Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Verenigde Kerk van God (hierna te noemen: “VKvG”) kan in de volgende gevallen persoonsgegevens over u verwerken:
 • Wanneer u de website van VKvG bezoekt
 • Wanneer u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VKvG verstrekt
 • Wanneer u per telefoon, per e-mail en/of via de website van VKvG literatuur van VKvG aanvraagt
 • Wanneer u als gemeentelid of reguliere bezoeker van de diensten van VKvG heeft aangegeven op de interne
  e-maildistributielijst te willen staan
 • Wanneer u als gemeentelid of reguliere bezoeker van de diensten van VKvG heeft aangegeven op de interne adressenlijst
  te willen staan
 • Wanneer u als gemeentelid of donateur geld overmaakt naar VKvG
VKvG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw ip-adres
 • Uw bankrekeningnummer (in geval van het doen van giften)
Waarom VKvG gegevens nodig heeft

VKvG verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u
schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VKvG uw persoonsgegevens

Gebruiken in het kader van het uitvoeren van het door u gedane verzoek aan VKvG om de literatuur van VKvG te ontvangen.

Bovendien kan VKvG uw persoonsgegevens 

Gebruiken voor het op uw verzoek afleggen van huisbezoeken en het verlenen van pastorale zorg, en voor het delen
van praktische informatie en organisatorische zaken aan gemeenteleden en reguliere dienstbezoekers. 

Hoelang VKvG gegevens bewaart

VKvG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van uw abonnement, lidmaatschap en/of regulier dienstbezoek worden uw persoonsgegevens gewist.

Delen met anderen

VKvG verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Degenen die op de interne e-maildistributielijst en/of de interne adressenlijst staan, verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens die hierop staan. VKvG kan in geval van misbruik niet aansprakelijk gesteld worden. 

Leden van VKvG die inzage hebben in financiële aangelegenheden van het kerkgenootschap hebben geheimhoudingsplicht.

Cookies

Op onze website wordt video-inhoud aangeboden. Wanneer de videopagina wordt opgeroepen, verschijnt er een bericht over cookies. Als u instemt met de cookie-informatie worden in totaal twee cookies gegenereerd: een tijdelijke sessiecookie waarmee u de weergave van een videovenster kunt controleren, en een andere cookie met een geldigheidsperiode van 24 uur. Met de laatste cookie kunt u onze homepage weer oproepen voordat de 24 uur zijn verstreken, zonder dat de cookie-informatie weer verschijnt. Als u geen video-inhoud wilt zien, kunt u de cookie-informatie negeren (op de andere pagina’s van onze website worden geen cookies gebruikt.) Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van alle cookies activeert bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, wordt de functionaliteit van onze website beperkt.

Privacyverklaring voor het gebruik van YouTube

Bezoekers van onze website hebben de mogelijkheid om onze video’s te bekijken op YouTube, de site van Google. De site wordt beheerd door YouTube, llc, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u op de YouTube-link klikt, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van YouTube en worden de gegevens naar YouYube verzonden
(zoals aangegeven op onze website).

Als u op een van de YouTube-thumbnails op onze pagina’s klikt, wordt de bijbehorende YouTube-video in deze pagina
geïntegreerd in de “geavanceerde privacy-modus”. Er wordt een verbinding tot stand gebracht met het YouTube-netwerk en een tijdelijke sessie-cookie van YouTube wordt op uw systeem geplaatst.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke
profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/?hl=nl.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van VKvG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het
tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VKvG gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door VKvG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verenigdekerkvangod.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, mrz (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (bsn) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VKvG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen

VKvG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VKvG maakt gebruik van een betrouwbaar ssl certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VKvG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VKvG op via info@verenigdekerkvangod.org.
www.verenigdekerkvangod.org is een website van VKvG.

VKvG is als volgt te bereiken:

Postadres:
Postbus 93
2800 AB Gouda

Vestigingsadres (géén bezoekadres):

Thurledeweg 125-1706
3044 ER Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

51236222

Telefoon:

(+31) 6 29601189

E-mailadres:

info@verenigdekerkvangod.org

Wijzigingen
Deze privacy- en cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in het beleid van VKvG. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

11 september 2019vvv

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Privacyverklaring’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God