbaring. Het betreft de tijd nadat “de grote stad” (profetisch Babylon genoemd) vernietigd is. Een tijd waarin de door Satan misleide samenleving geoordeeld wordt. God laat zien hoe het einde eruitziet voor de mensen die in hun ongehoorzaamheid volharden (lees Openbaring 18). Maar Hij laat ook zien wat degenen te wachten staat die Hem trouw zijn gebleven, soms zelfs met de dood tot gevolg. Christus komt terug naar deze aarde om wraak te nemen op allen die Gods trouwe dienaren vervolgd hebben en op allen die gezondigd hebben tegen God. Jezus Christus maakt alles recht wat krom is. Hij die het Lam Gods genoemd wordt, komt naar de aarde weer, maar deze keer als Koning der koningen, de Waarachtige, de Rechtvaardige. Hij laat zien dat het kiezen van leven, de enige goede keus is. En Hij komt terug met een beloning voor de mensen die Hem trouw zijn (geweest). Lees Openbaring 19:6-9: “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Het oordeel komt voor hen. “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. […] Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.” (Openbaring 20:4-6). Het Lam, oftewel de Zoon van God, die op aarde was als Jezus Christus, trouwt met Zijn Bruid, dat zijn de geroepenen, oftewel Zijn gemeente. Hier zien we de parallel met het huwelijk tussen man en vrouw. Het is een samenwerking van allen die gelijkgestemd zijn met God en met Zijn plan en Zijn weg van leven. Het één zijn met Hem betekent ook dat God de Vader en Jezus Christus één zijn als het Hoofd van de Godfamilie! En wat een geweldige familie zal dat zijn! “Wie overwint zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.” Wij lezen verder over deze geweldige familie: “En hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. […] Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam” (Openbaring 21:7, 9-27).
Die toekomst vieren wij nu al! Het plan dat God voor de mensheid in petto heeft, wordt nu reeds in vervulling gebracht. Als wij geloven in Zijn plan en Zijn toekomst voor de gehele mensheid, blijven wij trouw aan Hem en gehoorzamen wij Hem. Zo wordt een eenheid gevormd die nooit meer zal verdwijnen. Een eenheid die zal voortbestaan tot in alle eeuwigheid!

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Verzoening en één worden met God’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God