Overdenkingen voor de Sabbat

Sterrenstelsel, de maan en het Feest
God heeft een plan voor ons. Als wij Hem volgen en ons aan Hem onderwerpen, zal Hij ons door Zijn Geest leiden naar wat Hij voor ons in gedachten heeft voor de eeuwigheid. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben [agape in het Grieks]” (1 Korinthe 2:9).
Duidelijke doelen voor onze geloofsreis
Wij bevinden ons in een tijd in de Kerk van Jezus Christus waarin wij, als geroepenen, duidelijke doelen voor onze geloofsreis nodig hebben om onze “roeping en verkiezing vast te maken” (2 Petrus 1:10). We moeten altijd vast gefundeerd staan op Gods woord, vastberaden en voorbereid.
Tijd gebruiken en tijden kennen
Tijd en hoe we die gebruiken is belangrijk voor God. Vanaf het allereerste begin schiep Hij het systeem om de tijd voor de mensheid te markeren: "Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!" (Genesis 1:14).
Tijd van overgang
Voor ons in de Kerk, die de tijden herkennen en de profetische woorden van de Bijbel begrijpen, moeten deze tijden onze aandacht trekken en ons wakker schudden. Toen Christus door Zijn discipelen werd gevraagd: "Wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?" liet Hij hun duidelijk zien waarop zij moesten letten. We zien deze tekens overal om ons heen. "En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen" (Romeinen 13:11).
Alleen zijn als Christen
Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem ." (Genesis 2:18). De mens in kwestie in deze uitspraak van God was Adam, een man, maar het woord "mens" in dit vers is niet geslacht-specifiek: het betekent de mens in het algemeen. Hoewel het in dit specifieke geval om Adam gaat, is het niet goed voor de mens - man of vrouw - om alleen te zijn.
Wanhoop niet wanneer u struikelt
Volgens de joodse traditie vond het scheiden van het water van de Rode Zee plaats op de laatste dag van de Ongezuurde Broden. De Israëlieten trokken door de zee op de droge zeebodem en ervoeren vervolgens hoe God met hun achtervolgers - de Egyptenaren - "afrekende" in het water van de zee (Ex 14:9-31). Maar slechts drie dagen later leken ze deze grote bevrijding al vergeten te zijn. Ze mopperden tegen Mozes over gebrek aan water en dachten waarschijnlijk dat de God Die hen uit Egypte had geleid, niet in staat was hen in de woestijn van water te voorzien (Ex 15:24).
Pinksterfeest, het verkrijgen van Gods Natuur
Wanneer wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur door het ontvangen van de Heilige Geest, zouden wij levende offers worden! Ons leven, onze waarden, onze moraal, onze normen zouden anders zijn dan de wereld om ons heen. Wij zouden levende voorbeelden zijn van Gods wetten die gehoorzaamd moeten worden.
Laat je kroon niet afpakken
Ligt de kroon der gerechtigheid, die voor ons in gereedheid ligt, als het ware op de voorgrond in onze gedachten? Wij zijn geroepen om de negatieve stromingen in onze omgeving te overwinnen en daarin te volharden, zodat God ons deze kroon kan geven. En een negatieve invloed kan zijn een te groot vertrouwen op mensen in plaats van op God
Bouwen op een Rots
Jezus onderricht ons: "Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd" (Mattheüs 7:24-25).
Het woord van het geloof
Is ons geloof slechts gebaseerd op ongegronde veronderstellingen? Wat voor nut heeft het als wij oprecht geloven in iets dat onjuist of misleidend is? Geloof is gericht op God en Zijn beloften. Geloof is geen ongefundeerde veronderstelling. Geloof is de zekerheid dat “God ook machtig (is) te doen wat beloofd (is)” (Romeinen 4:21).
Laten we ons bezighouden met de zaken van onze Vader
De opgestane Jezus was nu "de Eerstgeborene … onder vele broeders" (Romeinen 8:29), waardoor God in staat was "vele zonen tot heerlijkheid te brengen" (Hebreeën 2:10). Het volgende vers in Hebreeën vat onze nieuwe status samen: "Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen" (Hebreeën 2:11). Wat moeten we doen? Als kinderen van God, moeten wij ons met de zaken van onze Vader bezighouden! Ieder van ons moet zijn deel doen om het komende Koninkrijk van God te demonstreren en te verkondigen.
Rusland-Oekraïne. Is dit de Eindtijd?
De Kerken van God hebben sinds lang grote belangstelling laten zien voor de profetieën van Ezechiël over “Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal” (Ezechiël 38:2). Daarnaast zijn de gedetailleerde profetieën over de Koning van het Noorden en de Koning van het Zuiden in het 11e hoofdstuk van Daniël al geruime tijd de bron van veel discussie.In Beyond Today TV en onze boekjes verkondigen we al sinds lange tijd veel over deze profetieën. Een nieuw en belangrijk boekje met up-to-date informatie uit deze bronnen, getiteld “Russia and Bible Prophecy”, is nu in het Engels beschikbaar om te downloaden
Lam van God
Het is belangrijk te begrijpen dat de hele Bijbel in wezen wijst naar Jezus Christus en Zijn vele rollen. Als de Schepper van het Universum was Jezus Zich volledig bewust van wat Hij zou doen, zelfs op het moment van de schepping van de aarde lang geleden. Zoals Johannes ons vertelt, was het Lam “geslacht (…) van de grondlegging van de wereld af” (Openbaring 13:8). De gehele loop van de geschiedenis stond dit Jezus voor ogen. Elke eeuw, elk jaar, elke heilige dag bracht Hem dichter bij de pijnlijke beproeving die Hij zou ondergaan. Johannes de Doper besefte dit heel goed toen hij Jezus voor het eerst op zich af zag komen. Bijna 2000 jaar geleden riep Johannes uit: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29).
Op de toekomst gericht blijven in tijden van crisis

Met de wereldgebeurtenissen van de afgelopen twee weken kunnen sommigen van ons wel wat troost en bemoediging gebruiken. Zelfs het dagelijks leven in deze wereld bezorgt veel mensen verdriet en berooft hen van hoop op een betere toekomst.

Maar laten we positief zijn! De wereld is niet doelloos op weg naar haar toekomst. Nee, God heeft een plan voor het herstel van vreugde en vertrouwen. De apostel Petrus voorspelde dat er “tijden van verkwikking zullen komen” wanneer God Jezus naar de aarde terugzendt: “Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld” (Handelingen 3:19-21).

50 jaar in dienst van God en Jezus Christus
De kennis van de waarheid en de mogelijkheid om die vrij te beoefenen en God te aanbidden blijven de belangrijkste aspecten van ons leven. We zijn gered door genade, en het begrip van ons ongelooflijk menselijk potentieel – het volgen van Gods weg met de hulp van de Heilige Geest om meer op Hem te gaan lijken en deel uit te maken van Zijn Familie – is en zal altijd een nederige focus voor Beverly en mij blijven.
Vergeving
Waarom is dit van levensbelang? Lees het antwoord van Jezus: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven” (Mattheüs 6:14-15). God wil niet dat we lijden en bitter verslaafd raken aan gedachten van wraak en zelfmedelijden. God is liefde (1 Johannes 4:16)! Paulus draagt ons op: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde” (Efeze 5:1-2).
Inval in Oekraïne
Waarschijnlijk was uw reactie dezelfde als in de rest van de wereld toen u hoorde over de Russische aanval op Oekraïne: ontzetting en medeleven, vooral...
Doop is slechts het begin
De doop en de daaraan voorafgaande vereiste stappen - geloof en bekering - zijn echter slechts het begin van onze weg met God naar het eeuwige leven in het Koninkrijk van God. Laten we niet vergeten dat Jezus de weg die wij bewandelen, de smalle weg noemt (Mattheüs 7:14). Daarom is het belangrijk om een duidelijk besef te hebben van het doel en de richting om op deze smalle weg ons doel te bereiken.
Doortocht Rode Zee was een doop
Elk jaar met Pascha worden wij herinnerd aan onze doop, d.w.z. ons besluit toen wij symbolisch voor de Rode Zee stonden om consequent de weg van God te volgen tot het einde van ons leven. Satan is niet blij met de beslissing die we toen maakten. En hij is vooral actief in de tijd vóór het Pascha, omdat dit feest, als het begin van Gods jaarlijkse feesten, ons herinnert aan onze beslissing van toen. Het is dan ook geen verrassing wanneer wij als Gods volk "ongewone" beproevingen meemaken in de weken vóór dit voorjaarsfeest.
Waarin moeten we volharden als we in vrijheid leven?
Als het gaat om de vrijheid om ons geloof te beleven, zijn wij waarschijnlijk de meest gezegende generatie christenen in de geschiedenis. In onze moderne samenleving lijkt de religieuze vervolging van vroeger ons bijna vreemd. Men zou zich kunnen afvragen: waarin moeten christenen vandaag de dag nog volharden?
Waar richt u zich op?
Een vrouw ging naar haar voorganger toe en zei tegen hem: “Ik kom niet meer naar de dienst.” Haar voorganger antwoordde: “Mag ik vragen waarom?” Haar antwoord luidde: “In de dienst zie ik sommigen naar hun mobieltje staren, anderen roddelen, weer anderen leven gewoon niet zoals het hoort, maar komen toch hierheen, het zijn allemaal huichelaars en ik neem er aanstoot aan. Dat moet u toch wel kunnen begrijpen!”
Bidden, maar niet alleen in de vloed
Waarschijnlijk hebben de meesten van ons weleens een beproeving meegemaakt waarbij we ons afvroegen of we het wel aan zouden kunnen. Bent u ooit in zo'n benarde situatie geweest dat u zich zo voelde? Ik denk dat velen van ons zich ooit wel zo hebben gevoeld. Soms kan de druk van onze zorgen en beproevingen zo groot zijn dat we het gevoel hebben erin te verdrinken.
Ons geloof dagelijks versterken.
Iedereen die waar geloof bezit, wordt op enig moment op de proef gesteld. De Bijbel zegt dat deze beproevingen ten doel hebben de echtheid van ons geloof te laten zien (1 Petrus 1:7, GNB). Goud is immers vergankelijk, terwijl ons geloof ons karakter vormt voor de eeuwigheid.Een leven van gebed, Bijbelstudie en nederige gehoorzaamheid aan God verheldert en versterkt ons geloof.
Wat heeft u geleerd?
Laten we eerlijk zijn. In het afgelopen jaar 2021 hebben velen van ons te maken gehad met zware beproevingen op het gebied van gezondheid, financiën en andere uitdagingen. Laten we er dit jaar naar streven om echte discipelen van Jezus Christus te worden –  altijd lerend, altijd onderwijsbaar.
vermoeide handen en harten opbeuren
Hoe kun je van een houding of gevoel van angst, vermoeidheid en frustratie overgaan naar een houding of gevoel van vertrouwen, hernieuwde energie en scherpte? Eén ding kan dat cruciale verschil maken. Dat is de transformerende kracht van bemoediging.
Welke geur verspreidt u?
Soms overstemt een parfum van iemand je eigen parfum als je in contact bent met iemand. In ons geestelijke leven is het ook zo: door tijd door te brengen in gebed en Bijbelstudie zijn we in de nabijheid van Jezus Christus, en afhankelijk van de hoeveelheid tijd die we in dichte nabijheid met Hem doorbrengen, des te meer zullen we Zijn geur verspreiden.
Parel van grote waarde
“Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem” (Mattheüs 13:45-46). De parel was zó waardevol dat hij het de moeite waard vond om al zijn aardse rijkdommen eraan uit te geven om deze uiterst kostbare parel te verwerven.
Het leven en “het geringste”
Wat denkt u als u het nieuws ziet of hoort in deze tijd? Het lijkt steeds moeilijker om nieuwsberichten te vinden die bemoedigend zijn. In plaats van bezorgd te zijn over alledaagse zaken, waaronder zorgen over wereldgebeurtenissen, moeten we een andere focus hebben: “Zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Lukas 12 vers 31). En onthoud, wat wij als onmogelijk beschouwen, beschouwt God als “het geringste”.
Waarmee eindigt u uw dag?
Naast het beginnen van uw dag met God, door Hem te danken voor de nieuwe dag en Hem om hulp te vragen voor het verloop van die dag, is het net zo belangrijk om uw dag te eindigen met God.
Waarmee begint uw dag?
Wat is het eerste waar u aan denkt als u wakker wordt? Grijpt u onmiddellijk naar uw mobiele telefoon om te zien wat er 's nachts is gebeurd of om te zien of u nieuwe berichten hebt ontvangen? Ik merk dat de dag beter verloopt als ik als eerste aan onze Schepper denk.
Meldt u af!
De Bijbel voorspelt nauwkeurig het tempo van het leven en de toenemende verspreiding van kennis in onze tijd: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken [“velen zullen her en der reizen”, King James Bijbel] en de kennis zal toenemen” (Daniël 12:4, cursivering overal toegevoegd).
Kinderen zijn volgzaam en wijs
Een belangrijk kenmerk van goddelijke wijsheid is dat zij voor rede vatbaar is, zich iets laat gezeggen. Onze bereidheid om ons iets te laten gezeggen als uiting van de liefde voor God wordt weerspiegeld in de houding van een kind dat zich laat leiden en onderwijzen.
Bloed van Christus is kostbaar
We onderkennen allemaal de waarheid van Paulus’ uitspraak in Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” De Bijbel leert duidelijk...
Hoe reageren wij op Gods woord?
Bij ‘de zaligsprekingen’ denkt u waarschijnlijk direct aan de Bergrede (Mattheüs 5:1-12). Wist u dat ook in het boek Openbaring zeven ‘zaligsprekingen’ staan? Het zijn...
Een tijd van respect en Bijbelse duidelijkheid
Woensdagmorgen bereikte ons het nieuws van het overlijden van onze medebroeder en pastor Randy D’Alessandro. Hij diende God actief in de gemeenten in Chicago (Illinois)...
Geweten onder controle
We moeten zorgen dat ons geweten niet wordt aangetast. Het moet gericht zijn op God en Zijn verwachtingen van ons.
Uw God komt
In de Amerikaanse staat Utah, in de stad Salt Lake City, is er echter één graf dat mensen aantrekt. Het is het graf van Matthew...
Kostbare waarheid van de Bijbel
Toeval? Of goddelijke nadruk? Vreugde in de kostbare waarheid van God is zonder geloof echter onmogelijk. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij beloont wie...
Een tijd van vreugde en nederigheid
Over een paar weken vieren we met elkaar het hoogtepunt van Gods plan, het ontzagwekkende Koninkrijk van God ingeluid door het Millennium! We zullen opnieuw een voorproefje meemaken van hoe het Loofhuttenfeest deze ongelooflijke gebeurtenis voorstelt.
De “2G-regel” tot de mist optrekt
Bent u ooit 's morgens in de mist vertrokken en kon u niet ver zien? Zelfs als de weg bekend is, is het goed opletten om te zien wat er komt. Vervolgens komt de zon en de mist is weg en kunt u de weg weer duidelijk zien.
Jozef in Egypte: het verleden kan ons inhalen
Het verhaal van Jozef is ons allen bekend. Dit verhaal bevat enkele verborgen nuances ter overdenking die belangrijk zijn voor onze relatie met God en...
De uitdaging van het liefhebben van onze naaste
Geestelijke volwassenheid. Het kan immers gebeuren dat in bepaalde omstandigheden onze naaste onze liefde helemaal niet heeft verdiend.
Waarheen leidt de weg?
Veel belijdende christenen geloven dat zij na hun dood in de hemel zullen zijn. Zij weten niet waar hun weg werkelijk naartoe leidt, omdat zij niet begrijpen wat het Koninkrijk van God inhoudt.
Een van Satans instrumenten
De naam Satan betekent "tegenstander". Satan verzet zich tegen God in alles wat God van plan is te doen.
Een bundel takken
Iets meer dan 26 jaar geleden kwam ik in Indianapolis bijeen met een aantal ministers en hun echtgenotes. De tijd was gekomen om onze bewezen en dierbare Bijbelse geloofsovertuigingen te beschermen en hoog te houden. Onze voormalige kerkgenootschap had het geloof verbroken en daardoor een wijdverspreide organisatorische en geestelijke chaos veroorzaakt.
Hoe vervult u uw rol bij het maken van discipelen?
Terwijl Hij op een berg zat in Galilea, zo’n 125 kilometer ten noorden van Jeruzalem, gaf de opgestane Jezus Christus enkele heel specifieke aanwijzingen aan Zijn volgelingen in 31 n.C.: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen” (Mattheüs 28:19, NBG’51, alle nadruk toegevoegd).
Hoe “omvangrijk” is mijn geloof in Jezus Christus?
Het Bijbelvers dat in de meeste talen en dialecten wel is vertaald, vinden we in Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” En christenen geloven dat Jezus voor hun zonden is gestorven. Maar is dit geloof in Jezus Christus genoeg?
Dure trouw
Vlak voor de wederkomst van Christus zal de tijd komen dat de geroepenen hun trouw zullen moeten bewijzen. Toen Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg was, vroegen Zijn discipelen Hem: “Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?” (Mattheüs 24:3, Groot Nieuws Bijbel).
Wat doen we met ons geschenk?
Paulus schreef het volgende aan de christenen te Filippi: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid” (2 Timotheüs 1:7). Hoe kunnen we de moed, de kracht en de liefde vasthouden die God ons door Zijn Geest geeft? Het antwoord kunnen we in meerdere Bijbelverzen vinden.
Gods krachtbron: de Heilige Geest
God, de Vader, bezit grenzeloze kracht, die Hij met Jezus Christus deelt. Jezus heeft daarvan aan Zijn discipelen gegeven, en deze kracht werkt ook vandaag nog in de Kerk van God.
De val van het materialisme
Een feitelijk lege, doodlopende weg waarin veel mensen voldoening zoeken, is het materialisme. Men gaat er ten onrechte van uit dat tevredenheid voortvloeit uit het vergaren van materiële zaken. En wat is het resultaat? Een maatschappij waarin toenemende rijkdom belangrijker is dan de manier waarop we met andere mensen omgaan. Er wordt meer aandacht besteed aan de algemene economie en onze eigen financiële situatie dan aan het welzijn van onze naaste, ook als dat ons eigen vlees en bloed is.
Een exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Overdenkingen voor de Sabbat’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God