Verenigde kerk van God

Onze missie
Onze missie is de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God in de hele wereld; het maken van discipelen van diegenen die God de Vader trekt (Johannes 6:44) uit alle volken (Mattheüs 28:19); en het zorg dragen voor deze discipelen.

Ons geloof
We volgen het voorbeeld van Jezus en de apostelen in het houden van de Tien Geboden – met inbegrip van het vieren van de Sabbat op de zevende dag van de week, de zaterdag. We vieren daarnaast de jaarlijkse heilige feestdagen van God aangezien die feestdagen het plan van God weergeven. Christus werd precies op de dag van het Pascha (14 Nisan) gekruisigd; Gods Heilige Geest kwam precies op de Pinksterdag (het Feest van de Eerstelingen). Op gelijke wijze verwachten wij de terugkomst van Jezus Christus op de Bazuinendag (Rosj Hasjana) bij het klinken van de laatste bazuin. Wij geloven dat Jezus Christus in de nabije toekomst op die dag terug zal keren naar deze aarde om Gods vredevolle regering over alle volken en landen op te richten. Hij zal dit doen op het moment dat de mensheid op het punt staat zichzelf te vernietigen als God niet ingrijpt.

Het Goede Nieuws en Evangelie
Het evangelie is het Griekse woord voor het goede nieuws. Christus‘prediking betrof het goede nieuws over de komst van Gods koninkrijk: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Mattheüs 24:14). Het evangelie van het koninkrijk is het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk, van Gods gezin dat Christus van de Vader kwam brengen. Dit goede Nieuws heeft alles te maken de geboorte van Gods kinderen in het koninkrijk en het plan van God om zich te vermenigvuldigen en vele kinderen tot heerlijkheid te brengen (Hebreeën 2:9-10). 
Het goede nieuws behelst het feit dat Christus de mens heeft verlost van de eeuwige dood en de toegang tot Gods Koninkrijk mogelijk heeft gemaakt, waardoor zij die door God geroepen en uitverkoren zijn en met Gods hulp overwonnen hebben, tot Gods heerlijkheid kunnen ingaan als eeuwig levende kinderen Gods.
Daarom wordt het evangelie van Gods Koninkrijk ook het evangelie van heerlijkheid genoemd (1Titus 1:11). Paulus schreef het volgende over deze heerlijkheid: “Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid” (2 Titus 2:10). 

“Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid” (Colossenzen3:4).

Psalm 8:4-5

4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Beyond today supplementen

De titels, namen en aanduidingen van Jezus Christus

De Nederlandse wet bepaalt welke titel iemand mag dragen na het afronden van een opleiding in het Nederlands hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Het voeren van een titel die niet daadwerkelijk is verkregen, is strafbaar. Het mogen dragen van een...

Kerstmis – geen feest van God

Volgens aloude traditie viert de (christelijke) wereld op 25 december Kerstmis. De leden van Gods Kerk doen dat niet, omdat Kerstmis geen feest van God is. Dit artikel legt uit waarom en belicht de heidense achtergrond van onder andere dit feest. Zoals u wellicht...

Vervuld zijn met de heilige geest

Pinksteren staat in het teken van het ontvangen van en vervuld zijn met de Heilige Geest. Wat betekent het echter om vervuld te zijn met de Heilige Geest? Als we de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn we dan ook daarmee vervuld? In dit artikel wordt een aantal...

Ga uit haar weg!

God waarschuwt dat er aan het einde der tijden een staatsmacht/kerkelijke macht op zal staan die de hele wereld zaverleiden en zal doen geloven uit naam van God te handelen. Een politieke leider en een krachtige, invloedrijke spirituele leider zullen opstaan. Deze zal...

Beyond today

(nederlands ondertiteld)