Het Loofhuttenfeest

Elk jaar komen duizenden christenen op plaatsen over de hele wereld bijeen om een voorproefje te krijgen van de heerschappij van Jezus Christus over de hele aarde en deze te vieren.

Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.

Het “Loofhuttenfeest” is misschien zelfs voor veel christenen onbekend, maar dit Bijbelse feest verwijst naar de toekomst en beeldt een tijd uit waarnaar de mensheid door de eeuwen heen heeft verlangd.

De naam van het Loofhuttenfeest is afgeleid van Gods opdracht aan het oude Israël om tijdelijke “tabernakels” te bouwen, die soms “hutten” worden genoemd, om tijdens het Feest in te wonen. De Israëlieten verlieten hun huizen en bouwden tijdelijke woonplaatsen (het Hebreeuwse sukkah betekende een “hut van gevlochten takken”) om in te wonen terwijl zij zich verheugden voor God. Dit herinnerde hen aan hun bevrijding uit de slavernij en hun verblijf in hutten toen God hen uit Egypte had bevrijd (Leviticus 23:34, Leviticus 23:41-43). In schril contrast met de ontberingen van de slavernij legt dit Feest de nadruk op rust, vrede en voorspoed, omdat het voorziet in de behoeften van alle mensen, met inbegrip van vreemdelingen, weduwen en armen.

De Bijbel benadrukt dat, net als bij hutten of tijdelijke woningen, ons fysieke leven van voorbijgaande aard is. De geschriften van de apostel Paulus weerspiegelen dit thema: 
“Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning, die uit de hemelen is, overkleed te worden” (2 Korinthe 5:1-2).

Het Loofhuttenfeest loopt vooruit op de Messiaanse periode waarover door talrijke profeten uit het Oude Testament wordt gesproken en die door de apostel Johannes (Openbaring 19:1 – 20:6) wordt voorzien als 1000 jaar, wanneer Jezus Christus is teruggekeerd om de aarde te regeren als Koning der koningen en begint met de genezing van onze vermoeide, door oorlog verscheurde planeet. Hoewel we niet weten wanneer dit millennium zal beginnen, zal het een tijd zijn van grote vrede, overvloed en vreugde. De mensheid zal de weg van het geven ervaren in tegenstelling tot de huidige filosofie van de maatschappij van het krijgen. Het millennium is de volgende grote stap in het nooit eindigende Koninkrijk van God en Zijn eeuwige heerschappij.

We lezen in de Bijbel dat Jezus bijna 2000 jaar geleden het Loofhuttenfeest in acht nam tijdens Zijn aardse bediening (Johannes 7:1-14). God inspireerde ook de profeet Zacharia om te schrijven over een nog toekomstige tijd, waarin alle volken van de aarde “zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren” (Zacharia 14:16).

"Mijn Feestdagen"

Lang geleden instrueerde God Zijn volk om Zijn Feestdagen zorgvuldig te onderhouden.

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen.

Merk op dat God niet heeft gezegd dat het hún feesten waren. In gehoorzaamheid aan Gods gebod komen de leden van de Verenigde Kerk van God (United Church of God, an International Association) op verschillende plaatsen over de hele wereld bijeen om het Loofhuttenfeest te vieren en een voorproefje van ‘het millennium’ te ervaren. De feesten zijn christelijk van aard en betekenis, met God de Vader en Jezus Christus als het middelpunt. Om meer te leren over Gods feesten, klik op de link hieronder.

Wij geloven dat God een familie aan het bouwen is.
Hij wil dat de hele mensheid – ook u – deel uitmaakt van dat gezin.

Wij zijn toegewijd aan het heroveren en beoefenen van het ware Bijbelse christendom en het delen van Gods ontzagwekkende plan met de wereld. Wij streven ernaar om dezelfde leerstellingen, doctrines en onderwijs te volgen als van de vroege Kerk.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het Loofhuttenfeest’.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God