Overdenkingen voor de Sabbat

Het Lam van God en u

Als dit zou ontbreken, dan zou er simpelweg geen plan van God zijn voor de mensheid. Dit Feest opent de deur naar eeuwig behoud, naar verzoening met God voor alle mensen. Het maakt een geweldig leven vol blijvende vreugde mogelijk en vol ondoorgrondelijke toekomstige dingen die “God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben” (1 Korinthe 2:9).
Ik schrijf hier over het uiterst verootmoedigende Pascha en de verbazingwekkende betekenis ervan voor u en mij.
Het is belangrijk te begrijpen dat de hele Bijbel in wezen wijst naar Jezus Christus en Zijn vele rollen. Als de Schepper van het Universum was Jezus Zich volledig bewust van wat Hij zou doen, zelfs op het moment van de schepping van de aarde lang geleden. Zoals Johannes ons vertelt, was het Lam “geslacht (…) van de grondlegging van de wereld af” (Openbaring 13:8). De gehele loop van de geschiedenis stond dit Jezus voor ogen. Elke eeuw, elk jaar, elke heilige dag bracht Hem dichter bij de pijnlijke beproeving die Hij zou ondergaan.
Johannes de Doper besefte dit heel goed toen hij Jezus voor het eerst op zich af zag komen. Bijna 2000 jaar geleden riep Johannes uit: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29).
Wat betekent het Lam van God voor u?
Over twee weken zullen we de Paschaceremonie meemaken die in het Nieuwe Testament wordt beschreven en die gebaseerd is op het voorbeeld van Christus. Velen van u hebben het al meerdere keren meegemaakt. Sommigen zullen er voor het eerst aan deelnemen als pas gedoopte leden van het Lichaam van Christus. Samen zullen we deze sobere, maar indrukwekkende ceremonie bijwonen, waarbij we elkaars voeten wassen, in geloof de symbolen van het Nieuwe Verbond, brood en wijn, nemen, en het Woord van God uit het boek Johannes horen.
Wat heeft Jezus voor u en mij gedaan? Het boek Johannes begint veelzeggend en krachtig met een cruciale achtergrond om de reikwijdte van dit jaarlijkse Feest te kunnen begrijpen. Johannes verklaart dat Jezus Christus zowel een goddelijk Wezen is (Johannes 1:1-2) als dat Hij eeuwig heeft voorbestaan bij Hem van Wie wij onze roeping hebben ontvangen – God de Vader (Johannes 6:44). Het eeuwig bestaande Woord, zoals Jezus hier wordt beschreven, werd vlees (Johannes 1:14). Laten we eens dieper kijken en nagaan wat dat voor ieder van ons betekent.
Nu het Pascha nadert, draagt Paulus ons op onszelf zorgvuldig te onderzoeken (1 Korinthe 11:28-30, GNB, Het Boek, Willibrordvertaling), en op gepaste wijze het lichaam van de Heere te onderscheiden. Het Nederlandse woord “beproeven” komt hier van het Griekse woord diakrino, dat betekent “scheiden, onderscheid maken, discrimineren”. We moeten nederig mediteren over wat Jezus deed en Wie Hij is, en God vragen om een volledig inzicht.
Laten we er de komende twee weken naar streven om dit te bereiken. Laten we ons richten op en aandacht hebben voor de volledige dimensie van Wie Jezus is en wat Hij precies voor ieder van ons heeft gedaan. De apostel Paulus illustreerde die dimensie toen hij aan de discipelen van Jezus in Efeze schreef dat God hun zou geven “met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens” (Efeze 3:16, cursivering overal toegevoegd).
Wat zou het resultaat zijn van het “met kracht gesterkt te worden”? Paulus schrijft in vers 17 duidelijk “opdat Christus door het geloof in uw harten woont”, en de discipelen (met inbegrip van ons nu) het geestelijk vermogen zullen hebben om “de breedte en lengte en diepte en hoogte” (oftewel de volle dimensie van de liefde van Jezus Christus voor ieder van ons) volledig te onderscheiden en te begrijpen, en wat de volledige toepassing daarvan voor ons betekent.
Laten we niet vergeten dat de rol van Jezus als het Lam van God in de eerste eeuw alom bekend was. Paulus schreef duidelijk aan een van oorsprong heidense gemeente in Griekenland dat Christus, ons Paschalam, voor ons is geslacht (1 Korinthe 5:7). In Openbaring, het boek dat het sluitstuk vormt van het Nieuwe Testament, wordt Jezus niet minder dan 28 keer het “Lam van God” genoemd.
Het boek Openbaring geeft ons de cruciale link tussen het verleden en de toekomst. We lezen hier de verhalen over de overwinning die door het bloed van het Lam is behaald en die God met ons wil delen.
Denk aan de gebeurtenissen die plaatsvinden bij de troon van God:
“En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht” (Openbaring 5:6). Een krachtig lied barst los in de hemelse troonzaal van God: “U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:9-10).
Een belangrijk deel van het dienen van God is om voor, tijdens en na de Paschadienst een vernieuwde en verfriste geest van nederige bekering te hebben. Een niet-onderzochte geest kan het volle profijt van het Feest verhinderen. Ik vraag u ernstig hierover na te denken: sommige van onze zonden zijn duidelijk voor ons en anderen om ons heen. Sommige zijn alleen bekend aan u en God. Geheime en hoogmoedige zonden kunnen bij anderen bekend zijn, maar zijn bij u wellicht onbekend. De oplossing? Gebruik deze tijd van voorbereiding op het Pascha om God te vragen uw ogen te openen, u berouw te schenken, en u te leiden op een weg van verandering.
Als u dit in een goede houding doet, levert dit als beloning zowel onmiddellijke als langdurige vruchten op! Toen de oude Israëlieten hun Paschalam offerden, leidde het bloed op de deurposten tot hun fysieke verlossing (Exodus 12:12-13). Hoeveel meer betekent het offer van de Zoon van God voor ons?
Het komende Pascha zou een tijd van geestelijke afstemming moeten zijn, een tijd van gericht zijn op God de Vader, en een tijd van toewijding aan onze oudere broeder Jezus Christus, die thans in ons leeft (Kolossenzen 1:27).

Een gratis exemplaar aanvragen
Lam van God
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het Lam van God en u’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Lam van God

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God