Donatie

Voelt u zich geroepen om dit werk financieel te steunen, dan kunt u uw financiële bijdrage overmaken via onderstaande PayPal-knop of op één van onze onderstaande bankrekeningnummers.Bankrekeningnummer NL43ABNA0538360747
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABNAMRO
ten name van UCG Holland te Gouda

of

Bankrekeningnummer: NL72INGB0003561825
BIC: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK NV
ten name van UCG Holland te Gouda

De financiële bijdragen die wij ontvangen, maken het mogelijk om onze literatuur gratis aan te bieden en worden derhalve zeer op prijs gesteld. Verenigde Kerk van God (United Church of God Holland/ UCG Holland) heeft een ANBI status waardoor uw giften en bijdragen aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Informatie in het kader van de ANBI-status

 • Algemene gegevens
Naam  Verenigde Kerk van God/ United Church of God Holland
Telefoonnummer +31(0)629601189
RSIN/Fiscaal nummer 807715360/807715360B01
Website https://verenigdekerkvangod.org
E-mail info@verenigdekerkvangod.org
Adres Thurledeweg 125, 3044 ER Rotterdam (geen bezoekadres)
Postadres Postbus 93, 2800 AB Gouda
 • Samenstelling bestuur

Verenigde Kerk van God Holland is verbonden met United Church of God, an International Association, gevestigd in Cincinnati, Ohio (Verenigde Staten). Deze Kerk heeft wereldwijd lokale kantoren, gemeenten en dienaren, verspreid over heel Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente in Nederland wordt gevormd door 5 leden (minimum van 3 leden) die worden gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente in Nederland.
Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

 • Doelstelling

Onze visie
Een Kerk (kerkelijke gemeente) geleid door Gods Heilige Geest, samengevoegd en bijeengehouden door wat elk lid bijdraagt, waarin ieder lid zijn (haar) aandeel levert en alle leden groeien in liefde om mee te werken aan het vervullen van Gods grote doel voor de mensheid om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen (Efeze 4:16; Hebreeën 2:10).
Onze doelstelling
Onze doelstelling is om het Evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God te prediken in Nederland, België, overzeese gebiedsdelen en de rest van de wereld waar de Nederlandse taal gesproken wordt, om discipelen te maken en te zorgen voor deze discipelen.
Op een andere manier gezegd: Verenigde Kerk van God legt zich erop toe om het christelijke geloof van het Oude en Nieuwe Testament te begrijpen en in praktijk te brengen als een praktische en verantwoorde invulling van het dagelijks leven. Leden worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij hun kerkelijke gemeente en om hun licht te laten schijnen in de wereld. Ze worden onderwezen vanuit de Bijbel en aangemoedigd om de Bijbel te bestuderen en daarbij alles te bewijzen vanuit Gods Woord. Ze zijn vrij om zichzelf te uiten in een atmosfeer van vertrouwen en openheid in de gemeente.

 • Beleidsplan

Het beleidsplan omvat een achttal uitgangspunten.

 1. Organiseren van erediensten en feestdagen in lijn met Gods Woord.
 2. Verkondigen van het Evangelie.
 3. Vertalen en uitbrengen van boekjes, een Bijbelstudiecursus en artikelen.
 4. Publiceren van tweemaandelijks tijdschrift en supplement.
 5. Distribueren van gratis literatuur.
 6. Bezoeken van leden en potentiële leden.
 7. Organiseren van activiteiten.
 8. Het bijhouden van een website.

Ad 1. Organiseren van erediensten en feestdagen in lijn met Gods Woord

Een van de belangrijkste activiteiten van UCG Holland is het organiseren van wekelijkse Sabbat erediensten en diensten op jaarlijkse Sabbatdagen ofwel Gods feestdagen. Daartoe worden zalen gehuurd verspreid over Nederland en België, afhankelijk van de bereikbaarheid voor de leden en/of sprekers. Gastsprekers kunnen op kosten van Verenigde Kerk van God worden uitgenodigd.

Het Loofhuttenfeest organiseren wij momenteel niet in Nederland. Onze gemeenteleden maken gebruik van feestplaatsen in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Engeland etc.

Ad 2. Verkondigen van het Evangelie

Het Evangelie wordt op diverse manieren door ons verkondigd. Hierbij maken we soms gebruik van advertenties via internet aan de hand van Google adwords.
Verder organiseren we seminars en opendeurdiensten. Op Youtube voorzien we videoprogramma’s van Beyond Today van Nederlandse ondertiteling, welke ook te bezichtigen zijn onze website.
Ook met behulp van de onder ad 3. en 4. genoemde punten tracht Verenigde Kerk van God haar doel te verwezenlijken.

 Ad 3. Vertalen en publiceren van boekjes, een Bijbelstudiecursus en artikelen

Om boekjes in het Nederlands uit te geven, vertalen wij Engelstalige boekjes van United Church of God, an International Association, in het Nederlands. Om deze kosten te beheersen worden de vertalingen gemaakt door (een van de) leden op basis van nul-urencontracten.

Per boek worden in principe een aantal exemplaren per keer gedrukt, waarvan de voorraad wordt bewaard in ons magazijn in Rotterdam.
Zowel de (vertaalde alsmede de nog niet vertaalde, Engelstalige) boekjes als de afzonderlijke lessen van de schriftelijke Bijbelstudiecursus worden om niet verstrekt. Deze zijn ook via onze website te downloaden.

Ad 4. Uitbrengen van tweemaandelijks tijdschrift en supplement

Het uitbrengen en distribueren van ons tweemaandelijks tijdschrift Beyond Today (voorheen The Good News genaamd) is het voornaamste middel waardoor wij andere mensen kennis van God trachten bij te brengen en waardoor wij onze abonnees op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de wereld bezien vanuit een Bijbels perspectief. De lezers komen uit Nederland maar ook daarbuiten, zoals Aruba, België, Curaçao, Luxemburg en Suriname.

Het supplement is een Nederlandstalig artikel dat apart wordt gedrukt voor onze lezers en dat tezamen met het tijdschrift Beyond Today wordt verzonden. Het supplement wordt geschreven door vrijwilligers uit onze gemeente.
Zowel het supplement als het tijdschrift Beyond Today worden om niet verstrekt. Deze zijn ook via onze website te downloaden.

Ad 5. Bezoeken van leden en potentiële leden

Deze bezoeken worden op verzoek van de leden of potentiële leden afgelegd. Deze bezoeken worden meestal afgelegd door ouderlingen en diakenen, die soms worden vergezeld door leden. Vaak gaat het om het beantwoorden van vragen, zalvingen en pastorale aangelegenheden.

Ad 6. Organiseren van activiteiten

Activiteiten organiseren we gemiddeld zes keer per jaar. De bedoeling hiervan is om hechtere banden te smeden tussen de leden. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • volleybal;
 • bowling;
 • picknick;
 • spelletjesavond;
 • BBQ;
 • speciale thema-avonden voor mannen/vrouwen.

Ad 7. Het bijhouden van een website

Het opzetten en bijhouden van de website www.verenigdekerkvangod.org is vrijwilligerswerk.

 • Beloningsbeleid

Leden van het bestuur en eventuele commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 • Verslag activiteiten

Het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten verricht:

 • Vertalen van Beyond Today video’s t.b.v. ondertiteling, het plaatsen van de vertaling onder de video’s.
 • Uitbreiding van het gezangboek en het printen van proefdrukken van het nieuwe gezangboek.
 • Type setting van de boekjes en laten drukken van boekjes.
 • Organiseren van erediensten en feestdagen
 • Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over voorgaande jaren. Het afgelopen jaar besteedt Verenigde kerk van God het merendeel van de inkomsten aan het organiseren van erediensten en feestdagen (zaalhuur), het vertalen en drukken van publicaties en het ondersteunen van de gemeente.

 • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaand de vastlegging van de baten en lasten over de afgelopen drie jaren.

Toelichting:
Het negatieve saldo wordt betaald uit de reserve. Het is een keuze van het bestuur om deel van de reserves in te zetten voor het vertalen en printen van diverse publicaties, dit is de verklaring voor de verliezen in 2016, 2017 en 2018. De solvabiliteit van Verenigde Kerk van God is sterk.

 • Toelichting

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De inkomsten bestaan uit de vrijwillige bijdragen van kerkleden alsmede uit donaties van derden. De Verenigde Kerk van God ontvangt geen overheidssubsidie en is sinds 1 januari 2008 als ANBI geregistreerd.

 

%d bloggers liken dit: