Fundamentele geloofspunten

Geloofsovertuiging

Wij vinden onze oorsprong in de Kerk die Jezus stichtte in het begin van de eerste eeuw. Wij volgen dezelfde leer, doctrines en praktijken als toen. Onze opdracht is het Evangelie van het komende Koninkrijk van God als getuige aan de hele wereld te verkondigen en alle volken te leren zich te houden aan wat Christus geboden heeft (Mattheüs 24:14, Mattheüs 28:19, Mattheüs 28:20).

Lees de publicatie Fundamental Beliefs of the United Church of God voor een meer gedetailleerde uitleg van onze geloofsovertuigingen.

God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest

Wij geloven in één God, de Vader, Die eeuwig bestaat, Die een Geest is, een persoonlijk Wezen met de allerhoogste intelligentie, kennis, liefde, rechtvaardigheid, macht en autoriteit. Hij is, door Jezus Christus, de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat daarin is. Hij is de Bron van leven en Degene door Wie het menselijk leven bestaat. Wij geloven in één Heer, Jezus Christus van Nazareth, Die het Woord is en eeuwig heeft bestaan. Wij geloven dat Hij de Messias is, de Christus, de goddelijke Zoon van de levende God, verwekt door de Heilige Geest, geboren in het vlees uit de maagd Maria. Wij geloven dat God door Hem alle dingen schiep en dat er zonder Hem niets is gemaakt dat gemaakt is. Wij geloven in de Heilige Geest als de Geest van God en van Jezus Christus. De Heilige Geest is de kracht van God en de Geest van eeuwig leven (2 Timotheüs 1:7; Efeze 4:6; 1 Korinthe 8:6; Johannes 1:1-4; Kolossenzen 1:16).

Het Woord van God

Wij geloven dat de Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, Gods openbaring is en Zijn volledige onder woorden gebrachte wil voor de mensheid. De Schrift is in gedachten en in woord geïnspireerd, en is in de oorspronkelijke tekst onfeilbaar; de Schrift is het allerhoogste en beslissende gezag in geloof en in leven, en het fundament van alle waarheid (2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:20-21; Johannes 10:35; 17:17).

Satan de duivel

Wij geloven dat Satan een geestelijk wezen is, de tegenstander van God en van de kinderen van God. Aan Satan is voor een bepaalde periode heerschappij over de wereld gegeven; Satan heeft de mensheid misleid zodat zij God en Zijn wet verwerpen; Satan heeft geheerst door middel van misleiding en met behulp van een leger demonen, die opstandige engelen zijn, geestelijke wezens die Satan in zijn opstand zijn gevolgd (Mattheüs 4:1-11; Lukas 8:12; 2 Timotheüs 2:26; Johannes 12:31; 16:11; Openbaring 12:4, 9; 20:1-3, 7, 10; Leviticus 16:21-22; 2 Korinthe 4:4; 11:14; Efeze 2:2).

De mensheid

Wij geloven dat de mensheid werd geschapen naar het beeld van God, met het potentieel om kinderen van God te worden, deelgenoten van de goddelijke natuur. God vormde de mensheid uit vlees, dat een stoffelijke substantie is. Menselijke wezens leven door de levensadem, zijn sterfelijk, onderworpen aan verval en ontbinding, zonder eeuwig leven, tenzij er sprake is van een gift van God op Gods voorwaarden en bepalingen zoals in de Bijbel tot uitdrukking gebracht. Wij geloven dat God Adam en Eva de keuze gaf tussen eeuwig leven (als gevolg van gehoorzaamheid aan God), en de dood (als gevolg van zonde). Adam en Eva bezweken voor de verleiding en waren God ongehoorzaam. Als gevolg daarvan deed de zonde haar intrede in de wereld en met de zonde de dood. De dood heerst nu over de gehele mensheid omdat allen hebben gezondigd (Genesis 1:26; 2 Petrus 1:4; Hebreeën 9:27; 1 Korinthe 15:22; Romeinen 5:12; 6:23).

Zonde en de wet van God

Wij geloven dat zonde de overtreding van de wet is. De wet is geestelijk, volmaakt, heilig, rechtvaardig en goed. De wet geeft een definitie van Gods liefde en is gebaseerd op de twee grote principes van liefde jegens God en liefde jegens de naaste. De wet is onveranderlijk en bindend. De Tien Geboden zijn de tien punten van Gods wet van liefde. Wij geloven dat het overtreden van zelfs één punt van de wet de straf op de zonde over een persoon brengt. Wij geloven dat deze fundamentele geestelijke wet de enige weg naar het ware leven openbaart en de enig mogelijke weg van geluk, vrede en vreugde. Alle ongeluk, ellende, angst en onheil zijn voortgekomen uit het overtreden van Gods wet (1 Johannes 3:4 (Het Boek); 5:3; Mattheüs 5:17-19; 19:17-19; 22:37-40; Jakobus 2:10-11; Romeinen 2:5-9; 7:12-14; 13:8-10).

Het offer van Jezus Christus

Wij geloven dat God deze wereld vol machteloze zondaars zó liefhad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, Die, hoewel Hij op alle punten verzocht is als wij, zonder zonde heeft geleefd in het vlees. Deze Zoon, Jezus Christus, stierf als een offer voor de zonden van de gehele mensheid. Daar Hij de Schepper van de gehele mensheid is, is Zijn leven van groter waarde dan alle mensenlevens bij elkaar. Zijn dood is daarom toereikend om de straf te betalen voor de zonden van ieder menselijk wezen.
Door deze straf te betalen heeft Hij het mogelijk gemaakt dat we, overeenkomstig Gods plan voor ieder mens en voor de mensheid als geheel, vergeving van zonden en bevrijding van de doodstraf kunnen ontvangen (Hebreeën 4:15; 9:15; 10:12; Johannes 1:18; 3:16; Kolossenzen 1:16-17, 22; 1 Johannes 2:2; 4:10; Efeze 1:11; Openbaring 13:8).

Drie dagen en drie nachten

Wij geloven dat de Vader Jezus Christus heeft opgewekt uit de dood, nadat Zijn lichaam drie dagen en drie nachten in het graf had gelegen, waarmee Hij voor de sterfelijke mens onsterfelijkheid mogelijk maakte. Hij is vervolgens opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader als onze Hogepriester en Voorspraak (1 Petrus 1:17-21; 3:22; Mattheüs 12:40; 1 Korinthe 15:53; 2 Timotheüs 1:10; Johannes 20:17; Hebreeën 8:1; 12:2).

Bekering en geloof

Wij geloven dat door een daad van goddelijke genade de zonden worden vergeven van alle mensen die zich waarlijk van hun zonden bekeren in volledige overgave en gewillige gehoorzaamheid aan God, en die door geloof Jezus Christus aannemen als hun persoonlijke Verlosser. Deze personen worden gerechtvaardigd, verlost van de straf op de zonde, en zij ontvangen het geschenk van de Heilige Geest, die letterlijk in hen verblijft en de goddelijke liefde geeft die als enige de wet kan vervullen en gerechtigheid kan voortbrengen. Zij worden door de Geest gedoopt in het lichaam van Christus, dat de ware Kerk van God is. Wij geloven in een waarachtige verandering van leven en houding. Alleen zij die de inwonende aanwezigheid hebben van en geleid worden door de Heilige Geest, zijn van Christus (Handelingen 2:38; 3:19; 5;29-32; 2 Korinthe 7:10; Johannes 3:16; Efeze 1:7; 2:7-9; Romeinen 3:21-26; 5:5; 6:6; 8:4, 9-10, 14; 13:10; Jeremia 33:8; Johannes 14:16-17; 1 Korinthe 12:12-13; Filippenzen 2:3-5). 

Waterdoop en handoplegging

Wij geloven in de verordening van de waterdoop door onderdompeling, na bekering. Door handoplegging met gebed ontvangt de gelovige de Heilige Geest en wordt een deel van het geestelijke lichaam van Jezus Christus (Mattheüs 3:13, 16; Johannes 3:23; Handelingen 2:38; 8:14-17; 19:5-6; 1 Korinthe 12:13).

De Sabbatdag

Wij geloven dat de zevende dag van de week de Sabbatdag van de Heere onze God is. Ons wordt geboden op deze dag te rusten van onze werkzaamheden en God te aanbidden, in navolging van het onderwijs en voorbeeld van Jezus, de apostelen en de nieuwtestamentische Kerk (Genesis 2:2-3; Exodus 20:8-11; 31:13-17; Leviticus 23:3; Jesaja 58:13; Hebreeën 4:4-10; Markus 1:21; 2:27-28; 6:2; Handelingen 13:42-44; 17:2; 18:4; Lukas 4:31).

Het Pascha

Wij geloven in het houden van het nieuwtestamentische Pascha op de avond van de 14e Abib, de gedenkdag van de dood van onze Verlosser (Leviticus 23:5; Lukas 22:13-14).

De Feestdagen van God

Wij geloven in de opgedragen viering van de zeven jaarlijkse heilige feesttijden die God aan het oude Israël heeft gegeven om die te houden op de door God verkozen plaats. Deze heilige feesttijden werden gehouden door Jezus Christus, de apostelen en de nieuwtestamentische Kerk en zullen door de gehele mensheid gevierd worden tijdens Christus’ regering in het Millennium. Deze heilige feesttijden openbaren Gods plan van behoud (Kolossenzen 2:16-17; 1 Petrus 1:19-20; 1 Korinthe 5:8; 15:22-26; 16:8; Jakobus 1:18; Exodus 23:14-17; Leviticus 23; Lukas 2:41-42; 22:14-15; Johannes 7:2, 8, 10, 14; Handelingen 2:1; 18:21; 20:16; Zacharia 14:16-21).

Gods voedselwetten

Wij geloven dat die soorten voedsel welke door God “onrein” worden genoemd in Leviticus 11 en Deuteronomium 14 niet gegeten behoren te worden.

Militaire dienst en oorlog

Wij geloven dat het christenen in de geboden van God verboden is om, direct of indirect, een mensenleven te nemen, en dat het dragen van wapens met dit fundamentele geloofspunt in strijd is. Derhalve geloven wij dat christenen zich niet vrijwillig moeten opgeven voor militaire dienst. Wij geloven dat zij, indien zij onvrijwillig worden opgeroepen voor militaire dienst, op gewetensgronden moeten weigeren wapens te dragen en voor zover mogelijk moeten weigeren onder militair gezag te komen (Exodus 20:13; Mattheüs 5:21-22; 1 Korinthe 7:21-23; Handelingen 5:29).

Beloften aan Abraham

Wij geloven in Gods voortdurende gerechtigheid. Deze gerechtigheid komt tot uitdrukking in Gods trouw in het vervullen van al de beloften die Hij deed aan de vader der gelovigen, Abraham. Zoals beloofd vermenigvuldigde God Abrahams rechtstreekse afstammelingen zodat Abraham letterlijk de “vader” van vele volkeren werd. Wij geloven dat God, zoals beloofd, Abrahams rechtstreekse afstammelingen Izak en Jakob (wiens naam Hij later veranderde in Israël), materiële voorspoed heeft gegeven. Wij geloven dat God door Abrahams Zaad, Jezus Christus, behoud (zaligheid) ter beschikking stelt aan de gehele mensheid ongeacht hun fysieke afstamming. Behoud is derhalve geen geboorterecht. Het is vrij toegankelijk voor allen die God roept, en als afstammelingen van Abraham worden beschouwd diegenen die geloven en die volgens de beloften de erfgenamen zijn. Wij geloven dat de wetenschap dat God de fysieke beloften aan Abraham en zijn nakomelingen heeft vervuld en nog blijft vervullen, en dat Hij bezig is de geestelijke belofte te vervullen door Jezus Christus, van cruciaal belang is voor begrip van de boodschap van de profeten en hoe deze betrekking heeft op de wereld waarin wij leven (Psalm 111:1-10; Romeinen 4:16; 9:7-8; Galaten 3:16; Genesis 32:28).

Gods doel met de mensheid

Wij geloven dat het Gods doel met de mensheid is om diegenen die Hij roept voor te bereiden. Deze mensen onderscheiden zich door een leven te leiden van het overwinnen van zonde, het ontwikkelen van rechtvaardig karakter en het groeien in genade en kennis om het Koninkrijk te beërven en om koningen en priesters te worden die met Christus op aarde zullen regeren na Zijn terugkeer. Wij geloven dat de reden van het menselijk bestaan is om letterlijk geboren te worden als geestelijke wezens in het gezin van God (Romeinen 6:15-16; 8:14-17, 30; Handelingen 2:39; 2 Petrus 3:18; Openbaring 3:5; 5:10).

De Kerk

Wij geloven dat de Kerk dát lichaam van gelovigen is die de Heilige Geest hebben ontvangen en daardoor worden geleid. De ware Kerk van God is een geestelijk organisme. De Bijbelse naam is “de Kerk van God” of “de Gemeente Gods”. Wij geloven dat het de opdracht van de Kerk is het Evangelie (het goede nieuws) van het komende Koninkrijk van God te prediken aan alle volkeren als een getuigenis, en de mensen die nu worden geroepen met God te helpen verzoenen. Wij geloven dat het ook de opdracht van de Kerk van God is om de kinderen van God te versterken, op te bouwen en te voeden in de liefde en vermaning van onze Heer Jezus Christus (Handelingen 2:38-39, 47; 20:28; Romeinen 8:14; 14:19; Efeze 1:22-23; 3:14; 4:11-16; 1 Korinthe 1:2; 10:32; 11:16, 22; 12:27; 14:26; 15:9; 2 Korinthe 1:1-2; 5:18-20; Galaten 1:13; 1 Thessalonicenzen 2:14; 2 Thessalonicenzen 1:4; 1 Timotheüs 3:5, 15; Markus 16:15; Mattheüs 24:14; 28:18-20; Johannes 6:55, 65; 17:11, 16).

Het geven van tienden

Wij geloven in het geven van tienden als een manier om God te eren met ons vermogen en als een middel om Hem te dienen in de prediking van het Evangelie, de zorg voor de Kerk, het bijwonen van de feesten en het helpen van de behoeftigen (Spreuken 3:9-10; Genesis 14:17-20; 1 Korinthe 9:7-14; Numeri 18:21; Deuteronomium 14:22-29).

De opstandingen en het eeuwige oordeel

Wij geloven dat de enige hoop op eeuwig leven voor sterfelijke mensen ligt in de opstanding door de inwoning van de Heilige Geest. Wij geloven dat er bij de wederkomst van Jezus Christus een opstanding tot geestelijk leven zal plaatsvinden voor allen die Gods trouwe dienstknechten zijn geweest. Wij geloven dat nadat Jezus Christus 1000 jaar op deze aarde heeft geregeerd, er een opstanding tot fysiek leven zal zijn van de overgrote deel van alle mensen die ooit geleefd hebben. Wij geloven dat deze mensen, nadat zij de gelegenheid hebben gehad om tot bekering te komen tijdens een fysiek leven en zij ook daadwerkelijk tot bekering komen, eveneens eeuwig leven zullen ontvangen. Wij geloven ook dat diegenen die Gods aanbod tot behoud verwerpen, de eeuwige dood zullen oogsten (1 Korinthe 15:19, 42-52; Handelingen 23:6; Johannes 5:21-29; Romeinen 6:23; 8:10-11; 1 Thessalonicenzen 4:16; Ezechiël 37:1-14; Openbaring 20:4-5, 11-15; Johannes 3:16; Mattheüs 25:46). 

Jezus Christus’ wederkomst en Zijn komende regering

Wij geloven in de persoonlijke, zichtbare en aan het millennium voorafgaande terugkeer van de Heere Jezus Christus om over de volkeren op aarde te heersen als Koning der koningen en om Zijn priesterlijk ambt als Heere der heren voort te zetten. In die tijd zal Hij zitten op de troon van David. Gedurende Zijn duizendjarige regering op aarde zal Hij alle dingen herstellen en het Koninkrijk van God voor eeuwig vestigen (Mattheüs 24:30, 44; Openbaring 1:7; 11:15; 19:16; 20:4-6; 1 Thessalonicenzen 4:13-16; Johannes 14:3; Jesaja 9:7; 40:10-12; Hebreeën 7:24, Jeremia 23:5; Lukas 1:32-33; Handelingen 1:11; 3:21; 15:16; Daniël 7:14, 18, 27).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Fundamentele geloofspunten’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God