Het Nederlandse Supplement van

mei/juni 2024

Waarheid en intolerantie

Bestaat er een absolute waarheid? Waarheden, normen, die universeel gelden? Kan het zijn dat de huidige politieke correctheid, waarvan wordt beweerd dat het tolerantie bevordert, ertoe leidt dat er sprake is van een nieuwe intolerantie jegens het christendom?

De “eerste richtlijn”
De talloze Star Trek televisieprogramma’s en films hebben al meer dan 30 jaar hun weerslag gehad op de maatschappij in de VS en deze beïnvloed. In de programma’s zijn ruimtereizigers te zien die “nieuwe werelden verkennen en op zoek gaan naar nieuw leven en nieuwe beschavingen”. Deze onverschrokken ontdekkingsreizigers leven volgens de “eerste richtlijn”, die absoluut verbiedt om zich met een andere cultuur te bemoeien.

Het lijkt erop dat inmiddels de eerste richtlijn van Star Trek een cultureel mantra is geworden. Het concept dat alle culturen, alle religies en alle menselijke ideeën inherent gelijk zijn, is de strijdkreet van degenen die de nieuwe tolerantie verkondigen en het concept promoten dat er geen absolute waarheden bestaan.

Wat er feitelijk gebeurt, is dat veel concepten die honderden jaren lang door een meerderheid van de mensen als absolute waarheden werden beschouwd, worden vervangen – niet door niet-confronterende tolerantie, maar door een nieuw stel absolute waarheden die met missionaire ijver worden gepromoot.

Betwijfelt u dat? Vraag maar aan iemand die voor abortus is of hij tolerant is jegens iemand die voor het leven is en deze persoon accepteert. Of vraag iemand die homoseksualiteit en het homohuwelijk steunt of hij vindt dat een christen die gelooft dat homoseksualiteit een zonde is, evenveel recht heeft om zijn standpunt te verdedigen.

Een veranderend landschap
William Watkins schetst de dramatische veranderingen die plaatsvinden in het morele landschap van de samenleving in zijn boek The New Absolutes. Laten we eens naar een paar voorbeelden kijken.

Een paar decennia geleden geloofden de meeste mensen in de Verenigde Staten dat de christelijke religie de basis vormde van een morele samenleving, hoewel andere religies getolereerd moesten worden. De nieuwe absolute waarheid is dat alles wat met het christendom te maken heeft uit alle openbare ruimtes moet worden geweerd, terwijl niet-chris-telijke religies worden gepromoot als een positieve, multiculturele ervaring.

Uit onderzoek is gebleken dat bijna de meerderheid van de Amerikanen beweert dat “de Bijbel, de Koran en het Boek van Mormon allemaal verschillende uitdrukkingen zijn van dezelfde spirituele waarheden”. Natuurlijk weet iedereen die deze boeken ook maar een beetje heeft doorgenomen dat er weliswaar enkele overeenkomsten zijn, maar dat ze op veel belangrijke punten tegenover elkaar staan.

Een andere oude absolute waarheid stelde dat het huwelijk een heilige instelling was die door God voor het leven was verordend, en waarbij echtscheiding werd beschouwd als persoonlijk falen. Het huwelijk werd gedefinieerd als twee mensen, man en vrouw, die voor het leven verenigd waren. Kinderen hoorden te worden opgevoed in deze omgeving van een vader en een moeder. De nieuwe definitie van familie is een draaideur van tijdelijke relaties, ongeacht van welk geslacht men is.

Nog een andere oude absolute waarheid promootte het idee dat seksuele activiteit een emotionele en fysieke band was die zich beperkte tot het huwelijk. De nieuwe opvatting promoot het idee dat seksuele relaties vrijelijk beleefd moeten kunnen worden tussen twee volwassenen die daarmee instemmen, zelfs als ze van hetzelfde geslacht zijn.

Wie deze nieuwe opvatting niet accepteert, wordt gezien als “homofoob”, een misbruikt woord voor een onnatuurlijke angst. 
Jaren geleden geloofden de meeste mensen dat kinderen een zegen van God waren en dat ouders de heilige plicht hadden om voor hen te zorgen. De nieuwe absolute opvatting ziet kinderen als een beslissing die bij een bepaalde levensstijl moet passen. Als het krijgen van een kind persoonlijke verlangens en doelen in de weg staat, kan de foetus worden geaborteerd. Wie deze nieuwe opvatting niet accepteert, loopt het risico gebrandmerkt te worden als iemand die vrouwen tot slaaf wil maken door hen de vrijheid over hun eigen lichaam te ontzeggen.

Het vroegere geloof van de samenleving in het huwelijk en de waarde van het menselijk leven was geworteld in een christelijke opvatting dat mensen geschapen zijn naar het beeld van God, niet dat ze slechts een hogere vorm van dierlijk leven zijn die beheerst worden door instinctieve driften. Het menselijk vermogen tot het goede en de waarde van een persoonlijk karakter, gevormd door meetbare normen, werden gezien als idealen die het waard waren om persoonlijke offers voor te brengen.

Onze samenleving glijdt niet alleen af naar een moeras zonder absolute waarheden, maar verandert ook in een cultuur van intolerantie ten opzichte van veel traditionele waarden die een groot deel van de geschiedenis van de westerse wereld hebben gevormd.

Een intolerante religie
Als u een lijst zou samenstellen van intolerante en onderdrukkende religieuze overtuigingen, wat zou daar dan op staan? Misschien zou de lijst elke religie bevatten die leert dat u de leider ervan moet accepteren om verlost te worden, of die verkondigt dat het de enige ware religie is en andere religieuze overtuigingen ontkent. Op de lijst zou ook elke religie kunnen staan met een verbod op homoseksualiteit of met strenge richtlijnen voor echtscheiding.

Het volgende is een waargebeurd verhaal over de leiders van een Joodse religieuze sekte. Sommige leiders in deze sekte verrichtten iets wat volgens velen een wonder was. Deze religieuze mannen moesten voor de leiders van het volk verschijnen.

“En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:5-12). 

Deze nieuwe religieuze sekte beweerde dat redding alleen mogelijk was via hun Leider, Jezus van Nazareth. 

Zijn de leerstellingen van de nieuwtestamentische apostelen van Christus vandaag de dag nog steeds van toepassing op christenen? Als de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dan kan eeuwige verlossing niet via het jodendom, het hindoeïsme, het boeddhisme of de islam plaatsvinden. Het is het één of het ander: het kan niet beide.

De Joodse leiders uit die tijd waren ontzet over het onderwijs van de apostelen. Let op hun reactie in de verzen 13-18: “Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar, en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.”

De verkondiging van Jezus Christus als het enige middel tot verlossing was zó intolerant in de Joodse samenleving van de eerste eeuw, dat de religieuze leiders Zijn leerstellingen verboden.

Christelijke verdraagzaamheid
Beweert u een volgeling van Jezus Christus te zijn? Zo ja, begrijpt u dan wat Hij werkelijk onderwees?

Als u een ware christen wilt zijn, dan is het tijd om de leerstellingen van de Grondlegger van het christendom te lezen en toe te passen. U hebt het historische verslag van Zijn leven hier in uw eigen huis. De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament – Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes – bevatten het verhaal van de Man Die beweerde de goddelijke Zoon van God te zijn. Weet u wat Hij leerde over echtscheiding, seksuele fantasieën of verplichtingen om voor bejaarde ouders te zorgen?

De realiteit is dat er absoluut goed en absoluut kwaad bestaat. Goed en kwaad zijn niet slechts fluïde filosofische concepten, maar hebben betrekking op heel echte gedachten, emoties en handelingen. Een school binnenlopen met een automatisch wapen en andere tieners in koelen bloede neerschieten valt onder “absoluut kwaad”, maar ook het gebruiken van een zuigbuis om de hersenen van een baby uit te zuigen en het “gedeeltelijke geboorte-abortus” noemen!

Betekent dit dat christenen andere religies moeten onderdrukken? Moeten christenen opnieuw een kruistocht tegen de islam beginnen of gewelddadig optreden tegen mensen die abortusklinieken beheren?

Jezus zegt tegen Zijn volgelingen dat ze hun naasten moeten liefhebben, ja zelfs hun vijanden. Het christendom is wat dat betreft de meest tolerante van alle religies in die zin dat de volgelingen van Christus liefdevol horen te zijn naar alle mensen, ongeacht hun geloofsopvattingen. 

Tegelijkertijd wordt van christenen verwacht dat ze in het publieke debat een standpunt innemen die het onderwijs van de Bijbel vertegenwoordigt. Christus zei dat Zijn discipelen hun licht niet mochten verbergen.

Jezus doet een opmerkelijke uitspraak tegen Zijn discipelen in Johannes 15:18-21: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.”

Jezus zegt tegen Zijn discipelen – zowel toen als nu – dat als zij Zijn boodschap verkondigen en ernaar leven, de mensen hen uiteindelijk zullen vervolgen om de naam van Jezus Christus. Veel mensen die beweren Jezus te volgen, vinden Zijn onderwijs echter intolerant.

Als de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dan maakt het aanspraak op de objectieve maatstaf van de waarheid. Als er geen absolute waarheid bestaat, als er geen goed en kwaad bestaat, dan is het christendom van de Bijbel een sprookje…

Een belangrijk thema in Star Trek is de strijd van goed tegen kwaad. De meeste mensen denken graag dat er een of <

andere vorm van goed bestaat die het uiteindelijk wint van het kwaad, maar de “eerste richtlijn” is niet het criterium om het ultieme “goed” te bepalen. De Schepper heeft ons Zijn definitie van deze werkelijkheid gegeven. Deze staat in de Bijbel.

Wat is waarheid?
In 31 n.C. werd Jezus voor de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus gesleept. Jezus zei tegen Pilatus: “Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid?” (Jo-hannes 18:28-38).

Pilatus kan dit sarcastisch hebben gezegd. Misschien stelde hij een retorische vraag, omdat hij en Jezus in een enigszins filosofische discussie verwikkeld waren. Of het kan een vermoeide opmerking zijn geweest van een gedesillusioneerde man die hopeloos en cynisch was geworden. Hoe dan ook, deze vraag is van vitaal belang voor iedereen die op zoek is naar de zin en het doel van het leven.

De avond voor Zijn kruisiging bad Jezus tot Zijn Vader voor Zijn discipelen en zei: “Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de waarheid” (Jo-hannes 17:17).

“Wat is waarheid?” Gods Woord is waarheid. We leven in een maatschappij waarin waarheid als relatief wordt gezien. Maar dat is het niet. Er zijn absolute waarheden die van God de Vader en Jezus Christus komen. De Schrift is waar we naartoe moeten gaan voor absolute waarheid – naar de geïnspireerde woorden van God Zelf.

Een veelgebruikt argument dat ware christenen wordt tegengeworpen, is: “Wat voor jou ‘waar’ is, hoeft dat voor mij niet te zijn.” Maar dat is een vals argument. Waarheid is waarheid. Ze is niet relatief. De waarheid van God bestaat, of we die nu erkennen of niet.

Absolute waarheid
Het ware christendom is gebaseerd op het geloof dat er een absolute waarheid bestaat. Als we naar de Bijbel kijken, ontdekken we een aantal principes over waarheid.

God openbaart Zichzelf niet alleen als de enige ware God, maar ook als de God Die bepaalt wat waar en onwaar is. Christus legde de Samaritaanse vrouw het belang uit van waarheid bij het aanbidden van God en zei: “God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid” (Johannes 4:24).

De apostel Paulus deed, onder inspiratie van God, een gewaagde uitspraak die niet verkeerd begrepen kan worden. Hij zei: “Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden (.), daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven” (2 Thessalonicenzen 2:10-11, cursivering toegevoegd).

Ontdek de waarheid
De vraag is dus: kent u dé waarheid? Weet u echt wat Jezus Christus onderwees en wat Hij Zijn Kerk opdroeg te onderwijzen? Als we echt de waarheid willen ontdekken, moeten we bereid zijn om te geloven dat het de Schepper is Die bepaalt wat waarheid en onwaarheid is – niet onze eigen emoties of intellectuele theorieën.

De waarheid wordt door God geopenbaard in het leven van Christus en in Zijn Woord. De wetten van God die we moeten volgen, bepalen de werkelijkheid van het leven, zoals door de Schepper van het leven bepaald. Ze bestaan, of we ze nu erkennen of niet. De gevolgen van het overtreden van die wetten (zonde) zijn even onontkoombaar, of we ze nu bewust of onwetend overtreden.

Het fundament van de wet is God Zelf. Door op Hem te vertrouwen en te handelen naar wat Hij ons heeft opgedragen, hoeven we de pijnlijke gevolgen van de zonde, de eeuwige dood, niet te ondergaan (1 Thessalonicenzen 5:10, 1 Petrus 2:24, 1 Johannes 4:9). 

De fundamentele leerstellingen van Jezus Christus vormen de basis van álle waarheid. 

Aan u de keuze tussen gewoon doorgaan op de weg die deze wereld bewandelt (die van de “relatieve waarheid” vol leugens en dwalingen) of u tot God wenden en het Woord van God volledig volgen.

Meer uitleg over het Woord van God en de absolute waarheden die in Gods Woord vermeld staan, kunt u lezen in onze gratis boekjes “U kunt de Bijbel begrijpen” en “Is de Bijbel waar?” 

U kunt deze gratis aanvragen of downloaden op onze website. U vindt daar ook diverse ondertitelde video’s van Beyond Today met uitleg over tal van Bijbelse onderwerpen.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Waarheid en intolerantie’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God