Het Nederlandse Supplement van

september/oktober 2007

Wat wil God nu van ons?

Sommigen vragen zich af waarom – als er een God is – Hij zoveel pijn en leed toestaat. Waarom verliezen we degenen, die we liefhebben en diep respecteren? Waarom laat Hij toe dat er zoveel eenzaamheid en diepe ellende is? Waar is God mee bezig? Waarom al deze problemen? Waarom al dit lijden en wat wil Hij nu eigenlijk van ons?

Er is nogal wat mis in deze wereld. Denk eens na over alle ellende die er is: hongersnood, oorlogen, epidemieën, rampen, na tuurgeweld, de kloof tussen arm en rijk, milieuvervuiling, corruptie, discriminatie van vrouwen en minderheden, en ga zo maar door….

Als we deze gedachte blijven volgen zou dat kunnen leiden tot de veronderstelling dat er helemaal geen God is of in ieder geval geen liefhebbende God. Al deze ellende is voor velen in deze wereld harde realiteit en ervaren op dit moment geen liefhebbende God, maar ondervinden enkel problemen.

Gods realiteit

Waar is God mee bezig? Wat is voor Hem belangrijk? Wie en wat heeft God lief? Waar houdt God niet van? Wat is Zijn doel en Zijn plan met ons? Heeft God plannen met ons of laat Hij toe dat we ons leven leiden, zonder een bijzonder doel te hebben, Zich niet bemoeiend met ons bestaan? Wat stelt God Zich voor? Hoe machtig is Hij?

Veel vragen, waarop geen antwoord mogelijk lijkt. God heeft er echter wel degelijk een antwoord op: het staat in Zijn woord – de Bijbel.

We weten vanuit het Boek Genesis dat God de hemel (het gehele universum) inclusief de aarde schiep (zie Genesis 1:1) en dat Hij leven op onze aarde bracht en uiteindelijk de mens Adam en zijn vrouw Eva schiep naar Zijn gelijkenis (Genesis 1:11-28).

Pas veel later in de Bijbel staat de werkelijke doelstelling van God. De schrijver van het boek Hebreeën – waarschijnlijk Paulus gezien de schrijfstijl – geeft het volgende aan: “Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen be staan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leids man hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken” (Hebreeën 2:10).

Gods doelstelling is om Zijn kinderen tot heerlijkheid – eeuwig leven – te brengen. Dit is de waarheid van de Bijbel!

Hij is Onze Vader, Die ons diep liefheeft en ons volledig kent. Hij is zeker niet die afstandelijke God, Die sommigen denken dat Hij is. Zie bijvoorbeeld wat Jezus over on ze Vader zei (Lukas 12:7, NBG): “Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.”

Waarom lijden?

God heeft ons en het universum gemaakt door Zijn Geest: “De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven” (Job 33:4, NBG) en “Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer” (Psalm 33:6, NBG). God houdt ons in stand door Zijn adem! God de Vader is de Schepper en de “Instandhouder” van het universum. Niets is Hem te machtig.

En toch laat Hij toe dat we pijn hebben en lijden en onze geliefden verliezen. Aan het einde van ons leven volgt altijd de dood, die vroeg tijdig en pijnlijk kan zijn. Waarom laat God dat toe?

Paulus’ ervaring

Paulus wist het antwoord, dat hij had gekregen van God zelf. Lees de volgende opmerkelijke verzen uit zijn 2de brief aan de Christenen in Korinthe (vers 7-10): “…Om te verhinderen dat ik mezelf zou ver heffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zo dat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk” (NBV). God had Paulus antwoord gegeven op zijn smeekbede tijdens gebed of misschien wel door een engel. En God had gezegd “Je hebt niet meer nodig dan mijn genade want kracht wordt zichtbaar in zwakheid”. Door geloof en onze relatie met God en Christus zal daar om tijdens onze problemen de kracht van Christus zichtbaar worden in ons. In onze zwakheid zullen we sterk zijn.

De ervaring van Paulus betekent overigens niet dat God niet of nooit ingrijpt in ons leven of Zijn kinderen niet beschermt. Velen van ons hebben Zijn beschermende hand ervaren in ons leven. De Bijbel staat vol met voorbeelden waar God of een engel van God Zijn volk of individuen beschermt. Denk bijvoorbeeld aan de bescherming van Sadrak, Mesak en Abednego in de oven van Nebukadnessar.

Daarnaast is er nog een tweede reden waarom God niet altijd in grijpt. Hij heeft de mens—zoals u weet—een vrije wil gegeven. Dit betekent dat Hij de mens vrijlaat in de te nemen keuzes. Dat bepaalde keuzes leiden tot consequenties is evident. God zal niet altijd de mens beschermen tegen zijn eigen foute keuzes. Let op wat diezelfde Paulus schrijft in de brief aan de Galaten (hoofdstuk 6:7-8): “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.”

Verleidingen

Zijn wij bezig ons fysieke leven zo aangenaam mogelijk te maken en pijn en ellende te vermijden, of zoeken we Gods genade? Zijn wij bezig ons over te geven aan allerlei verleidingen of willen we Gods levenswijze volgen? Waardoor werd de eerste zonde veroorzaakt? Het boek Genesis stelt (hoofdstuk 3:6) dat er drie redenen waren: de verleiding van het vlees (“het zag er lekker uit”) de verleiding van de ogen (“het zag er goed uit”) de verleiding van het intellect (“begeerlijk om daar door verstandig te worden”).

Waar kwamen deze verleidingen vandaan? De Bijbel geeft aan dat Adam en Eva luisterden naar de slang (synoniem voor Satan, de verleider, de vader van de leugen). Ze luisterden niet naar God. We weten wat het gevolg was: de mens leerde inderdaad het verschil tussen goed en kwaad kennen. Daar waar er eerst enkel de relatie tussen God en de mens was, werd er nu door toedoen van de mens scheiding gebracht tussen God en de mens. Door te zondigen leidde en leidt het leven van elke mens automatisch tot de dood.

De relatie met God vóór de eerste zonde was gebaseerd op wederzijdse liefde, het dienen van God, het vertrouwen hebben in God en het zoeken van God bij alles wat de mens deed.

Na de zondeval kon de relatie tussen God en de mens enkel worden hersteld door het ultieme offer van God zelf. Hij, Die zonder schuld was, moest worden geofferd als een onschuldig lam en Zijn bloed moest worden vergoten tot vergeving van zonden (Mattheüs 26:28).

Richt u dus niet enkel op het fysieke leven en geef niet toe aan al die verleidingen. U kent uw eigen zwakheden. U weet zelf precies waardoor u wordt verleid. Richt u op God en leef zoals Hij van u ver langt ten opzichte van Hem en onze naasten. Jezus Zelf geeft dit gebod aan in Markus 12: 30-31: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit ge heel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.” Er zijn twee aspecten, die we willen benadrukken.

God liefhebben

Op de eerste plaats dienen we God lief te hebben. Hier staat niet dat God ons dient lief te hebben. Dat is immers een gegeven. Het is ook niet zo dat God ons pas lief zal heb ben of kan hebben als wij Hem lief hebben. God heeft ons onvoorwaardelijk lief. Zo lief dat Hij Zijn enig geboren Zoon voor ons allemaal heeft opgeofferd. Maar we dienen niet enkel hierop de nadruk te leggen en te denken dat er verder dus niets belangrijk is omdat God ons toch wel lief heeft.

Ja, God heeft ons lief met een passie, die wij ons niet kunnen voorstellen. Hij heeft ALLES voor ons over!

Maar dat neemt niet weg dat de belangrijkste wet is: gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het EERSTE en GROOTSTE gebod. Onze liefde voor God dient meer te zijn dan lief de voor onszelf, ons eigen leven, of dat van onze familie, vrienden, etc. God liefhebben is Zijn geboden be waren (1 Johannes 5:2-3 en Johannes 14:15). Als we God werkelijk willen liefhebben, dienen we te doen wat Hij zegt en Zijn geboden bewaren.

Onszelf en de naaste liefhebben

Op de tweede plaats dienen we onze naaste lief te hebben als onszelf. Wat velen zich niet realiseren is dat dit gebod tevens inhoudt dat we onszelf dienen lief te hebben! We dienen onszelf lief te hebben voordat we an deren kunnen liefhebben.

Maar onszelf liefhebben dienen we niet enkel te vertalen in fysieke dingen en zeker niet in allerlei verleidingen, die ons afhouden van God en onze naaste. Het betekent dat er een goede balans dient te zijn in aandacht geven aan uzelf en aan uw naaste.

Wie is uw naaste? Denk maar eens aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan (zie Lukas 10:29-37). Aan het einde van de parabel vraagt Jezus aan de wetgeleerde, die Hij had gevraagd wie zijn naaste was: “Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen.” De wetgeleerde antwoordde: “Die hem barmhartigheid bewezen heeft”, refererend naar de Samaritaan. En Jezus zei tot hem: “Ga heen, doe gij evenzo”(zie Lukas 10:36-37).

Uw naaste is niet enkel uw buurman, of uw eigen gezin, maar in principe iedereen die op uw pad komt en die uw hulp nodig heeft. En Jezus gebiedt ons te doen als de barmhartige Samaritaan. Dat is nogal wat, niet? Kies het leven!

Als we Deuteronomium 30:19-20 lezen (en dit kunt u vergelijken met de brede en de nauwe poort van Mattheüs 7:13-14) geeft God ons twee keuzes: een leven leiden dat tot eeuwig leven leidt of een leven leiden, dat tot verderf en de dood (eeuwige dood) leidt.

God hoopt en wenst voor ons dat we voor het leven kiezen. Het eeuwige leven wel te verstaan. Het enige wat we hoeven te doen is Hem lief te hebben, Hem te dienen, Hem te zoeken in de dingen, die we doen en Hem te vertrouwen. En dat met volle overtuiging: met geheel ons hart, met geheel ons verstand, met geheel ons lichaam en met al onze kracht en inzet.

Jezus geeft het verhaal van de arme Lazarus en de rijke man als waarschuwing voor ons (Lukas 16:19-31).

Wat wil God?

In de christelijke wereld hongert men naar een relatie met God, maar de mensheid heeft geen idee wat dat betekent. Is dit enkel het houden van een lijst met regels en tradities? Is God een oude van dagen op een troon, wachtend totdat we weer eens iets verkeerd doen, zodat Hij ons kan straffen? Dit alles is niet Bijbels. God zegt (Hosea 6:6): “Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.” Wat is dan vervolgens die liefde? De Bijbel geeft keer op keer aan dat God liefhebben hetzelfde is als Zijn geboden onderhouden. Het één gaat niet zonder het ander. Ze zijn met elkaar verbonden.

In combinatie met het onderhouden van Zijn Geboden wil God dat we Hem kennen. God wil een relatie. Hij ziet ernaar uit om met ons persoonlijk te kunnen praten. Hij wil geen mysterie zijn voor ons. Door de hele Bijbel heen tracht God keer op keer Zichzelf te openbaren, hoe we samen met Hem kunnen leven en uiteindelijk – in het Nieuwe Testament – hoe we dat kunnen doen via onze Here Jezus Christus.

In alle voorbeelden in de Bijbel zien we dat God mensen gebruikt die net als wij niet perfect zijn. Maar Hij werkt met mensen en zegent mensen wiens harten op Hem zijn gericht, ondanks hun fouten. Aan deze mensen wilt God eeuwig leven geven. God is bezig eeuwig levende kinderen Gods te scheppen. God zal men sen die voor het leven kiezen bekleden met goddelijke heerlijkheid (2 Timoteüs 2:8-10).

Wat is uiteindelijk Zijn doel? Hij wil dat we voor het leven kiezen. Dus: Kies dan ook voor leven, want dat is wat God wil.

Vraag en Antwoord

Deze rubriek bevat een voor onze lezers interessante vraag die in een beknopt bestek wordt beantwoord.

V:

Sommige mensen beweren dat Christus op een Bazuinendag terugkeert op aarde. Er staat dat niemand weet wanneer Christus terug zou keren, omdat Hij als een dief in de nacht zou komen.

A:

Inderdaad staat er in de Bijbel dat Christus als een dief in de nacht zou terugkeren, maar niet voor iedereen! In I Thessalonicenzen 5: 2-4 staat het volgende: “Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, over komt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou.”

Voor hen die tot het licht behoren zal deze dag niet onverwachts komen. Zij zullen immers aan de tekenen der tijden kunnen herkennen dat deze dag nadert. Dat men beweert dat Christus op een Bazuinendag terugkeert heeft te maken met het boek Openbaring. In Openbaring worden zeven bazuinen geblazen.

Er staat verder dat Jezus Christus bij de 7de en Laatste Bazuin terug zal keren. Wat veel mensen niet weten is dat Gods feestdagen in Leviticus 23 een profetische vervulling hebben. Ze geven Gods verlossingsplan weer en precies op die feestdagen laat God Zijn plan ook in vervulling gaan! De feest dagen van God in Leviticus 23 zijn:

Pascha: de kruisiging van Jezus Christus als het Lam Gods viel precies op 14 Nisan (Lucas 22:7).

Het Feest der Ongezuurde Broden: dit feest stelt voor – na berouw en bekering en aanname van het offer van Jezus Christus – het willen leiden van een ongezuurd christelijk leven van reinheid en waarheid (1 Kor. 5:7-8).

Pinksteren (Feest der weken en Feest der Eerstelingen): de uitstorting van Gods Heilige Geest op de eerstelingen, ter voorbereiding van de oogst van de eerstelingen, die precies op die feest dag viel.

Bazuinendag, Dag van bazuingeschal: Jezus Christus’ terugkomst verwacht bij de Laatste Bazuin.

Verzoendag: Net zoals de bok verbannen wordt met daarop alle zonden geplaatst (vers 11, 22), zal Satan als de veroorzaker van zonden worden verbannen voor 1000 jaar, zodat verzoening kan komen tussen God en mensen (Openb. 20:2-3).

Het Loofhuttenfeest: het millennium ofwel het 1000-jarig rijk van Jezus Christus als Koning der Koningen waarbij een grote oogst van mensen wordt binnengehaald. Merk op dat na de terugkeer van Jezus Christus het Loofhuttenfeest door de hele wereld gevierd zal worden (Zach. 14: 4, 16- 19). Er is in de Bijbel geen sprake van afschaffing, wel van een continuering.

De Laatste Grote Dag, Oordeel van de grote witte troon: Iedereen krijgt in Gods plan met de mensheid een kans op berouw en bekering en aanname van Jezus Christus als hun Verlosser (Openb. 20:11). De Laatste Grote Dag vormt hiervoor de laatste mogelijkheid.

Jezus Christus werd precies op de dag van het Pascha gekruisigd. Dat is op dezelfde dag waarop een lammetje werd geslacht voor de zonden van mensen, namelijk de 14e dag van de eerste maand Nisan/Abib (Ex. 12:12, 1 Kor. 5:7-8). Gods Heilige Geest werd uitgestort op de eerstelingen precies op een Pinksterdag, een eeuwenoude feestdag van God die ook bekend stond en staat als de dag der eerstelingen (Num. 28:26, Ex. 23:15, Hand. 2:1).

Dit zijn twee mijlpalen in Gods Plan: het offer van Jezus Christus en het uit storten van Gods Heilige Geest. Als God deze mijlpalen in Zijn plan van behoud via Zijn feestdagen in vervul ling heeft laten gaan, dan zal de terug keer van Jezus Christus ook ongetwijfeld een plaats verdienen in dat plan. Jezus Christus keert terug naar de aarde bij de Laatste Bazuin, zoals er staat in 1 Kor. 15:52. Na de vervulling van het Pascha en de Pinksterdag volgt als mijlpaal de terugkeer van Jezus Christus! En wat wil het geval? De volgende feestdag die na Pinksteren volgt in Gods feestkalender van Leviticus 23 (zie vers 23) heet Bazuinendag. Een dag van Bazuingeschal!

Toeval?
Het mag geen toeval heten dat zo’n mijlpaal als de Laatste Bazuin, wanneer Jezus Christus terugkeert, als feestdag in Gods plan opgenomen is. Jammer dat de meeste christenen dit niet inzien, omdat zij Gods werkelijke feestdagen die Jezus Christus en de apostelen gevierd hebben, niet meer vieren. Gods feestdagen zijn door de eeuwen heen onterecht vervangen door heidense feestdagen en gebruiken, waardoor het plan van God door Zijn feestdagen uit het gezichtsveld is verdwenen.

Gods feestdagen zijn nog niet alle maal in vervulling gegaan en zijn daar door nog steeds van kracht!

Wilt u meer weten over onze Gods feestdagen en Gods Plan, lees dan onze gratis brochures:

-Gods plan volgens Zijn Heilige Dagen
-Het Evangelie van Gods Koninkrijk
-De weg naar eeuwig leven
-Wat is uw bestemming?

– ‘Christelijke’ feestdagen of Gods Heilige Dagen

© Verenigde Kerk van God, Postbus 93, 2800 AB Gouda. Tel: 06-29601189. info@verenigdekerkvangod.org – www.verenigdekerkvangod.org.

Financieel steunen? Rekeningnummer NL43ABNA0538360747 of NL72INGB0003561825 t.n.v. Verenigde Kerk van God te Gouda. “ANBI geregistreerd”.

Het Nederlandse Supplement van Beyond Today

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Wat wil God nu van ons?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Artikelen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God