Het Nederlandse Supplement van

juli/augustus 2013

Wat bedoelt de Bijbel met berouw en bekering? Wat is een ware christen?

In dit supplement worden de onderwerpen berouw en bekering behandeld. Kan iemand een ware christen zijn zonder berouw te hebben en ware bekering te hebben ondergaan? Kan een ware christen zondigen? Weinig mensen weten wat het inhoudt om een ware christen te zijn! Weinig mensen weten hoe bekering plaatsvindt. Gebeurt dat plotseling of is er sprake van een proces?

Wordt men bijvoorbeeld een ware christen door zich bij een kerk aan te sluiten? Of wordt iemand een ware christen door de Here Jezus Christus in zijn/haar hart op te nemen? Wordt men misschien een ware christen door te zeggen: “Ik neem de Here Jezus Christus als mijn Heiland aan?” Wat is ervoor nodig om in Gods ogen een ware christen te zijn? En wat heeft ware bekering daar precies mee te maken? Om de antwoorden op deze vragen te kunnen geven, moeten we in de Bijbel eerst de definitie van een christen opzoeken. In Romeinen 8:6-9 kunt u lezen: “Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is levend vanwege de gerechtigheid.” Een ware christen is dus iemand die Gods Heilige Geest heeft ontvangen en in wiens verstand deze Geest van God woont. Als men Gods Geest niet heeft, dan behoort men Christus niet toe en kan men derhalve ook geen christen zijn. Ook al belijden veel mensen dat zij christenen zijn, alleen zij die Gods Geest ontvangen hebben als een genadegift van God en in wie die Geest op dat moment verblijft, zijn ware christenen in Gods ogen. Velen laten zich inschrijven in de registers van een kerk, maar behoren Hem toch niet toe! Zij zijn in feite helemaal geen christenen. Op deze wijze misleidt Satan miljoenen mensen door hen te doen geloven dat ze gered zijn, terwijl zij niet eens weten dat Gods Heilige Geest vereist is om een christen te zijn. “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen” (Openbaring 12:9). Satan is degene die de wereld misleidt door hen te doen geloven dat ze van Christus zijn terwijl ze niet eens Gods Heilige Geest hebben ontvangen. Of men meent Gods Heilige Geest te hebben ontvangen, terwijl dit in feite niet het geval is.

Hoe kan men Gods Heilige Geest dan ontvangen?

Gods Heilige Geest ontvangt men na berouw en bekering. In zekere zin vinden berouw en bekering wel plaats op een bepaald tijdstip in het leven van een mens nadat God die persoon heeft geroepen, maar tegelijkertijd is het een proces, waarin God met deze persoon aan het werk is. Het is een proces van het geleidelijk tot inzicht in Gods wetten komen en tot het besef komen dat men gezondigd heeft tegen God. Er is een moment waarop Gods Geest in de mens komt – ná berouw en bekering. Op het moment dat Gods Geest in een mens komt, is het Leven van God in hem gekomen en is hij verwekt als een kind van God. Vanaf dat moment is hij “van Christus” geworden: hij behoort Christus toe omdat hij gekocht is met het kostbare bloed van Jezus Christus – dáárdoor is die persoon een christen geworden. Maar hoe krijgt men Gods Heilige Geest nadat men tot berouw en bekering is gekomen? En betekent het ontvangen van Gods Heilige Geest dat men in alle opzichten geheel “behouden” is? Is men dan plotseling volmaakt en is het daarna onmogelijk om iets verkeerds te doen? Om dit te begrijpen, dient men het werkelijke doel van het christelijke leven, zoals God dat heeft bedoeld, eerst te begrijpen.

Het doel van het christelijke leven

Dit doel heeft te maken met het evangelie van het Koninkrijk Gods dat Jezus Christus en de apostelen onderwezen. Als we begrijpen wat dit evangelie — ofwel het goede nieuws van Gods koninkrijk — is, begrijpen we ook het doel van het christelijke leven. In de gelijkenis van de 10 ponden gaf Jezus aan 10 dienstknechten ieder een pond. Dat staat is Lucas 19:11-27. Deze gelijkenis gaf Jezus omdat Zijn discipelen dachten dat Gods Koninkrijk ieder ogenblik kon aanbreken. Ruim 1980 jaar zijn sedertdien verstreken. Jezus is in deze gelijkenis de man van hoge geboorte die naar een ver land ging (de hemel van Gods troon), om later als Koning der koningen terug te keren. Het pond dat ieder kreeg, staat symbool voor dat deel van Gods Heilige Geest dat iedere christen krijgt bij zijn of haar aanvankelijke bekering. Bij Christus’ terugkomst zal Hij alle naties gaan regeren (Openbaring 19:12-15) en laat Hij zijn slaven, aan wie Hij het geld had gegeven, bij Zich roepen “om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had” gedurende Zijn afwezigheid.

Dit betekent dat van elke christen wordt verwacht dat hij groeit in geestelijke kennis en genade (2 Petrus 3:18). Het geestelijke (christelijke) leven is een leven van geestelijke scholing en training om geboren te worden in Gods Koninkrijk en een positie te verwerven in dat Koninkrijk. De geboorte vindt plaats wanneer wij niet langer wezens zijn van vlees en bloed, maar zullen zijn samengesteld uit Geest, met eeuwig leven in onszelf. In de gelijkenis kwam de eerste slaaf en meldde dat hij hetgeen hem was gegeven, had vertienvoudigd. Hieruit blijkt dat het ontvangen van Gods Geest een gift van God is. Wij kunnen ons behoud niet verdienen, maar worden wel beloond naar onze werken. Wij worden niet behouden door de werken die wij hebben verricht. Deze man had door eigen inzet zijn geestelijke gave vertienvoudigd, zijn pond was uitgegroeid tot tien ponden. Hij ontving een grotere beloning dan degene die vijf ponden had verworven. De man van hoge geboorte (Christus) zei tegen hem: “Voortreffelijk, goede slaaf, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over tien steden.” Hij was geestelijk gegroeid in kennis en genade en in gehoorzaamheid aan God en Gods geboden. Hij heeft verstandig gehandeld met de gaven die hij kreeg en is daardoor gekwalificeerd om te regeren onder Jezus Christus, de Koning der koningen. De gelijkenis van de ponden laat met andere woorden zien dat wanneer het Koninkrijk van God op aarde wordt opgericht, christenen onder leiding van Christus zullen regeren. Het zal een wereldwijde regering zijn. Daniëls profetie laat zien dat de heiligen onder Christus, de Messias, de Zoon des mensen, zullen regeren op aarde wanneer Christus bij Zijn terugkeer een wereldregering opricht. “In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan” (Daniël 7:13-14, NBV). Vers 27 laat zien aan wie de heerschappij gegeven zal worden: “Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.” Jezus Christus zei ook: “En wie overwint en MIJN WERKEN [nadruk onzerzijds] tot het einde bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden [regeren] met ijzeren staf…” (Openbaring 2:26- 27). En ook: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb” (Openbaring 3:21). De bedoeling van het leven van een christen is om als toekomstige koning opgeleid te worden teneinde met en onder Christus te regeren. De vraag is dus: hoe wordt men dan een christen?

Berouw en bekering

Een christen is iemand die de Heilige Geest van God heeft ontvangen en in wiens verstand Gods Geest woont. Met andere woorden: iemand aan wie God Zijn Heilige Geest geeft. Maar hoe kan iemand Gods Heilige Geest ontvangen? Op de Pinksterdag, toen de apostelen Gods Geest hadden ontvangen, zei de apostel Petrus: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38). Bekeren – maar waarvan? Van de zonde. En wat is zonde? “De zonde is wetsovertreding” (1 Johannes 3:4; Leidse Vertaling). Overtreding van welke wet? In Romeinen 8:7 staat: “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet” (HSV).

Als we zondigen, overtreden we de wet van God. We gehoorzamen God als we Zijn wetten en Zijn geboden houden. Doen we dat niet, dan komen we niet in aanmerking om Gods Heilige Geest te ontvangen. Alleen zij die God gehoorzamen komen in aanmerking om Gods Heilige Geest te ontvangen: “En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn” (Handelingen 5:32, HSV). Er is met andere woorden een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om Gods Heilige Geest te mogen ontvangen:

– Geloof in God en Jezus Christus;

– Bekering en doop, gevolgd door handoplegging;

– God gehoorzamen door Zijn wetten en geboden te houden.

De doop is het uiterlijke teken van het innerlijke geloof in Christus. Bekering is niet slechts spijt hebben van al onze zonden, maar dient gepaard te gaan met een diep berouw over wat men is en is geweest door die zonden. Een totale afkeer van zijn hele vorige gezindheid (de “oude mens”, zie Efeziërs 4:22) en zijn leven zonder God. Het is een totale verandering van gedachten en hart en levensrichting. Het is een complete verandering van levenswijze, een zich afkeren van de egocentrische weg van ijdelheid, zelfzucht, hebzucht, opstand tegen God, gezag, afgunst en onverschilligheid inzake het welzijn van anderen. Het is een zich keren tot God, het gaan volgen van de Godgerichte levenswijze van gehoorzaamheid, het is een onderworpenheid aan Gods gezag, liefde voor God boven de liefde tot zichzelf. Daarnaast komt de liefde en zorgzaamheid voor de medemens in gelijke mate als liefde voor zichzelf. Waarom liefde? Omdat liefde de vervulling is van Gods wet (Romeinen 13:10). Gods wet is een geestelijke wet en kan alleen vervuld worden door “de liefde Gods (die) in onze harten uitgestort is door Gods heilige Geest, die ons gegeven is” (Romeinen 5:5).

Door Gods Heilige Geest krijgt men van God hulp, geloof en kracht. Hiermee wordt iemands verstand geopend voor begrip van Gods onderwijs inzake Zijn levensstijl. Gods Geest zal niemand echter dwingen om Gods levenswijze te leven. Door de bekering gaat iemand uit liefde en dankbaarheid jegens God de levenswijze van God toepassen. Dat is de reden waarom het niet met dwang gepaard gaat. Alleen zij “die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen Gods” (Romeinen 8:14).

God de Vader roept

Is berouw dan iets dat voortkomt uit een beslissing van een persoon zelf? Kan men zeggen: “Ah, ik moet dus berouw hebben. Welnu, bij dezen verklaar ik dat ik berouw heb.” Nee, dat gaat zomaar niet. Men kan niet terloops, als een routinekwestie, beslissen dat men berouw heeft. Waarom niet? Omdat Jezus Christus heeft gezegd dat niemand tot Hem kan komen, tenzij de Geest van de Vader hem trekt (Johannes 6:44, 65). Het is God die berouw en bekering geeft (Romeinen 2:4). God roept iemand en overtuigt diens verstand en geweten door met Zijn Geest op het verstand van die mens in te werken. Er speelt zich een ware strijd af in zo iemand. Die persoon zal ontzet zijn wanneer hij beseft dat hij verkeerd heeft gehandeld, dat hij verkeerd is, gezondigd heeft en een zondaar is. Hij wordt tot werkelijk berouw gebracht, niet alleen over wat hij heeft gedaan, maar ook over wie hij werkelijk blijkt te zijn. Het is niet gemakkelijk. Werkelijk berouw hebben is zich onvoorwaardelijk aan God overgeven om Zijn wet te gehoorzamen. Niettemin moet de persoon, nadat hij van God dit berouw heeft ontvangen, zélf de beslissing nemen of hij zich aan God wíl overgeven. Als hij berouw heeft, zich aan God overgeeft en in geloof Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser aanvaardt (het kostbare bloed van Jezus aanvaardt als verzoening voor zijn zonden), dan belooft God om, nadat voldaan is aan de bovengenoemde voorwaarden, de gave van Zijn Heilige Geest in hem of haar te plaatsen. Die Geest verleent goddelijke natuur aan die persoon (2 Petrus 1:4). Wat is er in feite in dit stadium gebeurd? Na de doop, handoplegging en ontvangst van Gods Heilige Geest wordt aan de nieuwe bekeerling eigenlijk via Gods Heilige Geest Gods natuur toegevoegd. De nieuwe bekeerling is eigenlijk verwekt door God. Hij moet nu geestelijk gaan groeien, net als een embryo in de baarmoeder fysiek moet groeien totdat het geboren kan worden. Deze nieuwe bekeerling heeft diep berouw. Hij meent het. Hij is in alle oprechtheid, met hart en ziel, bereid een ander leven te leiden. Hij heeft Gods Heilige Geest ontvangen. Hij is bekeerd en is nu een christen. Hij wil God gehoorzamen en werkelijk doen wat juist is en een leven volgens Gods weg leiden.

Alles dankzij Christus’ offer

Het ontvangen van Gods Heilige Geest is mogelijk dankzij het offer van Jezus Christus. Door de zonde heeft de mensheid zich afgescheiden van God en heeft de eeuwige dood in het vooruitzicht gekregen. Het loon der zonde is de dood, de eeuwige dood (Romeinen 6:23). Om de mensheid met God te verzoenen en kans te laten krijgen op eeuwig leven, moest er een perfect offer gebracht worden. Jezus Christus, het Woord en “het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29), moest Zijn leven geven als losprijs voor de mensheid. “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Marcus 10:45). Zie ook ons supplement van maart / april 2012: “Het offer van Jezus Christus” (te downloaden via onze website) om dieper begrip in de betekenis van dit offer te krijgen.

Kan een christen zondigen?

Gods Geest woont in een christelijke bekeerling en leidt hem. Hij heeft zijn vroegere gewoonten en wijze van leven – zijn zelfzuchtige leven, waarin hij met God geen rekening hield – verzaakt. Nu volgt hij de weg van Gods Woord. Toch kunt u hem het beste vergelijken met een baby, die zijn eerste stapjes probeert te zetten en daarbij struikelt. Een christen zal ook nog op bepaalde vlakken en bepaalde momenten ‘struikelen’: hij zal zondigen, ondanks dat hij dat niet wil (zie ook Romeinen 7:19). Als nu een christen struikelt en zondigt, maar dat niet opzettelijk doet en er spijt van heeft, zou God dan niet Zijn hand toesteken en hem helpen op te staan om met Hem het verlichte pad te vervolgen? Zou God boos worden en de christen die gezondigd heeft, verlaten? Een christen is nog niet volmaakt nadat hij tot bekering is gekomen. Hij moet nog groeien in genade en kennis van Christus. Wat gebeurt er als een christen berouw krijgt? “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons” (1 Johannes 1:6-10, HSV). Oude gewoonten raakt een christen niet automatisch kwijt zonder enige moeite van zijn kant om ze te overwinnen. Hij moet leren de zonde te overwinnen met de kracht van Gods Heilige Geest. Het is onvermijdelijk dat hij een keer een fout maakt. Een christen wil op Gods manier leven. Hij streeft ernaar om op Gods wijze te leven. De incidentele misstappen of zonden betekenen niet dat hij in zijn verstand en hart God heeft verworpen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt hem van zijn zonde. Er staat: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). “En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld” (1 Johannes 2:1-2). Behoud is een gift (zie Vraag en Antwoord hiernaast), net zoals het verkrijgen van Gods Heilige Geest. Doordat men zijn best doet, wordt een christen beloond naar de werken om te regeren met Christus hier op aarde na Zijn terugkomst. Daartoe moet een christen eerst opnieuw geboren worden; hij zal niet meer uit vlees en bloed bestaan, maar uit geest, een uit God geboren, goddelijk kind worden met Gods heerlijkheid en naar Gods hemelse beeld. Lees ook ons supplement van maart / april 2013: “Christus’ opstanding en onze opstanding: een goddelijk geheim” (te downloaden via onze website).

VRAAG EN ANTWOORD:

Is het eeuwige leven eigenlijk wel een geschenk als we aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen?

In Efeze 2:8-9 legt Paulus uit dat wij uit genade “zalig (zijn) geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”. Het eeuwige leven (behoud) is het gevolg van Gods genade. Het is Zijn geschenk, dat wij niet hebben verdiend door onze werken. In Hebreeen 5:9 wordt Jezus de oorzaak van ons behoud genoemd: “En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.” Wat heeft dit schriftgedeelte te betekenen als het zegt dat wij Hem moeten gehoorzamen als behoud (“zaligheid”) immers een geschenk van God is? Als we tóch iets moeten doen om Gods geschenk van genade te ontvangen, hoe kan het dan een geschenk zijn? De Bijbel laat zien dat er aan dit geschenk van behoud voorwaarden zijn verbonden. Sommige voorwaarden stellen ons in staat om dat geschenk te ontvangen, terwijl andere voorwaarden ons diskwalificeren om het te ontvangen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Als iemand aanbiedt om u een briefje van 100 Euro te sturen als u hem eerst een gefrankeerde envelop stuurt, dan biedt hij u een geschenk aan. Als u de envelop niet opstuurt, ontvangt u het geschenk niet omdat u niet aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. Aan de andere kant heeft u de 100 Euro niet verdiend wanneer u de envelop wél zou hebben opgestuurd. U heeft eenvoudigweg aan de voorwaarden voldaan. Het feit dat aan een geschenk voorwaarden zijn verbonden, doet niets af aan het feit dat het een geschenk betreft. God eist van ons dat wij Hem gehoorzamen door Zijn wetten te onderhouden.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Wat bedoelt de Bijbel met berouw en bekering? Wat is een ware christen?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God