Overdenkingen voor de Sabbat

De Bijbelse Bazuinendag die de dag des Heren aankondigt

Heeft dit oude Bijbelse Feest betekenis voor christenen vandaag de dag?

Elke herfst viert de Joodse gemeenschap het feest Rosj Hasjana (wat “hoofd van het jaar” betekent, omdat het het begin van het Joodse kalenderjaar markeert). Het is een Bijbels feest dat in de Schrift bekend staat als Jom Teruah, Dag van Geschal. Op deze dag moesten de Israëlieten een luid geschal laten klinken (Leviticus 23:24). Er wordt op een sjofar of ramshoorn geblazen die de gelovigen oproept tot tien dagen van berouw. Deze culmineren in een ander Bijbels feest, Jom Kippoer of Grote Verzoendag.

Voor de meeste christenen hebben deze dagen weinig betekenis, maar zou het kunnen dat ze een belangrijke boodschap bevatten voor u en uw toekomst?

In het oude Israël werd de sjofar om verschillende redenen geblazen, onder andere om op te roepen tot oorlog. De Joodse leiders van de eerste eeuw moesten voorzichtig zijn met het blazen van de sjofar op Bazuinendag, anders dachten de Romeinse bezettingssoldaten dat ze een opstand uitlokten.

De Bijbel spreekt over een tijd vóór de wederkomst van Christus waarin de aarde geteisterd zal worden door oorlogen, hongersnoden, plagen, aardbevingen en andere grote rampen. Deze tijd, die de “grote verdrukking” wordt genoemd (Openbaring 7:14; Mattheüs 24:21), zal de mensheid op het punt van totale vernietiging brengen en zal Gods beloofde interventie in de geschiedenis van de mensheid noodzakelijk maken.

De tijd van Gods interventie wordt de “Dag des Heren” genoemd. Het is ook de tijd van de bazuinen.

De profetische Dag des Heren

De Dag des Heren verwijst naar een reeks rampzalige gebeurtenissen die zullen leiden tot de wederkomst van Jezus Christus en Zijn krachtige afrekening met de rebellie van de mensheid tegen God.

Het is belangrijk om te begrijpen dat profetieën over de Dag des Heren soms een vroegere en een latere vervulling kunnen hebben. Dat wil zeggen, sommige boodschappen van de oude profeten waren van toepassing op de mensen tot wie zij predikten, maar veel van deze profetieën verwijzen ook naar een toekomstige tijd waarin God zal ingrijpen in de zaken van de mensheid – een tijd die nog niet gekomen is.

Veel verwijzingen naar de Dag des Heren in de bijbelboeken Jesaja en Joël verwijzen naar Gods oordeel over het oude Israël en Juda. Wanneer we deze profetieën lezen en ze vergelijken met de historische data, wordt het echter duidelijk dat ze tweeledig zijn en slechts gedeeltelijk zijn vervuld. De verzen verwijzen voornamelijk naar de toekomst, wanneer God Zijn oordeel zal uitstorten over de niet bekeringsgezinde mensheid vóór de tweede komst van de Messias.

Deze boodschap is misschien niet populair in de hedendaagse feel-good religie, maar zoals we altijd doen in onze publicaties, wenden we ons tot de Bijbel als het Woord van God om de waarheid te vinden.

Vele eeuwen geleden werd de profeet Zacharia geïnspireerd om te zeggen: “Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg” (Zacharia 14:1-4).

Gods toekomstige interventie

God is een God van liefde en barmhartigheid. Maar Hij is ook een rechtvaardige God die geen compromissen sluit met het kwaad. In plaats van berouw te tonen en hun Schepper te erkennen, heeft het grootste deel van de mensheid, onder het mom van religie, haar collectieve neus opgestoken en daar de gevolgen van ondervonden. Maar er komt een tijd dat Hij zal ingrijpen door Jezus Christus te sturen om over de naties te heersen en ons van onszelf te redden.

Veel profetieën in het Oude en Nieuwe Testament beschrijven de komende Dag des Heren, waaronder de zeven bazuinen in Openbaring 8-11, die een samengesteld beeld schetsen van een tijd van bazuinen, een tijd van catastrofale oorlogen en een tijd waarin alle naties samenkomen om door God geoordeeld te worden.

Trompettendag bevat een belangrijke boodschap voor christenen. Sterker nog, het is de belangrijkste boodschap die vandaag de dag in de wereld bestaat. Het verkondigt de evangelieboodschap van berouw en oordeel. Het verkondigt de waarschuwing van de sjofar, de Dag des Heren en de aankondiging van de terugkeer van de Messias Die het Koninkrijk van God op aarde zal vestigen.

Jezus zelf doet een belangrijke uitspraak in zijn profetie vanaf de Olijfberg in Mattheüs 24: ” En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan” (verzen 29-31).

Merk op dat de terugkeer van Jezus Christus gepaard gaat met het geluid van een bazuin.

De apostel Paulus moedigt christenen aan om hun ogen gericht te houden op de komende Dag des Heren. Hij schrijft aan de gemeente in Thessalonica: “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn (…) Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.” (1 Thessalonicenzen 5:2-10).

Want als de laatste bazuin klinkt, zullen de heiligen opstaan en met Christus heersen in heerlijkheid (1 Korinthe 15:51-52; 1 Thessalonicenzen 4:16-17).

De beloofde Dag des Heren zal komen. De bazuin zal klinken, de heiligen zullen opstaan uit de graven en Jezus Christus zal terugkomen om het Koninkrijk van Zijn Vader op aarde te vestigen. De Bazuinendag is niet alleen voor het Joodse volk. Het is een speciale dag voor iedereen die op de Messias wacht.

Een gratis exemplaar aanvragen
Bazuinendag
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘De Bijbelse Bazuinendag die de dag des Heren aankondigt’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Bazuinendag

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God