Overdenkingen voor de Sabbat

Gods najaarsfeestdagen 2022

Op het noordelijk halfrond beginnen we aan de herfst van het jaar. De bladeren beginnen van de bomen te vallen, en in het Midden-Westen van de VS wordt voor deze week een drastische weersverandering voorspeld, nu we van de zomerhitte overgaan naar koelere herfsttemperaturen.           

Nu we aan het begin staan van de Heilige Dagen in het najaar, zien we ook het einde van het ene “seizoen” of “tijdperk”, terwijl we overgaan naar een ander. De dood van koningin Elizabeth II, de langst regerende vorstin in de Britse geschiedenis, heeft de aandacht van de wereld gericht op de kroon in Engeland en de overdracht van de macht van een geliefde en gerespecteerde vorstin aan haar zoon, koning Charles III. Het doorgeven van het stokje van de ene monarch aan de andere is een fascinerende, zeldzame en unieke gelegenheid voor de hele wereld om bij stil te staan en getuige van te zijn.

Wij in Gods Kerk concentreren ons nu op de komende Heilige Dagen, die de terugkeer van Jezus Christus en Zijn duizendjarige heerschappij op aarde voorstellen, en we bereiden ons daarop voor. Terwijl wij Gods plan overdenken, bieden de dood van de koningin en de troon in Engeland een rijk kader voor wat het Bazuinenfeest, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en de Achtste Dag allemaal symboliseren.

            In Psalm 89:3-4 belooft God aan David, een man van wie God zegt dat hij “naar Zijn hart is”, dat Hij “uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand (zal) doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie”. In de verzen 36 en 37 van hetzelfde hoofdstuk zegt God: “Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan; de getuige hoog aan de hemel is trouw” (nadruk overal toegevoegd).

            Jezus Christus komt terug naar deze aarde en bij Zijn terugkeer zal God Hem die blijvende troon van David geven. Let op wat Maria wordt verteld in Lukas 1:31-33: “En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.”

            Deze Najaarsfeesten zijn, zoals elk van de zeven jaarlijkse feestdagen, de vastgestelde tijden van God. We dienen ze in acht te nemen, en ze draaien allemaal om Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan en nog zal doen voor de hele mensheid.

Met de dood van de koningin en de overdracht van de troon aan koning Charles betreden we een nieuwe tijd en een nieuw tijdperk in de geschiedenis van deze huidige boze wereld. Het zal uiteindelijk leiden tot een autocratische, dictatoriale regering geïnspireerd door Satan die zo goed wordt beschreven in Openbaring 13 en 17. Over deze tijd zegt Christus dat als Hij niet naar de aarde zou terugkeren, dan “zou er geen vlees behouden worden” (Mattheüs 24:22).           

God zij dank dat Hij Christus zal zenden, Die de enige weg tot behoud is, geestelijk en lichamelijk, om de mensheid en deze aarde te redden van totale vernietiging. Hij zal komen en “hen vernietigen die de aarde vernietigen” (Openbaring 11:18).

            Het Bazuinenfeest biedt de belofte van Gods bevrijding door de terugkeer van Jezus Christus, die als Koning der koningen over de hele aarde zal worden aangesteld. Hij zal een tijd inluiden van waarheid, vrede, schoonheid en harmonie tussen mens, schepping en God. Dit is de vervulling van Handelingen 3:21. Christus zit nu aan de rechterhand van God, wachtend op de tijd dat Zijn Vader Hem zal terugzenden naar de aarde voor het “herstel van alle dingen”.       

Laten we zeer dankbaar zijn dat God onze ogen heeft geopend voor deze waarheden en ons de mogelijkheid heeft gegeven om bij Christus te zijn wanneer Hij terugkeert en Zijn Koninkrijk vestigt, zoals het Bazuinenfeest ook voorstelt. Het is Gods wil dat u en ik daarbij zijn, maar we moeten wel opletten, ons hart aan Hem overgeven en de vermaning van Handelingen 3:19 naleven: “Kom dus tot inkeer en bekeer u.”

De Grote Verzoendag is een noodzakelijke volgende stap in het plan van God wanneer Jezus Christus, Die Satan en de wereld heeft overwonnen, ervoor zal zorgen dat Satan, “de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan” gebonden is “voor duizend jaar” (Openbaring 20:2).  

De duivel is de tegenstander van God en de mens. Hij haat God, Jezus Christus, Zijn plan en de hele mensheid. Hij zal alles doen om de mens, deze aarde en Gods doel voor u en mij, te vernietigen, maar Christus zal terugkeren en Satan zal gebonden worden.

Eindelijk zullen de aarde en de mensheid vrij zijn van de slavernij van deze wereld en Satans invloed. De hele mensheid zal vrij zijn om Gods weg te leren kennen en de zegeningen van vreugde, vrede en geluk te ervaren die alleen voortkomen uit geloof in God – hetgeen blijkt uit onze toewijding en innerlijk verlangen, door Zijn Heilige Geest, om te leven zoals Hij leefde en te worden zoals Hij.    

En zoals we weten, stelt het Loofhuttenfeest de duizendjarige heerschappij van Christus voor, wanneer alle dingen “hersteld” zullen zijn. De wereld waarin wij nu leven is voorbij, Satan is gebonden, de waarheid heerst en de “de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Habakuk 2:14). Schoonheid en vrede zullen in overvloed aanwezig zijn onder leiding van de rechtvaardige Koning.

Wij omarmen dat visioen van Gods Koninkrijk en tonen Hem ons verlangen en geloof in Hem door onze huizen te verlaten om naar de plaats te gaan waar Hij Zijn naam heeft gezet. We verblijven daar alle zeven dagen van het feest, plus de Achtste Dag, in tijdelijke woningen. En terwijl we daar zijn, is onze aandacht gericht op dat Koninkrijk en het leven met elkaar, los van de wereld.         

Dan is er de Achtste Dag, die zo perfect Gods liefde voor de hele mensheid laat zien. De tweede opstanding vindt plaats zoals in Openbaring 20:5 en 12-15 wordt beschreven. Het is een tijd waarin alle mensen – alle mannen, vrouwen en kinderen die ooit zijn geboren, ongeacht waar of wanneer zij hebben geleefd en ongeacht of zij ooit van Jezus Christus, onze Verlosser, hebben gehoord – weer tot fysiek leven worden gebracht en de gelegenheid krijgen God en Jezus Christus en Zijn absoluut volmaakte, liefdevolle, barmhartige, goede en zuivere waarheid te leren kennen.

Wat een barmhartige en liefdevolle God kennen en aanbidden wij!

Broeders en zusters, nu we het seizoen van de Najaarsfeesten beginnen, roep ik u op om deze tijd te omarmen en u erin te verdiepen en u te richten op wat God en Jezus Christus voor ons hebben gedaan. Laten we ons allemaal aan Hem wijden en ons geloof, onze toewijding en trouw aan Hem uitspreken, en deze tijden die God voor ons heeft vastgesteld, in acht nemen op de manier die Hij ons heeft opgedragen en met de gerichtheid op Hem en Zijn wil die Hij verwacht en verdient. Dank Hem voor de grote barmhartigheid en liefde die Hij heeft getoond voor ons allen en de hele mensheid.

Ik wens u prachtige en betekenisvolle Najaarsfeesten toe. Moge Gods leiding en zegen over ons allen zijn, en moge alles wat we doen tot eer van Zijn naam strekken.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Gods najaarsfeestdagen 2022’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God