Het Nederlandse Supplement van

maart/april 2015

Wat is er verkeerd aan de viering van Pasen?

Hoe kan iemand een christen zijn en toch weigeren Christus’ opstanding op Paaszondag te vieren? Of weigeren Goede Vrijdag te vieren, terwijl hij in plaats daarvan het Pascha/Pesach van het Oude Testament in acht neemt? Zijn Goede Vrijdag en Paaszondag door God ingestelde dagen die ware volgelingen van Jezus Christus dienen te onderhouden?

Is viering van Pasen verkeerd?

Pasen is een van ‘s werelds meest populaire religieuze feestdagen, met honderden miljoenen mensen die dit feest elk jaar weer vieren. Maar behoort Pasen (de veronderstelde opstanding van Christus op Paaszondag) wel gevierd te worden? Als ons geloof gebaseerd is op de Bijbel, moeten we kijken wat de Bijbel zegt over Pasen.

Om met de deur in huis te vallen: Pasen is niet geworteld in het Bijbelse christendom, maar in de heidense religie! Heidense tradities met konijnen, gekleurde eieren etc. komen voort uit oude vruchtbaarheidsriten van de lente ter ere van oude goden en godinnen. (Meer informatie vindt u in ons gratis boekje Holy Days or Holidays?)

Easter, de Engelse naam voor Pasen, is afkomstig van de godin van de dageraad—Eostre in Oud-Engels of Ostara in het Duits. En dit is een afgeleide van de Babylonische godin Ishtar, elders ook bekend als Astarte, de koningin van de hemel. Aanbidding van afgoden wordt echter in de Bijbel veroordeeld. Maar niet alleen de aanbidding van valse afgoden is in de Bijbel verboden, ook gebruiken die afkomstig zijn uit heidense religies. Te mogen desalniettemin niet gebruikt worden om de ware God te aanbidden. Ook deze zijn verboden! God accepteert dergelijke aanbidding niet, ook niet als deze heidense riten gebruikt worden om Hem te vereren (zie Deuteronomium 12:19-32).

Heidense gebruiken

Maar wat als Pasen gestript zou worden van alle heidense gebruiken, en de feestdag gebruikt zou worden om de opstanding van Christus te vieren? Dan nog is het tijdstip van de viering niet Bijbels! Het is afkomstig van een valse religie. In de Romaanse talen, die voortvloeien uit het Latijn, zoals Italiaans en Spaans, is (net als in het Nederlands) de naam van de feestdag niet afgeleid van de naam van de heidense godin Astarte, maar van de naam van een Bijbelse feestdag:

Pascha! Echter, (het afgeleide) Pasen als herdenkingsdag  van de opstanding valt geenszins samen met de betekenis van het authentieke Bijbelse Pascha – de dag waarop een lam werd geslacht en waarop ook Jezus Christus als het Lam Gods gekruisigd werd!

Het Joodse volk wijkt qua benaming voor het feest ook af door naar de hele periode van 7 dagen van het Feest der Ongezuurde Broden, dat onmiddellijk volgt op het Pascha (Leviticus 23: 4-8), te refereren als “Pascha”.

Zo is de Spaanse naam voor Pasen soms “Pascuas de resurección” ofwel “Pascha van de verrijzenis” – om deze zodoende te onderscheiden van de feitelijke Paschadag waarop Christus stierf. Maar ook deze naam is een verkeerde, vooral omdat de datum van deze dag niet samenvalt met de Bijbelse data van het Pascha en het Feest der Ongezuurde Broden. Pasen valt namelijk op de eerste zondag na de eerste volle maan die op of na de lente-equinox volgt; dit valt af en toe samen met Gods Bijbelse data voor het Pascha en het Feest der Ongezuurde Broden (te weten 14 en 15 Nisan). Ze betreffen gewoon niet dezelfde viering – niet qua onderwerp, maar ook niet voor wat betreft het tijdstip van de viering.

Een ander probleem met de timing hier is dat Jezus zelfs niet werd opgewekt op zondagochtend – de veronderstelde basis voor de wekelijkse zondagviering en de jaarlijkse Paaszondagviering – maar op een zaterdagavond!

Jezus gaf aan als teken van Zijn Messiasschap dat Hij opgewekt zou worden na 3 dagen en 3 nachten in het graf (Mattheüs 12:38-40). Tussen Goede Vrijdag en Paaszondag zitten maar 1 dag en 2 nachten. Het tijdsbestek van Goede Vrijdag-Paaszondag komt niet overeen met 3 dagen en 3 nachten.

Daarnaast kan worden aangetoond dat Jezus stierf en werd begraven op een woensdag en Hij drie dagen en drie nachten later uit het graf opstond (meer hierover in ons supplement van maart-april 2013, te vinden op onze website).

Zijn opstanding was eigenlijk op zaterdagavond, aan het einde van de wekelijkse sabbat. Dus als we de dag van Jezus’ opstanding uit het graf willen vieren, zouden we zaterdagavond moeten aanhouden.

Eerste van de Eerstelingen

Sommigen, vooral Messiaans-Joodse christenen, menen dat de zondag tijdens het Feest der Ongezuurde Broden de juiste dag is voor het vieren van de opstanding van Jezus Christus. Men noemt die dag het Feest van de Eerste der Eerstelingen, de ceremonie van het zogenaamde garfoffer. Is dat juist?

Het is waar dat de zondag tijdens de Dagen der Ongezuurde Broden een speciale gelegenheid was volgens de Bijbelse kalender. Op deze dag gebood God de Israëlieten om de eerste der eerstelingen van hun oogst aan God te offeren. Men nam een schoof gerst voor de ceremonie van het beweegoffer als symbool van de aanvaarding door God van de oogst (zie Leviticus 23:4-14).

Jezus is de Eerste der eerstelingen van Gods geestelijke oogst van de mensheid (zie 1 Korinthe 15:20-23). En Hij is blijkbaar kort opgevaren naar de hemel op die zondagochtend na Zijn opstanding daar Hij eerst aan Maria Magdalena gezegd had dat zij Hem niet mocht aanraken, omdat Hij nog niet was opgevaren naar de Vader.

Later op diezelfde dag mocht men Hem weer aanraken en aanbidden (vergelijk Johannes 20:16-17; Mattheüs 28:9-10; Lukas 24:39). Dus Jezus moest zijn opgevaren naar de hemel op het moment dat het beweegoffer werd gepresenteerd. Jezus vervulde dus wat werd uitgebeeld door dit beweegoffer. Hij was de Eerste der eerstelingen van Gods oogst!

Pinksteren

Toch mag deze gelegenheid niet verward worden met het alom bekende Feest der Eerstelingen (Pinksteren). Dat is een apart feest. Deze ceremonie van het garfoffer was slechts het presenteren van de eerste der eerstelingen tijdens het Feest der Ongezuurde Broden. Vanaf die dag begint de telling van Pinksteren, 50 dagen later.

De juiste benaming van Pinksteren is het Feest der Eerstelingen, met zijn twee gezuurde broden van tarwe die de geestelijke eerstelingen vertegenwoordigen, terwijl Jezus Zelf de Eerste van de eerstelingen is(Exodus 23:16; 34:22; Numeri 28:26; Jakobus 1:18) omdat Hij als Eerste uit de doden werd opgewekt. Het beweegoffer is niet specifiek een herdenking van Jezus’ opstanding. Merk namelijk op dat het niet plaatsvindt op zaterdagavond aan  het einde van de sabbat, toen Jezus werd opgewekt, maar pas de volgende ochtend—nadat Hij al opgestaan en gezien was.

Nogmaals, het garfoffer of de beweegschoof toonde Jezus Christus’ aanvaarding door de Vader als de Eerste van de eerstelingen—als voorloper van ons allemaal waardoor wij ook aanvaarding bij God zullen vinden door Hem.

Bedenk ook, dat terwijl het beweegoffer werd genoemd onder de vastgestelde tijden van de Heer in Leviticus 23, er geen opdracht werd gegeven voor een eredienst  op deze dag en bij deze ceremonie in tegenstelling tot de andere heilige dagen.

Het feit is dat de Bijbel geen richtlijnen geeft om Jezus’ opstanding te vieren. Er is geen herdenkingsmoment of herdenkingsdag voor de opstanding opgedragen.

Sommigen zullen beweren dat hoewel God de viering van de opstanding niet heeft bevolen, er toch niets mee mis is om er toch één dag aan te wijden? Een veel betere vraag zou zijn: waarom zouden we dit doen als God niet specifiek heeft bevolen om de opstanding te gedenken?

Symboliek in Gods geboden voorjaarsfeesten

God heeft ons twee op elkaar aansluitende jaarlijkse feesten gegeven die plaatsvinden in het vroege voorjaar (op het noordelijk halfrond) die we als christenen zeker dienen te onderhouden. Net als ook Jezus en de apostelen hebben gedaan, namelijk het Pascha en de Dagen der Ongezuurde Broden (zie ons gratis boekje Gods plan volgens Zijn heilige dagen: de belofte van hoop voor de gehele mensheid op www.verenigdekerkvangod.org).

Jezus stierf op de Paschadag. Eeuwenlang was deze dag een voorafschaduwing van Jezus’ sterven voor onze zonden als het geofferde Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29), en Hij gebood Zijn volgelingen om het Pascha te onderhouden als herinnering of herdenking van Zijn offer voor ons (Mattheüs 26:26-28; Lukas 22:19- 20; 1 Korinthe 11:23-26). Drie dagen later werd Jezus opgewekt uit de dood tijdens het Feest der Ongezuurde Broden.

Betekent dit dat het zevendaagse Feest der Ongezuurde Broden bedoeld is om een week lang de opstanding te vieren—een soort van verlengd Pasen, maar dan zonder de heidense gebruiken?

Nee, want het Feest der Ongezuurde Broden is veel méér dan dat. Jezus’ opstanding is inderdaad een essentieel onderdeel in de betekenis van het feest—welke onderdeel uitmaakt van een nog groter geheel!

Laten we nagaan wat er letterlijk is gebeurd: Jezus werd gekruisigd op de Paschadag en werd begraven in een rotsgraf gedurende de eerste drie dagen van het feest, Hij werd daarna opgewekt tot eeuwig leven en werd toen als de Eerste der eerstelingen van Gods geestelijke oogst geaccepteerd. Hij vertoefde 40 dagen bij Zijn discipelen om hen te onderwijzen in het verkondigen van het Evangelie van Gods Koninkrijk. Verder in het instrueren van anderen in het geloof en in het leiden van een ongezuurd leven, allemaal onderdeel van de bevrijding uit de slavernij van de zonde.

Feest van Ongezuurde Broden

Dit alles maakt deel uit van de betekenis van het Feest der Ongezuurde Broden. Zowel het Feest der Ongezuurde Broden als het Pascha werden geopenbaard aan de Israëlieten ten tijde van de Exodus uit Egypte (Exodus 12-13). Op deze dag verlieten de Israëlieten de slavernij van Egypte.

Zij hadden uit hun midden het zuurdesem, dat symbool staat voor onze uittocht uit de zonde, verwijderd (zie 1 Korinthe 5:6-8). Het eten van ongezuurde broden symboliseert het tot ons nemen van Gods gerechtigheid, die uitsluitend door het geloof in Christus verkregen kan worden. Die in ons komt leven om ons te helpen goddelijk karakter te ontwikkelen (2 Korinthe 5:21; Efeze 3:17; Kolossenzen 1:27).

Wij zijn voorbestemd om figuurlijk gekruisigd te worden en te sterven met Christus—onze oude, zondige ik is dood en begraven met Hem in onze doop, en we zijn uit het waterbad van de onderdompeling opgestaan als symbool voor onze opstanding met Hem, om met Hem rein en ongezuurd te wandelen in nieuwheid des levens (Galaten 2:20, Romeinen 6 en Kolossenzen 3:1-10).

We kunnen dus veronderstellen dat de Dagen der Ongezuurde Broden onze uittocht uit de zonde vertegenwoordigen en de groei in goddelijk karakter. We moeten ons verder realiseren dat onze trektocht uit de zonde is gebaseerd op de persoon die we voorheen waren en die figuurlijk met Christus wordt gedood en begraven in het watergraf om daarna, in feite, er uit te op te staan met Christus in een geheel nieuwe manier van leven—Christus’ levensweg van groeien in Zijn kennis en genade.

Opnieuw geboren worden

Christus, het ware Brood des levens (Johannes 6:35, 48-51), leeft Zijn herrezen leven in ons door middel van Gods Heilige Geest. Dit stelt ons in staat om een leven te leiden van heiliging en transformatie, die uiteindelijk zal culmineren in onze letterlijke opstanding tot eeuwig leven bij Christus’ wederkomst. Daartoe dient de mens opnieuw geboren te worden als een geestelijk wezen met goddelijke heerlijkheid. Christus vertelde Nicodemus: “Wat uit vlees is geboren is, is vlees; en wat uit Geest is geboren is, is geest” (Johannes 3:6).

Met andere woorden: u bent na uw geboorte wat uw ouders zijn. Als uw ouders vlees zijn, dan bent u ook vlees na uw geboorte. Soort genereert soort. Is uw Vader echter Geest, een goddelijk wezen zoals God de Vader, dan wordt u dat ook na uw geboorte. U wordt ook een goddelijk wezen! Die verandering vindt plaats bij de opstanding, bij de terugkomst van Christus. God de Vader wil vele kinderen tot goddelijke heerlijkheid brengen (Hebreeën 2:10).

Dus deze dagen symboliseren: 

1. het uit de zonde komen tot een nieuw, rein leven in Christus en

2. het uiteindelijk opnieuw geboren worden met goddelijke heerlijkheid  als eersteling en door God aanvaard worden.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door Jezus Christus’ dood en opstanding tijdens deze dagen en Gods aanvaarding van Hem als Hogepriester. Het feest is een onderdeel van Gods meesterlijke plan. We moeten begrijpen dat Jezus’ opstanding van vitaal belang is voor het proces van het uit de zonde komen en de wedergeboorte.

Zoals Paulus schreef: “Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden!” (1 Korinthe 15:17). Dit is waar de nadruk van het Pascha en het Feest der Ongezuurde Broden op moet liggen en waar het traditionele Paasfeest van de opstanding in heeft gefaald.

Het Paasfeest kijkt alleen maar naar een held die de dood heeft overwonnen. In het geval van Jezus Christus is dat enerzijds natuurlijk geweldig om te constateren, maar anderzijds mist het de context van Zijn dood en opstanding als basis voor ons eigen nieuwe, ongezuurde leven en de ultieme toekomstige opstanding als verheerlijkte goddelijke eerstelingen in Gods koninkrijk.

Tijdens de vieren van de Dagen der Ongezuurde Broden herdenken we het feit dat Jezus is opgestaan om in ons Zijn leven te leiden om ons in staat stellen om te overwinnen! Dus niet primair als een speciale viering van Zijn opstanding in de manier zoals het Paasfeest door velen wordt beleefd, waardoor het grotere geheel van Gods grote plan van verlossing verloren gaat.

Als we de onjuistheden van Pasen onderkennen, moeten en willen we ons niet meer concentreren op de heidense corruptie ervan, maar moeten en willen we teruggaan naar Gods Feestdagen met de rol van Christus als het Brood des levens door Wie wij ook het eeuwige leven ontvangen na onze eigen opstanding uit de dood (Johannes 6:50-58).

Ten slotte, als reactie op de openingsvraag, kunnen we op onze beurt de vraag stellen: Hoe kan iemand een christen zijn en niet de ware feestdagen vieren die God ons geboden heeft—feestdagen die van groot belang zijn en die Zijn geweldige plan van verlossing van de mensheid door Jezus Christus uitbeelden?

Onwetendheid over deze feestdagen kan een legitieme reden zijn waarom men deze feestdagen niet viert, maar eenmaal op de hoogte van deze feestdagen is er eigenlijk geen excuus meer! We raden u aan om meer hierover te weten te komen en aan God de Vader en Jezus Christus hulp te vragen om de waarheid omtrent Gods feestdagen, die in de Bijbel staan opgeschreven, aan u te openbaren!

Dit artikel is slechts een korte samenvatting van wat Gods Woord openbaart over de Bijbelse feesten die God ons gebiedt te onderhouden. Wilt u meer weten over dit onderwerp, bestel dan gratis de volgende boekjes :

Bekijk ook onze Videos op Youtube.

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Wat is er verkeerd aan de viering van Pasen?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God