Bestaat God?

Dit is inderdaad een fundamentele vraag. Heeft u deze vraag al gesteld? Waarom zijn we hier? Dient ons leven een hoger doel? Wat is onze bestemming en is die bestemming onlosmakelijk verbonden met het bestaan van God? We moeten vragen stellen en antwoorden vinden op deze kwestie. De antwoorden hebben serieuze gevolgen voor onze manier van leven. Maar waar beginnen we? Hoe beantwoorden we die allesoverheersende vraag: Bestaat God? Is Hij echt? Leeft Hij? Heeft Hij een special doel ...
Verder Lezen
Christelijk feestdagen of Gods Heilige Dagen

Christelijke Feestdagen of Gods Heilige Dagen

Waarom geven we kinderen die lief zijn geweest cadeautjes van een grappige, oude man in een rood pak, die op de Noordpool woont en in een slee rijdt die door vliegende rendieren wordt voortgetrokken? En dan Pasen. Waarom doen we alsof hazen gekleurde eieren kunnen leggen? Zit er enige logica in deze mythen en gebruiken? Desondanks blijven we ze aan onze kinderen doorgeven. Vele ervan vormen een integraal onderdeel van de viering van de heilige dagen in het traditionele ...
Verder Lezen

De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag?

Het meest algemeen verkeerd begrepen en verkeerd toegepast is het door God gegeven gebod: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt" (Exodus 20:8). Veel mensen zien de sabbat als een vreemd overblijfsel uit de geschiedenis, iets dat misschien ooit in het verleden een aardig idee was, maar volkomen onpraktisch in alle drukte van de wereld van vandaag. Sommigen denken dat de sabbat de zondag is en dat de bedoeling van het sabbatsgebod vervuld wordt door op zondagmorgen één of ...
Verder Lezen

De weg naar eeuwig leven

". . . breed de weg, die tot het verderf leidt ... en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden" (Mattheüs 7:13-14). Gelooft u dat er vele wegen zijn die naar behoud leiden? Hoewel de meeste kerken formele procedures hebben voor hettoelaten van gelovigen, zijn hun gebruiken zeer verschillend. Elk kerkgenootschaplijkt een andere weg te volgen, zelfs wat betreft de ceremonie van de doop. In sommigekerken wordt het doopwater over de dopeling gesprenkeld ...
Verder Lezen

Gods plan volgens Zijn heilige dagen

Mensen denken gewoonlijk dat populaire vieringen zoals Pasen en Kerstmis werkelijk symbolisch zijn voor de bijbelse thema’s. Toch wordt nergens in de Bijbel de viering ervan geboden, noch doet de Bijbel verslag van het houden ervan door de vroege nieuwtestamentische Kerk. Maar God gebiedt wel andere feesttijden, die zelden opgemerkt worden. Sommige mensen weten dat God in de Bijbel specifieke dagen voor religieuze viering heeft geboden. Degenen die zich bewust zijn van deze feesten, geloven over het algemeen dat ...
Verder Lezen
Het boek openbaring onthuld

HET BOEK OPENBARING ONTHULD

Is het boek Openbaring tegenwoordig nog relevant? Is het mogelijk voor ons om dit boek te begrijpen? Kunnen we erachter komen aan wie het is geschreven—en waarom? Wat is de betekenis van de mysterieuze symbolen in het boek? De naam van het boek, Openbaring, is een vertaling van de titel van het boek in het Grieks, namelijk de Apocalyps. Deze Griekse term duidt een ontsluiering of onthulling aan — oftewel een openbaring. Hier betekent het specifiek een ontsluiting van ...
Verder Lezen
Het evangelie van het koninkrijk boekje

Het Evangelie van het Koninkrijk

"Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden,weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is" (Lukas 21:31). Onze wereld heeft wanhopig behoefte aan wat goednieuws. De kranten van vandaag staan vol slecht nieuws - oorlogendie overal ter wereld woeden; hongersnoden die hele landen te gronde richten;milieu- en natuurrampen zoals aardbevingen, droogten en overstromingen die veleduizenden mensen doden; schrijnende armoede die hele volken in haar wrede greephoudt; gewelddadige criminaliteit, nog steeds toenemend ondanks alle maatregelenter bestrijding daarvan - de litanie van ...
Verder Lezen
Is de Bijbel waar?

Is de Bijbel Waar?

Is de Bijbel waar? De beste bestseller ooit, door miljoenen beschouwd als het geschreven Woord van de enige ware God.En die onderscheiding claimt de Bijbel ook voor zichzelf. In de ogen van vele anderen staat de Bijbel in hoog aanzien als een verzameling van een gedeelte van ’s werelds belangrijkste literatuur.Meer dan 100 miljoen nieuwe Bijbels, in vele verschillende vertalingen, worden elk jaar verkocht of gratis weggegeven. Er bestaan vertalingen in meer dan 2000 talen en dialecten. Download hier ...
Verder Lezen
Is er Leven na de Dood?

Is er leven na de dood

Wat gebeurt er werkelijk na de dood? Waarom moeten we eigenlijk sterven? Kunnen we erachter komen of er werkelijk een leven na de dood is? Waar kunnen we betekenisvolle, geloofwaardige antwoorden vinden? Alleen de Schepper van het leven kan het doel en de toestand van de doden onthullen. Door op zoek te gaan in het Woord van God naar antwoorden op onze vragen over de dood kunnen we heel veel leren over zowel het leven als de dood. Ontdek met ...
Verder Lezen

Is God een Drie-eenheid?

Wat is nu eigenlijk de aard van de ware God van de Bijbel? Is God een Drie-eenheid? De Drie-eenheid is een van de meest geaccepteerde en onderwezen doctrines in het christendom. Het geloof dat God bestaat uit drie personen samen in één wezen of substantie wordt door miljoenen katholieke, protestantse en andere christelijke gelovigen aangehangen. Ondanks de leer van de Drie-eenheid een van de meest geaccepteerde en onderwezen doctrines is, geven theologen toe dat de Drie-eenheid nauwelijks te begrijpen ...
Verder Lezen

Jezus Christus – het ware verhaal

Wie was Jezus? Er zijn maar weinig mensen die in twijfel trekken dat 2000 jaar geleden een man genaamd Jezus heeft geleefd, een groot leraar, die een grote impact heeft gehad op de wereld vanaf dat moment. Hij claimde iets dat bepaald gedurfd was—namelijk dat Hij de Zoon van God Zélf was. Zijn discipelen beschouwden Hem als hun beloofde Verlosser en Koning en ook anderen als gevolg van hun getuigenis zijn tot het geloof gekomen. Wie was Hij eigenlijk? ...
Verder Lezen

Leven Wij In De Eindtijd?

Veel Bijbelprofetieën laat er geen twijfel over bestaan dat zich in toenemende mate onvoorstelbaar grote rampen zullen voordoen voordat God rechtstreeks zal ingrijpen in de levens van de mensen. De mensheid is al duizenden jaren gefascineerd door voorspellingen over het einde van de wereld. Mensen die de Bijbel lezen en bestuderen, zijn niet de enigen die bezorgd zijn over waar het met deze wereld naartoe gaat. Vooral viruspandemiën zoals Covid-19 en nucleaire oorlogen baren zorgen dat men Bijbelse profetieën met ...
Verder Lezen

Schepping of evolutie: maakt het uit wat u gelooft?

Waarom is de evolutietheorie op zo’n grote schaal geaccepteerd? En waarom is men de Bijbel met zo’n vijandigheid gaan beschouwen? In bepaalde delen van de wereld was onderwijzen van de evolutietheorie verboden. Algemeen werd de Bijbel beschouwd als een waarachtig en betrouwbaar verslag van onze oorsprong. Maar nu is bijna het tegendeel het geval. Wat is er veranderd? Zijn wij mensen het willekeurige product van toeval? Zijn wij uit niets otstaan?  Of ligt er een majesties ontwerp aan ten ...
Verder Lezen

U kunt Bijbelse Profetie begrijpen.

Oorlogen en terroristische aanslagen dreigen de sa­menleving in gevaar te brengen en maken de veilig­heid die we zoeken moeilijk te realiseren. We leven in onzekerheid en zijn bezorgd. Moeten we leven in onwetendheid over onze toe­ komst? Is niets voorspelbaar?  Kunnen we een ware bron van infor­matie ontdekken over wat deze wereld te wachten staat? Waar kunnen we de antwoorden hierop vinden? De antwoorden liggen al de gehele tijd te wachten. Ze bevinden zich op de bladzijden van de Bijbel ...
Verder Lezen

U Kunt De Bijbel Begrijpen

De Bijbel is het best verkopende boek ter wereld. Jaar na jaar worden miljoenen exemplaren gekocht of weggegeven. De Bijbel blijft, meer dan welk ander boek ook gedrukt worden en in meer dan 2.000 talen. De Bijbel heeft een bijdrage geleverd aan de vorming van het fundament van de westerse samenleving. Tegelijkertijd is de Bijbel het meest verkeerd begrepen boek! Voor velen is de Bijbel moeilijk te begrijpen, maar de Bijbel biedt zelf de sleutels om tot inzicht te ...
Verder Lezen
Vewrander Uw Leven

Verander Uw Leven

Het woord bekering wordt in religieuze kringen veel gebezigd. Mensen spreken vaak over hun “bekering” of de wijze waarop zij “bekeerd” werden.Wat betekenen deze woorden? Bekering verwijst religieus gezien in het algemeen naar een verandering van het ene geloofssysteem naar het andere, of van ongelovig naar gelovig.Maar is dat alles wat bekering is? Waarom wil God eigenlijk dat we ons leven veranderen? Het antwoord op die vraag zal u verrassen, want het heeft te maken met uw ongelooflijke bestemming.Een eeuwenlang verborgen ...
Verder Lezen

VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË IN BIJBELSE PROFETIEËN

De ongekende opkomst van de Engelstalige volken tot hun overheersende positie van macht en invloed in de moderne wereld vormt een opzienbarend verhaal. Waarom is de geschiedenis voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zo zegenrijk en economisch genereus geweest? Waarom zijn zij meer gezegend dan de naties die hen voorgingen? Het juiste antwoord schuilt in het begrijpen van de bijbelse profetieën. Hoe verrassend het ook mag klinken, maar beide waren er volgens de bijbelse profetieën toe bestemd supermachten te worden ...
Verder Lezen

Wat is uw bestemming?

De grote vraag aller tijden. Het is de grote vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan heeft beziggehouden: Waarom ben ik hier? Als we nog heel jong zijn, vragen we: "Waar ben ik vandaan gekomen?" Later in ons leven vragen we ons af: "Wat zal er gebeuren als ik doodga?" Wij willen nu eenmaal graag inzicht hebben in die korte tijd van ons bestaan. We vragen ons af: "Wat is de zin van mijn leven?" ...
Verder Lezen
Wie is God?

Wie is God?

Wie is God? De Bijbel laat een waar beeld van God zien. De Bijbel onthult hoe Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons verwacht. Het vertelt ons waarom we hier zijn en openbaart Zijn nau¬welijks begrepen plan dat Hij heeft met Zijn schepping. Schepper zegt in Zijn Woord: “Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet ...
Verder Lezen

Zeven Profetische Tekenen voordat Jezus Terugkeert

Eerdere generaties hebben gedacht dat Jezus Christus tijdens hun leven zou terugkeren, maar ze bleken zich te hebben vergist. Veel mensen die nu leven, denken dat Christus’ wederkomst aanstaande is. De Bijbel bevat een aantal profetieën die pas in deze generatie vervuld kon worden. Jezus gaf zeven gebeurtenissen aan die zouden leiden naar Zijn tweede komst. Zijn wederkomst zou plaatsvinden binnen één generatie wanneer deze tekenen zouden gaan  beginnen. Zou het zo kunnen zijn dat dít die generatie is? ...
Verder Lezen
%d bloggers liken dit: