Het Nederlandse Supplement van

maart/april 2008

Wat is de waarde van het bloed?

Het grootste gedeelte van de christelijke wereld viert op zondag 24 maart 2008 het Paasfeest. De (sabbatvierende) Kerken van God, waarvan UCG Holland een onderdeel vormt, doen dit niet op die datum. De Kerken van God volgen de Bijbelse in­structie en vieren het Nieuwtesta­mentische Pascha op vrijdagavond 18 april 2008 na zonsondergang. Een belangrijk onderdeel van de ceremonie tijdens de Paschadienst is naast de voetwassing het eten van het brood en het drinken van de wijn. Symbolen, die Jezus Christus zelf heeft ingesteld tijdens het Laatste Avondmaal.

Dit artikel staat in het teken van wat deze wijn voorstelt: het vergo­ten bloed van Jezus Christus tijdens Zijn lijden vóór en aan het kruis. De vraag, die in dit artikel wordt behandeld, is wat de waarde is van het fysieke vergoten bloed van Christus. Als de Bijbel spreekt over het “vergoten bloed”, is dit dan enkel symbolisch bedoeld voor het offer dat Jezus heeft gegeven, of was het essentieel dat er “bloed vloeide”? Wat is de betekenis en de waarde van het bloed voor ons? Wat is de waarde van het bloed voor God? Dit zijn belangrijke af­wegingen, die we moeten maken alvorens we het Pascha met de juis­te houding en instelling kunnen vieren.

Bloed in het Oude Testa­ment

In het Oude Testament (O.T.) zijn er diverse betekenissen van het woord “bloed” te vinden. Puntsge­wijs worden vier betekenissen in deze paragraaf genoemd.

 1. De ziel is in het bloed

Omdat het leven ophoudt wanneer het bloed wegstroomt, meende men dat het leven zetelt in het bloed, dat het bloed de drager is van het leven en van de ziel. Zo dachten Griekse en Romeinse filosofen, maar dit is ook een Bijbelse gedachte. In Levi­ticus 17:11 staat bijvoorbeeld:

Want de ziel van het vlees is in het bloed…”. Of in Deuteronomium 12:23: “het bloed is de ziel”. Deze gedachtengang verklaart het telkens herhaalde verbod om bloed of bloe­derige vleesstukken te gebruiken. God gaf dit gebod overigens niet enkel aan de Israëlieten, maar aan de hele mensheid. Na de zondvloed mochten Noach en zijn nakomelin­gen het vlees van reine dieren gaan eten, maar zonder het bloed (lees Genesis 9:4-6).

Dit verbod is dus niet gegeven om­dat bloed onrein zou zijn, en ook niet om dierlijke ontaarding van de mens tegen te gaan. Het drukt de heilige eerbied voor het van God afkomstige leven uit.

 1. Het bloed als zondoffer

Juist omdat het bloed niet voor iets anders gebruikt mocht worden, was het bij uitstek geschikt als zoen­middel. Alleen voor dit doel stond God het gebruik van bloed aan de mens toe. Lees hierover in Leviti­cus 17 en Deuteronomium 12.

 1. Symbool voor verwantschap

Wij kennen nog steeds de uitdruk­king “het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, wat zoiets betekent als “Je bloedverwantschap en aard open­baren zich steeds weer.” Ook de term “bloedbroeders” sug­gereert een verwantschap door het bloed. Dit is een Bijbels principe. Kijk maar eens naar Genesis 4:10 als God spreekt tot Kaïn: “En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem….”. Ook in Genesis 29:14 zegt Laban tot Ja­cob: “Waarlijk, gij zijt mijn eigen vlees en bloed.”

 1. Verlossing voor Israël

De eerste en de laatste plaag, die Egypte te verwerken kreeg alvorens de farao Israël uit Egypte liet ver­trekken, had te maken met bloed.

Israël werd beschermd voor de laat­ste plaag door bloed te nemen van een lam (het “Paschalam”) en dit te strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel van hun huizen. Het bloed diende als teken. Als God het bloed zag, zou Hij (of lie­ver de verderver of verderfengel) aan hen voorbij gaan. Lees dit ver­haal in Exodus 12:7-23.

Bloed in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament (NT) zijn er eveneens diverse betekenissen van het woord “bloed” te vinden. Puntsgewijs worden vijf betekenis­sen in deze paragraaf genoemd:

 1. “Bloed, zweet en tranen”

In Lukas 22:44 lezen we over de zware strijd die Jezus doormaakte in Getsémané. Er staat dat zijn zweet werd als grote bloeddruppels die op de aarde vielen. Dikwijls wordt dat opgevat als zou Jezus daadwerkelijk bloed gezweten heb­ben. Het is echter de vraag of dat

de juiste interpretatie is. Er staat namelijk niet dat zijn zweet bloed werd, maar dat zijn zweet als grote bloeddruppels werd die op de aarde vielen. Bloeddruppels zijn groter dan water- of zweetdruppels. De tekst legt dus wel degelijk nadruk op de zwaarte van de strijd die Christus doormaakte, maar dan door nadruk te leggen op de grote van de zweetdruppels.

 1. Wassen in het bloed

Er zijn meer verzen in de Bijbel waarin het duidelijk is dat het niet gaat om het fysieke bloed, maar het bloed als symbool voor het offer van Christus. Een voorbeeld hier­van is Openbaringen 7:14: “En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die ko­men uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.” De uitdrukking “gewassen in zijn bloed” is figuurlijk bedoeld en ziet op het feit dat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven en dat wij door het aanvaarden van Zijn offer gewassen of verlost zijn.

 1. Drinken van het bloed

Een volgend thema aangaande bloed in het NT is de tekst in Jo­hannes 6: 53-56. In vers 54 zegt Je­zus: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.” In een groot deel van de christenheid wordt deze tekst heel letterlijk opgevat. Men leest die woorden niet als “dit stelt mijn li­chaam voor” en “dit stelt mijn bloed voor”, maar men neemt die uitspraak puur letterlijk. De Kerken van God zien echter de wijn als het symbool van Zijn bloed en dat het drinken van het bloed als een teken is van het verbond met Hem. Een belangrijk aspect van het drinken van wijn als symbool van Zijn ver­goten bloed is dat dit ons een diep besef geeft van het feit dat Jezus stierf voor de vergeving van onze zonden. Jezus is het “die ons lief‑

heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed” (Openbarin­gen 1:5).

Wij begrijpen dit principe normaal gesproken wel – dat God onze zon­den vergeeft door het bloed van Je­zus Christus – maar niet iedereen beseft hoe dit gebeurt. Paulus legde uit: “nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zon­der bloedstorting geschiedt er geen vergeving” (Hebreeën 9:22).

In de brief aan de Hebreeën le­zen we verder dat de dierlijke of­fers,zoals deze zijn opgedragen in het O.T. dienden als een symbool van het enig werkelijke, toekomsti­ge offer, Jezus Christus, die eens en voor altijd de straf zou ondergaan voor de zonden van iedere mens. We hebben eerder in dit artikel ook gezien dat het OT leert dat het le­ven in het bloed is. Als iemand vol­doende bloed verliest, sterft hij of zij. Daarom wordt door bloed, als het uitgegoten wordt, verzoening gedaan voor de zonde, die de dood voortbrengt.

Jezus verloor Zijn bloed toen Hij gekruisigd was. Hij heeft Zijn bloed uitgegoten, stervend voor de zonden van de mensheid. Bij het deelnemen aan de wijn tijdens de ceremonie van het Pascha moeten wij zorgvuldig de betekenis ervan overwegen. Die kleine hoeveelheid wijn stelt het levensbloed voor dat tot vergeving van onze zonden uit het stervende lichaam van Jezus Christus vloeide: “in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”, zegt Paulus in Efeziërs 1:7. Met de­ze vergeving zijn we bevrijd van de eeuwige dood. Als wij tijdens het Pascha van de wijn nemen, is dat een uiting van geloof dat God ons werkelijk vergeven heeft. Ons hart is “gezuiverd van besef van kwaad” (Hebreeën 10:22).

Sommigen voelen zich echter zelfs nadat zij zich bekeerd hebben nog steeds schuldig. Hoewel ons geweten ons dadelijk zou moeten overtuigen van onze schuld als wij opnieuw zondigen, moeten wij ons­zelf niet blijven veroordelen van­wege zonden die God al vergeven heeft. We behoren er volledig op te vertrouwen dat wij door God be­vrijd zijn van schuld. Een erg be­moedigend vers in dit verband: “Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles ”(1 Johannes 3: 19-20, NBV).

 1. Toegang tot de Vader

Christus’ vergoten bloed maakt ook onze toegang mogelijk tot de troon van God de Vader en het hebben van een relatie met Hem. U weet waarschijnlijk wel dat onder het Oude Verbond alleen de hogepries­ter het gedeelte van de tabernakel kon binnengaan dat bekend stond als het heilige der heiligen.

Leviticus 16 beschrijft de ceremo­nie die ieder jaar plaatsvond op de Grote Verzoendag. Op die dag nam de Hogepriester het bloed van een geitenbok, symbolisch voor het toe­komstige offer van Jezus Christus, en sprenkelde het op het verzoen-deksel zodat de Israëlieten symbo­lisch gereinigd konden worden van al hun zonden (vers 15-16).

Omdat het bloed van Jezus Christus ons voor God reinigt van zonde, kunnen wij rechtstreeks toe­gang hebben tot de Vader. Als onze Hogepriester ging Jezus binnen in het heilige der heiligen, met Zijn eigen bloed. Wij kunnen nu tot God de Vader naderen zonder aarzeling of angst voor afwijzing, maar met vertrouwen en zekerheid. In He­breeën 10:19 en 20 staat: “Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, om­dat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven ge­baand heeft, door het voorhangsel heen.” 

 1. Verbond met God

Het bloed van Christus betekent ook dat Hij een verbond, of over­eenkomst, is aangegaan. Toen Je­zus wijn als symbool voor het nieuwtestamentische Pascha instel­de, gaf Hij opdracht deze te drinken als “het bloed van Mijn ver­bond” (Mattheüs 26: 27-28).
De schrijver van het boek He­breeën legt uit dat het Oude Ver­bond dat God aanging met het oude Israël, nadat de Israëlieten in ant­woord gehoorzame toewijding had­den beloofd, werd bekrachtigd door de ceremonie van het sprenkelen van bloed. Dit is het “bloed van het verbond” in Hebreeën 10:16-17. We dienen te begrijpen dat beke­ring, doop en het aanvaarden van het offer van Jezus Christus – ge­paard met geloof in Zijn belofte van de vergeving van onze zonden door de uitgieting van bloed – ons in een verbond doen treden met God. Door dit verbond wordt ons door God eeuwig leven geschon­ken. De bepalingen van dit verbond zijn absoluut, omdat het is bezegeld met het vergoten bloed van Jezus Christus (zie Hebreeën 9:11-12). Dit verbond wordt ieder jaar ver­nieuwd als wij deelnemen aan het Pascha.

Onder het Nieuwe Verbond heeft God Zijn wet geschreven in ons hart en verstand (zie Hebreeën 10- 16-17). Dit nieuwe verbond spreekt niet over de fysieke reinigingsvoor­schriften in het systeem van offe­randen, wassingen en dienst in de tabernakel. Dit nieuwe verbond be­treft de heilige en rechtvaardige wetten die bepalen wat het juiste gedrag is tegenover God en de naaste, en die leiden tot eeuwig le­ven.

De wijn van het Pascha is symbo­lisch voor deze verbondsrelatie die bekrachtigd is door het bloed van Jezus Christus.

Samenvattend

We hebben voorbeelden gezien in zowel het OT als het NT dat het bloed soms wordt gebruikt als sym­bool. Het zou nu ook duidelijk moeten zijn dat wanneer het daad­werkelijk gaat om vergeving van zonden, toegang krijgen tot de Va­der en het hebben of aangaan van een verbond, het fysieke bloed, het vergoten bloed van Christus nodig is.

Het bloed bewerkt verzoening. Wij hebben vergeving nodig voor onze zonden om niet onder het oordeel te komen. God vergeeft onze zonden.

Niet omdat God zomaar zo’n liefhebbende God is en onze zon­den door de vingers ziet (Hij is na­tuurlijk en vanzelfsprekend een liefhebbende God, maar daar gaat het in dit verband niet om). Nee, God ziet het bloed.

Het bloed is er op de eerste plaats voor God. In het OT en het NT wordt het woord “bloed” meer dan honderdmaal gebruikt in verband met verzoening en steeds is het voor God.

Het bloed van Christus voldoet ge­heel aan alle eisen, die Gods ge­rechtigheid stelt.

God ziet het bloed aan en daar­door kunnen onze zonden worden vergeven, daardoor kunnen we tot Hem komen tot bij Zijn troon, daar­door kunnen we een verbond met Hem hebben en daardoor kunnen we een relatie met Hem hebben.

Wilt u meer over het Pascha en Gods Plan? Vraag onze Nederlandstalige brochure aan: Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen

Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een be‑
knopt bestek wordt beantwoord. Heeft u vragen: schrijf ons!

V: In de Bijbel lees ik steeds weer over het bloed van Christus, maar het lijkt niet altijd dezelfde betekenis te hebben. Ook op in­ternet kom ik allerlei soorten uit­leggingen tegen. Heeft u dit in één van uw uitgaven overzichte­lijk op een rij voor mij?

A: Allereerst willen we graag ver­wijzen naar het artikel op de voor­gaande pagina’s. In antwoord op uw vraag volgt hieronder een op­somming in 7 punten van de be­langrijke en veelzeggende Bijbel­verzen die betrekking hebben op wat het bloed van Christus tot stand heeft gebracht. Daarbij geven we niet onze uitleg, maar laten de Bij – bel zelf spreken (de gebruikte ver­taling is de Statenvertaling).

 1. Opstanding en eeuwig leven Johannes 6:54 “Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem op­wekken ten uitersten dage” Hebreeën 13:20 “De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwi­gen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Hee-re Jezus Christus,”
 2. Een verkregen volk Handelingen 20:28 “.. de Gemeente Gods …, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” Openbaringen5:9 “… want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie”
 3. Verzoening, rechtvaardiging en vrede
  Romeinen 3:25 “Welken God voor­gesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot
  een betoning van Zijn rechtvaar­digheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods” Romeinen 5:9 “Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.”
  Kolossensen 1:20 “En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.”
 1. Eeuwige verlossing
  Efeziërs 1:7 “In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, na­melijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade.”
  Hebreeën 9:12 “Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, een­maal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweegge­bracht hebbende.”
  1 Petrus 1:18-19 “Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de va­deren overgeleverd is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbe­vlekt Lam.”
 1. Reiniging en heiliging
  Hebreeën 9:14 “Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzel­ven Gode onstraffeljk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van do­de werken, om den levenden God te dienen?”
  1 Johannes 1:7 “… en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, rei­nigt ons van alle zonde.”
  Hebreeën 13:12 “Daarom heeft ook
  Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden.”
  Openbaringen 1:5 “..Jezus Chris­tus, … Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.”
 1. Overwinning
  Openbaringen 12:11 “En zij heb­ben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.”
 1. Toegang tot Gods Troon Hebreeën 10:19 “Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus.”
  U ziet dat er nogal wat door het vergoten bloed van Christus tot stand wordt gebracht.

Wilt u meer over het Pascha en Gods Plan? Vraag onze Nederlandstalige brochure aan: Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Wat is de waarde van het bloed?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God