Onze missie

Onze missie is de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God in de hele wereld, het maken van discipelen van diegenen die God de Vader trekt (Johannes 6:44) uit alle volken (Mattheüs 28:19), en het zorg dragen voor deze discipelen.

Wat wij geloven

We volgen het voorbeeld van Jezus en de apostelen in het houden van de Tien Geboden – met inbegrip van het vieren van de Sabbat op de zevende dag van de week, de zaterdag. We vieren daarnaast de jaarlijkse heilige feestdagen van God aangezien die feestdagen het plan van God weergeven. Christus werd precies op de dag van het Pascha (14 Nisan) gekruisigd, Gods Heilige Geest kwam precies op de Pinksterdag (het Feest van de Eerstelingen). Op gelijke wijze verwachten wij de terugkomst van Jezus Christus op de Bazuinendag (Rosj Hasjana) bij het klinken van de laatste bazuin. Wij geloven dat Jezus Christus in de nabije toekomst op die dag terug zal keren naar deze aarde om Gods vredevolle regering over alle volken en landen op te richten. Hij zal dit doen op het moment dat de mensheid op het punt staat zichzelf te vernietigen wanneer er niet zou worden ingegrepen door God.

Het Goede Nieuws en Evangelie

Het uit het Grieks afkomstige woord Evangelie betekent het goede nieuws. Christus‘ prediking betrof het goede nieuws over de komst van Gods koninkrijk: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Het Evangelie van het Koninkrijk is het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk, van Gods gezin dat Christus van de Vader kwam brengen. Dit Goede Nieuws heeft alles te maken met de geboorte van Gods kinderen in het Koninkrijk en het plan van God om Zich te vermenigvuldigen en vele kinderen tot heerlijkheid te brengen (Hebreeën 2:9-10). 
Het Goede Nieuws behelst het feit dat Christus de mens heeft verlost van de eeuwige dood en de toegang tot Gods Koninkrijk mogelijk heeft gemaakt, waardoor zij die door God geroepen en uitverkoren zijn en met Gods hulp overwonnen hebben, tot Gods heerlijkheid kunnen ingaan als eeuwig levende kinderen van God.
Daarom wordt het Evangelie van Gods Koninkrijk ook “het Evangelie van de heerlijkheid” genoemd (1 Timotheüs 1:11). Paulus schreef het volgende over deze heerlijkheid: 

“Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid” (2 Timotheüs 2:10). 

“Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kolossenzen 3:4).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Onze missie’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God