Overdenkingen voor de Sabbat

gift&belofte-1420830_1920
Vlak voordat Jezus opsteeg naar de hemel, zei Hij tegen Zijn discipelen dat “zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten”, zodat zij zouden worden bekrachtigd met “kracht uit de hoogte.” Het overtreft elke door mensen gemaakte belofte. Het omvat de onovertrefbare gave van Gods eigen Geest, die Jezus in de hemel van Zijn Vader zou ontvangen om aan Zijn trouwe discipelen te zenden (Handelingen 2:33).
Pinksteren-hart-gd1996b043_1920
Over enkele dagen vieren wij Pinksteren, een feest dat ons herinnert aan de uitstorting van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest mogen wij de vervulling ervaren van een profetie die later voor alle mensen zal gelden: "En Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste, en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een hart van vlees geven" - een hart dat zacht, kneedbaar en ontvankelijk is (Ezechiël 36:26).
prayer-gf994aafe1_1920
Wie leeft er volledig zonder problemen? Niemand, want problemen horen bij het leven. Maar het is gemakkelijk om de moed te verliezen en niet te weten wat te doen.Wanneer problemen op ons af lijken te komen, moeten we niet vergeten dat God ons mensen een uitstekend verstand heeft gegeven. We kunnen dus aannemen dat God van ons verwacht dat we dit verstand gebruiken. Daarbij dient Zijn Woord, de Bijbel, als onze permanente gids. Onze levenservaring leert ons ook dat we God tot onze partner maken als we Hem betrekken bij onze zorgen en problemen.
dove-blue-g983d817b0_1920
Met de uitstorting van de Heilige Geest begon voor de nieuwe bekeerlingen de allergrootste uitdaging – de transformatie van de menselijke natuur! Deze uitdaging bestaat sindsdien voor alle mensen – ook voor ons! – die onze Schepper God heeft geroepen en die hun denken en doen aan God onderwerpen. Vergeleken met wonderen die zich onmiddellijk voltrekken, is bekering een langzaam proces. God heeft ons zoals bekend een vrije wil gegeven - de vrijheid om onze eigen keuzes te maken. Zoals een pottenbakker klei kneedt, zo kneedt God geduldig Zijn natuur in ons als wij ons aan Hem onderwerpen.
monarch-3110239_1920
Onze GPS-apparaten moeten ten minste van vier satellieten informatie ontvangen om een positie te bepalen. In het GPS-apparaat zit een computer die de uitgezonden informatie gebruikt om precies te berekenen waar we ons bevinden - met een nauwkeurigheid van slechts enkele meters overal op aarde. Om het te laten werken, moeten 31 communicatiesatellieten in een precieze baan om de aarde worden gebracht. Elk van deze satellieten zendt een signaal uit dat de tijd en de locatie aangeeft.
onbezwaard vooruitkijken-2644130
We hebben allemaal hetzelfde doel: het Koninkrijk van God binnengaan. Het is het meest waardevolle doel dat er in het leven kan zijn. We zouden elke dag vol enthousiasme wakker moeten worden in de wetenschap dat we weer een dag dichter bij het doel komen. Er zijn echter beproevingen die we moeten overwinnen. We begrijpen dat die noodzakelijk zijn, dat ze dienen tot vervolmaking van ons karakter, en we weten ook dat we ze met Gods hulp kunnen en zullen overwinnen.
Bijbelstudie-3698211_1920
Of we ons er nu van bewust zijn of niet, onze levensstijl wordt bepaald door onze gewoonten. Wat we eten, hoe we reageren op stress, of we de wekker laten sluimeren of niet - dit alles wordt bepaald door de gewoonten die we in ons leven hebben ontwikkeld.
passover-7134802_1920
Waarschijnlijk ervaren we allemaal hetzelfde als het gaat om de offers op Gods hoogtijdagen: we denken na over ons offer en bereiden ons daarop voor. Maar is de inhoud van de envelop die we als offerande zullen geven op het feest van Ongezuurde Broden, ons belangrijkste offer in deze tijd van het jaar? Dit zegt apostel Paulus over wat we aan God als offer kunnen bieden? “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Korinthe 6:19-20).
a-book-6213537_1920
In deze overdenking staan onze woorden die we spreken centraal. Wat voor mensen willen we zijn, waar willen we om bekend staan in termen van hoe we onze medemensen behandelen? Staan we erom bekend dat we praten over wat nuttig is om anderen op te bouwen in overeenstemming met wat zij nodig hebben, of dat we zeggen wat goed is voor degenen die luisteren? Of staan we erom bekend dat we neerbuigend praten over anderen als ze er niet zijn?
Leeuw - satan-3317670_1920
Dat er iets aan de hand is in onze samenleving – dat dingen niet meer normaal zijn – wordt bevestigd door recente nieuwsberichten. Het is niet normaal dat twee schoolmeisjes een klasgenote in het bos overvallen en haar na ongeveer 30 messteken laten doodbloeden. Waar komt dat vandaan? De Bijbel benadrukt in het bijzonder één kenmerk van Satan in de eindtijd als zijn tijd als de god van deze wereld er bijna op zit: "Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft" (Openbaring 12:12). De duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. "Let vooral op uw gedachten, want zij bepalen uw leven" (Spreuken 4:23)
Zelf verstoten Lam
Af en toe gebeurt het dat een ooi een lam krijgt en het verstoot. Wanneer het lam bij de ooi wordt teruggebracht, duwt de moeder het arme dier weg. Jezus, de grote goede Herder echter verstootte ons niet, maar offerde Zich vrijwillig voor ons op, zodat wij deel konden uitmaken van Zijn kudde. Door de inzet van onze Herder, zullen wij "niet verloren (gaan), maar eeuwig leven (hebben)" (Johannes 3:16).
Moed nodig om Gods Koninkrijk binnen te gaan
Het kan zijn dat veel mensen grote dingen nastreven, maar grote dingen worden meestal alleen bereikt door moed. Dit geldt ook voor ons en ons doel, namelijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Welke moed hebben wij nodig om ons dit doel te verwezenlijken?
Dankbaarheid
We hebben allemaal de mogelijkheid en de kans om de gewoonte van dankbaarheid te cultiveren. Dankbaarheid bevordert de geestelijke gezondheid. Dankbaarheid vermindert een verscheidenheid aan giftige emoties, van afgunst en wrok tot frustratie en spijt. Dankbaarheid bevordert empathie en vermindert agressie. Laten we in plaats van te klagen over de dingen die we niet ervaren of hebben maar waarvan we vinden dat we ze verdienen, een moment de tijd nemen om ons te concentreren op alles wat we wel hebben.
eenzame vrouw
Hebt u ooit een situatie meegemaakt waardoor u zich afvroeg of God werkelijk bij u was? Er kunnen momenten zijn, zoals in het recente verleden van de Kerk, of bij bepaalde gebeurtenissen in ons leven, dat we ons afvragen en worstelen met de vraag waar God op dat moment is. God is er altijd, dag en nacht, voor ons. Zijn werk gebeurt vaak ook achter de schermen, zodat we dat pas later beseffen
vreugde verdrijft angst
Het is goed om goed, succesvol en populair te willen zijn. Wat niet oké is, is te denken dat we het allemaal alleen kunnen. Onze hemelse Vader heeft nooit gewild dat we alleen met onze eigen capaciteiten zouden slagen – dankzij ons eigen “kunnen”. Hij wist dat we hulp nodig zouden hebben op weg naar ons doel in het leven.
teddy-1113160_1920
Hoe vaak hebben we ons niet in een pijnlijke situatie bevonden en ons afgevraagd of iemand zich bekommert om wat we doormaken? Hoe vaak zijn we niet naar vrienden gegaan op zoek naar troost, om van hen de indruk te krijgen dat onze situatie eigenlijk niet zo erg is? Jezus wist dat Zijn discipelen om Hem zouden rouwen. Hij wilde niet dat zij eeuwig zouden treuren, en moedigde hen aan met de belofte van een hereniging, die na Zijn opstanding plaatsvond.
wave-g21bcf9e56_1920
We hoeven niet te capituleren voor onze problemen, of ons erdoor te laten verslaan door ontevredenheid. Waarom? Omdat God met ons is, We kunnen de problemen onder ogen zien, ze uitdagen, ermee omgaan en ze uiteindelijk overwinnen!
hands-2946940_1920
Het vermogen om medeleven te voelen is ons door God gegeven. als we lijden, zijn we veel beter in staat ons te identificeren met anderen die lijden en ons in hun schoenen te verplaatsen. Laten we God vragen ons te helpen dat wanneer we stormen in ons leven ervaren, we ook beseffen dat dit ons een groter vermogen geeft om medelevend te zijn met anderen.
Niet verlaten 4786590_1920
Het is een grote troost te weten dat onze Hogepriester en oudere Broer beloofd heeft bij ons te blijven tot het einde der tijden. Dit kan ofwel het einde van ons leven betekenen, ofwel het einde van het tijdperk waarin Satan regeert - wat er ook eerst komt. Maar hoe zit het met ons? Zullen wij alle dagen bij Hem blijven?
Kinderen niet bang in de nacht
Hoe kunnen we angst overwinnen of voorkomen dat we bang worden? Steeds weer zegt Jezus tegen ons: "Vrees niet!" Waarom denkt u dat Hij ons er telkens weer aan herinnert om geen angst te hebben? Hij wil ons duidelijk maken dat wij beschermd worden door het geloof in Zijn woord of beloften.
wachten op God
In tijden van beproeving kan het gebeuren dat we zo in beslag genomen worden door negatieve gedachten dat we onszelf voor de gek houden door op te geven of niet ons beste beentje voor te zetten. In Psalm 55, vers 23, hebben we Gods belofte die zegt: "Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt." Apostel Paulus werd geïnspireerd om te zeggen: "God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt" (1 Korinthe 10:13).
hulp bij beproeving
Als we beproevingen meemaken, begint onze wereld vaak steeds meer om onszelf te draaien. We richten ons heel snel op onze eigen situatie. Andere mensen hebben ons het meest nodig als ze lijden. En als we zelf beproevingen doormaken, zijn we bijzonder goed toegerust om het lijden van anderen te begrijpen. In plaats van alleen naar onszelf te kijken, kunnen we om ons heen kijken naar manieren om anderen te steunen.
gebed heeft kracht
Wanneer we door moeilijkheden of verzoekingen gaan, kan bidden een risico lijken. “Wat als God mijn gebed niet beantwoordt? 1 Johannes 5:14-15 vertelt ons te bidden met vrijmoedigheid. Wat we ook vragen, God hoort ons altijd. En als we bidden naar Zijn wil, weten we dat Hij ons zal horen, omdat Hij altijd het beste met ons voorheeft. Dat is een goddelijk gegarandeerde belofte!
Bidden zonder ophouden
Beseffen we wel hoe belangrijk bidden is voor onze relatie met God, met elkaar en voor ons eigen geestelijke, mentale en emotionele welzijn? In zijn eerste brief aan de christenen van de gemeente te Thessalonica spoorde de apostel Paulus hen in het slot van zijn brief aan: “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:16-18).
Dankbaarheid
Elke dag in ons leven zou een dag van dankbaarheid moeten zijn. Gods Woord geeft ons de sleutels tot een vreugdevol leven vol voldoening, en Hij leert ons “in alles” te danken (1 Thessalonicenzen 5:18). Soms zien we het laatste deel van vers 18 over het hoofd, waar ons wordt verteld: “Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor (ons).”
Angst30739cc_1920
Wanneer u bang bent, bestrijd dan de angst en het ongeloof met 9 beloftes zoals: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (Jesaja 41:10). Of met deze: “wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31). Voor de overige 7 beloften:
faith-gbda3d5986_1920
Sommige mensen denken dat het tegenovergestelde van angst hoop, moed of kracht is. Heeft u er ooit aan gedacht dat het ware tegenovergestelde van angst geloof is? Wanneer angst tot verlamming leidt, onderdrukt zij niet alleen onze persoonlijke innerlijke vrede, maar tast zij ook het fundament van die vrede aan – namelijk ons geloof. Onze innerlijke vrede verdwijnt als er sprake is van angst. Een groot gedeelte van angst is gebaseerd op twijfel, zoals de vraag of God werkelijk met ons is, of Hij ons recht of hulp zal bieden, of Hij in staat is de crisis die voor ons ligt op te lossen. Maar het geloof zegt: “Ja, God is er. Ja, God zal voor ons zorgen. Ja, God is tot alles in staat!”
Mandalay-bay
Wanneer u naar het nieuws luistert of naar het journaal kijkt, komt u al snel tot de conclusie dat het kwaad bestaat. Vreselijke onrechtvaardigheden en misdrijven geven ons de indruk dat de duisternis van de duivel en zijn demonen onze gebroken planeet doordringt. Neem bijvoorbeeld de massale schietpartij in het Mandalay Bay Hotel in Las Vegas, Nevada, op zondagavond 1 oktober 2017. De schutter opende vanuit zijn suite op de tweeëndertigste verdieping het vuur op een muziekfestival. Hij doodde achtenvijftig mensen en verwondde meer dan 850 anderen voordat hij zelfmoord pleegde.
hands-gabcc6e11f_1920
Het is voor ons christenen van fundamenteel belang te begrijpen dat onze verzoening met God niet tot stand komt door onze eigen goede werken. Het komt niet door gebed, het bijwonen van de eredienst, het voeden van de armen, het steunen van humanitaire projecten of een andere "goede daad".Het is Gods geschenk aan ons uit genade door het geloof. We stellen eenvoudigweg ons vertrouwen op dat wat Jezus voor ons heeft gedaan en blijft doen. En zo begint onze wandel met God, waarin we door het putten uit de Heilige Geest goede werken verrichten, die onze beloning bepalen, maar niet onze redding.
Vogel_1920
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?” (Mattheüs 6:2) Hoeveel meer moeten wij dan morgen vertrouwen op de werkelijkheid en de barmhartigheid van God, aangezien wij niet gewoon vogels zijn, maar kinderen van onze hemelse Vader?
najaarsfeesten_1920
Het Bazuinenfeest biedt de belofte van Gods bevrijding door de terugkeer van Jezus Christus, die als Koning der koningen over de hele aarde zal worden aangesteld. Hij zal een tijd inluiden van waarheid, vrede, schoonheid en harmonie tussen mens, schepping en God. De Grote Verzoendag is een noodzakelijke volgende stap in het plan van God wanneer Jezus Christus, Die Satan en de wereld heeft overwonnen, ervoor zal zorgen dat Satan, “de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan” gebonden is “voor duizend jaar” (Openbaring 20:2).  het Het Loofhuttenfeest stelt de duizendjarige heerschappij van Christus voor, wanneer alle dingen “hersteld” zullen zijn. De wereld waarin wij nu leven is voorbij, Satan is gebonden, de waarheid heerst en de “de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Habakuk 2:14).
florida orkaan_1920
Deze orkaan trok onze aandacht. Ook al maakten we ons niet al te veel zorgen. Toen hij echter gisteren aan land kwam in het gebied rond Port Charlotte, was het duidelijk dat deze storm zeer ernstig was. Toen ik vannacht rond 3 uur wakker werd, hoorde ik de wind gieren en de regen letterlijk naar beneden storten. Het was een geweldig, krachtig geluid en ik stond op en ging naar onze veranda. De stroom was overal uitgevallen, dus er was nergens licht.
Drukte en onze relatie met God
Het is helaas een feit dat voor velen het leven niet rustiger wordt, maar steeds hectischer, omdat er zoveel belangrijke dingen te doen zijn. Maar wat is echt belangrijk? Voor hen die geroepen zijn, kan het antwoord alleen maar zijn: onze ogen gericht houden op het Koninkrijk van God en Jezus' oproep om Hem te volgen serieus nemen.
Gods buffet van gehoorzaamheid
Onder belijdende christenen bestaat er een ander soort buffet: gehoorzaamheid aan God. Het buffet bestaat uit de verwachting die God van ons heeft. Het gaat om de wil van God, en op het buffet liggen Gods geboden en instructies uitgestald. Men kiest dan van "het buffet" de dingen die bevallen. Wat niet bevalt, blijft onopgemerkt of wordt niet uitgevoerd. En wie op deze wijze te werk gaat, zal nooit verzadigd zijn met de gerechtigheid van God.
lifebuoy-redder_in_nood_1920
De ware Gouden Regel heeft echter te maken met wat wij voor onze naasten kunnen doen: “En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo” (Lukas 6:31).
JCstar_1920
Wanneer zal Jezus Christus wederkomen? Deze vraag wordt al door christenen gesteld sinds de eerste generatie christenen. Wanneer komt Jezus terug? "Wanneer het geroep klinkt" (1 Thessalonicenzen 4:16)! Met andere woorden: Wanneer de Vader Zijn Zoon zegt dat de dag gekomen is om in te grijpen! Wij weten de dag en ook het uur niet.
universe-2742113_1920
God heeft een plan voor ons. Als wij Hem volgen en ons aan Hem onderwerpen, zal Hij ons door Zijn Geest leiden naar wat Hij voor ons in gedachten heeft voor de eeuwigheid. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben [agape in het Grieks]” (1 Korinthe 2:9).
arrows-2889040_1920
Wij bevinden ons in een tijd in de Kerk van Jezus Christus waarin wij, als geroepenen, duidelijke doelen voor onze geloofsreis nodig hebben om onze “roeping en verkiezing vast te maken” (2 Petrus 1:10). We moeten altijd vast gefundeerd staan op Gods woord, vastberaden en voorbereid.
clock-3222267_1920
Tijd en hoe we die gebruiken is belangrijk voor God. Vanaf het allereerste begin schiep Hij het systeem om de tijd voor de mensheid te markeren: "Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!" (Genesis 1:14).
beach-1866992_1920
Voor ons in de Kerk, die de tijden herkennen en de profetische woorden van de Bijbel begrijpen, moeten deze tijden onze aandacht trekken en ons wakker schudden. Toen Christus door Zijn discipelen werd gevraagd: "Wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?" liet Hij hun duidelijk zien waarop zij moesten letten. We zien deze tekens overal om ons heen. "En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen" (Romeinen 13:11).
lonely-boy-2531764_1920
Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem ." (Genesis 2:18). De mens in kwestie in deze uitspraak van God was Adam, een man, maar het woord "mens" in dit vers is niet geslacht-specifiek: het betekent de mens in het algemeen. Hoewel het in dit specifieke geval om Adam gaat, is het niet goed voor de mens - man of vrouw - om alleen te zijn.
guy-2617866_1920
Volgens de joodse traditie vond het scheiden van het water van de Rode Zee plaats op de laatste dag van de Ongezuurde Broden. De Israëlieten trokken door de zee op de droge zeebodem en ervoeren vervolgens hoe God met hun achtervolgers - de Egyptenaren - "afrekende" in het water van de zee (Ex 14:9-31). Maar slechts drie dagen later leken ze deze grote bevrijding al vergeten te zijn. Ze mopperden tegen Mozes over gebrek aan water en dachten waarschijnlijk dat de God Die hen uit Egypte had geleid, niet in staat was hen in de woestijn van water te voorzien (Ex 15:24).
banner sterreb-g0d644e46c_1920
Wanneer wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur door het ontvangen van de Heilige Geest, zouden wij levende offers worden! Ons leven, onze waarden, onze moraal, onze normen zouden anders zijn dan de wereld om ons heen. Wij zouden levende voorbeelden zijn van Gods wetten die gehoorzaamd moeten worden.
royal-crown-2844982_1920
Ligt de kroon der gerechtigheid, die voor ons in gereedheid ligt, als het ware op de voorgrond in onze gedachten? Wij zijn geroepen om de negatieve stromingen in onze omgeving te overwinnen en daarin te volharden, zodat God ons deze kroon kan geven. En een negatieve invloed kan zijn een te groot vertrouwen op mensen in plaats van op God
alberta-2297204_1920
Jezus onderricht ons: "Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd" (Mattheüs 7:24-25).
jezus Kruis2_1920
Is ons geloof slechts gebaseerd op ongegronde veronderstellingen? Wat voor nut heeft het als wij oprecht geloven in iets dat onjuist of misleidend is? Geloof is gericht op God en Zijn beloften. Geloof is geen ongefundeerde veronderstelling. Geloof is de zekerheid dat “God ook machtig (is) te doen wat beloofd (is)” (Romeinen 4:21).
Jezus-opstanding_1920
De opgestane Jezus was nu "de Eerstgeborene … onder vele broeders" (Romeinen 8:29), waardoor God in staat was "vele zonen tot heerlijkheid te brengen" (Hebreeën 2:10). Het volgende vers in Hebreeën vat onze nieuwe status samen: "Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen" (Hebreeën 2:11). Wat moeten we doen? Als kinderen van God, moeten wij ons met de zaken van onze Vader bezighouden! Ieder van ons moet zijn deel doen om het komende Koninkrijk van God te demonstreren en te verkondigen.
Rusland-Oekraïne. Is dit de Eindtijd?
De Kerken van God hebben sinds lang grote belangstelling laten zien voor de profetieën van Ezechiël over “Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal” (Ezechiël 38:2). Daarnaast zijn de gedetailleerde profetieën over de Koning van het Noorden en de Koning van het Zuiden in het 11e hoofdstuk van Daniël al geruime tijd de bron van veel discussie.In Beyond Today TV en onze boekjes verkondigen we al sinds lange tijd veel over deze profetieën. Een nieuw en belangrijk boekje met up-to-date informatie uit deze bronnen, getiteld “Russia and Bible Prophecy”, is nu in het Engels beschikbaar om te downloaden
Lam van God
Het is belangrijk te begrijpen dat de hele Bijbel in wezen wijst naar Jezus Christus en Zijn vele rollen. Als de Schepper van het Universum was Jezus Zich volledig bewust van wat Hij zou doen, zelfs op het moment van de schepping van de aarde lang geleden. Zoals Johannes ons vertelt, was het Lam “geslacht (…) van de grondlegging van de wereld af” (Openbaring 13:8). De gehele loop van de geschiedenis stond dit Jezus voor ogen. Elke eeuw, elk jaar, elke heilige dag bracht Hem dichter bij de pijnlijke beproeving die Hij zou ondergaan. Johannes de Doper besefte dit heel goed toen hij Jezus voor het eerst op zich af zag komen. Bijna 2000 jaar geleden riep Johannes uit: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29).
hope-g947684997_1920

Met de wereldgebeurtenissen van de afgelopen twee weken kunnen sommigen van ons wel wat troost en bemoediging gebruiken. Zelfs het dagelijks leven in deze wereld bezorgt veel mensen verdriet en berooft hen van hoop op een betere toekomst.

Maar laten we positief zijn! De wereld is niet doelloos op weg naar haar toekomst. Nee, God heeft een plan voor het herstel van vreugde en vertrouwen. De apostel Petrus voorspelde dat er “tijden van verkwikking zullen komen” wanneer God Jezus naar de aarde terugzendt: “Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld” (Handelingen 3:19-21).

50 jaar dienst_1920
De kennis van de waarheid en de mogelijkheid om die vrij te beoefenen en God te aanbidden blijven de belangrijkste aspecten van ons leven. We zijn gered door genade, en het begrip van ons ongelooflijk menselijk potentieel – het volgen van Gods weg met de hulp van de Heilige Geest om meer op Hem te gaan lijken en deel uit te maken van Zijn Familie – is en zal altijd een nederige focus voor Beverly en mij blijven.
Vergeving
Waarom is dit van levensbelang? Lees het antwoord van Jezus: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven” (Mattheüs 6:14-15). God wil niet dat we lijden en bitter verslaafd raken aan gedachten van wraak en zelfmedelijden. God is liefde (1 Johannes 4:16)! Paulus draagt ons op: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde” (Efeze 5:1-2).
marching-5598465_1920
Waarschijnlijk was uw reactie dezelfde als in de rest van de wereld toen u hoorde over de Russische aanval op Oekraïne: ontzetting en medeleven, vooral...
Doop is slechts het begin
De doop en de daaraan voorafgaande vereiste stappen - geloof en bekering - zijn echter slechts het begin van onze weg met God naar het eeuwige leven in het Koninkrijk van God. Laten we niet vergeten dat Jezus de weg die wij bewandelen, de smalle weg noemt (Mattheüs 7:14). Daarom is het belangrijk om een duidelijk besef te hebben van het doel en de richting om op deze smalle weg ons doel te bereiken.
Doortocht Rode Zee was een doop
Elk jaar met Pascha worden wij herinnerd aan onze doop, d.w.z. ons besluit toen wij symbolisch voor de Rode Zee stonden om consequent de weg van God te volgen tot het einde van ons leven. Satan is niet blij met de beslissing die we toen maakten. En hij is vooral actief in de tijd vóór het Pascha, omdat dit feest, als het begin van Gods jaarlijkse feesten, ons herinnert aan onze beslissing van toen. Het is dan ook geen verrassing wanneer wij als Gods volk "ongewone" beproevingen meemaken in de weken vóór dit voorjaarsfeest.
volharden-g9a4bf3ad2_1920
Als het gaat om de vrijheid om ons geloof te beleven, zijn wij waarschijnlijk de meest gezegende generatie christenen in de geschiedenis. In onze moderne samenleving lijkt de religieuze vervolging van vroeger ons bijna vreemd. Men zou zich kunnen afvragen: waarin moeten christenen vandaag de dag nog volharden?
eyes-ge227d6f54_1920
Een vrouw ging naar haar voorganger toe en zei tegen hem: “Ik kom niet meer naar de dienst.” Haar voorganger antwoordde: “Mag ik vragen waarom?” Haar antwoord luidde: “In de dienst zie ik sommigen naar hun mobieltje staren, anderen roddelen, weer anderen leven gewoon niet zoals het hoort, maar komen toch hierheen, het zijn allemaal huichelaars en ik neem er aanstoot aan. Dat moet u toch wel kunnen begrijpen!”
frog-gf1fee0507_1920
Waarschijnlijk hebben de meesten van ons weleens een beproeving meegemaakt waarbij we ons afvroegen of we het wel aan zouden kunnen. Bent u ooit in zo'n benarde situatie geweest dat u zich zo voelde? Ik denk dat velen van ons zich ooit wel zo hebben gevoeld. Soms kan de druk van onze zorgen en beproevingen zo groot zijn dat we het gevoel hebben erin te verdrinken.
dove-g644c5e77d_1920
Iedereen die waar geloof bezit, wordt op enig moment op de proef gesteld. De Bijbel zegt dat deze beproevingen ten doel hebben de echtheid van ons geloof te laten zien (1 Petrus 1:7, GNB). Goud is immers vergankelijk, terwijl ons geloof ons karakter vormt voor de eeuwigheid.Een leven van gebed, Bijbelstudie en nederige gehoorzaamheid aan God verheldert en versterkt ons geloof.
books-gecc534dfb_1920
Laten we eerlijk zijn. In het afgelopen jaar 2021 hebben velen van ons te maken gehad met zware beproevingen op het gebied van gezondheid, financiën en andere uitdagingen. Laten we er dit jaar naar streven om echte discipelen van Jezus Christus te worden –  altijd lerend, altijd onderwijsbaar.
vermoeide handen en harten opbeuren
Hoe kun je van een houding of gevoel van angst, vermoeidheid en frustratie overgaan naar een houding of gevoel van vertrouwen, hernieuwde energie en scherpte? Eén ding kan dat cruciale verschil maken. Dat is de transformerende kracht van bemoediging.
guer-g4b26a3a27_1920
Soms overstemt een parfum van iemand je eigen parfum als je in contact bent met iemand. In ons geestelijke leven is het ook zo: door tijd door te brengen in gebed en Bijbelstudie zijn we in de nabijheid van Jezus Christus, en afhankelijk van de hoeveelheid tijd die we in dichte nabijheid met Hem doorbrengen, des te meer zullen we Zijn geur verspreiden.
Parel van grote waarde
“Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem” (Mattheüs 13:45-46). De parel was zó waardevol dat hij het de moeite waard vond om al zijn aardse rijkdommen eraan uit te geven om deze uiterst kostbare parel te verwerven.
eclyps-in-gods-handen_1920
Wat denkt u als u het nieuws ziet of hoort in deze tijd? Het lijkt steeds moeilijker om nieuwsberichten te vinden die bemoedigend zijn. In plaats van bezorgd te zijn over alledaagse zaken, waaronder zorgen over wereldgebeurtenissen, moeten we een andere focus hebben: “Zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Lukas 12 vers 31). En onthoud, wat wij als onmogelijk beschouwen, beschouwt God als “het geringste”.
zonsondergang-waarmee-eindigt-u-uw-dag?_1920
Naast het beginnen van uw dag met God, door Hem te danken voor de nieuwe dag en Hem om hulp te vragen voor het verloop van die dag, is het net zo belangrijk om uw dag te eindigen met God.
reading vrouw-3456671_1920
Wat is het eerste waar u aan denkt als u wakker wordt? Grijpt u onmiddellijk naar uw mobiele telefoon om te zien wat er 's nachts is gebeurd of om te zien of u nieuwe berichten hebt ontvangen? Ik merk dat de dag beter verloopt als ik als eerste aan onze Schepper denk.
Meldt u af!
De Bijbel voorspelt nauwkeurig het tempo van het leven en de toenemende verspreiding van kennis in onze tijd: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken [“velen zullen her en der reizen”, King James Bijbel] en de kennis zal toenemen” (Daniël 12:4, cursivering overal toegevoegd).
Kinderen zijn volgzaam en wijs
Een belangrijk kenmerk van goddelijke wijsheid is dat zij voor rede vatbaar is, zich iets laat gezeggen. Onze bereidheid om ons iets te laten gezeggen als uiting van de liefde voor God wordt weerspiegeld in de houding van een kind dat zich laat leiden en onderwijzen.
Bloed van Christus is kostbaar
We onderkennen allemaal de waarheid van Paulus’ uitspraak in Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” De Bijbel leert duidelijk...
banner-open-bible
Bij ‘de zaligsprekingen’ denkt u waarschijnlijk direct aan de Bergrede (Mattheüs 5:1-12). Wist u dat ook in het boek Openbaring zeven ‘zaligsprekingen’ staan? Het zijn...
Coronavirus COVID-19. Corona virus pandemic.
Woensdagmorgen bereikte ons het nieuws van het overlijden van onze medebroeder en pastor Randy D’Alessandro. Hij diende God actief in de gemeenten in Chicago (Illinois)...
Geweten onder controle
We moeten zorgen dat ons geweten niet wordt aangetast. Het moet gericht zijn op God en Zijn verwachtingen van ons.
Uw God komt
In de Amerikaanse staat Utah, in de stad Salt Lake City, is er echter één graf dat mensen aantrekt. Het is het graf van Matthew...
Kostbare waarheid van de Bijbel
Toeval? Of goddelijke nadruk? Vreugde in de kostbare waarheid van God is zonder geloof echter onmogelijk. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij beloont wie...
Een tijd van vreugde en nederigheid
Over een paar weken vieren we met elkaar het hoogtepunt van Gods plan, het ontzagwekkende Koninkrijk van God ingeluid door het Millennium! We zullen opnieuw een voorproefje meemaken van hoe het Loofhuttenfeest deze ongelooflijke gebeurtenis voorstelt.
De “2G-regel” tot de mist optrekt
Bent u ooit 's morgens in de mist vertrokken en kon u niet ver zien? Zelfs als de weg bekend is, is het goed opletten om te zien wat er komt. Vervolgens komt de zon en de mist is weg en kunt u de weg weer duidelijk zien.
Egypt
Het verhaal van Jozef is ons allen bekend. Dit verhaal bevat enkele verborgen nuances ter overdenking die belangrijk zijn voor onze relatie met God en...
Conflict
Geestelijke volwassenheid. Het kan immers gebeuren dat in bepaalde omstandigheden onze naaste onze liefde helemaal niet heeft verdiend.
Sun
Veel belijdende christenen geloven dat zij na hun dood in de hemel zullen zijn. Zij weten niet waar hun weg werkelijk naartoe leidt, omdat zij niet begrijpen wat het Koninkrijk van God inhoudt.
Een van Satans instrumenten
De naam Satan betekent "tegenstander". Satan verzet zich tegen God in alles wat God van plan is te doen.
Een bundel takken
Iets meer dan 26 jaar geleden kwam ik in Indianapolis bijeen met een aantal ministers en hun echtgenotes. De tijd was gekomen om onze bewezen en dierbare Bijbelse geloofsovertuigingen te beschermen en hoog te houden. Onze voormalige kerkgenootschap had het geloof verbroken en daardoor een wijdverspreide organisatorische en geestelijke chaos veroorzaakt.
Hoe vervult u uw rol bij het maken van discipelen?
Terwijl Hij op een berg zat in Galilea, zo’n 125 kilometer ten noorden van Jeruzalem, gaf de opgestane Jezus Christus enkele heel specifieke aanwijzingen aan Zijn volgelingen in 31 n.C.: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen” (Mattheüs 28:19, NBG’51, alle nadruk toegevoegd).
Hoe “omvangrijk” is mijn geloof in Jezus Christus?
Het Bijbelvers dat in de meeste talen en dialecten wel is vertaald, vinden we in Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” En christenen geloven dat Jezus voor hun zonden is gestorven. Maar is dit geloof in Jezus Christus genoeg?
Dure trouw
Vlak voor de wederkomst van Christus zal de tijd komen dat de geroepenen hun trouw zullen moeten bewijzen. Toen Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg was, vroegen Zijn discipelen Hem: “Wilt u ons vertellen wanneer dat gaat gebeuren en aan wat voor teken wij kunnen zien dat uw komst en de voltooiing van de wereld ophanden zijn?” (Mattheüs 24:3, Groot Nieuws Bijbel).
Wat doen we met ons geschenk?
Paulus schreef het volgende aan de christenen te Filippi: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid” (2 Timotheüs 1:7). Hoe kunnen we de moed, de kracht en de liefde vasthouden die God ons door Zijn Geest geeft? Het antwoord kunnen we in meerdere Bijbelverzen vinden.
Gods Heilige Geest Gods Krachtbron
God, de Vader, bezit grenzeloze kracht, die Hij met Jezus Christus deelt. Jezus heeft daarvan aan Zijn discipelen gegeven, en deze kracht werkt ook vandaag nog in de Kerk van God.
Val van materialisme
Een feitelijk lege, doodlopende weg waarin veel mensen voldoening zoeken, is het materialisme. Men gaat er ten onrechte van uit dat tevredenheid voortvloeit uit het vergaren van materiële zaken. En wat is het resultaat? Een maatschappij waarin toenemende rijkdom belangrijker is dan de manier waarop we met andere mensen omgaan. Er wordt meer aandacht besteed aan de algemene economie en onze eigen financiële situatie dan aan het welzijn van onze naaste, ook als dat ons eigen vlees en bloed is.
Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Overdenkingen voor de Sabbat’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God