Overdenkingen voor de Sabbat

Een tijd van vreugde en nederigheid

Over een paar weken vieren we met elkaar het hoogtepunt van Gods plan, het ontzagwekkende Koninkrijk van God ingeluid door het Millennium! We zullen opnieuw een voorproefje meemaken van hoe het Loofhuttenfeest deze ongelooflijke gebeurtenis voorstelt. Vanwege de aard van dit feest gebiedt de Bijbel ons: “U moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden” (Leviticus 23:40; nadruk toegevoegd), gevolgd door de achtste dag, een speciale heilige dag die van grote betekenis is voor de gehele mensheid.

Het vieren van het Loofhuttenfeest in zijn moderne vorm is een grote zegen. Tijdens deze achtdaagse periode ervaren we vreugde, hernieuwde (en nieuwe) vriendschappen, broederschap en nog veel meer.

Voor velen is het het hoogtepunt van het jaar.

Hoewel we genieten van de fysieke aspecten van het Feest, is het Feest in de eerste plaats een geestelijke ervaring. Paulus zei dat God “de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn” (Romeinen 4:17). Het komende glorierijke Koninkrijk van God is zo reëel, zo zeker, dat het voor ons allen een vast anker zou moeten zijn. Volgens Gods gebod kunnen wij ons in deze heerlijke waarheid werkelijk verheugen (Deuteronomium 12:12).

Deze komende acht dagen zullen wij (gedeeltelijk) in vreugde doorbrengen en diep herinnerd worden aan de ongelooflijke toekomst die wacht op allen in Gods Kerk die Gods Heilige Geest hebben (Romeinen 8:9-11).

Hoewel we allemaal uitkijken naar dit hoogtepunt van het jaar, zal dit jaar op sommige gebieden wellicht extra geduld en flexibiliteit vergen vanwege de aanhoudende uitbraak van de Delta-variant van COVID-19. Ik weet dat velen moe en uitgeput zijn door de pandemie van de afgelopen anderhalf jaar. Maar we kunnen ons nog steeds verheugen als we in gebed een houding van dienstbaarheid en liefde aannemen.

Daarom zou ik dit jaar ieder van ons ertoe willen oproepen om zowel voor als tijdens het komende Feest na te denken over de woorden van Paulus in Kolossenzen en erover te mediteren hoe wij deze beginselen kunnen toepassen. In hoofdstuk drie vinden we enkele uiterst belangrijke Bijbelse bepalingen:

“Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen” (Kolossenzen 3:12-13).

Hoe doen we dit? “En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.  En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar” (verzen 14-15).


Een sleutel tot het succes van het Feest? “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem” (vers 17).

Als we ons aan deze belangrijke principes houden, zal iedereen er beter van worden!

Wat kunnen we verwachten als het Feest op maandagavond 20 september begint? De feestcoördinator voor de VS, Charles Melear, heeft de Raad van Oudsten onlangs op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken. Hier is een samenvatting:

“Momenteel zijn ongeveer 8300 mensen officieel ingeschreven voor het Feest. Verwacht wordt dat nog eens 1000 mensen zich voor het Feest zullen aanmelden. Zoals u wellicht al weet, is dit de eerste keer in jaren dat sommige leden niet zijn toegelaten tot de feestlocatie van hun eerste keuze in de VS. Dit jaar zitten we aan onze maximumcapaciteit in Anchorage (Alaska), Steamboat Springs (Colorado) en Panama City Beach (Florida).


De Kerk is bezig met het opstellen van richtlijnen voor de feestcoördinatoren die zij kunnen toepassen in geval van een uitbraak van COVID-19 op hun feestlocatie. Een belangrijke zorg van de Kerk is de veiligheid van alle deelnemers aan het Feest. De coördinatoren van het Feest in de VS gaan er in hun plannen vanuit dat het Feest normaal zal verlopen. De coördinatoren hebben echter opdracht gekregen noodplannen op te stellen en veilige omstandigheden voor de bijeenkomst te creëren gezien de onzekerheid over de besmettingen van de COVID-19 Deltavariant en de mogelijke reactie van de plaatselijke gezondheidsautoriteiten.

Wat zou er in een extreem geval kunnen gebeuren? De Kerk is zich ervan bewust dat als de COVID-19 niveaus gevaarlijk stijgen in de weken voorafgaand aan het Feest, de mogelijkheid bestaat dat feestlocaties worden afgelast vanwege overheidsvoorschriften en regelgeving (en dit kan gebeuren tot het begin van het Feest of zelfs tijdens het Feest). In dit late stadium zal de Kerk niet op zoek gaan naar vervangende feestlocaties in geval van annulering. De Kerk is zich ervan bewust dat de meeste leden al voorbereidingen hebben getroffen voor hun reis en verblijf. In het (hopelijk onwaarschijnlijke) geval dat een feestlocatie vóór 20 september wordt afgelast, moeten de leden zelf beslissen of zij al dan niet naar de locatie gaan en het Feest online virtueel volgen.

De Kerk heeft een soortgelijke ervaring gehad in 2020 in Bend/Redmond, Oregon. Vorig jaar werd de feestlocatie in Oregon afgelast wegens problemen met COVID-19, maar ongeveer 250 leden behielden hun gereserveerde accommodatie. De plaatselijke feestcoördinator in Oregon improviseerde en ontwikkelde twee openluchtactiviteiten voor degenen die elkaar in veilige omstandigheden wilden ontmoeten.

Zoals in het verleden zal de Kerk dagelijks twee samenkomsten live streamen. Volgens de huidige plannen zullen de dagelijkse diensten live worden uitgezonden vanuit Panama City Beach en Bend/Redmond, maar mocht een van deze feestlocaties moeten worden geannuleerd vanwege COVID-19-problemen, dan zal de uitzending vanuit een andere festivallocatie plaatsvinden.”

Terwijl we ons op het Feest verheugen, moeten we niet vergeten dat het belangrijkste doel van de Feestdagen is om God te aanbidden. We ervaren lichamelijke, geestelijke en spirituele verkwikking wanneer wij dit hoofddoel van het Feest voor ogen houden.

Na een uitdagend jaar hebben we allemaal verkwikking nodig. Wat uw situatie ook is, laten we alle uitdagingen en ongemakken tegemoet treden met de gezindheid van Christus (Filippenzen 2:5), vervuld met nederigheid.

En vooral nu Jezus Christus als Koning der koningen aan het roer zal staan van het komende Koninkrijk van God moet u er deze Feestdagen aan denken dat “alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem” (Kolossenzen 3:17).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Een tijd van vreugde en nederigheid’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God